• História školy

     • História nášho gymnázia

     • Gymnázium vzniklo rozhodnutím ZsKNV s platnosťou od 1.9.1990 odčlenením od Gymnázia Jána Hollého.

      Cieľom vytvorenia nového gymnázia bolo s konečnou platnosťou  vyriešiť dlhodobé priestorové problémy a zabezpečiť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Gymnázium získalo časť priestorov po Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity na Hviezdoslavovej ulici a budovu na Hollého č. 3 od Gymnázia Jána Hollého. Tieto priestory mali slúžiť škole až do výstavby nového gymnázia.

      V školskom roku 1990/91 mala škola 14 tried (5 tried 1. ročníka a po 3 triedy v ostatných ročníkoch) a 32 interných učiteľov, ktorí väčšinou prešli z Gymnázia Jána Hollého.

      V školskom roku 1991/92 boli otvorené 3 triedy 1. ročníka, v ktorých mali študenti vytvorené podmienky, na štúdium v triedach so zameraním na prírodné vedy, cudzie jazyky a v triede všeobecného štúdia.

      Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 25.4.1996, boli našej škole priradené priestory po Strednom odbornom učilišti na ulici Jána Bottu.

      V školskom roku 1996/97 bola ešte v priestoroch na Hviezdoslavovej ulici k našej škole pričlenená Dievčenská odborná škola a začalo sa vyučovanie aj v popoludňajších hodinách. DOŠ- ka bola súčasťou školy počas 1. polroku šk. roku 1996/97. V novembri 1996 sa začali práce na úpravách našej novej budovy, keď konečne pred Veľkou nocou v roku 1997 nastala dlho očakávaná slávnostná chvíľa, presťahovať školu. Bol to kus práce a ochoty všetkých zamestnancov školy, rodičov našich študentov, ale i samotných študentov.

      2. apríla 1997 sa začali gymnazisti z Hviezdoslavovej 10 učiť v nových priestoroch na Ulici Jána Bottu 31. Tri mesiace do skončenia školského roka ubehli rýchlo. Prvýkrát v novej budove prebehli prijímacie skúšky a maturity.

      Jednou z najdôležitejších udalostí v šk. roku 1997/98 bolo otvorenie športovej triedy, ktorá bola od šk. roku 1998/99 priradená k novovzniknutému Športovému osemročnému gymnáziu.

      Športové osemročné gymnázium bolo zriadené k 1.9.1998 a otvorili sa v ňom dve triedy príma a kvinta so športovým zameraním na atletiku, plávanie, džudo, športovú gymnastiku a športový aerobik dievčat a tenis. V školskom roku 1999/2000 pribudla k týmto športom športová streľba. V školskom roku 1999/2000 malo gymnázium deväť tried a športové osemročné gymnázium 4 triedy. Na oboch školách pracovalo 35 interných vyučujúcich.

      Od 1.9.2000 sa obe gymnáziá zlúčili a naša škola nesie názov Športové gymnázium, Ul. J. Bottu 31 v Trnave.

      šk. roku 2000/2001 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 48 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. 

      šk. roku 2001/2002 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 47 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

      šk. roku 2002/2003 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 41 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V tomto školskom roku bol dokončený nový športový areál školy a bola vykonaná nadstavba strechy školy, pričom v takto získaných priestoroch boli umiestené v jednom trakte domov mládeže a v druhom trakte aula a jazykové učebne.

      šk. roku 2003/2004 pribudli ďalšie športy: jazdectvo, karate a rýchlokorčuľovanie. V tomto školskom roku malo gymnázium 11 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 44 pedagogických pracovníkov a 10 trénerov.

      šk. roku 2004/2005 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 38 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. 

      šk. roku 2005/2006 pribudli k individuálnym športom aj kolektívne športy: futbal, hokej a hádzaná chlapcov a basketbal dievčat. V tomto školskom roku  malo gymnázium 9 klasických a 8 športových tried a pôsobilo na ňom 42 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov.

      V ďalších školských rokoch bolo každoročne na gymnáziu 8 klasických tried a 12 športových tried (z toho v každom ročníku gymnázia je jedna trieda so zameraním na kolektívne športy a v každom ročníku osemročného gymnázia jedna trieda so zameraním na individulne športy.)

      Od 1.1.2019 sa škola transformovala na  Strednú športovú školu Jozefa Herdu, Jána Bottu 31,Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava zaradené do siete škôl od 1.1.2019 s účinnosťou od 1.9.2019. Škola naďalej ponúka gymnaziálne vzdelanie.

      Od 1.9.2020 Stredná športová škola J. Herdu a Gymnázium na ulici J. Bottu v Trnave sa zlúčili pod Spojenú školu J. Bottu v Trnave s organizačnou zložkou -  Stredná športová škola J. Herdu a organizačnou zložkou Gymnázium. 

      Žiaci sa počas 4 rokov gymnaziálneho štúdia pripravujú na štúdium na VŠ. Gymnaziálne štúdium je ukončené maturitnou skúškou v odbore gymnázium / športové gymnázium. Žiaci Športovej školy J. Herdu po vykonaní maturitnej skúšky majú možnosť získať trénerskú kvalifikáciu II. stupňa /. 

       

      Doterajší riaditelia Športového gymnázia:

      1990 – 1997              PaedDr. Vojtech Arbet

      1997 – 2006              PhDr. Darina Smolková – Paštéková

      2006                          Mgr. Helena Kamenčíková

      2006 – súčasnosť     Mgr. Jozef Jančovič       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje