• Prijímacie konanie

     • Kritéria prijímania žiakov na šk. rok 2018/19 - klasické triedy

     • Kriteria-zverejnenie.pdf

      Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava

       

      Kritériá na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

       

           V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR        č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov o stredných školách stanovujem podmienky a kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave.

       

      Kód: 7902J

      Študijný odbor: gymnázium

      1. Prijímacie konanie

       

      V školskom roku 2018/2019 sa na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu na základe plánu výkonov budú otvárať dve triedy 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia ( kód 7902J). Do 1. ročníka  bude prijatých 60 žiakov.

      Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzači  o štúdium budú prijímaní na  základe  výsledkov celoslovenského   testovania   žiakov   9.  ročníka  ZŠ  -  Testovanie  9, výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov dosiahnutých počas  štúdia na základnej škole a  úspešného ukončenia základnej školy, čo je  uchádzač  povinný  dokladovať  bez vyzvania pri nástupe na štúdium.

       

      1.  Kritériá na prijímanie uchádzača

       

      • bez vykonania prijímacích skúšok

       

      V zmysle § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Ak počet takýchto uchádzačov bude viac ako plán výkonov (60), poradie uchádzačov bude vychádzať z nasledovných kritérií:

      1.  Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

       

      2.   Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať 200 bodov (100 bodov za slovenský jazyk a 100 bodov za matematiku). Za každé percento úspešnosti získa uchádzač 1 bod.

       

      3.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií olympiád.

       

      • s konaním prijímacích skúšok

       

      V zmysle § 65 ods. 4 a 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy nedosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, musí vykonať prijímacie skúšky. Poradie uchádzačov vychádza z nasledovných kritérií:

      1. Uchádzač bude konať prijímacie skúšky z 2 predmetov, slovenský jazyk a literatúramatematika, v rozsahu učiva 5.-9. ročníka ZŠ podľa platného ŠVP. Uchádzač môže získať maximálne 200 bodov za prijímacie skúšky. (100 bodov za SJL a 100 bodov za MAT) Prijímacie skúšky sa budú konať  14.5.2018 (1. termín)17.5.2018 (2. termín).

       

      2. Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.

      Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka len z  vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, občianska náuka, geografia a to nasledovne: za  priemerný prospech  zo všetkých ročníkov  1,00 získa  100 bodov a  za každú  0,01  prospechu   navyše stráca  1 bod, takže  pri priemere  2,00 a viac nezíska žiadny bod.

       

      3.   Na základe výsledkov Testovania 9 môže uchádzač získať maximálne 189 bodov. Za každé percento úspešnosti z testovaných predmetov získa uchádzač 1 bod.

       

      4.  Uchádzač môže získať za umiestnenie v niektorých kolách vybraných olympiád alebo súťaží konaných v šk. r. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 (6.,7.,8. a 9. ročník) bodový bonus podľa nižšie uvedených podmienok a kategórií súťaží a olympiád.

       

      Súťaže a olympiády:

      V zmysle § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) bude pri prijímaní zohľadnené, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania. Žiakovi bude započítaný z každej predmetovej olympiády, ktorú absolvoval, bodový zisk z najvyššieho kola. Podmienkou uznania bodového bonusu je základnou školou overená kópia diplomu alebo základnou školou overená kópia výsledkovej listiny zo súťaže alebo olympiády, ktorú priloží uchádzač k prihláške.

       

      Umiestnenie / súťažné kolo

      1. miesto
      1. miesto
      1. miesto

      Úspešný riešiteľ

      Obvodné kolo

      5

      4

      3

      2

      Krajské kolo

      12

      10

      8

      6

      Celoštátne kolo

      20

      18

      16

      14

       

      Zoznam olympiád a súťaží:

      • matematická olympiáda kategória Z6, Z7,Z8, Z9
      • olympiáda v anglickom jazyku 1A,1B,1C
      • olympiáda vo francúzskom jazyku 1A, 1B, 1C
      • olympiáda v nemeckom jazyku 1A,1B,1C
      • olympiáda zo slovenského jazyka C
      • recitačné súťaže (Hollého pamätník, Hviezdoslavov Kubín)
      • literárne súťaže (Literárny Kežmarok, Prvosienky B,C,)
      • biologická olympiáda kategória C,D,E
      • geografická olympiáda kategória E,F,G,H
      • chemická olympiáda kategória Dz
      • fyzikálna olympiáda kategória E,F
      • technická olympiáda kategória A,B
      • dejepisná olympiáda kategória C,D,E,F

       

                                                                                                                                           

      C) Prijímanie uchádzačov

       

      Na základe vyššie uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov prijímaných bez prijímacej skúšky, ktorý sa následne doplní o uchádzačov prijímaných s vykonaním prijímacej skúšky.  

      Prvých 60 uchádzačov bude prijatých.

      Pri rovnosti bodov bude prijatý:

      1) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou,

      2) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacích skúšok

      3) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z Testovania 9,

      4) žiak, ktorý mal lepšie známky z profilových predmetov ( SJL, MAT ) na konci 8.ročníka a v prvom polroku 9. ročníka.

       

       

      Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku.

       

          

      V Trnave 19.3.2018                                                               Mgr. Jozef Jančovič

                                                                                                  riaditeľ ŠG JH Trnava 

       

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada