• Prijímacie konanie - Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava

     • Gymnázium, Jána Bottu 31, 917 87 Trnava

       

      Kritériá na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

       

           V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov o stredných školách stanovujem podmienky a kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Gymnázium, Jána Bottu 31 v Trnave.

       

      Kód: 7902J

      Študijný odbor: gymnázium

      A. Prijímacie konanie

       

      V školskom roku 2019/2020 sa na Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava na základe plánu výkonov budú otvárať dve triedy 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia ( kód 7902J). Do 1. ročníka  bude prijatých 46 žiakov.

      Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzači  o štúdium budú prijímaní na  základe  výsledkov celoslovenského   testovania   žiakov   9.  ročníka  ZŠ  -  Testovanie  9, výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov dosiahnutých počas  štúdia na základnej škole a  úspešného ukončenia základnej školy, čo je  uchádzač  povinný  dokladovať  bez vyzvania pri nástupe na štúdium.

       

      B. Kritériá na prijímanie uchádzača

       

      • bez vykonania prijímacích skúšok

       

      V zmysle § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Ak počet takýchto uchádzačov bude viac ako plán výkonov (46), poradie uchádzačov bude vychádzať z nasledovných kritérií:

      1.  Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia, informatika a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

       

      2.   Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať 200 bodov (100 bodov za slovenský jazyk a 100 bodov za matematiku). Za každé percento úspešnosti získa uchádzač 1 bod.

       

      3.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií olympiád.

       

      • s konaním prijímacích skúšok

       

      V zmysle § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy nedosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, musí vykonať prijímacie skúšky. Poradie uchádzačov vychádza z nasledovných kritérií:

      1. Uchádzač bude konať prijímacie skúšky z 2 predmetov, slovenský jazyk a literatúra a matematika, v rozsahu učiva 5.-9. ročníka ZŠ podľa platného ŠVP. Uchádzač môže získať maximálne 200 bodov za prijímacie skúšky. (100 bodov za SJL a 100 bodov za MAT) Prijímacie skúšky sa budú konať  13.5.2019 (1. termín) a 16.5.2019 (2. termín).

       

      2. Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z  vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia, informatika a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

       

      3.   Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať maximálne 189 bodov. Za každé percento úspešnosti z testovaných predmetov získa uchádzač 1 bod.

       

      4.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií súťaží a olympiád.

       

      Súťaže a olympiády:

      V zmysle § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) bude pri prijímaní zohľadnené, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania. Žiakovi bude započítaný z každej predmetovej olympiády, ktorú absolvoval, bodový zisk z najvyššieho kola. Podmienkou uznania bodového bonusu je základnou školou overená kópia diplomu alebo základnou školou overená kópia výsledkovej listiny zo súťaže alebo olympiády, ktorú priloží uchádzač k prihláške.

       

      Umiestnenie / súťažné kolo

      1. miesto
      1. miesto
      1. miesto

      Úspešný riešiteľ

      Obvodné kolo

      5

      4

      3

      2

      Krajské kolo

      12

      10

      8

      6

      Celoštátne kolo

      20

      18

      16

      14

       

      Zoznam olympiád a súťaží:

      • matematická olympiáda kategória Z6, Z7,Z8, Z9
      • olympiáda v anglickom jazyku 1A,1B,1C
      • olympiáda vo francúzskom jazyku 1A, 1B, 1C
      • olympiáda v nemeckom jazyku 1A,1B,1C
      • olympiáda zo slovenského jazyka C
      • recitačné súťaže (Hollého pamätník, Hviezdoslavov Kubín)
      • literárne súťaže (Literárny Kežmarok, Prvosienky B,C,)
      • biologická olympiáda kategória C,D,E
      • geografická olympiáda kategória E,F,G,H
      • chemická olympiáda kategória Dz
      • fyzikálna olympiáda kategória E,F
      • technická olympiáda kategória A,B
      • dejepisná olympiáda kategória C,D,E,F

       

                                                                                                                                           

      C. Prijímanie uchádzačov

       

      Na základe vyššie uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov prijímaných bez prijímacej skúšky, ktorý sa následne doplní o uchádzačov prijímaných s vykonaním prijímacej skúšky.  

      Prvých 46 uchádzačov bude prijatých.

      Pri rovnosti bodov bude prijatý:

      1) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou,

      2) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacích skúšok

      3) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z Testovania 9,

      4) žiak, ktorý mal lepšie známky z profilových predmetov ( SJL, MAT ) na konci 8.ročníka a v prvom polroku 9. ročníka.

       

       

      Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

       

       

       

          

      V Trnave 4.3.2019                                                               Mgr. Jozef Jančovič

                                                                                 poverený riaditeľ Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada