• INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE ZAMESTNANCA

    • Informačná povinnosť pre zamestnanca ohľadom GDPR

      

     ....................................................................................................................................................................

     Zodpovedná osoba: SN real, s.r.o. / Slavomír Novák

     Kontakt na zodpovednú osobu: 0915 945 708 / snreal@snreal.sk

     ..................................................................................................................................................................

      

     Zásady ochrany osobných údajov

     Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou nášho subjektu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, príp. na dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zákonného právneho základu (§13 ods. 1 písm. c zák. 18/2018 Z.z.), môžu byť zálohované, v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. a zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

      

     Na základe čoho sú Vaše údaje spracúvané?

     • osobné údaje spracúvané z titulu plnenia si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa sú spracúvané na základe §13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.
     • individuálne fotografie zamestnancov prevádzkovateľa môžu byť spracúvané, prezentovaním na webovej stránke prevádzkovateľa, na základe §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
     • fotografie zamestnancov (z hromadných akcií) prevádzkovateľa môžu byť spracúvané, prezentovaním na webovej stránke prevádzkovateľa, na základe na základe §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
     • kontaktné údaje zamestnancov, na webovej stránke prevádzkovateľa, môžu byť spracúvané v zmysle §78 ods.  3 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
     • prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje tiež prostredníctvom kamerového systému a to na základe § 13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh). Účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je ochrana majetku prevádzkovateľa alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi). Prevádzkovateľ zároveň informuje, že ide o bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

      

     Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

      

     Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

      

     Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane? Len po dobu nevyhnutnú plnenie účelu ich spracúvania v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Osobné údaje, ktoré spracúvame v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. sú spracúvané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, príp. po dobu do odvolania súhlasu.

      

      

     Aké máte práva?

     Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

      

     Prevádzkovateľ zároveň informuje zamestnancov, že sa kedykoľvek môžu obrátiť na tzv. zodpovednú osobu za účelom poskytnutia informácií a poradenstva, o ich povinnostiach, ale aj právach, podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

     Zodpovedná osoba: SN real, s.r.o. / Slavomír Novák

     Kontakt na zodpovednú osobu: 0915 945 708 / snreal@snreal.sk

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje