• Prijímacie konanie - Stredná športová škola Jozefa Herdu

     • Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2022/23 - 7451J športové gymnázium

     • K R I T É R I Á

      prijímania žiakov 9.ročníka ZŠ do 1. ročníka Spojenej školy s organizačnou zložkou Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave v študijnom odbore 7451 J športové gymnázium, v individuálnych a kolektívnych športoch na školský rok 2022/2023.

       

      Riaditeľstvo školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určilo a prijalo tieto kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023:

       

      A. Špecifikácia a podmienky prijímacích skúšok:

      1/ maximálne 100 bodov za výsledok vo všeobecnom pohybovom teste v rámci talentovej skúšky,

      2/ maximálne 100 bodov za výsledok v špeciálnom pohybovom teste v rámci talentovej skúšky,

      3/ maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ – do úvahy sa berú výsledky podľa výročného

          vysvedčenia zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka (iba známky z predmetov: vyučovací jazyk, 1.cudzí   

          jazyk, 2.cudzí jazyk, dejepis, geografia-vlastiveda, matematika, biológia-prírodoveda, fyzika, chémia,

          informatika, občianska náuka) nasledovne: za priemerný prospech zo všetkých ročníkov 1,00 získa

          uchádzač 100 bodov a za každú 0,01 prospechu navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 nezíska

          žiaden bod,

      POZNÁMKA: V prípade, že v rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/20, 2020/21 a 2021/2022 bol niektorý z predmetov akceptovaných pri prijímacom konaní hodnotený slovne „absolvoval/a“, nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu priemerom známok z príslušného predmetu, ktoré žiak získal v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach uvedených v prihláške na strednú školu.

       

      4/ maximálne 10 bodov za umiestnenie na M-SR v športe, v ktorom bude uchádzač robiť talentové

          skúšky:

      1. individuálne športy: umiestnenie do 10. miesta na majstrovstvách SR v športe, na ktorý sa žiak hlási – za 1. miesto 10 bodov, za 10. miesto 1 bod,
      2. kolektívne športy: umiestnenie do 4. miesta na majstrovstvách SR v športe, na ktorý sa žiak hlási – za 1. miesto 10 bodov, za 4. miesto 7 bodov,

      5/ absolvovanie psychologicko-diagnostického vyšetrenia,

      6/ potvrdenie od telovýchovného lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave,

      7/ potvrdenie národného športového zväzu o zaradení do zoznamu talentovaných športovcov. (Poznámka: v prípade komplikácií pri získavaní daného potvrdenia nás kontaktujte telefonicky: 033/5983811 alebo mailom: sportgym@zupa-tt.sk)  

       

      B. Poradie výberu:

      Podľa poradia uchádzačov v jednotlivých športoch.

       

      C. Počet prijímaných žiakov: 45

      Škola si vyhradzuje právo neobsadiť všetky športy, respektíve neprijať uchádzača o štúdium ak úroveň uchádzača v niektorom športe nebude zodpovedať požiadavkám, teda jeho športová výkonnosť bude na nízkej úrovni (súčet bodov zo všeobecného a špeciálneho pohybového testu menší ako 80 bodov).

       

      D. Termín prijímacích skúšok:

      TERMÍN POHYBOVÝCH TESTOV

      29. 3. 2022 – individuálne športy (bližšie informácie dostane uchádzač v pozvánke)

      30. 3. 2022 – kolektívne športy (bližšie informácie dostane uchádzač v pozvánke)

      TERMÍN PSYCHOLOGICKO-DIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA

      1. termín: 4. 5. 2022 (bližšie informácie dostane uchádzač v pozvánke)

      2. termín: 11. 5. 2022 (bližšie informácie dostane uchádzač v pozvánke)

       

       

      PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy

       


      Doplňujúce informácie k prijímacej skúške do 1.ročníka Spojenej školy s organizačnou zložkou Stredná športová škola J. Herdu Trnava

      pre školský rok 2022/2023, študijný odbor 7451 J športové gymnázium

       

      I. Otvárané druhy športov:

      Individuálne športy: športová gymnastika, športový aerobik, džudo, športová streľba (trap, skeet), atletika, plávanie, karate, jazdectvo, tenis, krasokorčuľovanie, golf, kickbox

      Kolektívne športy: futbal (chlapci, dievčatá), hokej (chlapci), basketbal (chlapci, dievčatá), bejzbal (chlapci), volejbal (dievčatá)

       

      II. Pohybové testy sa skladajú z dvoch častí:

      1. všeobecné pohybové testy:

           - individuálne športy: beh na 50m z vysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod 2kg plnou  loptou

              (autové vhadzovanie z miesta), sed – ľah za minútu

           - kolektívne športy: beh na 50m z vysokého štartu, skok do diaľky z miesta, hod 2kg plnou  loptou

              (autové vhadzovanie z miesta), vytrvalostný test: futbal – 12 minútový beh (Cooperov test),

              hokej, bejzbal, basketbal (chlapci) – 1000m, basketbal (dievčatá) – 500m, volejbal – 500m.

       

      2. špeciálne pohybové testy:

      • Atletika:
       •  šprintérske disciplíny/prekážky/skokanské disciplíny: 30m letmo, 10-skok, diaľka z miesta do piesku
       •  vrhačské disciplíny: 3x súvisle skok do diaľky z miesta („trojžabák“), vrh 3kg guľou z miesta, odhod 3kg plnou loptou dozadu so záklonom
       •  vytrvalostné disciplíny: 12 minútový beh, 10-skok, 30m letmo

      UPOZORNENIE: Každý uchádzač si vopred vyberie len jedno z ponúkaných atletických zameraní

       

      • Šport. gymnastika – premet vpred, kladina skupina D, kladina skupina C, prostné skupina B, prostné skupina C
      • Šport. aerobik – sekvencia základných aerobikových krokov (march, jog, skip, knee lift, kick, jack, lunge), prednos roznožmo s obratom 360°, obrat 360° p/ľ, šťuka, helikoptéra do rozštepu, podmetka do íčka, kombinácia akrobatického prvku s prvkom obtiažnosti alebo dvoch prvkov obtiažnosti
      • Plávanie – osobný rekord, 3x25m svoj štýl, 200 PP
      • Džudo – technika pádov, technika chvatov 3. – 8. KYU v postoji
      • Šport. streľba (broková) – TRAP: položka na 20 terčov – rovný terč,

                                                                        SKEET: položka na 20 terčov – nízka veža s nahadzovaním

      • Karate – základná technika (stupeň technickej vyspelosti – STV), súborné cvičenia kata (podľa STV), rozhodovaný zápas kumite
      • Jazdectvo – príprava koňa na jazdenie (vedenie koňa, čistenie), práca s koňom v sedle: krok, klus, cval, prijazdenosť koňa, parkúr

      Podmienka: zabezpečiť si koňa na talentovky, korektné jazdecké oblečenie (prilba, rajtky,

      bezpečnostná vesta)

       

      • Tenis – súvislá hra medzi hráčmi, hodnotenie technickej vyspelosti hráča vo všetkých úderoch (forhend, bekhend, podanie, hra na sieti – volej, smeč), hodnotenie výkonnosti (rebríček SR vo svojom ročníku narodenia) 
      • Golf – Putting (10 pokusov z 1,5 metrov od jamky), Chipping (10 pokusov z 5 metrov prihrávka na green, 10 pokusov z 10 metrov prihrávka na green), Driving 6i/7i (5 pokusov do vymedzeného priestoru), Driver/3 drevo (10 pokusov do vymedzeného priestoru), test z pravidiel a etikety 
      • Krasokorčuľovanie – kroková pasáž L2, predvedenie skokov: 1A, 2T, 2S, 2Lo, 2F, 2Lz, kombinácia dvoch dvojitých skokov, 2 rôzne piruety (rozdielna skratka), z toho jedna musí byť kombinovaná so zmenou nohy (min. 8 otočiek) levelu L2, nesmie začínať skokom a jedna skok do piruety (min. 6 otočiek) alebo pirueta v jednej polohe so zmenou nohy začínaná skokom (min. 8 otočiek) levelu L2., voľná jazda so zameraním na choreografiu. Všetky hore uvedené prvky môžu byť predvedené v rámci voľnej jazdy (poznámka: v prípade, že v jazde krasokorčuliar nesplní tieto prvky, má ešte jednu možnosť opravy bez hudby)

      POZNÁMKA: V prípade, že nebude možné uskutočniť testy na ľade, bude možné preukázať

                               zvládnutie všetkých predpísaných prvkov potvrdením z výsledkov na pretekoch zo

                               sezóny 2019/2020 alebo 2020/2021.

       

      • Kickbox – 1. fyzická časť: výdrž v zhybe podhmatom, člnkový beh 4x10m, Cooperov test (12 min)

             2. technická časť:

                 a) techniky rúk (priamy úder z prednej ruky, priamy úder zo zadnej ruky, stranový

                      oblúkový úder, spodný oblúkový úder, stranový oblúkový úder chrbtom ruky)

                 b) techniky nôh (priamy švihový kop, priamy tlakový kop, oblúkový kop, oblúkový

                      kop priehlavkom, priamy bočný kop, hákový kop oblúkový, kop malíčkovou

                      hranou, oblúkový kop pätou (kladivový), oblúkový nízky kop)

      • Futbal – 1. Slalom s loptou, 2. Žonglovanie nohou a hlavou, 3. Herný prejav
      • Hokej – na ľade (všetky cvičenia v hokejovom výstroji): 1. 1 x 36m vpred a vzad,

                                                                                                              2. 6 x 9m vpred,

                                                                                                              3. 6 x 54m

      – na suchu (alternatíva v prípade, že nie je možné uskutočniť testy na ľade):

      1. 6 x 9m člnkový beh,

                          2. bench-press,

                          3. 400m

      • Basketbal – 1. 5x dribling po celom ihrisku, zakončený streľbou po dvojtakte. Hodnotí sa dosiahnutý čas po 5-tom premenenom dvojtakte. Ak hráč (hráčka) nepremení, musí strieľať dovtedy, kým nie je úspešný.

                                       2. Streľba vo výskoku spod koša striedavo zľava a sprava. Hodnotí sa dosiahnutý čas po 15-tom premenenom koši.

                                       3. Slalomový dribling (4x18m). Hodnotí sa dosiahnutý čas.

                                       4. Streľba – 20 hodov na kôš z vyznačených miest zo strednej vzdialenosti. Hodnotí

                                            sa úspešnosť.

                                       5. Streľba 10x 2TH (trestné hody). Hodnotí sa úspešnosť.

      • Volejbal – 1. Odbíjanie obojručne zhora vo dvojici (hodnotí sa technika odbíjania)

                               2. Odbíjanie obojručne zdola vo dvojici (hodnotí sa technika odbíjania)

                                    3. Podanie zhora (hodnotí sa úspešnosť z 10 pokusov)

      • Bejzbal – 1. Ulievky – koľko lôpt z 20 hodených do strike zóny uleje hráč do určeného výseku.

                                   2. Chytanie a hádzanie – vo vnútornom poli a v zadnom poli.

                                   3. Behanie po métach – hráč má za úlohu po odpálení obehnúť čo najrýchlejšie všetky 4

                                       méty.

                                   4. Pálenie – úlohou hráča je odpáliť čo najviac lôpt hodených do strike zóny, bez

                                       ohľadu na to, kam bude lopta odpálená.

                                   5. Orientácia a koordinácia pohybov – hráč stojí v strede štvorca s vrcholmi

                                        vzdialenými od seba asi 5m, ktoré predstavujú méty. Na každom vrchole stojí

                                        človek, ktorý má v ruke loptu. Hráčovou úlohou je spracovať a odhodiť čo najviac

                                        lôpt v intervale 30 sekúnd. 

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje