• Ponuka krúžkov

   • Zoznam Krúžkov

   • Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/21

     

    Bedminton  krúžok - BED

    Krúžok vedie:                       Mgr. Martin Barek

    Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj bedmintonu . Ovládať pravidlá hry. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

    Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       pondelok

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Floorbalový krúžok - FLO

    Krúžok vedie:                        Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:                   Naučiť sa históriu, súčasný rozvoj a pravidlá hry kolektívneho halového športu a získať pohybové zručnosti pri hre, ktorej cieľom je dopraviť loptičku do súperovej brány

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov

    Deň:                                       pondelok

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý párny týždeň

     

    Futsalový a nohejbalový krúžok - FUT

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj futsalu a nohejbalu. Ovládať pravidlá oboch upravených futbalových hier v hale. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       utorok

    Hodina:                                  14.30 – 15.30 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    POWER „Tréning naviac“ - PT

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:                   Prečo je dôležité neustále zlepšovať svoju schopnosť byť silnejší a prežiť? Ako efektívne posunúť kondičné kapacity svojho tela vpred? Sila, rýchlosť či dynamika nestoja za nič, ak vypustíte paru už v prvej minúte. Ako teda trénovať, aby ste nadobudli funkčnú a vytrvalú svalovú hmotu? Žiaci sa naučia zostaviť si a naplánovať funkčný kondičný tréning, primeraný svojmu veku a schopnostiam. Zároveň získajú vedomosti o správnej strave a pitnom režime v športe.

    Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       utorok

    Hodina:                                  15:00 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa - posilňovňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Stolnotenisový krúžok - ST

    Krúžok vedie:                       Mgr. Štefan Peko

    Obsahová náplň:                   Ovládanie základných pravidiel a zvyšovanie vedomostí o stolnom tenise. Poznanie, zvládnutie základných športových zručností v hre, nácvik a zdokonaľovanie úderov, herných činností a kombinácií.

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       streda

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Matematicko - spoločenský krúžok - MSKz

    Krúžok vedie:                       RNDr. Ivona Kozániová

    Obsahová náplň (cieľ ):       precvičovanie učiva , prehlbovanie vedomostí z preberaného učiva, príprava na maturitnú skúšku z matematiky, riešenie príkladov z maturitných testov, precvičovanie učiva pred písomnými prácami z matematiky, konzultácie k matematickým úlohám, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu

    Krúžok je určený pre:         žiakov triedy  IV.S, III.A

    Deň:                                       pondelok 13.20 ( streda 14:30 )

                                                   akcie organizované v mimovyučovacom čase

    Začiatok činnosti krúžku:   21.9.2020

     

    Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - KSBs

    Krúžok vedie:                       Mgr. Hana Brestovanská

    Obsahová náplň:                  Krúžok bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity s cieľom kultúrneho, spoločenského alebo športového vyžitia a zomknutia triedneho kolektívu a rozvíjania medzitriednych vzťahov.

    Krúžok určený pre:              žiakov III.A

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

    Krúžok začne činnosť:        v septembri 2020

     

    Kultúrno-spoločenský krúžok – KSVi

    Krúžok vedie:                       Mgr. Marianna Vidová

    Obsahová náplň:                  Organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

    Krúžok určený pre:             žiaci I.A

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

    Začiatok činnosti:                 september 2020 – podľa epidemiologických usmernení

     

    Krúžok triedneho učiteľa – KTKm

    Krúžok vedie:                       Mgr. Ľudmila Klementisová

    Obsahová náplň:                   Organizácia a návšteva kultúrno-spoločenských podujatí, organizácia aktivít pre žiakov za účelom utužovania triedneho kolektívu, vytvárania priateľskej atmosféry a dobrých medziľudských vzťahov.

    Krúžok určený pre:             žiaci I.B

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: v čase mimo vyučovania

    Začiatok činnosti:                 5.10. 2020 – podľa epidemiologických usmernení

     

    Krúžok konverzácie v nemčine – KKN

    Krúžok vedie:                       Mgr. Eva Lukovičová

    Obsahová náplň:                   Činnosť krúžku bude zameraná na precvičovanie a zdokonaľovanie ústneho prejavu. Obsahovo bude vychádzať z tematických okruhov, ktoré sa vyžadujú pri maturitnej skúške. Žiaci by mali získať jazykovú zručnosť hovorenie na úrovni B1. V rámci nej pôjde konkrétne o osvojovanie si jazykových prostriedkov potrebných na opis obrázka, resp. na reagovanie na grafický podnet. Ďalej by sa mali žiaci naučiť samostatne a súvisle sa vyjadriť k danej téme a nadobudnúť konverzačnú pohotovosť v situačných rozhovoroch a rolových hrách.

    Krúžok určený pre:             Krúžok je určený všetkým záujemcom o nemecký jazyk.

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: po dohode so záujemcami o krúžok

    Matematicko-spoločenský krúžok - MSPa

    Krúžok vedie:                       Mgr. Eva Píšťanská

    Obsahová náplň (cieľ ):

    • príprava žiakov na Testovanie 9
    • príprava na matematické súťaže MAKS, Pytagoriáda, matematickú olympiádu formou konzultácií podľa potrieb žiakov, pomoc pri príprave na testy, písomné práce
    • organizácia a návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí  (divadelné predstavenia, vianočné posedenie...)

    Termín:                                 forma  individuálnych a skupinových konzultácií  a organizácia akcií  v čase mimo vyučovania

    Krúžok určený pre:             žiakov kvarty

    Začiatok činnosti krúžku:   21.9.2020

     

    Matematický krúžok pre maturantov - KMM

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jarmila Bachoríková

    Obsahová náplň (cieľ ):       Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

    Krúžok je určený pre:          žiakov IV.A, IV.B a Oktávy, ktorí navštevujú SEM-Bk

    Deň:                                       formou individuálnych a skupinových konzultácií podľa aktuálnej situácie buď dištančnou formou alebo prezenčne po vyučovaní

    Začiatok činnosti krúžku: 21.9.2020

     

    Príprava na maturitu z anglického jazyka - MAJ

    Krúžok vedie:                       Ing. Jana Štefechová

    Obsahová náplň (cieľ):        metodika riešenia testových úloh, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, jazyk v použití, príprava konceptu, písanie slohových útvarov, maturitné témy

    Krúžok je určený pre:         žiakov 4. ročníka

    Deň:                                       streda

    Hodina:                                  po vyučovaní

    Miestnosť:                             učebňa A2

    Začiatok:                               23.9.2020

     

    Konzultácie z chémie - KOC

    Krúžok vedie:                       Mgr. Marta Szaóová

    Obsahová náplň: krúžok má:

    • pomôcť malým skupinám študentov ( max. 5 žiakov ) pri riešení tých tém z bežných hodín chémie, ktoré sú pre nich problematické a s ktorými si sami nevedia poradiť,
    • pomôcť získať zručnosť pri chemických výpočtoch,
    • pomôcť pri príprave na prijímacie skúšky na VŠ,
    • pomôcť zorientovať sa vo svojich slabých a silných „chemických“ miestach a exaktne formulovať svoje potreby,
    • pomôcť naučiť sa prevziať zodpovednosť za seba, nezaťažovať rodičov.

    Krúžok je určený zodpovedným študentom, ktorým má pomôcť pri menežovaní vlastného dovzdelania a prípravy na VŠ štúdium s chemickým zameraním.

    Krúžok je určený pre:         žiakov 1. – 4.ročníka, aj pre tých, ktorých neučím

    Deň:  Hodina: Miestnosť:   Pondelok, po vzájomnej dohode, najskôr 14:30

    Periodicita:                           podľa záujmu

    Začiatok činnosti:                 2. polovica septembra

     

    Krúžok biblickej olympiády - KBI

    Krúžok vedie:                       Ing. Janka Žáková

    Obsahová náplň (cieľ):        príprava na biblickú olympiádu 2020/21 (vedomostná a výtvarná ), práca s biblickým textom.

    Starý zákon: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša 

    Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

    Krúžok je určený pre:         študenti osemročného  a štvorročného  štúdia 

    Deň:                                       podľa dohody

    Hodina:                                  8. hodina

    Miestnosť:                             študovňa

    Periodicita:                            2 krát mesačne

    Začiatok:                               5.10.2020

     

    Žurnalistický krúžok  - ZUR

    Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

    Obsahová náplň:

    Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom školy.

    Krúžok určený:  všetkým žiakom školy

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fyzika obrázok Deň, hodina, miestnosť, periodicita:    online 2 hodiny / týždenne

     

     Fyzikálny krúžok - FYZ

    Krúžok vedie:                Mgr. Kmeťo Ľudovit

     

    Obsahová náplň:          

    - riešenie fyzikálnych úloh od tých najjednoduchších až po zadania fyzikálnej olympiády

    - realizácia fyzikálnych experimentov

     -konzultácie z fyziky a príprava na písomky        

    Krúžok je určený pre študentov, ktorí:

     - sa chcú zúčastniť súťaží z fyziky (fyzikálny náboj, olympiáda) a tak reprezentovať školu

     - sa chcú naučiť riešiť náročnejšie úlohy z fyziky,

     - sú matematicky zdatnejší a chcú byť ešte zdatnejší a

    - ako bonus chcú mať jednotku z fyziky J 

    Deň:                             podľa rozvrhu a dohody

    Hodina:                       14:30 – 16:00

    Miestnosť:                   laboratórium fyziky

    Periodicita:                  týždenne/podľa potreby

    Začiatok činnosti:       po 15. 9. 2020

     

     

    • Bedmintonový krúžok
    • Fyzikálny krúžok
    • Kltúrno-spoločenský Bs
    • Konzultácie z chémie
    • Krúžok konverzácie v nemčine
    • Krúžok triedneho učiteľa - Km
    • Kultúrno-spoločenský krúžok Vi
    • Matematicko-spoločenský krúžok Kz
    • Matematicko-spoločenský krúžok Pa
    • Matematický krúžok pre maturantov
    • Power "tréning naviac"
    • Príprava na maturitu z anglického jazyka
    • Reprezentácia školy
    • Stolnotenisový krúžok
    • Žurnalistický krúžok
   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje