• Prijímacie konanie - Gymnázium 4-ročné štúdium - 4G

     • Kritériá prijímania žiakov na šk. rok 2022/2023 - 7902J gymnázium 4G

     •  Kriteria_621025_4G(1).pdf

      Kritériá na prijímanie

      žiakov 9. ročníka ZŠ do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia

       študijného odboru: 7902 J gymnázium

      Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava pre školský rok 2022/2023

       

           V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o stredných školách stanovujem podmienky a kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Jána Bottu 31 v Trnave.

       

      Kód: 7902J

      Študijný odbor: gymnázium

      Dĺžka štúdia: 4 roky

       

      1. Prijímacie konanie

       

      Uchádzač o štúdium v 4-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022 elektronickou formou.

      Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole budú doručené riaditeľstvu gymnázia.

      V školskom roku 2022/2023 sa na Gymnáziu, Jána Bottu 31, Trnava na základe plánu výkonov budú otvárať dve triedy 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia (kód 7902J). Do 1. ročníka  bude prijatých 47 žiakov.

      Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzači  o štúdium budú prijímaní na  základe výsledkov na Testovaní 9, výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov dosiahnutých počas  štúdia na základnej škole, výsledkov dosiahnutých v súťažiach a olympiádach uvedených v týchto kritériách a  úspešného ukončenia základnej školy, čo je  uchádzač  povinný  dokladovať  bez vyzvania pri nástupe na štúdium.

       

      1.  Kritériá na prijímanie uchádzača

       

      • bez vykonania prijímacích skúšok

       

      V zmysle § 65 ods. 5 písm. a) zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Ak počet takýchto uchádzačov bude viac ako plán výkonov (47), poradie uchádzačov bude vychádzať z nasledovných kritérií:

      1.  Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia, informatika a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

      V prípade, že v rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 bol niektorý z predmetov akceptovaných pri prijímacom konaní hodnotený slovne „absolvoval/a“, nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu priemerom známok z príslušného predmetu, ktoré žiak získal v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach uvedených v prihláške na strednú školu.

       

      2.   Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať 200 bodov (100 bodov za slovenský jazyk a 100 bodov za matematiku). Za každé percento úspešnosti získa uchádzač 1 bod.

       

      3.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií olympiád.

       

      • s konaním prijímacích skúšok

       

      Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy nedosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, musí vykonať prijímacie skúšky. Poradie uchádzačov vychádza z nasledovných kritérií:

       

      1. Uchádzač bude robiť prijímacie skúšky z 2 predmetov, slovenský jazyk a literatúramatematika, v rozsahu učiva 5.-9. ročníka ZŠ podľa platného ŠVP. Uchádzač môže získať maximálne 200 bodov za prijímacie skúšky (100 bodov za SJL a 100 bodov za MAT). Prijímacie skúšky sa budú konať  2.5.2022 (1. termín)9.5.2022 (2. termín).

       

      Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie v celkovom súčte minimálne 50 bodov z písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

      Uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

       

      2. Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z  vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia, informatika a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

       V prípade, že v rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 bol niektorý z predmetov akceptovaných pri prijímacom konaní hodnotený slovne „absolvoval/a“, nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu priemerom známok z príslušného predmetu, ktoré žiak získal v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach uvedených v prihláške na strednú školu.

       

       

      3.  Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať maximálne 189 bodov. Za každé percento úspešnosti z testovaných predmetov získa uchádzač 1 bod.

       

      4.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií súťaží a olympiád.

       

      Súťaže a olympiády:

      V zmysle § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) bude pri prijímaní zohľadnené, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania. Žiakovi bude započítaný z každej predmetovej olympiády, ktorú absolvoval, bodový zisk z najvyššieho kola. Podmienkou uznania bodového bonusu je  kópia diplomu alebo kópia výsledkovej listiny zo súťaže alebo olympiády, ktorú priloží uchádzač k prihláške.

       

      Umiestnenie / súťažné kolo

      1. miesto
      1. miesto
      1. miesto

      Úspešný riešiteľ

      Obvodné kolo

      5

      4

      3

      2

      Krajské kolo

      12

      10

      8

      6

      Celoštátne kolo

      20

      18

      16

      14

       

      Zoznam olympiád a súťaží:

      • matematická olympiáda kategória Z6, Z7, Z8, Z9
      • olympiáda v anglickom jazyku 1A, 1B, 1C
      • olympiáda vo francúzskom jazyku 1A, 1B, 1C
      • olympiáda v nemeckom jazyku 1A, 1B, 1C
      • olympiáda zo slovenského jazyka C
      • recitačné súťaže (Hollého pamätník, Hviezdoslavov Kubín)
      • literárne súťaže (Literárny Kežmarok, Prvosienky B, C)
      • biologická olympiáda kategória C, D, E
      • geografická olympiáda kategória E, F, G, H
      • chemická olympiáda kategória Dz
      • fyzikálna olympiáda kategória E, F
      • technická olympiáda kategória A, B
      • dejepisná olympiáda kategória C, D, E, F

                                                                                                                                    

      C) Záverečné ustanovenia

       

      1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku zostavené poradie - výsledková listina podľa celkového počtu získaných bodov s označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili kritérium prijatia. Z takto vytvoreného poradia bude prijatých 47 najúspešnejších uchádzačov v súlade s týmito kritériami.
      2. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:
      1. žiak so zníženou pracovnou schopnosťou,
      2. žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacích skúšok
      3. žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z Testovania 9
      4. žiak, ktorý mal lepšie známky z profilových predmetov ( SJL, MAT ) na konci 8.ročníka a v prvom polroku 9. ročníka.
      1. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.
      2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 18.5.2021 na vstupných dverách školy ako aj na webovom sídle školy www.gymbott.edupage.org .
      3. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka elektronickou formou.
      4. Zákonný zástupca doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia elektronickou formou.
      5. Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí elektronickou formou do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

       

      Ak vzniknú voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

       

      Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu, Jána Bottu 31, Trnava  boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 7. februára 2022.

       

          

      V Trnave 24.1.2022                    

                                                                                                                                         PaedDr. Peter Toman

                                                                                                                                                  riaditeľ školy

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje