• Prijímacie konanie - Gymnázium 8-ročné štúdium - 8G

     • Kritériá prijímania žiakov na šk. rok 2022/2023 - 7902J gymnázium 8G

     • Kriteria_621025_8G(1).pdf

       

      Kritériá na prijímanie

      žiakov 5. ročníka ZŠ do prímy - 1. ročníka osemročnej formy štúdia

       študijného odboru: 7902 J gymnázium

      Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava pre školský rok 2022/2023

       

           V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov o stredných školách, po prerokovaní na pedagogickej rade, riaditeľ školy určil podmienky a kritériá prijímania uchádzačov do prímy – 1. ročníka 8-ročnej formy štúdia na Gymnáziu, Jána Bottu 31 v Trnave.

       

      Kód: 7902J

      Študijný odbor: gymnázium

      Dĺžka štúdia: 8 rokov

      Školský vzdelávací program zameraný na rozvoj športového nadania „Harmónia fyzického a duševného rozvoja“ – disponibilné hodiny venované športovej príprave.

       

      1. Prijímacie konanie

       

      Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022 elektronickou formou. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole budú doručené riaditeľstvu gymnázia.

      V školskom roku 2022/2023 sa na Gymnáziu, Jána Bottu 31, Trnava na základe plánu výkonov bude otvárať jedna trieda 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia (kód 7902J). Do 1. ročníka  bude prijatých 18 žiakov.

      Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. a), úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzači  o štúdium budú prijímaní na základe  výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov dosiahnutých počas  štúdia na základnej škole a na základe výsledkov dosiahnutých v súťažiach a olympiádach uvedených v týchto kritériách.

       

      1.  Kritériá na prijímanie uchádzača

       

      1. Uchádzač bude robiť prijímacie skúšky z 2 predmetov, slovenský jazyk a literatúramatematika písomnou formou, v rozsahu učiva 1.-5. ročníka ZŠ podľa platného ŠVP. Uchádzač môže získať maximálne 200 bodov za prijímacie skúšky (100 bodov za SJL a 100 bodov za MAT). Prijímacie skúšky sa budú konať  2.5.2022 (1. termín)9.5.2022 (2. termín).

      Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie v celkovom súčte minimálne 50 bodov z písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

      Uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

       

      2. Za prospech v koncoročnej klasifikácii za 4. ročník a polročnej klasifikácii v 5. ročníku (okrem výchovných predmetov) spolu môže uchádzač získať body podľa nasledovnej tabuľky

       

      Dosiahnutý priemer

      Počet bodov

      1,00 - 1,20

      50 bodov

      1,21 – 1,40

      40 bodov

      1,41 – 1,60

      30 bodov

      1,61 – 1,80

      20 bodov

      1,81 – 2,00

      10 bodov

       

      V prípade, že v rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 bol niektorý z predmetov akceptovaných pri prijímacom konaní hodnotený slovne „absolvoval/a“, nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu priemerom známok z príslušného predmetu, ktoré žiak získal v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach uvedených v prihláške na strednú školu.

       

      3.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v športových súťažiach a za športovú výkonnosť maximálne 150 bodov podľa nasledovných podmienok:

      • Člen športového klubu zapojeného do oficiálnej súťaže národného športového zväzu
       • 75 bodov
      • Jedno najlepšie umiestnenie v najvyššej kategórii oficiálnej súťaže (jedna z možností: majstrovstvá Slovenska, slovenský pohár, oblastná súťaž, najvyššia ligová súťaž) organizovanej národným športovým zväzom od 1.1.2018 takto:
       • Umiestnenie do 3. miesta – 75 bodov
       • Umiestnenie do 8. miesta – 50 bodov
       • Umiestnenie do 12. miesta – 30 bodov
       • Účasť v súťaži – 15 bodov

      Poznámka: jednotlivé položky je nutné dokladovať potvrdením národného športového zväzu (resp. klubu) alebo diplomom a to najneskôr v deň konania prijímacích skúšok

       

      Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 400 bodov.

                                                                                                                                           

      C)   Záverečné ustanovenia

       

      1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku zostavené poradie - výsledková listina podľa celkového počtu získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili kritérium prijatia. Z takto vytvoreného poradia bude prijatých 18 najúspešnejších uchádzačov v súlade s týmito kritériami.
      2. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:

      a) počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky;

      b) žiak, ktorý získal väčší bodový zisk za športové súťaže a športovú výkonnosť.

      1. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.
      2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 18.5.2022 na vstupných dverách školy ako aj na webovom sídle školy www.gymbott.edupage.org .
      3. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka elektronickou formou.
      4. Zákonný zástupca doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia.
      5. Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí elektronickou formou do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

       

      Ak vzniknú voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

       

       Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka osemročného štúdia na Gymnáziu, Jána Bottu 31, Trnava boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 7. februára 2022.

          

      V Trnave 24.1.2022

       

                                                                                                                                              PaedDr. Peter Toman

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje