• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

    • Základné informácie / spracúvanie osobných údajov

      

     .....spracúvanie osobných údajov by malo byť určené na to, aby slúžilo ľudstvu. Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Toto nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady uznané v Charte, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, ochrana osobných údajov, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania, sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť. Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania a osobných údajov sa výrazne zväčšil.

     S cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, bolo potrebné prijať nariadenie (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1.

     V zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25.05.2018 (ďalej len ,,zákon“ alebo „zákon č. 18/2018 Z.z.“) sú zásady spracúvania premietnuté do ustanovení § 6 až § 12. Tieto základné princípy v zásade reflektujú doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov, pričom Nariadenie a zákon č. 18/2018 Z.z. jednotlivé zásady precizujú a stanovujú konkrétnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov. Zásady sa prelínajú celým Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. a ovplyvňujú výklad jednotlivých ustanovení, ako aj ich správnu aplikáciu.

     Zákonnosť možno označiť za jeden z najdôležitejších princípov ochrany osobných údajov.

      • Čl. 5 ods. 1 písm. a) Nariadenia Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe (,,zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“).
      • § 6 zákona č. 18/2018 Z.z. „Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby“

      

     Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.

      

     Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

     a) materská škola,

     b) základná škola,

     c) gymnázium,

     d) stredná odborná škola,

     e) stredná športová škola,

     f) konzervatórium,

     g) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

     h) základná umelecká škola,

     i) jazyková škola.

      

     Škola, ktorá spadá do sústavy škôl, sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z.  Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 462/2008 Z.z., 37/2009 Z.z., 184/2009 Z.z., 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 324/2012 Z.z., 324/2012 Z.z., 324/2012 Z.z., 125/2013 Z.z., 464/2013 Z.z.,  307/2014 Z.z., 377/2014 Z.z., 61/2015 Z.z., 61/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., 125/2016 Z.z., 216/2016 Z.z., 56/2017 Z.z ., 151/2017 Z.z., 178/2017 Z.z., 182/2017 Z.z., 62/2018Z.z.62/2018Z.z.209/2018Z.z.209/2018Z.z.209/2018Z.z.210/2018 Z.z.365/2018 Z.z.375/2018 Z.z.221/2019 Z.z.)

      

     Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že priamo v zmysle §11 ods. 6 zák. č. 245/2008  Z.z. zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje nasledovným spôsobom:

      

     Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje

      

     § 11 ods. 6 zák. č. 245/2008 Z.z.:

     Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje

      a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

     1. meno a priezvisko,
     2. dátum a miesto narodenia,
     3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
     4. rodné číslo,
     5. štátna príslušnosť,
     6. národnosť,
     7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
     8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky

      

     b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka:

     1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
     2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie

      

     § 157 zák. č. 245/2008 Z.z.:

     Centrálny register

     (1) Centrálny register je zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov a poslucháčov.

     (2) Centrálny register je informačným systémom verejnej správy,92) ktorého správcom a prevádzkovateľom11) je ministerstvo školstva.

      

     (3) V centrálnom registri sa vedú tieto osobné údaje:

     a) ak ide o dieťa, žiaka alebo poslucháča:

      

     1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
     2. dátum, miesto, okres a štát narodenia,
     3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho,
     4. rodné číslo,
     5. pohlavie,
     6. národnosť,
     7. štátne občianstvo,
     8. spôsobilosť na právne úkony,
     9. rodinný stav,
     10. adresa bydliska a druh pobytu,
     11. zákaz pobytu,
     12. kontakt na účely komunikácie,
     13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
     14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d),
     15. dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného odboru, výchovno-vzdelávací program a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,
     16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)
     17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)
     18. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
     19. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka.

      

     b) ak ide o zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča:

     1. osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu,
     2. dosiahnuté vzdelanie.

      

     Čo sa týka spracúvania vyššie uvedenými spôsobmi získaných osobných údajov:

     a) pri pedagogickej dokumentácii - osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s pedagogickou dokumentáciou;

     b) v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri - tieto nie sú verejne prístupné, keďže centrálny register je neverejný a Ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona o vysokých školách, zákona zdravotných poisťovniach, atď.) Osobné údaje vedené v centrálnom registri sprístupňuje Ministerstvo školstva nasledovným osobám:

     • školám a školským zariadeniam,
     • zriaďovateľom,
     • orgánom štátnej správy v školstve,
     • iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu,

     Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely plnenia ich

     úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom školstva a týmto subjektom,

     a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a na účely:

     • zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských
     • zariadeniach,
     • overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného
     • predpisu,
     • overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na
     • účel poskytovania štipendií podľa školského zákona,
     • štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové
     • účely,
     • zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného
     • dôchodkového sporenia alebo
     • plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy.

      

      

      

     Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje dotknuté osoby o zákonnosti spracúvania osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

     • Súhlas dotknutej osoby aspoň na jeden konkrétny účel (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel)
     • Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
     • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
     • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby
     • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
     • Spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh)

      

     .......................................................................................................................................................

     OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

     § 78  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

      

     1. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
     2. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
     3. Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
     4. Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu22) len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.
     5. Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
     6. Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e). Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.
     7. Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže poskytnúť jej blízka osoba.23) Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.
     8. Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.
     9. Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel, môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22, § 24 a 27 alebo podľa osobitného predpisu24) obmedzené osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté primerané podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.
     10. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivácie, môžu byť práva dotknutej osoby podľa

     § 21, § 22 a § 24 až 27 alebo podľa osobitného predpisu25) obmedzené osobitným predpisom, ak sú prijaté primerané podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov.

     1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov postupuje primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

     .......................................................................................................................................................

     Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že v zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

     1. účele spracúvania osobných údajov,
     2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
     3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
     4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
     5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
     6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 
     7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
     8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

      

     Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

      

     Práva dotknutej osoby

      

     Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

      

     Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov, ako aj z titulu vybavovania podnetov dotknutej osoby.

      

     .......................................................................................................................................................

     Zodpovedná osoba

      

     Zodpovedná osoba: SN real, s.r.o. / Slavomír Novák

     Tel: 0915 945 708

     Email: snreal@snreal.sk

     .......................................................................................................................................................

      

     Zodpovedná osoba:

     1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
     2. monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
     3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
     4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
     5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

      

     Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

      

      

      

      

      

      

      

     Vyhlásenie prevádzkovateľa:

      

     Ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

      

      

     Prevádzkovateľ zároveň informuje dotknuté osoby resp. ich zákonných zástupcov, že sa kedykoľvek môžu obrátiť na tzv. zodpovednú osobu za účelom poskytnutia informácií a poradenstva, o ich právach ako aj o povinnostiach prevádzkovateľa, podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

      

     Zodpovedná osoba: SN real, s.r.o. / Slavomír Novák

     Kontakt na zodpovednú osobu: 0915 945 708 / snreal@snreal.sk

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje