• Školský poriadok

     • Šk. rok 2021/22

     •     

       

      ŠKOLSKÝ PORIADOK

       

      Článok 1

      Všeobecné ustanovenia

       

      Školský poriadok je vypracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Metodického pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/20.

      Školský poriadok upravuje podrobnosti najmä o :

      1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
      2. prevádzke a vnútornom režime školy,
      3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
      4. podmienkach nakladania s majetkom školy.

       

      Každý žiak Strednej športovej školy Jozefa Herdu  a Gymnázia, Jána Bottu 31 v Trnave sa rozhodol v našej škole študovať dobrovoľne, a tým sa zaväzuje dodržiavať školský poriadok.

       

       

      Článok 2

      Práva žiakov

       

      1. Každý žiak má všetky práva a slobody vyhlásené vo všeobecnej deklarácii ľudských práv.

      Každý žiak má právo osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, osvojovať si zásady vlastenectva, humanity a demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, slušný, dodržiavať i vyžadovať správanie sa podľa dobrých mravov.

      1. Každý žiak má právo na vzdelanie a informácie. Vzdelávanie má smerovať k rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám.
      2. Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom na rešpektovanie jeho individuality. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrovanie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný.
      3. Žiaci majú právo vytvárať si v triedach triednu (spravidla trojčlennú) samosprávu, ktorá vystupuje navonok ako zástupca a hovorca záujmov triedy, koordinuje a organizuje život triedy.
      4. Ak je ustanovená Študentská rada, reprezentuje žiakov, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy i navonok. Predkladá vedeniu školy písomne svoje stanoviská a návrhy, podieľa sa na dodržiavaní školského poriadku.
      5. Žiak má právo ochraňovať všetky pozitívne hodnoty v škole a byť chránený školou v prípade upozornenia na negatívne javy, najmä zastrašovanie, vydieranie a iné formy násilia.
      6. Každý žiak má právo na odôvodnenie každej klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť.
      7. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, môže najneskôr do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
      8. Každý žiak má právo organizovať a zúčastňovať sa na mimovyučovacej činnosti a na záujmových aktivitách. Táto činnosť však nesmie byť v rozpore so záujmami školy.
      9. Každý žiak alebo trieda majú právo v mimovyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov akciu  za predpokladu, že najmenej dva dni dopredu odovzdajú prostredníctvom triedneho učiteľa a s jeho súhlasom riaditeľovi školy písomný plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak sú požadované priestory v škole voľné a je zabezpečená bezpečnosť účastníkov a pedagogický dozor, môže riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca dať súhlas s organizovaním akcie.
      10. Každý žiak má právo na odpočinok, na voľný čas a oddychové aktivity, preto v čase prázdnin nemôže byť povinne bez súhlasu žiaka poverený školskými úlohami.
      11. Každý žiak má právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore s ustanoveniami školského poriadku, učebnými osnovami, internými predpismi, alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo inej osoby.
      12. Každý žiak má právo na psychohygienu (dodržiavanie dĺžky vyučovania, dodržiavanie prestávok, obedňajšiu prestávku).
      13. Každý žiak má právo na lekárske ošetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v inom čase.
      14. Každý žiak má právo na vhodné pracovné prostredie (osvetlenie, teplota miestnosti, vlastný pracovný priestor).
      15. Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti školy na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na Študentskú radu, na členov vedenia školy, na Radu školy, na Rodičovskú radu, najvhodnejšie písomnou formou v hierarchickej postupnosti riadenia.
      16. Každý žiak má právo byť oboznámený triednym učiteľom so školským poriadkom.
      17. V zmysle platnej legislatívy má každý žiak právo na:
      • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
      • bezplatné vzdelanie v stredných školách,
      • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
      • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
      • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety (v prípade, že škola takýmito učebnicami disponuje),
      • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
      • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
      • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
      • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
      • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
      • na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,  záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
      • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
      • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008 v §24.
      • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

       

      Článok 3

      Povinnosti žiakov

       

      1. Každý žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, vnútorné predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený, resp. sú zverejnené v priestoroch školy alebo na webovom sídle školy.
      2. Každý žiak je povinný pravidelne chodiť do školy, systematicky sa vzdelávať, správať sa slušne, byť disciplinovaný, plniť zadané úlohy, pripravovať sa na vyučovanie a osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a podľa nich sa správať.
      3. Každý žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
      4. Každý žiak je povinný neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
      5. Každý žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so záväznými právnymi predpismi a etikou.
      6. Každý žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
      7. Každý žiak je povinný šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
      8. Každý žiak je povinný v školských budovách a počas školských aktivít realizovaných aj mimo budov školy dodržiavať spoločenské normy slušného a kultúrneho správania sa, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných zamestnancov školy.
      9. Každý žiak je povinný riadiť sa rozvrhom vyučovacích hodín, sledovať zmeny na nástenke v budove školy, podľa individuálnych možností i na webovom sídle školy, do školy prichádzať najmenej 10 minút pred začatím vyučovania. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracovať, nerušiť spolužiakov a vyučovací proces nevhodným správaním.
      10. Každý žiak je povinný zaujať miesto v lavici podľa zasadacieho poriadku najneskôr počas zvonenia, mať pripravené veci na vyučovanie. Ak žiak nie je pripravený na vyučovanie, pred začiatkom vyučovania sa ospravedlní. Vyučujúci zváži, či je dôvod taký vážny, aby ospravedlnenie rešpektoval.
      11. Každý žiak je povinný udržiavať pracovné miesto v učebniach v poriadku a nenechávať tam po skončení vyučovania učebnice, zošity a iné učebné pomôcky.
      12. Každý žiak je povinný počas prestávok a v priebehu vyučovania zdržiavať sa v budove školy.
      13. Každý žiak, ktorý je poverený povinnosťami týždenníka, je povinný dodržiavať povinnosti týždenníka v triede podľa nasledujúcich pravidiel :
       • po 10 minútach neprítomnosti učiteľa na hodine nahlásiť tento stav zástupcom riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy,
       • pravidelne na začiatku každej hodiny hlásiť neprítomnosť žiakov,
       • starať sa o čistotu a poriadok v triede, podľa potreby zotrieť tabuľu,
       • po skončení vyučovania v učebni, kde bola posledná hodina, zabezpečiť, aby spolužiaci vyložili stoličky a urobili poriadok v laviciach a v okolí lavíc,
       • zotrieť tabuľu, uzavrieť vodovodné kohútiky, okná,  príp. vypnúť elektrické osvetlenie,
       • z učebne odchádzať ako posledný po skontrolovaní celkového poriadku v triede.
      14. Každý žiak je povinný chodiť do školy vhodne, čisto oblečený a upravený (nenosiť do školy roztrhané a vyzývavé oblečenie), nenosiť do školy cenné veci a väčšie sumy peňazí, pretože za ich stratu škola neručí.
      15. Každý žiak je povinný vybavovať administratívne záležitosti prostredníctvom triedneho, resp. zastupujúceho triedneho učiteľa.
      16. Každý žiak je povinný po skončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho vyložiť stoličky, urobiť poriadok v laviciach a v ich okolí, rešpektovať pokyny týždenníkov a vyučujúceho.
      17. Každý žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu v databáze administratívnych osobných údajov (zmena bydliska, mena, telefónneho čísla a pod.).
      18. Každý žiak je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných ťažkostiach alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh jeho vzdelávania a vzdelávania ostatných spolužiakov.
      19. Každý žiak je povinný dokladovať dôvody svojej neprítomnosti v súlade s podmienkami stanovenými v školskom poriadku. Za dôvod ospravedlnenej absencie sa uznáva najmä:
       • choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
       • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
       • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
       • mimoriadne udalosti v rodine,
       • účasť žiaka na súťažiach.
      20. Každý žiak je povinný nosiť denne do školy absenčný hárok. Ak potrebuje odísť z vyučovania pre vopred známe dôvody, predloží ho triednemu učiteľovi na podpis. Podpísaný záznam predloží pri odchode z budovy školy na vrátnici.
      21. Cez prestávky v triede alebo na chodbách, ale aj počas vyučovania a na mimoškolských akciách sa každý žiak správa tak, aby nevyvolával pohoršenie, nespôsobil úraz, ani nezapríčinil poškodenie zdravia sebe, svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, svojim správaním umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu.
      22. Počas prestávok nesmie žiak opúšťať areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa alebo zastupujúceho triedneho učiteľa.
      23. V telocvični, v odborných učebniach a laboratóriách každý žiak dodržiava prevádzkový poriadok príslušnej učebne a pokyny vyučujúcich.
      24. Na vyučovanie telesnej výchovy a na laboratórne cvičenia sa oblieka a obúva podľa prevádzkového poriadku a pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak sa žiakovi odporúča ochranný odev na laboratórne cvičenia a žiak ho nepoužije, sám si zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne na oblečení.
      25. V školskej jedálni sa každý žiak riadi pokynmi  pedagogického dozoru.
      26. Ak má žiak v poludňajších hodinách jednu a viac hodín voľno, považuje sa to za prerušenie vyučovania. V tomto čase škola neberie zodpovednosť za žiakov, ktorí opustia priestory školy.
      27. Na vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch, kurzoch a iných školských podujatiach sa každý žiak riadi pokynmi pedagogického vedúceho, zásadami BOZP a PO a školským poriadkom.
      28. Ďalšie povinnosti žiakov školy:
      • Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na všetkých povinných, zvolených voliteľných hodinách, tréningovom procese a na školských podujatiach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v čase vyučovania (filmové a divadelné predstavenia, výchovné koncerty, účelové cvičenia, besedy, prednášky a pod.) .
      • Žiak je povinný dodržiavať predpísaný čas prestávok, ich začiatok i koniec.
      • Žiak je povinný po príchode do školy  prezuť sa do prezuviek (nie športová obuv), ktoré vyhovujú zdravotným a hygienickým požiadavkám. Obuv si žiak odkladá do skrinky. Stratu kľúča od skrinky je žiak povinný nahlásiť triednemu učiteľovi a dať neodkladne vyhotoviť náhradný kľúč. Žiak vstupuje do budovy školy hlavným vchodom a schodišťom pri bufete schádza do suterénu, kde sa prezuje a prezutý odchádza do triedy alebo učebne podľa rozvrhu schodišťom na druhej strane suterénu.
      • Kabáty a vetrovky si žiak odkladá na vešiak v triede.
      • Počas vyučovania sa žiak zaoberá výlučne činnosťami súvisiacimi s vyučovacím procesom a do školy nosí iba tie veci, ktoré na vyučovanie nevyhnutne potrebuje. Žiak je povinný nosiť na vyučovacie hodiny pomôcky (zošity, pracovné zošity, učebnice, tabuľky,...), ktoré určí vyučujúci daného predmetu.
      • Ak sa žiak nemohol zo závažných dôvodov pripraviť na vyučovanie, musí sa ospravedlniť vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny.
      • Ak svoje miesto v kmeňovej triede nájde poškodené, nahlási daný stav triednemu učiteľovi. Zistené poškodenie v odbornej učebni hlási vyučujúcemu na začiatku hodiny.
      • Žiak je povinný dodržiavať základné pravidlá hygieny. Do školy chodí čistý, slušne oblečený a upravený, bez extrémnych, vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí odevu, líčenia a účesu. Denne dbá o svoju osobnú hygienu, estetický a prirodzený zovňajšok. Vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho, chrbát, prsia). Žiak nesmie nosiť v priestoroch školy čiapky, kukly, kapucne a iným spôsobom zahaľovať svoju identitu.
      • Účasť na triednických hodinách je pre žiakov povinná.
      • Na delené vyučovacie hodiny do určených tried si žiak berie svoje osobné veci so sebou.
      • Do školskej jedálne žiak odchádza po prezutí sa podľa určeného časového harmonogramu. Pri presune z budovy školy do jedálne žiak využíva chodník v areáli školy. V školskej jedálni je žiak povinný správať sa slušne, disciplinovane, dodržiavať poriadok a rešpektovať pokyny učiteľa konajúceho dozor a pracovníkov jedálne, ku ktorým sa správa korektne a s rešpektom. Pri zistení nevhodného správania v školskej jedálni môže byť žiak vylúčený zo stravovania. Ak sa žiak po obede vráti do školy na vyučovanie, opäť sa musí prezuť.

       

       

      Článok 4

      Práva zákonných zástupcov žiaka

       

      Zákonný zástupca žiaka má právo :

      • na slobodnú voľbu pri výbere školy pre svoje dieťa, ktorá  zodpovedá jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu a svetonázoru,
      • žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a s princípmi a cieľmi výchovy,
      • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,
      • na informácie o vzdelávaní dieťaťa v škole,
      • na priebežnú informáciu o prospechu a správaní sa dieťaťa a na písomnú informáciu od riaditeľa školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa,
      • na nahliadnutie do výročnej hodnotiacej správy v škole,
      • na informácie a poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania podľa školského zákona,
      • u detí so špeciálnymi potrebami má právo na také vzdelávanie dieťaťa, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú jeho vzdelávacím potrebám, a na poradenskú pomoc školy,
      • voliť a byť volený do Rady školy a Rodičovskej rady,
      • vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí vzdelávania žiaka prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
      • požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomný na komisionálnej skúške žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
      • obrátiť sa s námietkou na príslušného učiteľa alebo na triedneho učiteľa, či riaditeľa školy, pokiaľ je presvedčený, že sú jeho práva porušované,
      • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

       

       

       

      Článok 5

      Povinnosti zákonných zástupcov žiakov

       

      Zákonný zástupca žiaka je povinný :

      • zabezpečiť, aby jeho dieťa chodilo pravidelne do školy,
      • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom,
      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálno-vzdelávacie potreby,
      • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
      • priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania, pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzkach rodičov a na vyzvanie školy sa zúčastňovať na stretnutiach riaditeľa školy a pedagogických pracovníkov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa,
      • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania,
      • oznámiť škole bez zbytočného odkladu, ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní príčinu jeho neprítomnosti a  dôsledne dokladovať dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom,
      • spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvy školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom školy a s pedagogickými pracovníkmi,
      • návštevu školy za akýmkoľvek účelom zapísať do knihy návštev.

       

      Zákonný zástupca ospravedlňuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

      • Ak neprítomnosť žiaka trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho neprítomnosť zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
      • Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody, zákonný zástupca žiaka požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Ten môže uvoľniť žiaka na 1 až 4 vyučovacie dni, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. Uvoľniť žiaka na 5 a viac dní môže len riaditeľ školy.

       

      Pri 30% a vyššej absencii žiaka na vyučovacom predmete počas jedného polroka školského roka môže vyučujúci navrhnúť komisionálne preskúšanie  žiaka. Komisionálna skúška sa uskutoční na základe rozhodnutia riaditeľa školy.

       

       

      Článok 6

      Zákazy pre žiakov

       

      1. Žiak do 18 rokov má zakázané požívať alkoholické nápoje a fajčiť. Žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov, má zakázané požívať alkoholické nápoje a fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a vo vzdialenosti 200 metrov od budovy školy, zároveň aj na všetkých školských aktivitách realizovaných mimo školy.
      2. Žiak má zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky, distribuovať ich, požívať ich v škole alebo počas činností organizovaných školou.
      3. Žiak má zakázané nosiť, prechovávať, požívať a šíriť akékoľvek druhy legálnych a nelegálnych drog, užívať narkotiká akéhokoľvek druhu (látky obsahujúce nikotín, ako cigarety, tabak, žuvací tabak, alkohol, omamné látky, psychotropné látky, jedy, chemické látky, atď.)
      4. Žiak má zakázané prinášať do školy alebo na činnosti a akcie organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, napr. nože, zbrane, výbušniny, atď.
      5. Žiak má zakázané na vyučovacích hodinách používať veci, ktoré môžu rozptyľovať pozornosť jeho i jeho spolužiakov (MP3, mobilný telefón, mediálna technika, potraviny atď.) Počas vyučovania musí byť mobilný telefón vypnutý a uložený v taške.
      6. Počas vyučovacích hodín žiak má zakázané bez súhlasu vyučujúceho opustiť priestory triedy, učebne. Bez súhlasu vyučujúceho, triedneho učiteľa, resp. pedagogického dozoru žiak má zakázané opustiť areál školy alebo iný určený priestor, v ktorom prebiehajú školské a mimoškolské aktivity.
      7. Žiak má zakázané poškodzovať majetok školy a iných osôb.
      8. Žiak má zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť a falšovať záznamy (prepisovanie, dodatočné záznamy, poškodzovanie, vytrhávanie strán, neoprávnené použitie pečiatky lekára, atď...)
      9. Žiak má zakázané falšovať a upravovať úradné doklady.
      10. Žiak má zakázané vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia.
      11. Žiak má zakázané odpisovať pri overovaní vedomostí na vyučovaní.
      12. Žiak má zakázané zhotovovať kópie, snímky a pod. zadávaných testov a iných distribuovaných materiálov bez súhlasu učiteľa.
      13. Žiak má zakázané klamať, podvádzať a zavádzať zamestnancov školy.
      14. Žiak má zakázané používať akékoľvek formy šikanovania, rasizmu (slovné, symboly, nápisy), xenofóbie a agresívneho správania sa voči žiakom a zamestnancom školy.
      15. Žiak má zakázané používať fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, ironizovanie, sexuálne obťažovať, ponižovať, šíriť pornografiu.
      16. Žiak má zakázané sťahovať informácie z internetu a vydávať ich za vlastné.
      17. Žiak má zakázané surfovať po erotických a neetických webových stránkach pri používaní IKT v priestoroch školy, počas vyučovacích hodín má zakázané hrať počítačové hry, pripájať sa na sociálne siete a surfovať po webových stránkach, ktorých obsah nesúvisí s  náplňou vyučovacej hodiny.
      18. Žiak má zakázané počas vyučovania a počas školských aktivít zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy bez povolenia vyučujúceho, snímať a nahrávať zamestnancov školy a žiakov akoukoľvek audiovizuálnou technikou. Pedagogický zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa zákona 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie. Pedagogickému zamestnancovi poskytuje ochranu aj priestupkový zákon – ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, napríklad ublíženie na cti nahrávaním na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech (podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jeho privolením).
      19. Žiak má zakázané používať audio, video, foto z vyučovania bez vedomia učiteľov a spolužiakov.
      20. Žiak má zakázané používať vulgárne výrazy v písomnej, ústnej alebo grafickej forme.
      21. Žiak má zakázané v priestoroch školy hrať karty a hazardné hry.
      22. Žiak má zakázané v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy, ostatné po konzultácii s osobou, ktorá za daný obsah zodpovedá.
      23. Žiak má zakázané manipulovať s elektrickými spotrebičmi a rozvodmi a tiež manipulovať s hasiacimi prístrojmi, ak nejde o ich nutné použitie. Žiak má zakázané pripájať do elektrickej siete nabíjačky mobilov, tabletov a iných zariadení, ktoré nie sú súčasťou vyučovacieho procesu.
      24. Žiak má zakázané nechávať v školskej lavici učebnice, zošity a telocvičný úbor, ak nie je v triede miesto na to určené.
      25. Žiak má zakázané umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám, prijímať v priestoroch školy súkromné návštevy. V mimoriadnych prípadoch sa návšteva musí ohlásiť na vrátnici školy.
      26. Žiak má zakázané nechávať si posielať súkromnú poštu do školy.
      27. Žiak má zakázané vstupovať do areálu školy a jedálne na kolieskových korčuliach, skateboardoch  a s kolobežkou.

       

      Nedodržiavanie uvedených ustanovení sa chápe ako hrubé porušenie školského poriadku a je spojené s udelením niektorého z výchovných opatrení po prerokovaní v pedagogickej rade. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie priestupku alebo trestného činu.

       

      Článok 7

      Prevádzka a vnútorný režim školy

       

      Do školskej budovy sa vchádza len cez hlavný vchod. Školská budova sa  otvára o 6.00 hodine. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania podľa príslušného rozvrhu hodín. Je to čas určený na prezutie, presun, osobnú hygienu, prípravu na vyučovanie.

      Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa na vyučovaní z predmetov povinných a voliteľných, ktoré si zvolil. Je povinný dodržiavať čas príchodov a vyučovací čas určený rozvrhom hodín i rozsah prestávok. Na hodinách dodržiavať školský poriadok a riadiť sa pokynmi vyučujúcich.

      Žiak môže za deň absolvovať maximálne 8 vyučovacích hodín. Bez obedňajšej prestávky môže mať žiak najviac 7 vyučovacích hodín. Obedňajšia prestávka pre žiakov Strednej športovej školy je 30 min. a je určená rozvrhom hodín, žiaci Gymnázia chodia na obed po skončení vyučovania.

      Vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Zmeny v rozvrhu hodín je možné uskutočniť len so súhlasom riaditeľa školy.

      Začiatok vyučovania, vyučovacie hodiny a prestávky sú upravené takto :

       

      Vyučovacia doba:

       

       Triedy Gymnázia:                                                    Triedy Strednej športovej školy:

      1. 8.00   –   8.45                                                   8.00    –   8.45
      2. 8.50   –   9.35                                                   8.50    –   9.35
      3. 9.45   –   10.30                                                 9.45    –   10.30
      4. 10.50 –   11.35                                                 10.50  –   11.35
      5. 11.40 –   12.25                                                 11.40  –   12.25
      6. 12.35 –   13.20                                                 12.35  –   13.15   (40 minút)
      7. 13.30 –   14.15                                                 obedňajšia prestávka

               8.   14.35 –   15.20                                                 13.45  –   14.30

                                                                                              14.35  –   15.20

                                                                                          

       

      Poznámka

      Športové triedy so zameraním na individuálne športy začínajú vyučovanie každý deň o 9:45, triedy so zameraním na kolektívne športy začínajú dva krát v týždni vyučovanie 9:45 (utorok a streda).

       

      Ak sa počas vyučovania žiaci sťahujú do odbornej učebne alebo inej triedy, robia to v priebehu prestávky a nie až po zazvonení na vyučovaciu hodinu a svoje osobné veci si berú so sebou.

      Na mimotriednu a mimoškolskú činnosť prichádzajú žiaci do vymedzených priestorov budovy školy za rovnakých podmienok ako na vyučovanie.

      Exkurzie sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Za ich úroveň zodpovedajú vyučujúci, ktorých učebný predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Ich rozsah a obsah schvaľuje po predložení vedúcim predmetovej komisie na začiatku školského roka riaditeľ školy v súlade s učebnými osnovami a osobnými vzdelávacími programami daného predmetu, resp. súboru predmetov.

      Školské výlety sa môžu organizovať jeden raz v školskom roku a trvajú najviac dva pracovné po

      sebe idúce dni. Plán školského výletu pripravuje a za úroveň jeho realizácie zodpovedá triedny učiteľ.

      Organizovanie schválených školských výletov a exkurzií sa uskutočňuje podľa organizačného poriadku, osobitných interných predpisov a pokynov pre daný školský rok.

       

      Článok 8

      Dochádzka do školy

       

       1. Riaditeľom školy schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak požiada prostredníctvom písomného záznamu od zákonného zástupcu o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu, o uvoľnenie na celý deň alebo 2 až 4 dni triedneho učiteľa. Vyučujúci alebo triedny učiteľ urobí záznam o uvoľnení žiaka do absenčného hárku.
       2. Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania z dôvodu iného ako choroba :

      a) uvoľnenie na 1 až 4 po sebe nasledujúce vyučovacie dni rieši triedny učiteľ na základe písomného záznamu od zákonného zástupcu a doklady archivuje počas celého štúdia žiaka,

      b) uvoľnenie na 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní rieši riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v dostatočnom časovom predstihu pred termínom uvoľnenia s vyjadrením triedneho učiteľa, ktorý archivuje kópiu odpovede riaditeľa.

       1. Ak sa žiak nezúčastní  na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť triednemu učiteľovi ihneď bez zbytočného odkladu dôvod neúčasti telefonicky, e-mailom alebo SMS správou. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie lekára alebo písomné ospravedlnenie neúčasti podpísané zákonným zástupcom.
       2. Ak triedny učiteľ, resp. vyučujúci  neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené.
       3. Absencia dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia celej vyučovacej hodiny. Toto platí aj pre neospravedlnenú absenciu.
       4. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa a svoju neprítomnosť neospravedlní, triedny učiteľ písomne vyzve zákonného zástupcu  žiaka, aby oznámil a doložil dôvod neprítomnosti. Súčasne upozorní zákonného zástupcu žiaka, že v opačnom prípade sa bude žiakova neprítomnosť posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do desiatich dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je písomne doložený dôvod jeho neprítomnosti, posudzuje sa, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy.
       5. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní rieši triedny učiteľ prostredníctvom absenčného hárku, ktorý je na to určený.
       6. Akékoľvek  menenie a falšovanie údajov o dochádzke v absenčnom hárku (prepisovanie, dodatočné záznamy,  neoprávnené použitie pečiatky lekára atď...) a falšovanie iných úradných dokladov na ospravedlnenie dochádzky je klasifikované ako hrubé porušenie školského poriadku.
       7. Za neospravedlnenú absenciu môže triedny učiteľ po konzultácií s ďalšími zainteresovanými pedagógmi navrhnúť riaditeľovi školy udeliť žiakovi niektoré z výchovných opatrení a žiak môže byť hodnotený zníženou známkou zo správania v súvislosti s okolnosťami, za akých k neospravedlnenej absencii došlo.
       8. Žiaci sú oslobodení úplne, resp. čiastočne od štúdia vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, ktorého prílohou je lekárske potvrdenie (úradné tlačivo), ktoré musí obsahovať: odborné posúdenie lekára, dátumom presne určený začiatok a koniec zaradenia, označenie skupiny zaradenia, dátum vystavenia dokladu (nemôže byť starší ako začiatok zaradenia, resp. oslobodenia), pečiatka a podpis odborného lekára. Žiaci úplne oslobodení od štúdia vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova nie sú oslobodení od účasti na týchto hodinách, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne nepožiada (iba v prípade, že predmet je v rozvrhu zaradený na začiatku alebo na konci dňa).
       9. Každý žiak má absenčný hárok.

       

       

      Článok 9

      Opatrenia vo výchove

       

      1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie úloh a povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy, za mimoriadne aktivity alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo ocenenie. Žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade možno udeliť tieto typy pochvál :
        • pochvala od triedneho učiteľa,
        • pochvala od riaditeľa školy.
      2. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť :
        • napomenutie od triedneho učiteľa,
        • pokarhanie od triedneho učiteľa,
        • pokarhanie od riaditeľa školy.
      3. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti :
        • podmienečné vylúčenie zo štúdia,
        • vylúčenie zo štúdia.

      Opakované menej závažné a závažné previnenia voči školskému poriadku je potrebné ihneď konzultovať preukázateľným spôsobom so zákonným zástupcom žiaka.

      1. Návrh na výchovné opatrenie dáva triedny učiteľ riaditeľovi školy po konzultácii s ďalšími zainteresovanými pedagógmi. Výchovné opatrenie sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade. Podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia možno uložiť žiakovi, len ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.
      2. Žiakovi je možné uložiť výchovné opatrenie podľa odsekov 2 a 3 do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
      3. Výchovné opatrenia, pochvaly a ocenenia triedny učiteľ priebežne zapisuje do osobného spisu žiaka a ihneď oznamuje preukázateľným spôsobom zákonným zástupcom žiaka.
      4. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor.
      5. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
      6. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie priestupku alebo trestného činu.
      7. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:
         1. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
         2. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
         3. ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

       

       

       

      Článok 10

      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrana pred sociálnopatologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstva alebo násilia   

       

       

      1. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.
      2. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.
      3. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu, resp. pedagogickému dozoru. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov, prípadne vyplniť predpísané formuláre. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol svedkom alebo sa o úraze dozvedel ako prvý spolu s osobou zodpovednou v škole za BOZP a PO.
      4. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať sa z okien a cez zábradlie, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné parapety, či výhrevné telesá.
      5. Riaditeľ školy je povinný prerušiť vzdelávanie žiačky z dôvodu tehotenstva a materstva, ak vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.
      6. V predmete telesná a športová výchova môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka z vyučovania na základe písomnej žiadosti a písomného odporučenia odborného lekára. Žiak nie je z predmetu klasifikovaný.
      7. Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Rovnako zaistí, aby sa so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho doprovod do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.
      8. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení, ktorý je v evidenčnom hárku alebo je súčasťou dokumentácie o činnosti. Pokiaľ to stanovia predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, alebo ak je odôvodniteľné riziko činnosti, môžu sa znalosti žiaka aj preveriť. Žiaci, ktorí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní, musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom zápis.
      9. Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a vyvesí ho na takom mieste, aby sa dalo pri kontrolnej činnosti ľahko zorientovať, ktorý pedagogický pracovník dozor vykonáva. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci pred vyučovaním, počas prestávok medzi dvoma vyučovacími hodinami, a to v budove školy a v školskej jedálni. Dozor začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí odchodom žiakov z budovy školy.
      10. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na lyžiarskom výcviku, na kurzoch ochrany človeka a prírody, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci v ubytovacích priestoroch dodržujú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch. Žiaci dodržiavajú režim dňa a pokyny vydané do doby nočného pokoja. Pedagogickí pracovníci sú povinní oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie. Vedúci akcie rozhodne o spôsobe kontroly žiakov v dobe nočného pokoja.
      11. Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník počas celého vyučovania. Vydáva jasné, presné a zrozumiteľné povely a pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas lyžiarskych výcvikov, turistických či branných kurzov sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú interné pravidlá vypracované pre tieto kurzy. Vedúci kurzu zodpovedá za to, aby boli žiaci poučení o bezpečnosti na určenom formulári.
      12. Na viacdenné exkurzie škola zaradí medzi účastníkov len tých žiakov, ktorí predložia informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka a majú uzavreté poistenie.
      13. Úrazy žiakov – za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na školskú alebo mimoškolskú aktivitu organizovanú mimo školy. O úraze žiaka informuje škola zákonného zástupcu.  
      14. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.
      15. Na osobnú hygienu, občerstvenie, stravovanie využívajú žiaci aj pedagógovia prestávky.

       

       

      Článok 11

      Hodnotenie a klasifikácia

       

      1. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov upravuje Metodický pokyn č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl .
      2. Do vyššieho ročníka postupuje žiak po úspešnom absolvovaní príslušného ročníka.
      3. Ak na konci druhého polroka žiak neprospel najviac z dvoch predmetov, môže zákonný zástupca žiaka písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie vykonať opravné skúšky.
      4. Ak na konci druhého polroka žiak neprospel z troch a viac predmetov, môže zákonný zástupca žiaka písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie opakovať ročník.
      5. Žiak neprospel, ak má z niektorého predmetu aj po opravnej skúške stupeň  prospechu nedostatočný.
      6. Žiak môže vykonať maturitnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia.
      7. Žiak absolvuje štúdium úspešným vykonaním maturitnej skúšky.

       

       

      Článok 12

      Podmienky nakladania s majetkom

       

      1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie a majetok, šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí vecnú škodu škole, spolužiakom, zamestnancom školy, alebo iným osobám v škole, musí ju v termíne určenom triednym učiteľom, resp. riaditeľom školy alebo ním povereným zástupcom odstrániť alebo nahradiť.
      2. Všetky učebnice, ktoré žiak dostáva každoročne bezplatne, je povinný vrátiť na konci školského roka. Každú nevrátenú, resp. poškodenú učebnicu je povinný nahradiť. Nahradenie škody nevylučuje aj udelenie výchovných opatrení podľa závažností a veľkostí škody.
      3. Žiaci sú povinní všetky spôsobené či zistené škody na majetku okamžite nahlásiť vyučujúcemu na hodine, triednemu učiteľovi, resp. pedagogickému dozoru.
      4. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety, ako aj predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť. Za stratu peňazí, cenných vecí a predmetov ponechaných v šatniach, triedach, učebniach počas prestávok a po vyučovaní sa neposkytuje náhrada.

       

       

       

      Článok 13

      Účasť žiakov na súťažiach

       

      1. Podľa §153 bod 2 zákona č.245/2008 Z.z. umožňuje riaditeľ školy žiakovi účasť na súťažiach.
      2. Pri zapojení školy do súťaže bezpečnosť a ochranu žiaka v čase dopravy na súťaž a späť zaisťuje vysielajúca škola, pokiaľ sa nedohodne so zákonným zástupcom žiaka inak. V priebehu súťaže zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka organizátor.

       

      Článok 14

      Záverečné ustanovenie

       

      1. Uvedeným školským poriadkom sa ruší predchádzajúce znenie Školského poriadku školy pre žiakov z 26.8.2020.
      2. Školský poriadok je dostupný na verejne prístupnom mieste v škole a riaditeľ školy s ním preukázateľným spôsobom oboznámi zamestnancov, zaistí, aby preukázateľným spôsobom s ním boli oboznámení žiaci a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.
      3. Uvedený školský poriadok nadobúda účinnosť 1.septembra 2021.

       

       

           PaedDr. Peter Toman

            riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje