• SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

    •  

     Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa

     Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu v zmysle §7 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.“ V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

      

     Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanovuje prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, resp. v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámiť a riadne im porozumela.

      

     Organizačné opatrenia:

      

     • implementácia GDPR v praxi
     • určenie pokynov, ktoré je osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov,
     • vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna osoba prístup na účel plnenia jej povinností alebo úloh,
     • správa hesiel, kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa (napr. prostredníctvom technických a personálnych opatrení),
     • režim údržby a upratovania chránených priestorov
     • pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru,
     • zaobchádzanie so služobnými mobilmi, notebookmi a ich ochrana,
     • kontrolná činnosť prevádzkovateľa zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie, informovanie dotknutých osôb o kontrolnom mechanizme, ak je u prevádzkovateľa zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania).
     • zvyšovanie povedomia zamestnancov prevádzkovateľa
     • stanovenie bezpečnostnej politiky
     • vyhotovenie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov
     • záznam o poučení
     • mlčanlivosť
     • súhlas dotknutej osoby
     • stanovenie zodpovednej osoby

     Technické opatrenia

     • zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (uzamykateľné dvere, okná, mreže)
     • bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skriniach alebo trezoroch)
     • zariadenie na ničenie fyzických nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín)
     • pravidlá prístupu tretích osôb k osobným údajom
     • identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb
     • používanie logov
     •  firewall
     •  legálny software
     • ochrana proti hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (hackerský útok)
     • pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete
     • ochrana pred nevyžiadanou poštou, zálohovanie
     • chránené zálohovanie
     • heslovanie a šifrovanie
     • pseudonymizácia
     • stanovenie softvérových požiadaviek
     • hardvérové zabezpečenie PC/notebookov

      

      

     Informačný systém - Mzdy a personalistika

     Účel spracúvania osobných údajov školou – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou- titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, funkčný plat, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, údaje o súčasných (ostatných) zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, osobné údaje z majetkového priznania, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, alebo inej osobnej agende, údaje z titulu daňových a účtovných povinností prevádzkovateľa, údaje z titulu plnenia odvodových povinnosti (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa), údaje z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, údaje potrebné pre plnenie si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

     Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

     Plnenie daňových povinností – 10 rokov

     Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

     Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

     Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov

     Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom –70 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

     zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

      

     Informačný systém – výchovno-vzdelávací proces a činnosť školy

     Účel spracúvania osobných údajov – evidencia žiakov

     Kategórie spracúvaných osobných údajov – v zmysle ust. §11 a §157 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení aktuálnych právnych predpisov.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ u prevádzkovateľa, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Vylúčenie žiaka – 10 rokov

     Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov

     Osobný spis žiaka u prevádzkovateľa – 10 rokov

     Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia,

     Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov

     Triedna kniha – 10 rokov

     Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia

     Zahraniční študenti – 5 rokov

     Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti žiakovi u prevádzkovateľa

     Písomné práce – 5 rokov

     Prestupy žiakov u prevádzkovateľa – 5 rokov

     Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov

     Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov

     Katalógový list žiaka u prevádzkovateľa – 60 rokov od narodenia žiaka

     Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia žiaka

     Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,. zák. č. 305/2005 Z.z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení aktuálnych právnych predpisov, zák. č. 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení aktuálnych právnych predpisov

      

     Informačný systém – Účtovné doklady

     Účel spracúvania osobných údajov školou– spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou- titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Knihy faktúr – 10 rokov

     Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov

     Faktúry – 10 rokov

     Pokladničná agenda – 10 rokov

     Účtovné doklady – 10 rokov

     Bankové výpisy – 10 rokov

     Hlavné účtovné knihy – 20 rokov

     Účtovné závierky – 20 rokov

     Účtovné výkazy – 20 rokov

     Daňové priznania – 20 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

      

     Informačný systém – BOZP, PZS, PO

     Účel spracúvania osobných údajov školou– plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– zdravotný stav.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov

     Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

     Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

      

     Informačný systém – Evidencia uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa

     Účel spracúvania osobných údajov školou– vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     Informačný systém – Evidencia došlej a prichádzajúcej pošty

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Korešpondencia – 3 roky

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých

     zákonov (zákon o e-Governmente).

      

     Informačný systém – Evidencia zmlúv prevádzkovateľa

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je škola.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je škola.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Právne zastupovanie – 10 rokov

     Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti

     Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon

     č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

      

     Informačný systém – Evidencia žiakov školy

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia fyzických osôb, ktoré sú žiakmi školy.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– v zmysle ust. §11 a §157 ods. 3 školského zákona č. 245/2008 Z.z..

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktoré sú žiakmi školy, zákonní zástupcovia žiakov školy.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ školy, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Vylúčenie žiaka – 10 rokov

     Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov

     Osobný spis žiaka školy – 10 rokov

     Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia,

     Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov

     Triedna kniha – 10 rokov

     Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia

     Zahraniční študenti – 5 rokov

     Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti žiakovi školy

     Písomné práce – 5 rokov

     Prestupy žiakov školy – 5 rokov

     Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov

     Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov

     Katalógový list žiaka školy – 60 rokov od narodenia žiaka

     Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia žiaka

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     Informačný systém – Evidencia stravníkov

     Účel spracúvania osobných údajov školou– spracúvanie osobných údajov stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej alebo partnerskej jedálni prevádzkovateľa.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda, číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov a detí.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – žiaci školy, zamestnanci školy, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je škola.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Evidencia stravníkov – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

      

     Informačný systém – Prezentácia žiakov a zamestnancov školy (foto a video)

     Účel spracúvania osobných údajov školou– vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium (vrátane webovej stránke školy).

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. §

     11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.

      

     Informačný systém – Žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje škola.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     (zákon o slobode informácií).

      

     Informačný systém – Podujatia a iné aktivity školy

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom školou alebo uskutočňujúcim sa na škole.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – organizátori podujatia, účastníci podujatia.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Evidencia účastníkov podujatia – 3 roky

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.

      

     Informačný systém – Prihlášky na školu

     Účel spracúvania osobných údajov školou– evidencia prihlášok záujemcov o štúdium na škole príp. aj o štúdium na nadchádzajúcej škole.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, e-mail, telefónne číslo, podpis a iné.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – uchádzači o štúdium na škole, zákonní zástupcovia uchádzačov, riaditelia spojených škôl, učitelia pôsobiaci na škole.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ školy, Štátna školská inšpekcia, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení

     neskorších predpisov.

      

     Informačný systém – Správa registratúry

     Účel spracúvania osobných údajov školou– správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Registratúrny denník – 10 rokov

     Vyraďovacie konanie – 10 rokov

     Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov

     Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov

     Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     Informačný systém – Školenia a kurzy/vzdelávanie

     Účel spracúvania osobných údajov školou– poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.

     Kategórie spracúvaných osobných údajov školou– titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, podpis, číslo účtu.

     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov školou– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     Kategórie dotknutých osôb na škole – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.

     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov

     Školenia a kurzy – 5 rokov

     Právny základ spracúvania osobných údajov na škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a

     o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje