• Ponuka krúžkov

     • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/2018

     • Ponuka_kruzkov_2017-18.pdf

      Krúžok angličtiny a multikultúrneho dialógu - AMD

      Krúžok vedie: Ing. Jana Štefechová

      Obsahová náplň: konfrontovať si svoje postoje a názory formou diskusií so študentmi  alebo hosťami, ktorí žijú, žili alebo strávili určité obdobie svojho života v zahraničí. Debatovať v angličtine na pálčivé témy súčasnosti.

      Krúžok je určený pre: študenti  tretieho a štvrtého ročníka

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita, začiatok: piatok, 13.00, A2, nepravidelne (podľa dohody)

      Začiatok činnosti krúžku: 22.9.2017

       

      Krúžok francúzskeho jazyka - KFJ

      Krúžok vedie: Mgr. L. Vidová

      Obsahová náplň: Krúžok je určený žiakom, ktorí si chcú  zlepšiť komunikačné schopnosti a precvičiť gramatické javy,  spoznať gastronómiu Francúzska a aktívne si ju vyskúšať pri varení, resp. tvorbe receptov. Jeho činnosť bude pozostávať z oboznamovania sa s gastronómiou Francúzska, výberom receptov, nákupu surovín a varenia, resp. prípravy jedla.

      Krúžok je určený pre: študenti francúzskeho jazyka   

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: pondelok 14:15 hod.,  J2 a kuchynka.

      Začiatok činnosti krúžku: 18.9.2017

       

      Krúžok ruského jazyka - KRJ

      Krúžok vedie: PaedDr. Daniela Burzová

      Obsahová náplň: základy ruského jazyka: písanie azbukou, čítanie, základy komunikácie

      Krúžok je určený pre: všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy komunikácie v ruskom jazyku

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: každý týždeň, štvrtok od 14:30 v J3

      Začiatok činnosti krúžku: september 2017

       

      Krúžok nemeckého jazyka - KNJ

      Krúžok vedie: Gabriela Kraváriková

      Obsahová náplň (cieľ):

      krúžok je určený žiakom nemeckého jazyka, ktorí sa pripravujú na ústnu maturitnú skúšku na úrovni B1

      umožňuje rozširovanie slovnej zásoby z hlavných tematických okruhov v úlohách zameraných na ústny prejav

      pripravuje žiakov na opis obrázku, vyjadrenie názoru, argumentáciu a riadené rozhovory

      Krúžok je určený pre: žiakov IV.B triedy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: utorok, 7:15 – 8:00, sexta, každý týždeň

                                                          piatok, 13.30 – 14.15, J1, podľa dohody

      Krúžok začne činnosť: 12.9.2017

       

      Žurnalistický krúžok  - ZUR

      Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

      Obsahová náplň:  Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom gymnázia. Žurnalistický krúžok je určený všetkým žiakom Športového gymnázia J. Herdu.

      Krúžok je určený : všetkým žiakom školy

      Deň, hodina, miesto: online 2 hodiny / týždenne

       

      Krúžok – Spoločenské vedy a výchova k euroobčianstvu - SVE

      Krúžok vedie: Mgr. Jana Révesová

      Obsahová náplň:

      Prehĺbenie poznatkov zo spoločenských vied (psychológia, sociológia, politológia, právo, ekonómia).

      Príprava žiakov na súťaže o Európskej únii a na Olympiádu ľudských práv.

      Krúžok je určený pre: 4. ročník (najmä pre maturantov z OBN) a záujemcov o uvedené súťaže z 2. – 4. ročníka.

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: pondelok, 14:00, IV.B, dvakrát do mesiaca

      Začiatok činnosti krúžku: 25.9.2017

       

      Krúžok biblickej olympiády - BIB

      Krúžok vedie: Mgr. Janka Žáková

      Obsahová náplň: príprava na biblickú olympiádu 2017/18 (vedomostná a výtvarná), 

       Genezis 12. – 50. kapitola,         -  Evanjelium podľa Marka,

      Krúžok je určený pre: študenti osemročného  a štvorročného  štúdia 

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: 8. hodina študovňa,  2 krát mesačne (deň – podľa dohody)

      Začiatok činnosti krúžku: 4.10.2017

       

      Krúžok vybraných kapitol z dejín umenia - VKD

      Krúžok vedie: PhDr. Zuzana Rybová

      Obsahová náplň: zameranie hlavne na  umenie  19. a 20. storočia, návšteva galérií (TT, po dohode so žiakmi Bratislava)

      Krúžok je určený pre: študentom druhého a tretieho ročníka, ktorí sa zaujímajú o umenie alebo chcú  študovať umelecký odbor na VŠ

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: streda, 8. hodina (v prípade návštevy galérie viac ) 2 krát mesačne

       

      Matematika pre maturantov – MMAp

      Krúžok vedie:  RNDr. Marta Anettová

      Obsahová náplň:  Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky.

      Krúžok je určený pre:  žiakov IV.A, IV.B

      Deň, čas, miesto:  formou individuálnych a skupinových konzultácií , Streda, Piatok 0.hod 

      Začiatok činnosti krúžku:  14.9.2017

       

      Matematický krúžok – MKRž

      Krúžok vedie:  Mgr. Vlasta Ružová

      Obsahová náplň:  zdokonaľovanie a precvičovanie vybraných tematických celkov

      Krúžok je určený pre:  žiakov kvinty a oktávy

      Deň, čas, miesto:  konzultácie podľa dohody

       

      Krúžok matematiky a programovania – MPR

      Krúžok vedie:  vyučujúci z PK MAT – INF (podľa prihlásených žiakov)

      Obsahová náplň:  príprava žiakov na matematickú olympiádu a olympiádu v informatike, súťaž ZENIT v programovaní, konzultácie k riešeniam úloh domáceho kola olympiády

      Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov 1.- 4. ročníkov gymnázia, ktorí majú záujem o zapojenia sa do vymenovaných súťaží a rozvíjať svoj talent v oblasti matematiky a informatiky

      Deň, čas, miesto:  formou individuálnych a skupinových konzultácií

      Začiatok činnosti krúžku:  podľa dohody

       

      Matematický krúžok  – MKBk

      Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

      Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

      Krúžok je určený pre: žiakov III.A, III.B a Septimy, ktorí navštevujú SEM-Bk

      Deň:   formou individuálnych a skupinových konzultácií a organizovaných akcií v mimovyučovacom čase

       

      Biologický krúžok - BIO

      Krúžok vedie:  Jana Duchoslavová

      Obsahová náplň:              

      Krúžok bude zameraný na:

      • praktickú biológiu, najmä na prácu s mikroskopom v biologickom laboratóriu
      • riešenie praktickej časti biologickej olympiády (voliteľné)
      •  návšteva podujatí s prírodovedným zameraním
        

      Člen krúžku:

      • naučí sa pracovať s mikroskopom
      • osvojí si aj iné zručnosti pri práci s biologickým materiálom
      • odcvičí si veci, ku ktorým sa nedostane na hodinách biológie
      • rozšíri si vedomosti z biológie
      • môže sa zapojiť do riešenia biologickej olympiády (informácie: www.olympiady.sk)

      Krúžok je určený pre:      študentov 1. až 4. ročníka

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  utorok (prípadne iný deň – podľa dohody), 7. a 8. (možná zmena – podľa dohody ),  laboratórium biológie,  každý týždeň (možná zmena)

      Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2017

       

      Krúžok chemickej olympiády kategória C - KCHO

      Krúžok vedie: Marta Szalóová

      Obsahová náplň: riešenie úloh chemickej olympiády – kategória C

      Krúžok je určený pre: študentov 1. ročníka

      Deň: Hodina: pondelok alebo štvrtok, po dohode, najskôr o 14:30

      Periodicita: každý druhý týždeň a tiež online konzultácie

      Začiatok činnosti: 2. polovica septembra

       

      Konzultácie z chémie - KOC

      Krúžok vedie: Marta Szalóová

      Obsahová náplň: krúžok má

      • pomôcť malým skupinám študentov ( max. 5 žiakov ) pri riešení tých tém z bežných hodín chémie, ktoré sú pre nich problematické a s ktorými si sami nevedia poradiť,
      • pomôcť získať zručnosť pri chemických výpočtoch,
      • pomôcť pri príprave na prijímacie skúšky na VŠ,
      • pomôcť zorientovať sa vo svojich slabých a silných „chemických“ miestach a exaktne formulovať svoje potreby,
      • pomôcť naučiť sa prevziať zodpovednosť za seba, nezaťažovať rodičov.

      Krúžok je určený zodpovedným študentom, ktorým má pomôcť pri menežovaní vlastného dovzdelania a prípravy na VŠ štúdium s chemickým zameraním.

      Krúžok je určený pre: žiakov 1. – 4.ročníka, aj pre tých, ktorých neučím

      Deň:  Hodina: Miestnosť:  pondelok alebo štvrtok, po vzájomnej dohode, najskôr 14:30

      Periodicita: podľa záujmu

      Začiatok činnosti:  2. polovica septembra

       

      Fyzikálny krúžok - FYZ

      Krúžok vedie:              Mgr. Ľudovít Kmeťo

      Obsahová náplň:       

      • riešenie fyzikálnych úloh od tých najjednoduchších až po zadania fyzikálnej olympiády
      • realizácia fyzikálnych experimentov
      • prípadne doučovanie  riešenia úloh z fyziky a príprava na písomky        

       Krúžok je určený pre študentov hlavne 1. ročníka, ktorí:

      • sa chcú zúčastniť súťaží z fyziky (fyzikálny náboj, olympiáda) a tak reprezentovať školu
      • sa chcú naučiť riešiť náročnejšie úlohy z fyziky,
      • sú matematicky zdatnejší a chcú byť ešte zdatnejší a
      • ako bonus chcú mať jednotku z fyziky 

      Deň:                             streda (štvrtok)/podľa rozvrhu a dohody

      Hodina:                       14:30 – 16:00

      Miestnosť:                   laboratórium fyziky

      Periodicita:                  týždenne/podľa potreby

      Začiatok činnosti:       1. októbrový týždeň

       

      Volejbal - VOK

      Krúžok vedie:  Mgr. Vlasta Ružová

      Obsahová náplň (cieľ ):   nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a súčinnosti v hre, reprezentácia školy vo volejbale

      Krúžok je určený pre:   1.-4. ročník začiatočníci aj pokročilí

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každú stredu 8.-9.hodina v telocvični 

      Začiatok činnosti krúžku: 20.9.2017

      Bedminton - BED

      Krúžok vedie:  Mgr. Martin Barek

      Obsahová náplň (cieľ ):   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj bedmintonu . Ovládať pravidlá hry. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

      Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý štvrtok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

      Začiatok činnosti krúžku: 21.9.2017

      Floorbal - FLO

      Krúžok vedie:  Mgr. Klára Odnogová

      Obsahová náplň (cieľ ):    Naučiť sa históriu, súčasný rozvoj a pravidlá hry kolektívneho halového športu a získať pohybové zručnosti pri hre, ktorej cieľom je dopraviť loptičku do súperovej brány

      Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý pondelok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

      Začiatok činnosti krúžku: 25.9.2017

      Futsal a nohejbal - FUT

      Krúžok vedie:  Mgr. Jozef Brezovský

      Obsahová náplň (cieľ ):    Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj futsalu a nohejbalu. Ovládať pravidlá oboch upravených futbalových hier v hale. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

      Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý utorok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

      Začiatok činnosti krúžku: 19.9.2017

       

      Matematicko-spoločenský krúžok - SpBk

      Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

      Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie matematických a logických úloh, organizácia a návšteva triednych kultúrnych a spoločenských stretnutí

      Krúžok je určený pre: žiakov triedy tercia

      Deň:   formou individuálnych a skupinových konzultácií a organizovaných akcií  v mimovyučovacom čase

      Spoločenskoprírodovedný krúžok - SpKm

      Krúžok vedie:                     Ľudmila Klementisová

      Obsahová náplň: organizácia aktivít v čase mimo vyučovania, návšteva divadelných a filmových predstavení, výstav, nenáročných exkurzií v prírode, vytváranie priestoru pre kooperáciu žiakov pri riešení potenciálnych úloh, utváranie dobrých vzťahov a pozitívnej pracovnej klímy v triede III. B.

      Krúžok je určený pre:      žiakov III. B triedy

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  organizácia aktivít mimo školy, prípadne učebňa III.B, spravidla po 15 – tej hodine

      Krúžok kultúrnych a spoločenských aktivít – SpVi

      Krúžok vedie:         Mgr. Marianna Vidová

      Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií s cieľom utuženia   triedneho kolektívu  a rozvíjania triednych a medzitriednych vzťahov

      Krúžok určený pre: žiaci II.B

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

      Krúžok triedneho učiteľa - SpKr

      Krúžok vedie:   Mgr. Gabriela Kraváriková

      Obsahová náplň (cieľ):

      • návšteva divadelných predstavení  a kultúrnych podujatí
      • turistické vychádzky do okolia Trnavy
      • krúžok umožňuje žiakom konzultácie z nemeckého jazyka formou doplnkových cvičení zameraných na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností

      Krúžok je určený pre: žiakov sexty

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita: utorok, 8:50-9:35, streda 14:35-15:20, sexta, dvakrát do mesiaca alebo podľa dohovoru so žiakmi v súlade ich tréningového rozvrhu

      Krúžok začne činnosť: 18.9.2017

      Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - SpBs

      Krúžok vedie:   Mgr. Hana Brestovanská

      Obsahová náplň:   Krúžok bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity s cieľom kultúrneho, spoločenského alebo športového vyžitia a zomknutia triedneho kolektívu a rozvíjania medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre:   žiakov IV.A

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

      Krúžok začne činnosť: v septembri 2017

      Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - SpBa

      Krúžok vedie:                     Mgr. Ľubomíra Bučányová

      Obsahová náplň:   organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

      Krúžok určený pre:           žiakov II.A

      Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

      Krúžok začne činnosť: v septembri 2017

      Matematicko-spoločenský krúžok - SpKz

      Krúžok vedie:  RNDr. Ivona Kozániová

      Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie k učivu preberanému na hodinách matematiky, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí

      Krúžok je určený pre: žiaci I.S

      Deň:   formou konzultácií mimo vyučovania a formou stretnutí na spoločenských a kultúrnych akciách v mimovyučovacom čase

      Krúžok začne činnosť: september 2017

      Matematicko-spoločenský krúžok - SpPa

      Krúžok vedie:  Mgr. Eva Píšťanská

      Obsahová náplň (cieľ ):  

      -        príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie podľa potreby

      -       organizácia a návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí      (divadelné predstavenia, vianočné posedenie...)

      Krúžok je určený pre: žiaci triedy príma

      Deň:   forma  individuálnych a skupinových konzultácií  a organizácia akcií  v čase mimo    vyučovania

      Krúžok začne činnosť: 14.9.2017

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada