Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava
Adresa školy J. Bottu 31, Trnava
Telefón033 5983811
E-mailgymbott@szm.sk
WWW stránkagymbott.edupage.org
ZriaďovateľTTSK

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Jančovič033/59838130908677526 
ZRŠMgr. Helena Kamenčíková033/5983816  
ZRŠMgr. Zdenka Študencová033/5983816  
ZRŠPaedDr. Peter Toman033/5983815  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Adriana Kubáňová 
 Mgr. Jana Révesová 
   
ostatní zamestnanciOľga Škultétyová 
   
zástupcovia rodičovRNDr. Roman Jakubec 
 Michal Machovič 
 Ing. Peter Rády 
   
zástupcovia zriaďovateľaMgr. Elena Kátlovská 
 Mgr. Ľubica Šturdíková 
 Ing. Augustín Hambálek 
 MUDr. Silvia Hojerová 
zástupca žiakovTímea Študencová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Jazyk a komunikácia SJLMgr. Adriana KubáňováSJL, CSJ
Jazyk a komunikácia CJMgr. Eva HolešováANJ, NEJ, FRJ, KAJ, KNJ, KFJ
Matematika a práca s informáciamiRNDr. Ivona KozániováMAT, INF, SEN, SEM, MVS, CVM,CVI
Človek a prírodaMgr. Marta SzalóováBIO, FYZ, CHE, SEB, SEF, SEC, PRF, CVC, VKB, TEC, CVB, VKBč
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Jana RévesováOBN, DEJ, UMK, ETV, NAV, VYV, HUV, VUM, SED, SPS,GEO, SEG,SUK
Zdravie a pohybMgr. Klára OdnogováTŠV, ŠPP, ZŠP

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 487

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie: počty žiakov v tabuľke uvádzajú stav k 30.6.2015

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A29 
I.B29 
II.A30 
II.B33 
III.A301
III.B301
IV.A30 
IV.B27 
I.S27 
II.S261
III.S231
IV.S27 
príma191
sekunda15 
tercia10 
kvarta151
kvinta27 
sexta211
III.IS22 
oktáva17 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč 7902J 77Gym 4.ročné 7902J 00Gym 4.roč šport 7902J77
prihlásení36125105
prijatí176045
% úspešnosti47%48%43%
plán výkonov176045
naplnenosť100%100%100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVBCVDCVFCVGCVCCVICVMCSJDEJDENDSSESVEST
I.A2,031,86        1,62    
I.B2,591,79        1,66    
II.A2,52,131,061,5  1,75   1,7    
II.B1,911,671,291,33  2,11   1,61    
III.A1,862,14        1,79    
III.B1,91,83        1,52    
IV.A2,57              
IV.B2,59              
I.S2,812,56        2,7    
II.S3,352,582,51      2,58    
III.S2,72,13        2,39    
IV.S3,38              
príma1,951,37        1,42    
sekunda2,41,87        1,6    
tercia2,71,9        1,7    
kvarta1,81,73        1,27    
kvinta2,632,04        2,07    
sexta2,672,3312  1,67   2,33    
III.IS32,52        2,67    
oktáva2,76              

TriedaETVETV/NAVFRJFYZGEOHUVHUV-CNCHEINFKAJKNJKFJLISMATMVS
I.A   2,031,62  1,971,07    2,03 
I.B  1,332,212,52  2,411,24    2,59 
II.A   2,072,2  2,31,1    2,5 
II.B  1,761,942,09  2,151,15    2,42 
III.A   2,141,93  1,761,211,792,2  2,38 
III.B  1,351,411,14  2,071,031,53  1,83 
IV.A  1,89      2,482,67  2,171,7
IV.B  1,85      2,592,5  2,31,5
I.S   2,333,3  3,192,15    3,11 
II.S   2,692,81  2,851,85    2,85 
III.S  22,392  2,72,09    3,26 
IV.S          4  2,691,86
príma   1,321,53  1,42     1,63 
sekunda   2,072,13  1,6     2,47 
tercia   22,2  2,51,1    2,7 
kvarta   1,21,67  1,61    1,87 
kvinta   2,072,78  2,071,7    2,67 
sexta   2,622,95  3,331,67    3,05 
III.IS  2,52,242,48  2,481,76 4  3,14 
oktáva             2,352,33

TriedaNAVNASNEJOBNPRFPROSEBSEDSESSEFSEGSECINF-semSENSEM
I.A  2,1            
I.B  2,65            
II.A  2,6 1,75          
II.B  2,33 1,5          
III.A  2,622 121 1,822,332,25  2,11
III.B  2,221,34 11,51 22,561,7  1,14
IV.A  2,91,8 2,22,632,36 1,753,331,88 12,67
IV.B  2,861,78 2,672,52,2 42,42,71  2,33
I.S  3,04            
II.S  2,81 2          
III.S  2,952,91 1,863,41,33 33,5   2,7
IV.S  3,272,77 1,82,52,75  3,554 22,14
príma  1,791           
sekunda  2,071,87           
tercia  2            
kvarta  1,61,27           
kvinta  2,7            
sexta  2,86 1          
III.IS  2,882,9 22,58   43,25  3,5
oktáva  2,532,12 32,573 43,53,2  2

TriedaSUKSJLSPSSPRŠPPŠPP-nTECTŠVTEVUMKVKBVKBčVUMVYVZŠP
I.A 1,72 1   1 1     
I.B 2,93 1,03   1 1,21     
II.A 2,7 1   1 1,23     
II.B 1,88 1   1 1,15     
III.A 1,7921,03   1 1,17     
III.B 2,171,331   1 1     
IV.A1,331,972,51   1 1,12,173   
IV.B1,882,412,61   1,3 12,63   
I.S 3,07 1,04   1 1,41     
II.S 3,58 1,081    2    2,6
III.S 3,26311    2,09    2,8
IV.S23,623,411    1,73 3,17  2,73
príma 1,95 1   1       
sekunda 2,2 11 1        
tercia 2,5 1,11 1        
kvarta 1,8 11          
kvinta 2,37 1,04   1 1,41     
sexta 2,9 11    1,38    2,6
III.IS 3,1931,11    1,67    2
oktáva 3,061,511    1,2412,55  2,29

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A29915500000
I.B294141100100
II.A307101300000
II.B33819600000
III.A30615900100
III.B301116300000
IV.A30771600000
IV.B27471600000
I.S27122400100
II.S26241910010
III.S23421700000
IV.S26052100000
príma19122500000
sekunda1554600000
tercia1015400100
kvarta1578000000
kvinta27571500100
sexta21331500000
III.IS22231610010
oktáva17341000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A29264391,14264391,1400,00
I.B292991103,142985102,9360,21
II.A303705123,503698123,2770,23
II.B334450134,854444134,6760,18
III.A303981132,703938131,27431,43
III.B304107136,904107136,9000,00
IV.A304550151,674538151,27120,40
IV.B272962109,702936108,74260,96
I.S273916145,043912144,8940,15
II.S263131120,423043117,04883,38
III.S233565155,003535153,70301,30
IV.S27229882,07229882,0700,00
príma19118362,26118362,2600,00
sekunda1589059,3389059,3300,00
tercia1089389,3087887,80151,50
kvarta15143595,67143595,6700,00
kvinta27217280,44214679,48260,96
sexta212798133,242792132,9560,29
III.IS223578162,643515159,77632,86
oktáva17163696,24163696,2400,00

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB294(47/47)58,12%9165,67%9020253513 2,4493
Biológia 34(10/24)    121462 1,9434
Dejepis 28(15/13)    11764 2,1128
Francúzsky jazykB13(0/3)    111  2,003
Francúzsky jazykB21(0/1)    1    1,001
Fyzika 7(5/2)    33 1 1,867
Geografia 21(13/8)    11063 2,5520
Chémia 20(6/14)    6734 2,2520
Informatika 14(11/3)    7331 1,8614
Matematika 24(14/10)41,45%23  673 12,0017
Nemecký jazykB13(1/2)     3   2,003
Nemecký jazykB28(4/4)62,49%766,43%71421 2,388
Občianska náuka 21(8/13)    8742 2,0021
Slovenský jazyk a literatúra 101(50/51)62,30%9961,51%9928303111 2,25100
Umenie a kultúra 8(2/6)    4121 2,008
Základy športovej prípravy 21(15/6)    11351 1,8020

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902J gymnázium 
II.A7902J gymnázium 
II.B7902J gymnázium 
III.A7902J gymnázium 
III.B7902J gymnázium 
IV.A7902J gymnázium 
IV.B7902J gymnázium 
I.S7902J gymnáziumšport
II.S7902J gymnáziumšport
III.S7902J gymnáziumšport
IV.S7902J gymnáziumšport
príma7902J gymnáziumšport
sekunda7902J gymnáziumšport
tercia7902J gymnáziumšport
kvarta7902J gymnáziumšport
kvinta7902 5 gymnáziumšport
sexta7902 5 gymnáziumšport
III.IS7902J gymnáziumšport
oktáva7902 5 gymnáziumšport

Rozširujúce hodiny

Rozšírené hodiny vyplývajú z rámcového učebného plánu pre gymnáziá.Týkajú sa tried, ktoré postupujú podľa reformy školstva.

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
gymnáziumI.A, I.BCVI,CVM,2.CJ1,1,1 
gymnáziumII.A,II.Bvoliteľné predmety, 2.CJ, CVM1,2,1žiak si vyberá z ponuky 1 voliteľný predmet s 1-hodinovou dotáciou
gymnáziumIII.A, III.Bvoliteľné predmety, 2. CJ6,1žiak si vyberá z ponuky 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
gymnáziumIV,A, IV.B2. CJ,CSJ,CVM1,2,1 
gymnáziumIV.A, IV.Bvoliteľné predmety12žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
8-ročné gymnázium-športprímaMAT,SJL,1.CJ1,1,1 
8-ročné gymnázium-športsekundaCVM1 
8-ročné gymnázium-športterciaSJL1 
8-ročnmé gymnázium-športpríma, sekunda, tercia,kvartaŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
gymnázium - športIII.S,IV.S1.CJ2 
gymnázium - športII.S, sextavoliteľné predmety1žiak si vyberá z ponuky 1 predmet s 2 hodinovou dotáciou
gymnázium - športIII.S, septimavoliteľné predmety6žiak si vyberá z ponuky 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
gymnázium - športI.S, II.S, III.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
gymnázium - športIV.SCSJ2 
gymnázium - športIV.S, oktávavoliteľné predmety9žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
gymnázium - športIV.S, oktáva1.CJ3 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Zamestnanci školy

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP4512
DPP194
ZPS20
Na dohodu20
Kvalifikovanosť100% 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04242
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
tréneri02020
spolu06666

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestačná skúška00
2.atestačná skúška10
inovačné štúdium80
aktualizačné10

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

PK JAK – SJL

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

V novembri  2015 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

 

Víťazi školského kola:  

 Richard Hamerlík (kvarta)                          -  kategória C        

 Jana Stredánska    (I.A)                               - kategória B         

 Ema Gelnarová      (IV. A)                           - kategória A        

 

       V obvodnom kole olympiády zo SJL – kategória C, ktorého usporiadateľom bola 10.decembra 2016  ZŠ A. Kubinu  sa Richard Hamerlík umiestnil na 2. mieste.

       V krajskom  kole olympiády zo SJL, ktoré organizovalo  26.januára 2016   Gymnázium  Angely Merici v Trnave, sa Ema Gelnarová umiestnila na 1. mieste  v kategórii „A“ a postúpila  do celoštátneho kola. V celoštátnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 14.-15. apríla 2016 v Bratislave, získala krásne 3. miesto.

 

Hollého pamätník:

Kncom februára 2016  sa uskutočnilo školské kolo Hollého pamätníka, v ktorom nasledujúci žiaci z II. a III. kategórie postúpili do obvodného kola a žiaci IV. kategórie do regionálneho kola.

 

II. kategória

Bronislava Janáčová (príma) poézia

Ondrej Moravčík (príma) próza

 

III. kategória

Anna Otília Žemberová (sekunda) próza

Viktória Chramcová (kvarta) poézia

 

IV. kategória

Terézia Gregušová (I.B) próza

 

  Viktória Chramcová  z triedy kvarta  získala v obvodnom kole Hollého pamätníka 3. miesto a postúpila do okresného kola. Tam získala opäť veľmi pekné 3. miesto, ale tentokrát bez ďalšieho postupu.

Anna Otília Žemberová sa umiestnila so svojou prózou v obvodnom kole tiež na 3. mieste a v IV. kategórii – stredné školy získala Terézia Gregušová 2. miesto v regionálnom kole s prózou Peter a Lucia.

 

Literárne súťaže:

 

       V celoslovenskej literárnej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského, ktorej slávnostné vyhodnotenie už XXIX. ročníka sa uskutočnilo začiatkom decembra 2015 v Senici, získala Ema Gelnarová z triedy IV.A čestné uznanie a jej próza bola uverejnená v literárnom zborníku, ktorý každoročne vydávajú usporiadatelia tejto súťaže.

PK JAK – CJ

 

V rámci Európskeho dňa jazykov sa dňa 25.9.2015 konala prekladateľsko-pesničková súťaž v Bratislave, na ktorej našu školu reprezentovali Lenka Bachoríková a Martin Molnár, obaja z triedy III.B.

 

Dňa 2. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo ONJ. V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnil Peter Flenko z triedy Oktáva. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnila Janka Uhlíková z triedy II.B. V kategórii 2C sa na

1. mieste umiestnil žiak Daniel Dubec z triedy III.S.

 

Dňa 9. 12. 2015 sa konalo školské kolo OAJ. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnila Jana Stredánska z I.A triedy. V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnila Andrea Orešanská, žiačka III. B triedy.

 

Dňa 14. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores, ktorú zorganizovali Mgr. Lukovičová, Mgr. Vidová a Mgr. Zelenayová. Zúčastnilo sa na nej 22 žiakov školy a vyskúšali si preklad z ANJ, NEJ a FRJ. V preklade z FRJ (5) 1.miesto obsadila Ema Šimášková zo IV.A. V preklade z ANJ (10) 1.miesto obsadil Kristián Dubravec zo IV.A. V preklade z NEJ (7) 1.miesto obsadila Miroslava Altoffová z triedy IV.B.

 

Dňa 12. 1. 2016 sa konalo Okresné kolo ONJ , na ktorom sa v kategórii 2B umiestnil Peter Flenko na1.mieste a postúpil do Krajského kola ONJ.

 

Dňa 14. 1. 2016 sa konalo Okresné kolo OAJ, na ktorom sa v kategórii 2B umiestnila Andrea Orešanská  na 2. mieste a Jana Stredánska v kategórii 2A obsadila 2. miesto.

 

V KK  OFJ sa v kategórii 2B na 2. mieste umiestnila Denisa Hanáková zo IV.A triedy. 

 

V CK ONJ sa v kategórii 2B umiestnil Peter Flenko na 6.mieste.

 

V apríli sa konala súťaž „Spievam po francúzsky“. Našu školu na nej reprezentovala žiačka Lenka Bachoríková z III.B.

PK MPI

Matematická olympiáda – 65. ročník

 

kategória A:

Školské kolo - 8.12.2015 –zúčastnilo sa 11 žiakov

Úspěšní riešitelia školského kola - Lenka Bachoríková - III.B

Krajské kolo – 12.1.2016 - Lenka Bachoríková - III.B – 9. miesto

 

kategória B / C:

Školské kolo - 21.1.2015 –zúčasnilo sa 8 / 16 žiakov

 

kategória Z6  

Domáce kolo – riešili 8 žiaci  prímy - do 29.2.2016

Úspešní riešitelia domáceho kola: Ema Šurinová,  Bronislava Janáčová , Nina Vadovičová 

Okresné kolo – 5.4.2016 – Ema Šurinová – 18. – 26. miesto – úspešný riešiteľ

                    Bronislava Janáčová – 18. – 26. miesto – úspešný riešiteľ

                    Nina Vadovičová – 18. – 26. miesto – úspešný riešiteľ

 

kategória Z9

Domáce kolo -  riešili 3 žiaci – do 14.12.2015

Úspešní riešitelia domáceho kola – Adam Chalúpek, Richard  Hamerlík, Tomáš Niedl

Okresné kolo – 19.1.2016

              Adam Chalúpek  - 1. miesto

                Richard Hamerlík - 3. miesto

                Tomáš Niedl - 5. miesto

Krajské kolo – 22.3.2016

              Adam Chalúpek  - 15. miesto

                Richard Hamerlík - 27. miesto

 

iBOBOR

 – 9. - 12.11.2015 - zúčastnilo sa 98 žiakov

Benjamín - 8 žiakov – 2 úspešní riešitelia

Kadet - 5 žiakov – 1 úspešný riešiteľ

Junior - 60 žiakov – 6 úspešných riešiteľov

Senior - 25 žiakov – 7 úspešných riešitelov

 

EXPERT geniality show – 1.12.2016

Zúčastnilo sa 25 študentov.

Titul EXPERT získali:

  Adam Chalúpek - kvarta - Tajomstvá prírody  - 9.miesto

  Juraj Sekera - I.S

  Marco Kormúth - II.S

  Samuel Benca  - II.S

Titul TOP EXPERT získali:  Richard Hamerlík - kvarta

                Tomáš Niedl  -  kvarta

                Martin Šiška - II.S

                Šimon Kubáň  - III.B

 

Pytagoriáda - 37. ročník

Školské kolo – 10 .12.2015 – všetci žiaci prímy, sekundy, tercie ( prítomní v škole)

Okresné kolo - 9.3.2016   - Ema Šurinová  - príma – 14. miesto

                               - Barbara Buzinkayová – sekunda – 7. miesto

                              

Pikomat

Ema Šurinová -  16. miesto

Agatha Hudeková – 27. miesto

Bronislava Janáčová – 28. miesto

 

Pangea – medzinárodná matematická súťaž

Školské  kolo -  8.4. 2016 – zúčastnilo sa 31 žiakov

Celoslovenské kolo -  nepostúpil nikto

 

Matematický náboj - medzinárodná matematická súťaž v rýchlostnom riešení úloh

Celoslovenské kolo - 15.4.2016 – 5 členný tím III.B – Lenka Bachoríková, Eliška Bartošová, Monika Polakovičová, Martin Čapkovič, Martin Drgoň – 39. miesto

 

Matematický klokan  - 21.3.2016

Je dnes najväčšou žiackou súťažou na svete. Jej vyhlasovateľom je asociácia Klokan bez hraníc.  V tomto ročníku sa z našej školy zúčastnilo 34 študentov, z toho 12 študentov je  úspešnými riešiteľmi.

Školským šampiónom s 95% úspešnosťou sa v tomto ročníku stal Boris Rendek z I.A.

 

IQ olympiáda – organizátor MENSA

Domáce kolo - Adam Chalúpek ,  Richard Hamerlík,  Tomáš Niedl - kvarta - umiestnenie  medzi  75 % najlepších

Krajské kolo -  28.4.2016 -  Adam Chalúpek  -  1. miesto - najlepší riešiteľ logického testu

Richard Hamerlík , Tomáš Niedl , Adam Chalúpek  - 2. miesto v celkovom poradí škôl

PK ČLP

 

Projekt N-trophy: kvalifikácia skončila 7.2.2016, za našu školu sa zaregistrovalo jedno družstvo. Dievčatá zo IV.A - Erika Chrenková, Veronika Šuranová, Veronika Pavlovičová do finále nepostúpili.

 

13. 11. 2015 sa chlapci z II.B - Libor Duda, Kristián Fried, Denis Klenovič, Samuel Réves a Adrián Trajlínek,  zúčastnili  medzinárodnej tímovej súťaže v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj 2015. Počínali si skvelo a obsadili 17. miesto zo  40 slovenských gymnázií.

 

3. - 25.11.2015 sa konala on-line časť hry Junior Freshhh 2015, v ktorej 3-členné tímy  riešili súťažné úlohy z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis.  Za našu školu súťažili dva tímy študentov:

Duda - Klenovič - Réves  (všetci z II.B) - skončili na 43. mieste z 224 bodovaných a

Fried (II.B) – Trajlínek(II.B)  - Lessay ( I.A) skončili 145.

 

Finančná olympiáda – do súťaže sa zapojili traja žiaci - Petra Ladvenicová a Dominika Nádaská z II.A. Obe postúpili do druhého kola a žiak Filip Antonín z I.B, ktorý  sa umiestnil na 13.mieste vo finálovom kole.   

 Labák – online seminára mladých vedátorov. Zapojil sa Richard Hamerlík z kvarty.

 

Olympiáda Mladých Vedcov

IJSO (medzinárodná olympiáda mladých vedcov) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť účasti na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Po úspešnom absolvovaní vstupných testov boli chlapci pozvaní na sústredenie (23.-25.5.2016) do Bratislavy, kde spomedzi 18 najlepších žiakov z celého Slovenska boli vybraní 6 najlepší, z ktorých sa v septembri vyberú 3 na medzinárodnú súťaž.

Richard Hamerlík a Adam Chalúpek  získali 1. miesto v celoštátnom kole a postúpili do medzinárodného výberu.

 

Biologická olympiáda

názov súťaže

kolo

termín

meno a trieda

úspešnosť

umiestnenie

Biologická olympiáda

kategória B

školské

12.2015

Rábarová, II.A

úspešný riešiteľ

1. miesto

teoreticko-praktická časť

 

 

Nádaská, II.A

úspešný riešiteľ

2. miesto

 

 

 

Kotvasová, II.A

 

3. miesto

 

 

 

Machovič, sexta

 

4. miesto

 

krajské

9.3.2016

Nádaská, II.A

 

16. miesto

 

 

 

Rábarová, II.A

 

19. miesto

 

 

 

Kotvasová, II.A

 

21. miesto

kategória A teoreticko-

praktická časť

školské

12.2015

Pavlovičová, IV.A

úspešný riešiteľ

1. miesto

 

 

 

Selecká, IV.B

úspešný riešiteľ

2. miesto

 

 

 

Altoffová, IV.B

úspešný riešiteľ

3. miesto

 

krajské

8.3.2016

Pavlovičová, IV.A

 

10. miesto

 

 

 

Selecká, IV.B

 

14. miesto

 

 

 

Piknová, IV.B

 

18. miesto

Fyzikálna olympiáda

FO kat.E

domáce

 

Hamerlík, kvarta

 

 

 

 

 

Chalúpek, kvarta

 

 

 

okresné

 

Chalúpek, kvarta

 

1.miesto

 

 

 

Hamerlík, kvarta

 

3.miesto

 

krajské

 

Hamerlík, kvarta

ÚR

3.miesto

 

 

 

Chalúpek, kvarta

ÚR

9.miesto

kat.D

krajské

 

Lesay, I.A

 

7.miesto

kat.C

krajské

 

Duda, II.B

 

4.-5.miesto

 

 

 

Klenovič, II.B

 

6.-7.miesto

 

 

 

Trajlínek, II.B

 

9.-11.miesto

 

 

 

Réves, II.B

 

12.-13.miesto

Chemická olympiáda

kat.C

školské

22.4.2016

Zelinková, I.A

ÚR

1.miesto

 

 

 

Tarabová, I.A

ÚR

2.miesto

 

 

 

Skalka, I.B

ÚR

3.miesto

 

krajské

19.5.2016

Zelinková, I.A

ÚR

10.miesto

 

 

 

Skalka, I.B

 

30.miesto

kat.B

domáce

12.2.2016

Dibalová, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Kotvasová, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Kožuchová, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Nádaská, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Rábarová, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Škrabáková, II.A

 

1.-7.miesto

 

 

Uhlík, II.A

 

1.-7.miesto

PK ČLS, ČLH, UMK

Dejepis, občianska náuka, seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

8. ročník vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je mojím domovom“

školské kolo

15.10.

2015

Libor Duda - II.B

Gregor Bilčík- II.A

Ondrej Machovič-sexta

nepostúpili

 

Olympiáda ľudských práv

školské kolo

15.12.

2015

Petronela Malovcová - III.B

Andrea Orešanská

 - III.B

postup do krajského kola (4. 2. 2016)

 

Olympiáda ľudských práv

XVIII. ročník

celoštátne kolo

 

Andrea Orešanská

 - III.B

 

 

1. miesto

Mladý Európan

Regionál

ne kolo

6. 4.

 2016

Gregor Bilčík- II.A

Filip Kubiš – II.A

Šimon Kubáň - III.B

 

 

1. miesto

Mladý Európan

Celoštátne kolo

24 - 25. 5. 2016

Andrea Orešanská

 - III.B

Gregor Bilčík- II.A

Filip Kubiš – II.A

 

 

7. miesto

 

Výtvarná výchova, výchova umením

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

VIA NATURAE „Cestou prírody“

 

 

Regio

nálna súťaž

28.1. 2016

Barbora Jurčová - kresba  I.B ((kresba, maľba grafika)

Eliana Klepancová –kvarta (čiernobiela fotografia) 

Jurčová – čestné uznanie

Klepancová – 3. miesto

vernisáž  12. 2.  2016

Výtvarná súťaž „Moja Trnava“

Regio

nálna súťaž

Máj 2016

Barbora Jurčová - kresba - I.B

Tomáš Niedl - kvarta

 

2. miesto

 

1. miesto

Výtvarná súťaž

„Moje rodné mesto“

Celoslovenská súťaž

Jún 2016

Tomáš Niedl - kvarta

 

1. miesto

Výtvarná súťaž „Cestou prírody“

Regio

nálna súťaž

12.2.  2016

Barbora Jurčová - kresba - I.B

 

 

čestné uznanie

Výtvarná súťaž „Saganmánia“

Celoslovenská súťaž

Marec 2016

Tomáš Niedl - kvarta

 

1. miesto

8. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – „Cesta za poznaním minulosti“

Celoslovenská súťaž

 

 

 

Apríl 2016

Eliana Klepancová –kvarta

 

 

 

Hudobná výchova, umenie a kultúra

 

názov

súťaže

kolo

termín

Meno  trieda

úspešnosť

umiestnenie

Superstar

okresné kolo

marec 2016

Lenka Báchoríková (III.B)

Terézia Gregušová (I.B)

 

L.Báchoríková – 1. Miesto

T. Gregušová – 3. miesto

9. župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK

Regionálny festival - TTSK

9. jún 2016

Terézia Gregušová – I.B

Reprezentácia v speve

 

 

PK ZDP

 

Názov podujatia: Streetball 2015 –12.ročník

Termín podujatia: 25.september 2015

Umiestnenie: 1. miesto  - dievčatá aj chlapci

 

Názov podujatia: Mix volejbal- Deň župy

Termín podujatia: 01.10.2015

Zúčastnené školy : SPŠ, SZŠ, GJH, ŠGJH umiestnenie 1. SPŠ   2 miesto ŠGJH   3. GJH 4. SŽS

 

Názov podujatia: Školské majstrovstvá okresu Trnava v cezpoľnom behu

Termín podujatia: 1. Október 2015

Kategória: Žiaci SŠ, súťaž družstiev  na  5 000 metrov

Umiestnenie: 1. miesto – družstvo dievčat aj chlapcov, Mihálik 3. miesto, Čapkovič 4. miesto, Pavlovčík 6. miesto, Lošonský 8. miesto, Pešková 1.miesto, Rozičová 3. miesto, Indrišková 8. miesto, Junásková 11. miesto, Žiaranová 13. miesto

 

Názov podujatia: Memoriál Márie Zavarskej – okresné kolo 

Termín podujatia: 12. Október 2015

Kategória: Žiaci SŠ, súťaž družstiev 10 krát 1000 metrov

Umiestnenie: družstvo 1. miesto chlapci aj dievčatá

 

Názov podujatia: Školské majstrovstvá Trnavského kraja v cezpoľnom behu

Termín podujatia: 13. Október 2015

Kategória: Žiačky SŠ, súťaž družstiev beh na 3000 metrov

Umiestnenie: družstvo dievčat 1. miesto, družstvo chlapcov 3. miesto

 

Názov podujatia: Školské majstrovstvá Slovenska  v cezpoľnom behu

Termín podujatia:       október 2015

Kategória: Žiačky SŠ, súťaž družstiev

Umiestnenie: družstvo dievčat Pešková, Haršányová, Rozičová – 3. miesto

 

Názov podujatia: DNI ŠPORTU 2015 Abeceda futbalistu , Rope skipping, Penaltový festival

Miesto podujatia: Kalokagatia- CVČ, Strelecká 1, Trnava

Termín podujatia: 14.10.2015

Umiestnenie: Lauko III.S, 3. miesto

                        Bango, II.S, 1. miesto

                               Kosmálová III.IS, 2. miesto

 

Názov podujatia: Streetball 2015 Deň študenstva

Miesto podujatia: Mestská športová hala

Termín podujatia: 19.november 2015 9.00 hod

Umiestnenie: 1.družstvo : Rakús, Švenk, Krippnerová, Fodorová – 3. miesto

                2. družstvo: Hirner, Bartošová, Mečiar, Krajčovičová – 1. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO Futsal    

Miesto podujatia: Energetické učilište   

Termín podujatia: 26. november 2015

Kategória: Žiačky SŠ - družstvo

Umiestnenie: 1. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis – dievčatá základné školy    

Miesto podujatia: Športové gymnázium J. Herdu   

Termín podujatia: 2. december 2015

Kategória: Žiačky ZŠ – družstvo

Umiestnenie: 1. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis – chlapci základné školy    

Miesto podujatia: Športové gymnázium J. Herdu   

Termín podujatia: 3. december 2015

Kategória: Žiaci ZŠ - družstvo

Umiestnenie: 2. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis – dievčatá stredné školy   

Miesto podujatia: Športové gymnázium J. Herdu   

Termín podujatia: 9. december 2015

Kategória: Žiačky SŠ- družstvo

Umiestnenie: 1. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis – chlapci stredné školy    

Miesto podujatia: Športové gymnázium J. Herdu   

Termín podujatia: 10. december 2015

Kategória: Žiaci SŠ – družstvo

Umiestnenie: 2. miesto

 

Názov podujatia: MOSŠ Futsal    

Miesto podujatia: Mestská športová hala Trnava   

Termín podujatia: 21. január 2016

Kategória: Žiačky SŠ

Umiestnenie: 2. miesto

 

Názov podujatia: Futsal- majstrovstvá Trnavského okresu - Finále ,chlapci

Miesto podujatia: Mestská športová hala Trnava

Termín podujatia: 21.1.2016 o 11.00 hod

Umiestnenie: 2. miesto

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis finále – dievčatá stredné školy    

Miesto podujatia: Kalokagatia  

Termín podujatia: 27. január 2016

Kategória: Žiačky SŠ

Umiestnenie: 2. miesto

 

Názov podujatia: Futsal- kvalifikácia  na školské majstrovstvá sveta  v Chorvátsku

Miesto podujatia: SOŠE Vráble 

Termín podujatia: 27.1.2016 

Umiestnenie : 1 miesto a postup na  záverečnú  kvalifikáciu do Žiliny

 

Názov podujatia: ŠMO stolný tenis finále – dievčatá základné školy   

Miesto podujatia: ZŠ Spartakovská   

Termín podujatia: 26. január 2016

Kategória: Žiačky ZŠ

Umiestnenie: 2. miesto

 

Basketbal  stredné  školy Majstrovstvá okresu Trnava

šk.rok   2015/2016

Miesto podujatia: Športové gymnázium  J.Herdu Trnava

Termín podujatia: študenti :3.2.2016

Umiestnenie: 1.miesto a postup na Župnú olympiádu Trnava

 

Názov podujatia: Basketbal  stredné  školy   šk.rok   2015/2016

Majstrovstvá okresu Trnava

Miesto podujatia: Športové gymnázium  J.Herdu Trnava

Termín podujatia: študentky :    8.2.2016

Umiestnenie: 1.miesto a postup na Župnú olympiádu Trnava

 

Názov podujatia:Stolný tenis chlapci – ŠMO finále

Termín podujatia:18.2.2016

Umiestnenie: 5. miesto

 

Názov podujatia:Školské majstrovstvá Trnavského okresu v gymnastickom štvorboji

Termín podujatia: 6.4.2016

Umiestnenie: Družstvo 2.miesto, Jednotlivci: 1.miesto: Ušáková Elena, 2.miesto: Hudeková Agátha

 

V dňoch 3. – 10.4.2016 sa v chorvátskom Poreči  konali školské majstrovstvá sveta ISF vo futsale žiakov stredných škôl.

Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave na školských majstrovstvách sveta vo futsalereprezentovali chlapci: Simon drobný (I.S),Filip Bango (II.S), Peter Urminský (II.S), Dominik Takáč (II.S), Samuel Benca (III.S), Kristián Vangel (III.S), Kamil Jašurek (III.S), Michal Halmo (III.S), Matej Oravec (III.S), Daniel Dubec (III.S), Andrej Štrba (III.S) a Sebastián Lauko (III.S).

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských majstrovstvách sveta:

Chlapci SŠ           6.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

Názov podujatia:Školské majstrovstvá Slovenska  vo florballe chlapci

Miesto podujatia: Mestská športová hala Trenčín

Termín podujatia: 11.4. – 12.4.2016

Umiestnenie:2.miesto

Reprezentanti: Daniel Baránek III.S, Dávid Baránek III.S, Gregor Bilčík II.A, Matej Burian III.S, Martin Drgoň III.B, Kristián Fried III.A, Anton Ivanovič III.S, Andrej Jedlička IV.S, Alexander Keleši IV.S, Filip Mrava III.S, Matej Ševčík II.S, Adrián Valo II.S, Samuel Ševčík IV.S

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEDMINTONE  – DIEVČATÁ SŠ

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

V dňoch 12. – 13.4.2016 vyvrcholila súťaž v bedmintone stredných škôl finálovým turnajom o školského Majstra SR. Turnaj sa konal v Liptovskom Mikuláši za účasti víťazných dvojčlenných družstiev z jednotlivých krajov. Naše dievčatá síce statočne bojovali a nepredali svoju kožu lacno, no súperky boli nad ich sily, čo musíme športovo priznať. Naše dievčatá obsadili konečné 7. miesto. Úspechom však bolo už to, že sa na záverečný turnaj prebojovali, k čomu im gratulujeme a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Školu reprezentovali tieto dievčatá:Alexandra Lázárová (III.IS) a Soňa Hlušková (I.A)

 

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Dievčatá SŠ         7.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

X. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA STREDOŠKOLÁKOV

(ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA VO FUTBALE – CH, VOLEJBALE – D, HÁDZANEJ – D, BASKETBALE – CH a D, ATLETIKE)

V dňoch 21. – 22.4.2016 sa konal už 10.ročník župnej olympiády stredoškolákov. V tomto školskom roku si právo účasti na tomto podujatí vybojovali naši futbalisti, volejbalistky, hádzanárky, basketbalistky aj basketbalisti a viacerí atléti.

 

FUTBAL (chlapci):

V základnej skupine naši chlapci zvíťazili vo všetkých stretnutiach a do semifinále tak postúpili z prvého miesta. V ňom sa stretli s družstvom Senice. Po bezgólovom výsledku nasledovali pokutové kopy a v nich mali viac šťastia súperi zo Senice. Našim chlapcom tak zostával len boj o konečné tretie miesto. Tento súboj zvládli a na župnej olympiáde tak obsadili 3.miesto

Školu reprezentovali títo chlapci: Simon Drobný (I.S), Samuel Benca (II.S), Michal Halmo (III.S), Kamil Jašurek (III.S), Sebastián Lauko (III.S), Ján Lošonský (III.S), MátéMarafkó (III.S), Matúš Pavlovčík (IV.S), Jozef Polák (III.S), Andrej Štrba (III.S), Dominik Takáč (II.S), Peter Urminský (II.S), Kristián Vangel (III.S), Richard Zaduban (III.S) a Michal Zaduban (III.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Chlapci SŠ           3.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

Hádzaná (dievčatá)

Termín podujatia: 22.4.2016

Umiestnenie: 3.miesto

Školu reprezentovali: Bočková III.B, Hrašnová IV.B, Šomráková I.A, Benkovská V. III.B, Klčová oktáva, Junásková sexta, Naništová IV.B, Karaffová IV.B, Zuščíková IV.B, Lázárová III.IS

 

Volejbal (dievčatá)

Termín podujatia: 21.-22.4.2016

Umiestnenie: 2.miesto

 

Školu reprezentovali:Buchová I.S, Drgoňová I.S, Límová I.S, Rechtoríková I.S, Melušová sexta, Kováčová sexta, Škrabáková II.A, Strížová IV.B

 

BASKETBAL (dievčatá):

Dievčatá športového gymnázia obsadili konečné 3.miesto

Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Bibiana Bartošová (IV.S), Alexandra Današová (I.S), Nikola Fodorová (IV.S), Tamara Hlavnová (II.S), Monika Krajčovičová (IV.S), Antónia Krippnerová (IV.S), Alexandra Mičányová (II.S), Ľubica Mičányová (II.S), Monika Nemčicová (II.S), Adriana Šustová (III.IS), Viktória Václavová (II.S) a Kristína Žiaranová (I.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Dievčatá SŠ         3.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

BASKETBAL (chlapci):

Chlapci športového gymnázia sa postarali o najväčšie prekvapenie, keď dokázali zvíťaziť vo všetkých stretnutiach a tak zvíťazili nielen v turnaji, ale vybojovali si aj postup na školské majstrovstvá SR. GRATULUJEME!

Našu školu reprezentovali títo chlapci: Maroš Brestovanský (IV.S), Martin Drgoň (III.B), Daniel Dubec (III.S), Kristián Fried (II.B), Marián Hirner (IV.S), Juraj Kiss (II.S), Adam Mečiar (III.IS), Lukáš Rakús (IV.S), Andrej Roštár (IV.B), Martin Schneider (III.B), Martin Šiška (II.S) a Krištof Švenk (IV.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských MK:

·         Chlapci SŠ           1.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

Názov podujatia:Školské majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl

Miesto podujatia: Banská Bystrica  

Termín podujatia: 2.6.2016

p.č.

meno a priezvisko

trieda

umiestnenie

1.

Michaela Pešková

Oktáva

1.miesto 400m

3.miesto 100m prekážok

1.miesto štafeta

2.

Andrea Rozičová

III.IS

2.miesto 800m

3.

Ema Chovanová

III.IS

1.miesto 200m

1.miesto štafeta

4.

Kristián Branderský

Sexta

4.miesto vrh guľou

4.miesto hod diskom 

5.

Michal Karel

Oktáva

1.miesto štafeta

6.

René Takáč

III.IS

1.miesto štafeta 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VOLEJBALE  – DIEVČATÁ SŠ

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

V dňoch 10. – 11.5.2016 vyvrcholila súťaž vo volejbale dievčat stredných škôl finálovým turnajom o školského Majstra SR. Turnaj sa konal v Detve za účasti víťazných družstiev z majstrovstiev jednotlivých krajov. Naše dievčatá v konfrontácii s ostatnými družstvami síce bojovali, ale na víťazstvo to nestačilo. Obsadili sme tak konečné 8.miesto na Slovensku, čo v konečnom dôsledku považujeme za úspech.

Školu reprezentovali tieto dievčatá:Helena Melušová (sexta), Kristína Kováčová (sexta), Hana Búliková (II.B), Karin Rechtoríková (I.S), Lucia Drgoňová (I.S), Lenka Buchová (I.S) a Adriana Límová (I.S).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Dievčatá SŠ         8.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BASKETBALE  – CHLAPCI SŠ

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

V dňoch 12. – 13.5.2016 vyvrcholila súťaž v basketbalechlapcov stredných škôl finálovým turnajom o školského Majstra SR. Turnaj sa konal v Košiciach za účasti víťazných družstiev z jednotlivých krajov. Naši chlapci odovzdali na palubovke všetko, čo v nich bolo a skončili nakoniec na peknom 7.mieste.

Školu reprezentovali títo chlapci:Kristián Branderský (sexta), Martin Drgoň (III.B), Marián Hirner (IV.S), Juraj Kiss (II.S), Ondrej Machovič (sexta), Adam Mečiar (III.IS), Lukáš Rakús (IV.S, Martin Šiška (II.S), Krištof Švenk (IV.S), Dominik Takáč (II.S), René Takáč (III.IS).

Konečné umiestnenie družstva ŠGJH na školských M-SR:

·         Chlapci SŠ           7.miesto                družstvá                ŠG J. Herdu

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE ZÁKLADNÝCHŠKÔL

Dňa 17.5.2016 sa konali školské majstrovstvá okresu v atletike žiakov základných škôl. Preteky sa konali na mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

Júlia Beťková (sekunda)                  skok do výšky                     1.miesto

                                                                              skok do diaľky                    2.miesto

Samuel Surový (sekunda)                                1000m

Veronika Mečiarová (tercia)                           300m                                    1.miesto

Soňa Sčasnovičová (tercia)                             vrh guľou                             4.miesto

Sebastián Branderský (tercia)         skok do výšky                     2.miesto

Jakub Moravčík (tercia)                   60m, 300m

 

Názov podujatia:Školské majstrovstvá Slovenska v atletike základných škôl KALOKAGATIA

Miesto podujatia: Trnava  

Termín podujatia: 23.6.2016

Umiestnenie: Veronika Mečiarová 5. miesto 300m

Aktivity a prezentácia na verejnosti

PK – JAK - SJL

Exkurzie:

29.9.2015  sa zrealizovala exkurzia Uhrovec – Piešťany , ktorá bola určená žiakom prímy až kvarty.  Pripravili ju kolegyne Mikušová a Kraváriková a konala sa pri príležitosti 200-tého  výročia  narodenia Ľ. Štúra. V Piešťanoch zase mali žiaci možnosť navštíviť pamätný dom I.Kraska.

23.októbra 2014  sa uskutočnila  exkurzia do Nitry pre žiakov 1. ročníkov, ktorá prebehla v spolupráci s PK Človek a spoločnosť. Cieľom je oboznámiť študentov nielen s významnými pamätnými miestami našej histórie, ale aj  s písomnými  dokumentmi, viažucimi  sa k počiatkom kresťanstva, literatúry a prvého štátneho útvaru na našom území.

 V októbri a v máji  sa tiež uskutočnila literárno-dejepisná exkurzia do Bratislavy pre žiakov druhého ročníka s názvom „Po stopách národného obrodenia“ a jej úlohou je bližšie spoznať lokality a osobnosti súvisiace so slovenským národným obrodením.   

Poslednou exkurziou bola júnová  dvojdňová literárno-národopisná  exkurzia Turiec-Orava, určená pre žiakov tretích ročníkov. Prebehla v dňoch 9.-10.júna a  žiaci navštívili Múzeum  slovenskej dediny v Martine, kde sa oboznámili s ľudovou architektúrou a zvykmi, Národný cintorín v Martine a spoznali  tiež  rodiská Martina Kukučína či Mila Urbana.

Kultúrne podujatia - návštevy divadelných a filmových predstavení:

Návštevy divadelných predstavení v Bratislave

·         Jana Eyrová v SND

·          Zdravý-nemocný v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava

·         Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch.  

·         Ďalej to boli predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave  (Boží vták, Na Gut – začíname, Slovo Válkovo, Mandragora...)

·         Žiaci prímy až kvarty sa zúčatnili na divadelnom predstavení Ferdo Mravec v DAB-Nitra

 

27. januára sa žiaci IV.A a IV.B triedy zúčastnili na poetickom pásme, ktoré vzniklo pri príležitosti 25.výročia úmrtia Miroslava Válka „Videl som tancovať Jitterboogie“. Organizátorom bola Krajská knižnica J.Fándlyho spolu s Divadlom J. Palárika a Trnavským samosprávnym krajom.

Tento školský rok sme využili aj zaujímavú ponuku, ktorú nám zaslalo Teatro Moliére a žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili 17.3.2016 na predstavení hry Ivana Bukovčana – Kým kohút nezaspieva. Ide o zaujímavý projekt, prostredníctvom ktorého je študentom stredných škôl sprostredkovávané povinné čítanie v autentickej zdramatizovanej podobe formou divadelného predstavenia. Tento projekt bude pokračovať aj ďalší školský rok a radi by sme sa doň opätovne zaradili.

 Vyučujúci slovenského jazyka sa tiež každoročne spolupodieľajú na výbere titulov  filmov v kine Hviezda počas konania krajského kola olympiády z nemeckého jazyka na našej škole a počas EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry. Išlo o filmy Lída Báarová a Ztraceni v Mnichově.

PK JAK – CJ

EXKURZIE

V dňoch 5. - 10. 10. 2015 sa uskutočnil školský tematický zájazd do Švajčiarska.Zúčastnilo sa na nej 42 žiakov našej školy.

 

Dňa 25. 5. 2016 sa uskutočnila exkurzia do Viedne pre žiakov II. ročníkov, ktorú zorganizovali p. Kraváriková a Horváthová.

P. Štefechová so žiakmi I.A triedy  absolvovala  exkurziu v Bratislave dňa  9.5.2016 a so žiakmi tried III.A a III.B exkurziu po Trnave dňa 12.5.2016.

PK MPI

11.12.2015 sa 43 študentov zúčastnilo  na prednáškach Akadémie Trojstenu na FMFI UK v BA, akciu organizovala v spolupráci s PK Človek a príroda.

14.10.2015  sa 17 študentov zúčastnilo  na prednáške v rámci projektu Vedecká roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew“ Kráľovnou všetkých vied je matematika   -  prednášajúci doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

PK ČLP

Exkurzie

5.10.-10.10. 2015  sa v spolupráci  s PK cudzích jazykov uskutočnil tematický zájazd do Švajčiarska. Súčasťou programu bola aj návšteva domu Alberta Einsteina, Európskej organizácie pre jadrový výskum v CERN-e,  návšteva SWISS Science Center - Technorama.

11.12.2015 sa žiaci navštevujúci - CVF, SEF III. aj IV.r  zúčastnili prednášok v Bratislave  v rámci programu Akádemia Trojstenu 2015 Táto akcia sa uskutočnila v spolupráci s PK matematiky a informatiky.

Exkurzia v A.S.A pre žiakov SEC III. ročníka.

25. 5. 2016 - sa študenti I. A a I. S zúčastnili na exkurzii v Botanickej záhrade MTF 

Trnava. Cieľ poznávanie rastlín ako súčasť preberanej témy ŠVP „Rastliny parkov a záhrad.“

Besedy, prednášky

14. a 28. 10. 2015 – sa študenti II.A, SEB, SEC SEF III. a IV.r zúčastnili Vedeckej roadshow v kine Hviezda. Vypočuli si pútavé prednášky uznávaných odborníkov  z biológie, fyziky a chémie.

9.2.2016 - Ing. Jana Svobodová zorganizovala pre žiakov II.A, SEB, SEC, SEF III. a IV.ročník prednášku  Klimatická zmena a jej možné dôsledky, profesora Milana Lapina z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,

1. 6. 2016 – Mgr. Kmeťo zorganizoval prednášku s témou Fyzikálne experimenty,  pedagógov z Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre B. Lacsného a A. Telekiho,

16.6.2016 – prednáška s Doc. Máriou Linkešovou, PhD z PdF TU na tému: Zlato - kráľ kovov, kov kráľov pre žiakov II.A, CVC a SEC.

PK ČLS, ČLH, UMK

Exkurzie

 

1.         „Stredoveká Nitra“29. 9. 2015 Uhrovec - pre 1. – 4.  roč. osemročného gymnázia v spolupráci s PK Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra, 29. 9. 2015

2.        „Po stopách národného obrodenia“ 15. 10. 2015  a 3. 5. 2016 Bratislava – 1-dňová dejepisná  pre 2. roč.gymnázia v spolupráci s PK Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra,

3.        „Koncentračný tábor – Osvienčim, Bžezinka“ 16. 10. 2015 Osvienčim – dejepisná  1-dňová  pre 3. roč. gymnázia a 7. roč. osemročného gymnázia,

4.        „200-té výročie Ľ. Štúra“22. 10. 2015Nitra – dejepisná 1-dňová  pre1. roč. gymnázia a 5. roč. a osemročného gymnázia v spolupráci s PK Jazyk a komunikácia – SJL,

 

Besedy, prednášky

 

6. 10. 2015 sa žiaci kvarty zúčastnili besedy s pracovníkom CHKO (Chránená krajinná oblasť) v Kalokagatii

 

20.04.2016 sa v kine Hviezda v Trnave pod záštitou Gymnázia Angely Merici uskutočnil 6. ročník etického sympózia Cogito ergo sum pod názvom Veriť alebo neveriť, to je otázka...  Zúčastnili sa na ňom žiaci 3. ročníka zo spoločenskovedného seminára.

06.06.2016 zavítal do našej školy veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve a Luxemburskom veľkovojvodstve pán Stanislav Vallo. So žiakmi 2. a 3. ročníka besedoval na tému Význam predsedníctva SR v Rade EÚ a o jeho prekladateľskej činnosti.

 

Kultúrne podujatia

 

22.9.2015 „Jane Eyrová“ v SND v Bratislave. Študenti 3. a 4. ročníka

26. 1. 2016 „Boží vták“ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Študentov 3. a 4. ročníka

Žiaci prímy v marci navštívili výstavu prác výtvarníka Jána Hlavatého v Galérii Jána Koniareka „Mimikry“

11. 5. 2016 – „TERRA ABSTRACTA“ – Výstava z tvorby Milana Marônka – žiaci kvinty

17. 5. 2016 – „Nižinský, boh tanca“ – SND balet (kvarta, 3. + 4. Ročník) 

PK ZDP

V divadle Jána Palárika sa 28.01.2016 konalo kultúrne podujatie „Športovec roka,“ kde sa  vyhlasovali najlepší športovci našej školy:

Poradie ankety o Najlepšieho športovca Športového gymnázia Jozefa Herdu za rok 2015:

1. miesto: Tomáš Púchly (plávanie)

2. miesto: Michaela Pešková (atletika)

3. miesto: Lucia Kopčanová (streľba)

 

Dňa 23.6.2016 sa na našej škole uskutočnil Športový deň v duchu nadchádzajúcich olympijských hier ktoré sa budú konať v Rio de Janeiru a to  so všetkým, čo k tomuto športovému sviatku patrí .

Súťažilo sa v disciplínach :penalty, streetball, florball, tenis zmiešaní  štvorhra, futbal, súťaž o najkrajšiu báseň, súťaž v maľovaní portrétov , súťaž vo fotografovaní .

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2015/2016 škola pokračovala v pravidelnom projekte " Športovec roka". Išlo už o 16 ročník projektu, ktoré má trvalé miesto v kalendári školy.

Ďalej škola participovala aj na ďalších projektoch so športovým zameraním ako napríklad projekt " Otvorená škola", vzhľadom na výrazné športové úspechy školy v športovej oblasti sa škola úspešne uchádzala o granty prideľované na športovú činnosť.

Učitelia našej školy sú zapojení do projektu "Digiškola" a "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020".

V oblasti prírodovedného vzdelávania sme sa zapojili do súťaže N-trophy. Súťaž bola realizovaná v rámci projektu „Podpora talentov v prírodovedných a technických odboroch v slovensko-českom pohraničí“ a financovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, Oblasť podpory 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť.


Účasť v projektoch, úspechy a ocenenia v školskom roku 2015/2016

     Športové gymnázium Jozefa Herdu sa aktívne a úspešne zapojilo do viacerých celoštátnych projektov zameraných na športovú oblasť a výchovu mládeže v duchu olympijských ideálov. Škola sa pravidelne zapája do projektu Slovenského olympijského výboru pod názvom Olympijské festivaly Slovenska, ďalej do projektu Slovenskej asociácie športu na školách pod názvom Škola roka.  V oboch projektoch patríme k najúspešnejším školám v rámci Slovenska. Okrem týchto projektov sme v januári 2016 realizovali vlastný projekt – 16. ročník ankety o Športovca školy a talent školy.

     V rámci mesta a regiónu, ale i celého Slovenska patria naši žiaci v oblasti športu k tým najúspešnejším. Za všetky športové výsledky a úspechy žiakov školy spomenieme najvýznamnejšie:

·         víťazstvá a medailové umiestnenia na Župnej olympiáde stredoškolákov

·         víťazstvá, medailové umiestnenia a účasť športovcov na školských M-SR v atletike, bedmintone, basketbale, florbale a volejbale

·         6.miesto školského družstva chlapcov na Majstrovstvách sveta vo futsale v Chorvátsku

·         účasť plavcov Tomáša Púchleho (6.miesto), Barbory Tomanovej a Adama Halasa na juniorských majstrovstvách Európy v Maďarsku

·         účasť Tomáša Púchleho na plaveckých Majstrovstvách Európy v Anglicku

·         5.miesto atlétky Michaely Peškovej na juniorských majstrovstvách sveta v Poľsku

·         účasť krasokorčuliarky Alexandry Hagarovej na Juniorských majstrovstvách sveta v Maďarsku

·         účasť na zimných olympijských hrách mládeže v Nórsku

 

Viacero našich žiakov získalo ocenenia za mimoriadne športové výsledky od:

·         predsedu Trnavského samosprávneho kraja

   TOP športovec TTSK

Kategória najlepších športovcov stredných škôl:

Ema Chovanová – atletika

 

Kategória TOP 10 žiaci bez určenia poradia:

Tomáš Niedl - plávanie

Barbora Tomanová - plávanie

 

Kategória TOP 10 dorastenci a juniori bez určenia poradia:

Michaela Pešková – atletika

Tomáš Púchly – plávanie

Lucia Kopčanová – streľba

Adam Halas - plávanie

Tomáš Holkovič - kickbox

 

Kategória školský kolektív roka:

Futbalisti - Športové gymnázium  Jozefa Herdu Trnava

 

Župné štipendium

Ocenení študenti ŠG J. Herdu za športové úspechy:

Andrej Krivošík - za mimoriadne výsledky v džude,

Tomáš Niedl (kvarta) - za mimoriadne výsledky v plávaní,                                         

Barbora Tomanová (kvarta) - za mimoriadne výsledky v plávaní, 

Alexandra Hagarová (kvinta) - za mimoriadne výsledky v krasokorčuľovaní,

Timea Pavličková (kvinta) - za mimoriadne výsledky v tenise,

Lucia Kopčanová (oktáva) - za mimoriadne výsledky v streľbe,

Michaela Pešková - za mimoriadne výsledky v atletike,

Andrej Štrba - za mimoriadne výsledky vo futbale,

Filip Hoffman - za mimoriadne výsledky v bejzbale,

Adam Zverbík - za mimoriadne výsledky v bejzbale,

Martin Marhavý - za mimoriadne výsledky v bejzbale,

Samuel Červenka - za mimoriadne výsledky v bejzbale.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Tematická inšpekcia bola vykonaná dňa 30.11.2015

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam na gymnáziu

Zo záverečnej správy vyplýva, že v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam škola deklarovala, že je otvoreným systémom, ochotným reagovať na aktuálne problémy. Neboli zistené žiadne závažnejšie nedostatky. Odporúča sa realizovať monitoring na odhaľovanie a prevenciu negatívnych javov v správaní sa žiakov a príznakov šikanovania, vyhodnocovať ho, príjímať zodpovedajúce opatrenia na zefektívnenie prevencie.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola je situovaná v blízkosti centra mesta. Je komunikačne ľahko dostupná.

Škola má 20 kmeňových tried.

Využíva tieto odborné učebne: odborné učebne pre vyučovanie fyziky,chémie a biológie, učebňu Infoveku , 1 učebňu výpočtovej techniky so softvérovým vybavením, jazykové učebne s knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom, výpočtovou technikou, zavedeným internetom a pomôckami pre vyučovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí pre prípravu učiteľa . Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

Škola má k dispozícii študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér a exteriér školy sú upravené tak, aby spĺňali hygienické požiadavky.

Škola má telocvičňu, atletický areál, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch a v priestoroch vysokých škôl. Ku škole patrí školský internát a novozrekoštruovaná jedáleň.

Vzhľadom na rozvoj IKT je cieľom našej školy vybaviť odborné učebne modernými technológiami - dostatočný počet počítačov pripojených na internet, zabudované dataprojektory.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie


Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

výchovno – vzdelávacieho procesu

za rok 2015

 

            V roku 2015 sme dostali finančné prostriedky v sume  1.006.650,76€, ktoré boli prerozdelené medzi: 

 

-    normatívne výdavky      - prenesené kompetencie vo výške 994.207,- €

-    nenormatívne výdavky  - prenesené kompetencie vo výške    12.443,76 €

 

Normatívne výdavky poskytnuté vo výške 994.207,00 € boli použité na:

- osobné náklady           - mzdy a platy v čiastke 677.612,60 €,

                                      - odvody do poisťovní v čiastke 235.158,50 €,

- prevádzkové náklady  - na prevádzku školy a výchovno-vzdeláv. Proces bolo vyčerpané

70.343,02 € a suma 11.092,88 € bola presunutá na prevádzkové náklady do roku 2016.

Nenormatívne výdavky poskytnuté vo výške 12.443,76 € boli použité na:

-    vzdelávacie poukazy vo výške 8.724,- €,

-    na štipendiá vo výške 587,76 €

-    mimoriadne výsledky žiakov v čiastke 1.800,00€

-    odchodné vo výške 1332,-

Prostriedky na vzdelávacie poukazy boli vyplatené formou odmien vo výške 4.410,50 € a odvody z odmien do poisťovní činili 1.541,78 €, na pomôcky bolo vyčlenené 2.771,72 €.

20.202,- € boli poskytnuté z  prostriedkov TTSK  a vyčerpané na energie, prevádzkové náklady, nákup materiálu,  a  učebných pomôcok

Okrem uvedených finančných prostriedkov sme disponovali prostriedkami z príjmov spolu v čiastke 4.663,80 € z toho:

- 2.450,- € sme získali za prenájom nebytových priestorov, ktoré boli použité na úhradu energií, na nákup materiálu, na opravu budov, áut. a športového náradia

- 1000,-€ z darov poskytnutých fyzickou osobou a mestom Trnava, ktoré boli použité v zmysle darovacích zmlúv na náklady spojené s realizáciou projektu Športová činnosť školy, Športovec ŠG roka 2015, Talent ŠG roka 2015 a na nákup športových potrieb.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Koncepčný zámer rozvoja školy:

- dodržať plán výkonov - zámer bol dodržaný

- dodržiavať ŠkVP a OVP - zámer dodržaný

- zvyšovať odbornosť učiteľov školy - možno konštatovať, že školení organizovaných MPC, ÚIPŠ a ŠPÚ sa zúčastňujú vyučujúci školy na základe vlastného záujmu aj potrieb školy, získané poznatky odovzdávajú kolegom v rámci predmetových komisií.

- zvyšovať pocit zodpovednosti študentov za úroveň vlastných vedomostí a športových výkonov

- podporovať medziľudské vzťahy, dodržiavanie ľudských práv, potláčať všetky prejavy intolerancie

- spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave v oblasti profesijnej orientácie i pri riešení individuálnych problémov - v tejto oblasti sa darí veľmi dobre.

- znižovať energetickú náročnosť - jún 2016 prebehla ďalšia etapa výmeny okien

Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania na našej škole - pripravujeme dlhodobý zámer, ktorého súčasťou je

- zabezpečiť znižovanie energetickej náročnosti, urobiť zateplenie budovy školy, ktorá nevyhovuje kritériám tepelných strát, súčasťou zateplenia budovy je aj výmena okien, ktoré ešte neboli vymenené.

- zrekonštruovať telocvičňu ( realizácia plánovaná na august 2016)

- v areáli školy vybudovať novú telocvičňu, v ktorej by sa realizovala kvalitnejšia príprava našich študentov a zároveň by sa rozšírila možnosť poskytovania vhodných priestorov na zvyšovanie pohybovej aktivity mládeže v rámci voľnočasových aktivít

- zlepšiť stav IKT na škole - vybaviť ďalšie učebne s interaktívnou tabuľou, tabletmi, modernizácia zastaralej techniky

- zrekonštruovať bežeckú dráhu vo vonkajšom športovom areáli

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Charakteristika aktuálneho stavu (SWOT analýza)

 

Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelania, ktoré má všeobecný charakter a zároveň prihliada na schopnosti, nadanie , talent a záujmy žiaka. Určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a návrh ďalšieho smerovania vychádza z analýzy:

 

 

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

§  riadenie

§  výhodná poloha v blízkosti centra mesta, železničnej a autobusovej stanice

§  dobré meno školy

§  úplná kvalifikovanosť učiteľov vo všetkých predmetoch

§  stály záujem uchádzačov o štúdium

§  kvalitná pripravenosť študentov na ďalšie štúdium, dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní na VŠ

§  možnosť profilácie žiakov pomocou širokej ponuky voliteľných predmetov a krúžkov

§  starostlivosť o talentovaných žiakov

§  pozitívna atmosféra

§  dobrý vzťah učiteľ – žiak, tréner - žiak

§  dobrá spolupráca škola – rodičia

§  pozitívny vzťah k inovatívnym formám učenia

§  výborné športové výsledky

§  výborná spolupráca školy so športovými klubmi

§  vlastná telocvičňa, školská jedáleň, prednášková miestnosť (aula)

§  organizácia rozmanitých školských akcií (exkurzie, besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové podujatia)

§  rozširujúca a prehlbujúca sa spolupráca školy s rôznymi inštitúciami

§  ochota učiteľov vzdelávať sa

§  účinný informačný systém školy

 

§  vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a mimovyučovacími povinnosťami, pribúdajúca agenda

§  nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích povinností medzi učiteľov

§  nedostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivít

§  nedostatočné priestory pre delené hodiny

§  u časti pracovníkov nezáujem o problémy mimo svojej náplne práce

§  nedostatočné environmentálne aktivity

§  sociálne vzťahy v zbore – nedostatok empatie v interpersonálnych vzťahoch

§  uprednostňovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučovací proces

§  nedostatočné vybavenie digitálnou technikou v učebniach informatiky

§  slabé pokrytie školy internetom

§  vytrácajúce sa laboratórne práce a pokusy z vyučovania prírodovedných predmetov (zníženie dotácie, hodiny s celou triedou, nedostatok pomôcok)

§  nedostatočná reflexia vlastnej práce učiteľmi

§  zníženie počtu delených hodín v niektorých predmetoch

§  klesá motivácia žiakov vzdelávať sa a samostatne riešiť problémy

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

§  možnosť študovať v zahraničí už počas SŠ

§  prispôsobenie vzdelávania moderným trendom

§  zapájanie školy do externého testovania

§  hľadanie nových mimorozpočtových zdrojov

§  možnosť zapájať sa do rôznych projektov

§  možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility žiakov a učiteľov

§  budovanie a propagovanie e-learningového vzdelávania na škole

§  celoštátna a medzinárodná podpora športu a športových aktivít mládeže

§  bohaté možnosti regiónu (besedy, exkurzie, prednášky, spolupráca s VŠ)

§  zlepšenie počítačovej gramotnosť pedagógov

§  informatizácia v takmer všetkých oblastiach života

§  zlá finančná situácia v odvetví školstva

§  nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca v oblasti reformy školstva

§  nárast administratívnych prác pedagogických i nepedagogických zamestnancov

§  nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov pre nový systém vzdelávania, chýbajúca aktuálna odborná literatúra

§  pre niektoré predmety dodané učebnice nekorešpondujú úplne s ŠVP

§  finančná náročnosť nákupu a udržiavania IKT

§  pretrvávajúce nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti

§  pretrvávajúca vysoká zaťaženosť učiteľov mimovyučovacími povinnosťami

§  časovo náročný systém získavania kreditov

§  aktivita a tvorivosť učiteľa je brzdená vyhoretosťou

§  nepriaznivé demografické trendy

§  prehnané nároky v zadaniach olympiád

§  značný nesúlad ŠVP s cieľovými požiadavkami na MS najmä v prírodovedných predmetoch

 

 

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Športové gymnázium J. Herdu patrí v úspešnosti prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium medzi najlepšie stredné školy v regióne.

Potvrdzujú to výsledky prijatia absolventov maturujúcich v šk. roku 2015/2016 na ďalšie štúdium. Dosiahnutý úspech je zúročením dobrej odbornej prípravy v škole, záujmu študentov byť úspešný.

Na výsledku sa podieľa správne rozhodnutie pre štúdium na vybranej VŠ ako aj systematická príprava na zvládnutie nárokov prijímacích skúšok.

Úlohou kariérového poradcu na našej škole je koordinovať rozhodovanie žiakov, pomáhať a viesť žiakov k zodpovednému výberu voliteľných predmetov a následne VŠ.

Činnosť výchovného poradcu prebiehala v šk. roku 2015/2016 podľa plánu v súlade s platnou legislatívou. Počas šk. bolo študentom, učiteľom a rodičom poskytované poradenstvo v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy.

Na začiatku šk. roka boli zozbierané údaje od minuloročných absolventov na ktorých vysokých školách na Slovensku a v zahraničí budú študovať v akademickom roku 2015/2016. Z uvedených faktov bola vypracovaná štatistika profesijnej orientácie našich absolventov.

V decembri až februári 108 študentov druhého ročníka absolvovalo testovanie pre psychologické vyšetrenie CPPPaP zamerané na profesijnú orientáciu. Následné vyhodnotenie realizovali priamo pracovníci CPPPaP v Trnave.

Študenti všetkých maturitných ročníkov boli poučení o spôsobe a termínoch vyplňovania prihlášok na VŠ v rámci triednických hodín.

8. 10. 2015 sa 44 študentov maturitných ročníkov zúčastnilo na Veľtrhu vzdelávania Akadémia 2015. Účastníci mohli konzultovať priamo so zástupcami slovenských a zahraničných vysokých škôl o možnostiach štúdia po maturite a aj zástupcami akreditovaných inštitúcií, ktoré poskytujú informácie o štúdiu, zamestnaní a brigádach v zahraničí.

Študentom maturitného ročníka boli sprostredkované informácie veľtrhoch vzdelávania zamerané na profesijnú orientáciu v Trnave a v Nitre

Študentom druhých a tretích ročníkov boli poskytované konzultácie pri voľbe voliteľných predmetov do 3. a 4. ročníka.

Aktuálne informácie: dni otvorených dverí, veľtrhy práce, informácie potrebné pre správne podanie prihlášky na VŠ (podmienky prijatia, termíny, spôsob podania prihlášky) pre akademický rok 2015/2016, prípravné kurzy, štúdium v zahraničí pre študentov druhého a tretieho ročníka, kontakt na Linku detskej dôvery boli sprostredkovávané prostredníctvom nástenky výchovného a kariérového poradcu a konkrétneho osobného poradenstva v jednotlivých triedach. Zároveň bola neustále aktualizovaná aj sekcia na internetovej stránke školy.

Úspešnosť prijatia žiakov na vysokú školu je 100%.

Celkový počet maturantov : 97, 95 úspešne zmaturovalo, 2 budú maturovať v marci 2017

Absolventi uchádzajúci sa o VŠ : 86

Záujemci o nadstavbové štúdium: 0

odbor: počet:

ekonomika 12

informatika 10

architektúra 1

právo+politológia 1

medicína, farmácia 2

šport, fyzioterapia 8

cudzie jazyky 3

prírodné vedy 15

psychológia, logopédia, 2

masmédiá 13

technické vedy 9

veterinárne lekárstvo 2

pedagogika 6

hotelierstvo 1

umenie 1

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania.

Vyučujúci spolupracujú s výchovnou poradkyňouom, počas konzultačných hodín.

Poskytuje psychohygienickú starostlivosť pri predchádzaní a riešení problémov v osobnostnom, vzdelávacom, profesijnom a sociálnom vývine, spolupracuje s CPPPaP v Trnave.

Najčastejšie ide o ťažkosti v učení a problémy v správaní, osobnostné, vzťahové a adaptačné problémy, alebo o psychologickú

intervenciu v krízach.

Priestorové a psychohygienické podmienky v škole vo vzťahu k počtu žiakov sú v súlade s potrebami praxe.

Škola má vypracovaný harmonogram prevádzky školskej jedálne, aby sme predišli preťaženiu jedálne a zabezpečili prijateľné prostredie a podmienky pre stravovanie žiakov.

Spolupráca školy s rodičmi je organizovaná formou 3 rodičovských združení a individuálnych konzultácií , ktoré sa konajú podľa vopred vypracovaného termínovníka.

Prepravu žiakov športových tried, ktorí absolvujú ranné tréningy na vzdialených športoviskách, zabezpečujeme školským mikrobusom, aby

vyučovanie na prvých hodinách v športových triedach nebolo rušené neskorými príchodmi.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Biologický krúžok6Mgr. Jana Duchoslavová
Chemický krúžok12Ing. Jana Svobodová
Informatika a programovanie8RNDr. Vladimír Ulašin
Konzultácie z chémie1Mgr. Marta Szalóová
Krúžok francúzskeho jazyka25Mgr. Marianna Vidová
Krúžok geografickej olympiády2PaedDr. Daniela Burzová
Krúžok chemickej olympiády B1Mgr. Marta Szalóová
Krúžok posilňovania3Mgr. Lukáš Kotala
Kultúrno - spoločenský krúžok29Mgr. Lenka Ormandyová
Matematicko-spoločenský krúžok19Mgr. Jarmila Bachoríková
Matematický krúžok5RNDr. Marta Anettová
Matematika pre maturantov 118RNDr. Ivona Kozániová
Prírodovedno- spoločenský krúžok25PaedDr. Eva Královičová, PhD./ Mgr. Hana Brestovanská
Riešenie úloh fyzikálnej olympiády6Mgr. Ľudovít Kmeťo
Spoločensko-prírodovedný krúžok28Mgr. Ľudmila Klementisová
Volejbalový krúžok14Mgr. Vlasta Ružová
Žurnalistický krúžok18Mgr. Adriana Kubáňová/ Mgr. Marianna Vidová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s Radou rodičov má dlhodobú tradíciu, je na výbornej úrovni, výbor Rady rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy, pomáha pri materiálnom zabezpečení a vybavení školy, rieši nielen požiadavky rodičov, ale aj učiteľov. Členovia výboru sú pozývaní na školské akcia a radi sa ich zúčastňujú. Riaditeľ školy pravidelne informuje členov výboru o aktivitách, plánoch, zmenách, perspektívach a úspechoch školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy s inými subjektmi

V školskom roku 2015/2016 aktívne spolupracovalo Športové gymnázium Jozefa Herdu s viacerými športovými organizáciami a inými subjektmi.

Intenzívne sme komunikovali s trnavskými športovými klubmi, ktorých športovci sú zároveň našimi študentmi. Komunikácia prebiehala najmä prostredníctvom Športovej rady školy, ktorá pravidelne mesačne zasadala a riešila aktuálne problémy dotýkajúce sa spoločných záujmov školy a klubov. V športovej rade mali zastúpenie predstavitelia športových klubov nasledujúcich športov: futbal, hokej, hádzaná, basketbal, atletika, plávanie, gymnastika, džudo, streľba, karate, jazdectvo, krasokorčuľovanie a tenis.

V rámci organizovania rôznych športových podujatí sme rozvíjali spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách a v neposlednom rade aj s Trnavským samosprávnym krajom - odborom školstva a telesnej kultúry, či Centrom voľného času - Kalokagatiou.

Pri výchovno-vzdelávacom procese sme spolupracovali:

- s knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave

- s občianskym združením Človek v ohrození v rámci projektu Jeden svet na školách

- s Právnickou fakultou v Trnave

- VŠ: MTF STU Trnava, FMFI UK Bratislava, FEI STU Bratislava

- CPPPaP v Trnave: V spolupráci s CPPPaP v Trnave v prebehli pracovné stretnutia preventívneho poradenstva na témy:

Spoznaj svojich spolužiakov - 1. ročníky (september 2015)

Prevencia drogových závislostí - 2. ročníky (október 2015)

Komunikácia a riešenie problémov - 3. ročníky (apríl 2016)

V spolupráci s CPPPaP v Trnave sa konala prednáška „Za zdravie žien“ pre dievčatá z 1. a 2. ročníkov (október)

- Lenka Báchoríková (III.B) a Ondrej Machovič (sexta) počas šk. roka pracovali v poradnom orgáne primátora mesta Trnava.

- so SND v Bratislave, DAB v Nitre

- s galériou J. Koniareka

- s Ligou proti rakovine

- s nadáciou Milana Šimečku

- divadlo J. Palárika v Trnave

- s domom hudby M. Š Trnavského

- s nadáciou Občan a demokracia

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Jančovič

V Trnave 13.9.2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19.9.2016

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria