• Výchovný a kariérny poradca

     • Výchovný a kariérový poradca

     • Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Silvia Václavová

      Konzultácie pre študentov a rodičov :   Kabinet dejepisu (podľa potreby)

       

      • kariérové poradenstvo
      • profesijná orientácia
      • štúdium v zahraničí
      • riešenie osobných a vzťahových problémov
      • riešenie konfliktov
      • riešenie vzdelávacích a učebných problémov
      • ...čo po strednej škole?

       

       

       

      Dôležité kontakty - LINKY POMOCI

      Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

      Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

      Internetové linky dôvery https://ipcko.sk

                                                  https://www.stalosato.sk

                                                  http://nenormalne.sk

      Linka detskej istoty http://www.ldi.sk

      Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov    www.prevenciakriminality.sk

      Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením  https://dobralinka.sk

       

       

       

      ABSOLVENTI 2020/2021

      Podľa zamerania

      Štúdium podľa krajín

       

      Šttúdium podľa univerzít

      Názov Počet Podiel
      Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 17 21.52%
      Trnavská univerzita (TRUNI) 13 16.46%
      Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM TT) 10 12.66%
      Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU BA) 9 11.39%
      Ekonomická univerzita v Bratislave (EU BA) 6 7.59%
      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF NR) 3 3.8%
      Vysoké učení technické v Brně (VUT) 3 3.8%
      Žilinská univerzita v Žiline (ZU ZA) 3 3.8%
      Masarykova univerzita (MUNI) 2 2.53%
      Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU NR) 2 2.53%
      Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TUAD TN) 2 2.53%
      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB BB) 2 2.53%
      Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF KE) 2 2.53%
      Akadémia policajného zboru v Bratislave (APZ BA) 1 1.27%
      Business Academy South West (BASW) 1 1.27%
      České vysoké učení technické Praha (ČVUT PA) 1 1.27%
      Technická univerzita v Košiciach (TU KE) 1 1.27%
      Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU BA) 1 1.27%

      Štúdium podľa fakúlt

      Názov Počet Podiel
      Pedagogická fakulta TRUNI 7 8.86%
      Fakulta telesnej výchovy a športu UK 5 6.33%
      Fakulta informatiky a informačných technológií STU BA 4 5.06%
      Fakulta managementu UK 4 5.06%
      Fakulta zdravotníckych vied (fyzioterapia) UCM TT 4 5.06%
      Právnická fakulta TRUNI 4 5.06%
      Filozofická fakulta UKF NR 3 3.8%
      Prírodovedecká fakulta UK 3 3.8%
      Fakulta chemická VUT 2 2.53%
      Fakulta podnikového manažmentu EU BA 2 2.53%
      Fakulta prírodných vied UCM TT 2 2.53%
      Fakulta veterinárskeho lekárstva a farmácie UVLF KE 2 2.53%
      Filozofická fakulta UCM TT 2 2.53%
      Lekárska fakulta UK 2 2.53%
      Národohospodárska fakulta EU BA 2 2.53%
      Stavebná fakulta STU BA 2 2.53%
      Akadémia policajného zboru v Bratislave APZ BA 1 1.27%
      business BASW 1 1.27%
      Divadelná fakulta VŠMU BA 1 1.27%
      Ekonomická fakulta UMB BB 1 1.27%
      Ekonomická fakulta TU KE 1 1.27%
      Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU NR 1 1.27%
      Fakulta bezpečnostného inžinierstva ZU ZA 1 1.27%
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BA 1 1.27%
      Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU NR 1 1.27%
      Fakulta elektrotechniky a informatiky STU BA 1 1.27%
      Fakulta informačních technologií ČVUT PA 1 1.27%
      Fakulta informatiky MUNI 1 1.27%
      Fakulta masmediálnej komunikácie UCM TT 1 1.27%
      Fakulta medzinárodných vzťahov EU BA 1 1.27%
      Fakulta podnikatelská VUT 1 1.27%
      Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ZU ZA 1 1.27%
      Fakulta riadenia a informatiky ZU ZA 1 1.27%
      Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD TN 1 1.27%
      Fakulta zdravotníctva TUAD TN 1 1.27%
      Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI 1 1.27%
      Filozofická fakulta TRUNI 1 1.27%
      Filozofická fakulta UK 1 1.27%
      Inštitút manažmentu UCM TT 1 1.27%
      Jesseniova lekárska fakulta UK 1 1.27%
      Obchodná fakulta EU BA 1 1.27%
      Pedagogická fakulta UMB BB 1 1.27%
      Právnická fakulta UK 1 1.27%
      Přírodovědecká fakulta MUNI 1 1.27%
      Strojnícka fakulta STU BA 1 1.27%

       

       

       

      ABSOLVENTI 2019/2020

       

      UMIESTNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV PODĽA ŠTÁTOV

       

                                                        

       

      UMIESTNENIE NAŠICH ABSOLVENTOV - VŠ, PRAX, NADSTAVBA

                                                               

       

       

       

                                                  SCIO TESTY

       Kedy a kde skúšky prebehnú

      Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Aj pred podaním prihlášky na samotnú školu. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok

       

      Skúška

      Registrácia

      Predmety

      12. 12. 2020

      november

      VŠP, OSP, ZSV

      6. 2. 2021

      2021

      VŠP, OSP, ZSV, MAT

      6. 3. 2021

      2021

      VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ

      28. 3. 2021

      2021

      VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ

      17. 4. 2021

      2021

      VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, ZSV ES

      22. 5. 2021

      2021

      VŠP, OSP, ZSV, Bi, Che, ZSV ES

      Prehľad fakúlt s NPS (národné porovnávacie skúšky)

      Bližšie informácie ( zoznam českých VŠ, aké predmety fakulta vyžaduje, aké termíny skúšok uznáva a či sú na nej skúšky povinné alebo za ne získate nejakú výhodu).  www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp

      Slovenská republika

      Banská Bystrica

        UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

        UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

        UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

      Bratislava

        EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky

        EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov

        EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

        EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov

        EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

        EU v Bratislave, Obchodná fakulta

        STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií

        STU v Bratislave, Fakulta architektúry

        UK v Bratislave, F. mat., fyziky a informatiky

        UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

        UK v Bratislave, Fakulta managementu

        UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta

        UK v Bratislave, Filozofická fakulta

        UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

      Košice

        EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.

        TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

        TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

        TU v Košiciach, F. elektrotechniky a inform.

        UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

      Nitra

        SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

        UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

        UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií

      Prešov

        PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied

        PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

        PU v Prešove, Fakulta manažmentu

      Ružomberok

        KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

      Žilina

        ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva

        ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

       

      ...čo po strednej škole?

      ABSOLVENT SŠ

      - môže si užívať prázdniny, školský rok trvá do 31. augusta

      - ak ide na vysokú školu, štát zaňho platí odvody naďalej

      - ak nepokračuje v štúdiu, ani nezačne pracovať, od 1. septembra musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, alebo sa prihlásiť na úrade práce

       

      Prídavky na deti/

      - ak sa do 31. augusta neprihlásite na úrade práce, ani nezačnete pracovať, rodičom patrí prídavok za júl aj za august

      - ak súvisle pokračujete v štúdiu, rodič poberá prídavok naďalej

       

      SOCIÁLNE POISTENIE

      - absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

      - na rozdiel od zdravotného poistenia štát za študenta neplatí odvody

      - ak sa zamestnáte, zamestnávateľ vás prihlási do registra a poistné odvádza za vás

      - ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr však budúci rok, podľa daňového priznania

       

      ZMENA: Cez prázdniny za vlak platíte !!!!!

      Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi. Absolvovaním záverečnej skúšky totiž prichádzajú o status študenta. „Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko.

       

       

      2019/2020

      Úspešnosť našich absolventov

       

      Názov

      Počet

      Podiel

      ekonómia, manažment 

      20

      21.98%

      matematika/informatika 

      15

      16.48%

      prírodné vedy 

      9

      9.89%

      farmácia, zdravotníctvo 

      7

      7.69%

      humanitné vedy 

      7

      7.69%

      pedagogika 

      6

      6.59%

      technika 

      6

      6.59%

      sociálne vedy a masmédiá 

      4

      4.4%

      šport a telesná výchova

      4

      4.4%

      medicína 

      3

      3.3%

      architektúra a staviteľstvo 

      2

      2.2%

      poľnohospodárstvo, lesníctvo 

      2

      2.2%

      právo

      2

      2.2%

      umenie a kultúra 

      2

      2.2%

      obrana a vojenstvo

      1

      1.1%

      veterina

      1

      1.1%

      26. 9. 2019

      Študenti I.A, I.B, I.S, a kvinty absolvovali prednášku  realizovanou CPPPaP "spoznaj svojich spolužiakov"

       

       

      25. 9. 2019 

      Študenti maturitných ročníkov navštívili GAUDEAMUS - veľtrh vysokých škôl na výstavisku Incheba v Bratislave

       

       

       

       

       

      2018/2019

      Umiestnenie našich absolventov na VŠ

       

                                   
        IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
      Podľa zamerania n % n % n % n % n % n % n %
      ekonomika, manažment, marketing 5 17,2 10 35,7 15 26,3 9 50,0 4 21,1 13 35,1 28 29,8
      psychológia 1 3,4 1 3,6 2 3,5   0,0 2 3,5 2 5,4 4 4,3
      informatika 4 13,8 2 7,1 6 10,5   0,0 1 1,8 1 2,7 7 7,4
      medicína   0,0 1 3,6 1 1,8   0,0   0,0 0 0,0 1 1,1
      architektúra 2 6,9 2 7,1 4 7,0   0,0   0,0 0 0,0 4 4,3
      právo 1 3,4 3 10,7 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
      prírodné vedy 1 3,4 6 21,4 7 12,3   0,0 2 3,5 2 5,4 9 9,6
      technické vedy 7 24,1 1 3,6 8 14,0 3 16,7   0,0 3 8,1 11 11,7
      sociálne vedy, masmediálna komunikácia 2 6,9   0,0 2 3,5 1 5,6 5 8,8 6 16,2 8 8,5
      jazyky 3 10,3   0,0 3 5,3   0,0   0,0 0 0,0 3 3,2
      športové vedy 1 3,4   0,0 1 1,8 3 16,7 1 1,8 4 10,8 5 5,3
      pedagogická fakulta 2 6,9 2 7,1 4 7,0 1 5,6   0,0 1 2,7 5 5,3
      poľnohospodárstvo   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
      fyzioterapia, zdravotná starostlivosť   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 3,5 2 5,4 2 2,1
        29 100,0 28 100,0 57 100,0 18 100,0 19 47,4 37 100,0 94 100,0
                                   
                                   
                                   
                                   
        IV.A IV.B klasické triedy spolu IV.S oktáva športové triedy spolu všetky triedy spolu
      Podľa školy n % n % n % n % n % n % n %
      EU BA   0,0 7 25,0 7 11,9 5 23,8   0,0 5 11,6 12 11,8
      STU BA 9 29,0 5 17,9 14 23,7   0,0 2 9,1 2 4,7 16 15,7
      STU MTF TT 2 6,5   0,0 2 3,4 2 9,5   0,0 2 4,7 4 3,9
      TUKE 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      UK BA - manažment 3 9,7   0,0 3 5,1   0,0   0,0 0 0,0 3 2,9
      UK BA - lekárska fakulta   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      UK BA - prírodovedecká fakulta   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      UK BA - FTVŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 1 4,5 4 9,3 5 4,9
      UCM TT 2 6,5 1 3,6 3 5,1 1 4,8 6 27,3 7 16,3 10 9,8
      TU TT 5 16,1 2 7,1 7 11,9 1 4,8   0,0 1 2,3 8 7,8
      UKF NR 2 6,5   0,0 2 3,4   0,0   0,0 0 0,0 2 2,0
      SZU BB   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
      ŽU   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      SPU NR   0,0   0,0 0 0,0   0,0 2 9,1 2 4,7 2 2,0
      TU ZV   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
      PEVŠ   0,0   0,0 0 0,0 4 19,0   0,0 4 9,3 4 3,9
      CU BA   0,0   0,0 0 0,0 1 4,8   0,0 1 2,3 1 1,0
      ČR 2 6,5 8 28,6 10 16,9   0,0   0,0 0 0,0 10 9,8
      UK (Praha) 2 6,5 3 10,7 5 8,5   0,0 3 13,6 3 7,0 8 7,8
      HOLANDSKO   0,0 1 3,6 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      USA   0,0   0,0 0 0,0   0,0 1 4,5 1 2,3 1 1,0
      NADSTAVBA 1 3,2   0,0 1 1,7   0,0   0,0 0 0,0 1 1,0
      NEŠTUDUJÚ NA VŠ 1 3,2   0,0 1 1,7 3 14,3 3 13,6 6 14,0 7 6,9
        31 100,0 28 100,0 59 100,0 21 100,0 22 100,0 43 100,0 102 100,0
                                   

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje