• Ponuka krúžkov

   • Zoznam Krúžkov

   • Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/20

    Bedminton  krúžok - BED

    Krúžok vedie:                       Mgr. Martin Barek

    Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj bedmintonu . Ovládať pravidlá hry. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

    Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       pondelok

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Floorbalový krúžok - FLO

    Krúžok vedie:                        Mgr. Klára Odnogová

    Obsahová náplň:                   Naučiť sa históriu, súčasný rozvoj a pravidlá hry kolektívneho halového športu a získať pohybové zručnosti pri hre, ktorej cieľom je dopraviť loptičku do súperovej brány

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov

    Deň:                                       Streda

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

    Futsalový a nohejbalový krúžok - FUT

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:                   Poznať vznik, históriu a súčasný rozvoj futsalu a nohejbalu. Ovládať pravidlá oboch upravených futbalových hier v hale. Získať pohybové zručnosti, základy herných činností a rôznych herných kombinácii v hre a zdokonaľovať ich v rámci krúžkovej činnosti.

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       utorok

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

    Matematicko - spoločenský krúžok - MSKz

    Krúžok vedie: RNDr. Ivona Kozániová

    Obsahová náplň (cieľ ):     precvičovanie učiva , prehlbovanie vedomostí z preberaného učiva , riešenie problémových úloh, konzultácie k matematickým úlohám, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí

    Krúžok je určený pre: žiakov triedy  III. S, IV.A, IV.B (študenti navštevujúci SEM)

    Deň: štvrtok 13.20 ( streda 13:20 )

             akcie organizované v mimovyučovacom čase

    Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2019

    Volejbal - VOK

    Krúžok vedie: PaedDr.Peter Toman

    Obsahová náplň (cieľ):.nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a súčinnosti v hre, reprezentácia školy vo volejbale

    Krúžok je určený pre: pre 1. – 4. ročník začiatočníci aj pokročilí

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita každý štvrtok od 14.30 do 16.00 v telocvični

    Krúžok kultúrnych, spoločenských a športových aktivít - KSBs

    Krúžok vedie:           Mgr. Hana Brestovanská

    Obsahová náplň:      Krúžok bude organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity s cieľom kultúrneho, spoločenského alebo športového vyžitia a zomknutia triedneho kolektívu a rozvíjania medzitriednych vzťahov.

    Krúžok určený pre:  žiakov II.A

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských akcií

    Krúžok začne činnosť: v septembri 2019

     

    Krúžok triedneho učiteľa - KTKr

    Krúžok vedie: Gabriela Kraváriková

    Obsahová náplň (cieľ):  návšteva divadelných predstavení  a kultúrnych podujatí, turistické vychádzky do okolia Trnavy, krúžok umožňuje žiakom konzultácie z nemeckého jazyka formou doplnkových cvičení zameraných na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností

    Krúžok je určený pre: žiakov oktávy

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: štvrtok 8.00 - 9.35, oktáva, dvakrát do mesiaca alebo podľa dohovoru so žiakmi v súlade ich tréningového rozvrhu

    Krúžok začne činnosť: 19.9. 2019

     

    Kultúrno-spoločenský krúžok – KSAp

    Krúžok vedie: RNDr. Marta Anettová

    Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

    Krúžok určený pre: žiakov IV. A

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

    Začiatok činnosti: september 2019

     

    Kultúrno-spoločenský krúžok – KSVi

    Krúžok vedie: Mgr. Marianna Vidová

    Obsahová náplň: organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií /divadelné a filmové predstavenia, knižný veľtrh, vianočné trhy, výstavy,.../. Cieľom krúžku je utuženie triedneho kolektívu a rozvíjanie triednych a medzitriednych vzťahov.

    Krúžok určený pre: žiaci IV. B

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: podľa ponuky kultúrnych a spoločenských podujatí

    Začiatok činnosti: september 2019

     

    Matematicko-spoločenský krúžok - MSPa

    Krúžok vedie:           Mgr. Eva Píšťanská

    Obsahová náplň (cieľ ):

    • príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie podľa potreby
    • organizácia a návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí  (divadelné predstavenia, vianočné posedenie...)

    Termín: forma  individuálnych a skupinových konzultácií  a organizácia akcií  v čase mimo       vyučovania

    Krúžok určený pre: žiakov tercie

    Začiatok činnosti krúžku:   16.9.2019

    Krúžok matematiky a programovania - KMP

    Krúžok vedie:  vyučujúci z PK MAT-INF (podľa prihlásených žiakov)

    Obsahová náplň (cieľ ):     príprava žiakov na matematickú olympiádu a olympiádu v informatike, súťaž ZENIT v programovaní, konzultácie k riešeniam úloh domáceho kola olympiády

    Krúžok je určený pre:       všetkých žiakov 1.- 4. ročníkov gymnázia, ktorí majú záujem o zapojenia sa do vymenovaných súťaží a rozvíjať svoj talent v oblasti matematiky a informatiky

    Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií

    Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2019

    Matematický krúžok pre maturantov - KMM

    Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

    Obsahová náplň (cieľ ):     Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

    Krúžok je určený pre:       žiakov IV.A, IV.B, IV.S a Oktávy, ktorí navštevujú seminár z matematiky

    Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií v dňoch Pondelok 7.hodina, Streda 1.-2., Utorok 1. hodina podľa dohody so žiakmi

    Začiatok činnosti krúžku: 12.9.2019

    POWER „Tréning naviac“ - PT

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:                   Prečo je dôležité neustále zlepšovať svoju schopnosť byť silnejší a prežiť? Ako efektívne posunúť kondičné kapacity svojho tela vpred? Sila, rýchlosť či dynamika nestoja za nič, ak vypustíte paru už v prvej minúte. Ako teda trénovať, aby ste nadobudli funkčnú a vytrvalú svalovú hmotu? Žiaci sa naučia zostaviť si a naplánovať funkčný kondičný tréning, primeraný svojmu veku a schopnostiam. Zároveň získajú vedomosti o správnej strave a pitnom režime v športe.

    Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: streda, 14.30 – 16.00 hod, telocvičňa – posilňovňa, každý týždeň

    Krúžok ruského jazyka - KRJ

    Krúžok vedie: PaedDr. Daniela Burzová

    Obsahová náplň: základy ruského jazyka pre začiatočníkov, čítanie a písanie azbuky, jednoduchá konverzácia

    Krúžok je určený pre: všetkých záujemcov bez rozdielu veku

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: každý štvrtok, 7. hodina, J3, od 12.9.2019

    Žurnalistický krúžok  - ZUR

    Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

    Obsahová náplň:

    Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom školy.

    Krúžok určený:  všetkým žiakom školy

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita:    online 2 hodiny / týždenne

    Fyzikálny krúžok - FYZ

    Krúžok vedie:                Mgr. Kmeťo Ľudovit

     

    Obsahová náplň:          

    1. riešenie fyzikálnych úloh od tých najjednoduchších až po zadania fyzikálnej olympiády
    2. realizácia fyzikálnych experimentov
    3. konzultácie z fyziky a príprava na písomky        

     

    Krúžok je určený pre študentov, ktorí:

    1. sa chcú zúčastniť súťaží z fyziky (fyzikálny náboj, olympiáda) a tak reprezentovať školu
    2. sa chcú naučiť riešiť náročnejšie úlohy z fyziky,
    3. sú matematicky zdatnejší a chcú byť ešte zdatnejší a
    4. ako bonus chcú mať jednotku z fyziky J 

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fyzika obrázok Deň:                             podľa rozvrhu a dohody

    Hodina:                       14:30 – 16:00

    Miestnosť:                   laboratórium fyziky

    Periodicita:                  týždenne/podľa potreby

    Začiatok činnosti:       po 15. 9. 2019

     

    Príprava na maturitu z anglického jazyka - MAJ

    Krúžok vedie: Ing. Jana Štefechová

    Obsahová náplň (cieľ): príprava na písomnú časť maturitnej skúšky. Metodika riešenia jednotlivých úloh v maturitných testoch. Postup, ako napísať maturitnú kompozíciu.

    Krúžok je určený pre: žiakov 4., resp. 3 ročníkov.

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: Utorok, 14:30, A2, každý druhý týždeň, začiatok od 18.septembra 2018

     

    • Fyzikálny krúžok
    • Krúžok matematiky a programovania
    • Krúžok ruského jazyka
    • Kultúrno-spoločenský krúžok Ap
    • Príprava na maturitu z anglického jazyka
    • Kultúrno-spoločenský krúžok Ry
    • Športová reprezentácia
   • Kontakty

    • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
    • gymbott@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • Fotogaléria

   • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
   • Noc výskumníkov 2018
   • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
   • Olympijský deň 2016
   • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
   • Župné štipendium 2017
   • Literárno-dejepisná exkurzia
   • Exkurzia Trnavské rybníky
   • Potulky Malým Rímom
   • Exkurzia v CVTI
   • Donau Auen
   • Naša botanická záhrada