Navigácia

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/2018

Ponuka_kruzkov_2017-18.pdf

Krúžok angličtiny a multikultúrneho dialógu - AMD

Krúžok vedie: Ing. Jana Štefechová

Obsahová náplň: konfrontovať si svoje postoje a názory formou diskusií so študentmi  alebo hosťami, ktorí žijú, žili alebo strávili určité obdobie svojho života v zahraničí. Debatovať v angličtine na pálčivé témy súčasnosti.

Krúžok je určený pre: študenti  tretieho a štvrtého ročníka

Deň, hodina, miestnosť, periodicita, začiatok: piatok, 13.00, A2, nepravidelne (podľa dohody)

Začiatok činnosti krúžku: 22.9.2017

 

Krúžok francúzskeho jazyka - KFJ

Krúžok vedie: Mgr. L. Vidová

Obsahová náplň: Krúžok je určený žiakom, ktorí si chcú  zlepšiť komunikačné schopnosti a precvičiť gramatické javy,  spoznať gastronómiu Francúzska a aktívne si ju vyskúšať pri varení, resp. tvorbe receptov. Jeho činnosť bude pozostávať z oboznamovania sa s gastronómiou Francúzska, výberom receptov, nákupu surovín a varenia, resp. prípravy jedla.

Krúžok je určený pre: študenti francúzskeho jazyka   

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: pondelok 14:15 hod.,  J2 a kuchynka.

Začiatok činnosti krúžku: 18.9.2017

 

Krúžok ruského jazyka - KRJ

Krúžok vedie: PaedDr. Daniela Burzová

Obsahová náplň: základy ruského jazyka: písanie azbukou, čítanie, základy komunikácie

Krúžok je určený pre: všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy komunikácie v ruskom jazyku

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: každý týždeň, štvrtok od 14:30 v J3

Začiatok činnosti krúžku: september 2017

 

Krúžok nemeckého jazyka - KNJ

Krúžok vedie: Gabriela Kraváriková

Obsahová náplň (cieľ):

krúžok je určený žiakom nemeckého jazyka, ktorí sa pripravujú na ústnu maturitnú skúšku na úrovni B1

umožňuje rozširovanie slovnej zásoby z hlavných tematických okruhov v úlohách zameraných na ústny prejav

pripravuje žiakov na opis obrázku, vyjadrenie názoru, argumentáciu a riadené rozhovory

Krúžok je určený pre: žiakov IV.B triedy

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: utorok, 7:15 – 8:00, sexta, každý týždeň

                                                    piatok, 13.30 – 14.15, J1, podľa dohody

Krúžok začne činnosť: 12.9.2017

 

Žurnalistický krúžok  - ZUR

Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

Obsahová náplň:  Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom gymnázia. Žurnalistický krúžok je určený všetkým žiakom Športového gymnázia J. Herdu.

Krúžok je určený : všetkým žiakom školy

Deň, hodina, miesto: online 2 hodiny / týždenne

 

Krúžok – Spoločenské vedy a výchova k euroobčianstvu - SVE

Krúžok vedie: Mgr. Jana Révesová

Obsahová náplň:

Prehĺbenie poznatkov zo spoločenských vied (psychológia, sociológia, politológia, právo, ekonómia).

Príprava žiakov na súťaže o Európskej únii a na Olympiádu ľudských práv.

Krúžok je určený pre: 4. ročník (najmä pre maturantov z OBN) a záujemcov o uvedené súťaže z 2. – 4. ročníka.

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: pondelok, 14:00, IV.B, dvakrát do mesiaca

Začiatok činnosti krúžku: 25.9.2017

 

Krúžok biblickej olympiády - BIB

Krúžok vedie: Mgr. Janka Žáková

Obsahová náplň: príprava na biblickú olympiádu 2017/18 (vedomostná a výtvarná), 

 Genezis 12. – 50. kapitola,         -  Evanjelium podľa Marka,

Krúžok je určený pre: študenti osemročného  a štvorročného  štúdia 

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: 8. hodina študovňa,  2 krát mesačne (deň – podľa dohody)

Začiatok činnosti krúžku: 4.10.2017

 

Krúžok vybraných kapitol z dejín umenia - VKD

Krúžok vedie: PhDr. Zuzana Rybová

Obsahová náplň: zameranie hlavne na  umenie  19. a 20. storočia, návšteva galérií (TT, po dohode so žiakmi Bratislava)

Krúžok je určený pre: študentom druhého a tretieho ročníka, ktorí sa zaujímajú o umenie alebo chcú  študovať umelecký odbor na VŠ

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: streda, 8. hodina (v prípade návštevy galérie viac ) 2 krát mesačne

 

Matematika pre maturantov – MMAp

Krúžok vedie:  RNDr. Marta Anettová

Obsahová náplň:  Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky.

Krúžok je určený pre:  žiakov IV.A, IV.B

Deň, čas, miesto:  formou individuálnych a skupinových konzultácií , Streda, Piatok 0.hod 

Začiatok činnosti krúžku:  14.9.2017

 

Matematický krúžok – MKRž

Krúžok vedie:  Mgr. Vlasta Ružová

Obsahová náplň:  zdokonaľovanie a precvičovanie vybraných tematických celkov

Krúžok je určený pre:  žiakov kvinty a oktávy

Deň, čas, miesto:  konzultácie podľa dohody

 

Krúžok matematiky a programovania – MPR

Krúžok vedie:  vyučujúci z PK MAT – INF (podľa prihlásených žiakov)

Obsahová náplň:  príprava žiakov na matematickú olympiádu a olympiádu v informatike, súťaž ZENIT v programovaní, konzultácie k riešeniam úloh domáceho kola olympiády

Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov 1.- 4. ročníkov gymnázia, ktorí majú záujem o zapojenia sa do vymenovaných súťaží a rozvíjať svoj talent v oblasti matematiky a informatiky

Deň, čas, miesto:  formou individuálnych a skupinových konzultácií

Začiatok činnosti krúžku:  podľa dohody

 

Matematický krúžok  – MKBk

Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

Krúžok je určený pre: žiakov III.A, III.B a Septimy, ktorí navštevujú SEM-Bk

Deň:   formou individuálnych a skupinových konzultácií a organizovaných akcií v mimovyučovacom čase

 

Biologický krúžok - BIO

Krúžok vedie:  Jana Duchoslavová

Obsahová náplň:              

Krúžok bude zameraný na:

 • praktickú biológiu, najmä na prácu s mikroskopom v biologickom laboratóriu
 • riešenie praktickej časti biologickej olympiády (voliteľné)
 •  návšteva podujatí s prírodovedným zameraním
   

Člen krúžku:

 • naučí sa pracovať s mikroskopom
 • osvojí si aj iné zručnosti pri práci s biologickým materiálom
 • odcvičí si veci, ku ktorým sa nedostane na hodinách biológie
 • rozšíri si vedomosti z biológie
 • môže sa zapojiť do riešenia biologickej olympiády (informácie: www.olympiady.sk)

Krúžok je určený pre:      študentov 1. až 4. ročníka

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  utorok (prípadne iný deň – podľa dohody), 7. a 8. (možná zmena – podľa dohody ),  laboratórium biológie,  každý týždeň (možná zmena)

Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2017

 

Krúžok chemickej olympiády kategória C - KCHO

Krúžok vedie: Marta Szalóová

Obsahová náplň: riešenie úloh chemickej olympiády – kategória C

Krúžok je určený pre: študentov 1. ročníka

Deň: Hodina: pondelok alebo štvrtok, po dohode, najskôr o 14:30

Periodicita: každý druhý týždeň a tiež online konzultácie

Začiatok činnosti: 2. polovica septembra

 

Konzultácie z chémie - KOC

Krúžok vedie: Marta Szalóová

Obsahová náplň: krúžok má

 • pomôcť malým skupinám študentov ( max. 5 žiakov ) pri riešení tých tém z bežných hodín chémie, ktoré sú pre nich problematické a s ktorými si sami nevedia poradiť,
 • pomôcť získať zručnosť pri chemických výpočtoch,
 • pomôcť pri príprave na prijímacie skúšky na VŠ,
 • pomôcť zorientovať sa vo svojich slabých a silných „chemických“ miestach a exaktne formulovať svoje potreby,
 • pomôcť naučiť sa prevziať zodpovednosť za seba, nezaťažovať rodičov.

Krúžok je určený zodpovedným študentom, ktorým má pomôcť pri menežovaní vlastného dovzdelania a prípravy na VŠ štúdium s chemickým zameraním.

Krúžok je určený pre: žiakov 1. – 4.ročníka, aj pre tých, ktorých neučím

Deň:  Hodina: Miestnosť:  pondelok alebo štvrtok, po vzájomnej dohode, najskôr 14:30

Periodicita: podľa záujmu

Začiatok činnosti:  2. polovica septembra

 

Fyzikálny krúžok - FYZ

Krúžok vedie:              Mgr. Ľudovít Kmeťo

Obsahová náplň:       

 • riešenie fyzikálnych úloh od tých najjednoduchších až po zadania fyzikálnej olympiády
 • realizácia fyzikálnych experimentov
 • prípadne doučovanie  riešenia úloh z fyziky a príprava na písomky        

 Krúžok je určený pre študentov hlavne 1. ročníka, ktorí:

 • sa chcú zúčastniť súťaží z fyziky (fyzikálny náboj, olympiáda) a tak reprezentovať školu
 • sa chcú naučiť riešiť náročnejšie úlohy z fyziky,
 • sú matematicky zdatnejší a chcú byť ešte zdatnejší a
 • ako bonus chcú mať jednotku z fyziky 

Deň:                             streda (štvrtok)/podľa rozvrhu a dohody

Hodina:                       14:30 – 16:00

Miestnosť:                   laboratórium fyziky

Periodicita:                  týždenne/podľa potreby

Začiatok činnosti:       1. októbrový týždeň

 

Volejbal - VOK

Krúžok vedie:  Mgr. Vlasta Ružová

Obsahová náplň (cieľ ):   nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a súčinnosti v hre, reprezentácia školy vo volejbale

Krúžok je určený pre:   1.-4. ročník začiatočníci aj pokročilí

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každú stredu 8.-9.hodina v telocvični 

Začiatok činnosti krúžku: 20.9.2017

Bedminton - BED

Krúžok vedie:  Mgr. Martin Barek

Obsahová náplň (cieľ ):   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj bedmintonu . Ovládať pravidlá hry. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý štvrtok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

Začiatok činnosti krúžku: 21.9.2017

Floorbal - FLO

Krúžok vedie:  Mgr. Klára Odnogová

Obsahová náplň (cieľ ):    Naučiť sa históriu, súčasný rozvoj a pravidlá hry kolektívneho halového športu a získať pohybové zručnosti pri hre, ktorej cieľom je dopraviť loptičku do súperovej brány

Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý pondelok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

Začiatok činnosti krúžku: 25.9.2017

Futsal a nohejbal - FUT

Krúžok vedie:  Mgr. Jozef Brezovský

Obsahová náplň (cieľ ):    Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj futsalu a nohejbalu. Ovládať pravidlá oboch upravených futbalových hier v hale. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

Krúžok je určený pre:   všetkých žiakov školy

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  každý utorok, 14.30 – 16:00 v telocvični 

Začiatok činnosti krúžku: 19.9.2017

 

Matematicko-spoločenský krúžok - SpBk

Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie matematických a logických úloh, organizácia a návšteva triednych kultúrnych a spoločenských stretnutí

Krúžok je určený pre: žiakov triedy tercia

Deň:   formou individuálnych a skupinových konzultácií a organizovaných akcií  v mimovyučovacom čase

Spoločenskoprírodovedný krúžok - SpKm

Krúžok vedie:                     Ľudmila Klementisová

Obsahová náplň: organizácia aktivít v čase mimo vyučovania, návšteva divadelných a filmových predstavení, výstav, nenáročných exkurzií v prírode, vytváranie priestoru pre kooperáciu žiakov pri riešení potenciálnych úloh, utváranie dobrých vzťahov a pozitívnej pracovnej klímy v triede III. B.

Krúžok je určený pre:      žiakov III. B triedy

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  organizácia aktivít mimo školy, prípadne učebňa III.B, spravidla po 15 – tej hodine

Krúžok kultúrnych a spoločenských aktivít – SpVi

Krúžok vedie:         Mgr. Marianna Vidová

Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií s cieľom utuženia   triedneho kolektívu  a rozvíjania triednych a medzitriednych vzťahov

Krúžok určený pre: žiaci II.B

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

Krúžok triedneho učiteľa - SpKr

Krúžok vedie:   Mgr. Gabriela Kraváriková

Obsahová náplň (cieľ):

 • návšteva divadelných predstavení  a kultúrnych podujatí
 • turistické vychádzky do okolia Trnavy
 • krúžok umožňuje žiakom konzultácie z nemeckého jazyka formou doplnkových cvičení zameraných na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností

Krúžok je určený pre: žiakov sexty

Deň, hodina, miestnosť, periodicita: utorok, 8:50-9:35, streda 14:35-15:20, sexta, dvakrát do mesiaca alebo podľa dohovoru so žiakmi v súlade ich tréningového rozvrhu

Krúžok začne činnosť: 18.9.2017

Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - SpBs

Krúžok vedie:   Mgr. Hana Brestovanská

Obsahová náplň:   Krúžok bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity s cieľom kultúrneho, spoločenského alebo športového vyžitia a zomknutia triedneho kolektívu a rozvíjania medzitriednych vzťahov.

Krúžok určený pre:   žiakov IV.A

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

Krúžok začne činnosť: v septembri 2017

Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - SpBa

Krúžok vedie:                     Mgr. Ľubomíra Bučányová

Obsahová náplň:   organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

Krúžok určený pre:           žiakov II.A

Deň, hodina, miestnosť, periodicita:  podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

Krúžok začne činnosť: v septembri 2017

Matematicko-spoločenský krúžok - SpKz

Krúžok vedie:  RNDr. Ivona Kozániová

Obsahová náplň (cieľ ):   Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie k učivu preberanému na hodinách matematiky, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí

Krúžok je určený pre: žiaci I.S

Deň:   formou konzultácií mimo vyučovania a formou stretnutí na spoločenských a kultúrnych akciách v mimovyučovacom čase

Krúžok začne činnosť: september 2017

Matematicko-spoločenský krúžok - SpPa

Krúžok vedie:  Mgr. Eva Píšťanská

Obsahová náplň (cieľ ):  

-        príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie podľa potreby

-       organizácia a návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí      (divadelné predstavenia, vianočné posedenie...)

Krúžok je určený pre: žiaci triedy príma

Deň:   forma  individuálnych a skupinových konzultácií  a organizácia akcií  v čase mimo    vyučovania

Krúžok začne činnosť: 14.9.2017

 

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
  J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria