• Ponuka krúžkov

   • Zoznam Krúžkov

   • Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/22

     

    POWER „Tréning naviac“ - PT

    Krúžok vedie:                       Mgr. Jozef Brezovský

    Obsahová náplň:           

    Prečo je dôležité neustále zlepšovať svoju schopnosť byť silnejší a prežiť? Ako efektívne posunúť kondičné kapacity svojho tela vpred? Sila, rýchlosť či dynamika nestoja za nič, ak vypustíte paru už v prvej minúte. Ako teda trénovať, aby ste nadobudli funkčnú a vytrvalú svalovú hmotu? Žiaci sa naučia zostaviť si a naplánovať funkčný kondičný tréning, primeraný svojmu veku a schopnostiam. Zároveň získajú vedomosti o správnej strave a pitnom režime v športe.

    Krúžok je určený pre:          Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       pondelok

    Hodina:                                  14:30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa - posilňovňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Stolnotenisový krúžok - ST

    Krúžok vedie:                       Mgr. Štefan Peko

    Obsahová náplň:                  

    Ovládanie základných pravidiel a zvyšovanie vedomostí o stolnom tenise. Poznanie, zvládnutie základných športových zručností v hre, nácvik a zdokonaľovanie úderov, herných činností a kombinácií.

    Krúžok je určený pre:         Všetkých žiakov a žiačky

    Deň:                                       streda

    Hodina:                                  14.30 – 16.00 hod

    Miestnosť:                             Telocvičňa

    Periodicita:                            Každý týždeň

     

    Krúžok prípravy na maturitu z anglického jazyka - AJBs

    Krúžok vedie:                       Mgr. Hana Brestovanská

    Obsahová náplň:                 

    Krúžok bude zameraný na precvičovanie všetkých jazykových zručností, rôznych typov maturitných cvičení a písaní slohových kompozícií z anglického jazyka na úrovni B2.

    Krúžok určený pre:              žiakov 4. ročníka

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: pondelok, 7.vyučovacia hodina, miestnosť A3

    Krúžok začne činnosť:        v septembri 2021

     

    Príprava na maturitu z anglického jazyka - AJŠe

    Krúžok vedie:                       Ing. Jana Štefechová

    Obsahová náplň (cieľ):       

    príprava na testy, písanie, rozprávanie, metodika riešenia testových úloh, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, jazyk v použití, príprava konceptu, písanie slohových útvarov, maturitné témy

    Krúžok je určený pre:         žiakov 4. ročníka

    Deň:                                       pondelok

    Hodina:                                  7. vyučovacia hodina

    Miestnosť:                             učebňa A2

    Začiatok:                               27.9.2021

     

     

     

    Matematický krúžok pre maturantov - MKa

    Krúžok vedie:                       PaedDr. Eva Královičová, PhD.

    Obsahová náplň (cieľ ):

    Príprava žiakov na maturitnú skúšku z matematiky, riešenie testových úloh a monitorov, konzultácie k učivu matematiky s cieľom pripraviť žiakov na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky.

    Krúžok je určený pre:       žiakov tried IV.B, IV.S, Oktávy, III.A, III.B, III.S

    Deň: v pondelok 7.hodina, vo štvrtok 2. hodina formou individuálnych a skupinových konzultácií podľa dohody so žiakmi

    Začiatok činnosti krúžku: 13.9.2021

     

    Matematický krúžok pre maturantov - MBk

    Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

    Obsahová náplň (cieľ ):    

    Príprava žiakov na EČ MS z matematiky, riešenie testov EČ MS a monitorov, konzultácie k učivu seminára z matematiky

    Krúžok je určený pre:       žiakov IV.A, IV.B, ktorí navštevujú seminár z matematiky SEM-Bk

    Deň: v utorok 7. hodina – prezenčne alebo dištančne online formou v závislosti od aktuálnej situácie + individuálne a skupinové konzultácie (podľa dohody so žiakmi)

    Začiatok činnosti krúžku: 13.9.2021

     

    Matematicko-spoločenský krúžok - MSBk

    Krúžok vedie:  Mgr. Jarmila Bachoríková

    Obsahová náplň (cieľ ):    

    Príprava žiakov na matematické súťaže, konzultácie k matematickým a logickým úlohám, konzultácie k riešeniam domáceho kola súťaží, organizácia a návšteva triednych kultúrnych podujatí a spoločenských stretnutí (v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie)

    Krúžok je určený pre: žiakov triedy príma

    Deň: formou individuálnych a skupinových konzultácií a organizovaných akcií v mimovyučovacom čase

    Začiatok činnosti krúžku: 13.9.2021

     

    Konzultácie z chémie - KOC

    Krúžok vedie: Mgr. Marta Szalóová

    Obsahová náplň: krúžok má:

    • pomôcť malým skupinám študentov ( max. 5 žiakov ) pri riešení tých tém z bežných hodín chémie, ktoré sú pre nich problematické a s ktorými si sami nevedia poradiť,
    • pomôcť získať zručnosť pri chemických výpočtoch,
    • pomôcť pri príprave na prijímacie skúšky na VŠ,
    • pomôcť zorientovať sa vo svojich slabých a silných „chemických“ miestach a exaktne formulovať svoje potreby,
    • pomôcť naučiť sa prevziať zodpovednosť za seba, nezaťažovať rodičov.

    Krúžok je určený zodpovedným študentom, ktorým má pomôcť pri menežovaní vlastného dovzdelania a prípravy na VŠ štúdium s chemickým zameraním.

    Krúžok je určený pre:         žiakov 1. – 4.ročníka, aj pre tých, ktorých neučím

    Deň:  Hodina: Miestnosť:   Pondelok, po vzájomnej dohode, najskôr 14:30

    Periodicita:                           podľa záujmu

    Začiatok činnosti:                 2. polovica septembra

     

     

    Krúžok chemickej olympiády a súťaží z chémie - CHO

    Krúžok vedie: Mgr. Marta Szalóová

    Obsahová náplň: riešenie úloh chemickej olympiády a súťaží z chémie

    Krúžok je určený pre: študentov 1. a 2. ročníka

    Deň: Hodina: Miestnosť: po dohode, najskôr o 14:30

    Periodicita: každý druhý týždeň a tiež online konzultácie

    Začiatok činnosti: 2. polovica septembra

     

    Krúžok slovenského jazyka a literatúry - SJZa

    Krúžok vedie: Mgr. Janka Žáková


    Obsahová náplň (cieľ): 

    Príprava študentov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (precvičovanie úloh, práca s textom)

    Krúžok je určený pre: triedy IV.A, oktáva 

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita: 8. hodina pondelok, 7.hod. piatok, (párny a nepárny týždeň)

    Krúžok začne svoju činnosť od 24.9. 2021

     

     

    Žurnalistický krúžok  - ZUR

    Krúžok vedie:   Mgr. A. Kubáňová

    Obsahová náplň:

    Žurnalistický krúžok je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu. Pri práci na tvorbe časopisu sa rozvíjajú jazykové a literárne schopnosti. Dôležitú úlohu zohráva i práca s PC, študenti vytvárajú grafickú podobu časopisu sami. Pri písaní sa zdokonaľujú v oblasti jazykovedy – morfológia, syntax, štylistika. Študenti sú autormi rôznych jazykových i literárnych foriem, napr. reportáž, rozhovor, anketa, báseň, poviedka, atď. Zároveň prezentujú svoje znalosti z cudzích jazykov a iných predmetov, takže v krúžku fungujú medzipredmetové vzťahy. Dôležitou súčasťou je aj práca s fotografiou, ktorú študenti vytvárajú sami, takže každá obrazová súčasť časopisu je originálnym vyjadrením vizuálneho cítenia študentov. Študenti  pravidelne každý rok navštívia tlačiarne, takže poznajú nielen tvorivý proces tvorby časopisu, ale aj jeho finálnu podobu. Časopis vychádza zároveň aj v online podobe, takže žiaci získavajú zručnosti aj s počítačovou grafikou. Študenti sa zúčastňujú rôznych žurnalistických súťaží i akcií, ktoré priamo súvisia so životom školy.

    Krúžok určený:  všetkým žiakom školy

    Deň, hodina, miestnosť, periodicita:    online 2 hodiny / týždenne

     

    Biologický krúžok - BIO

    Krúžok vedie: Mgr. Jana Duchoslavová

    Obsahová náplň:

    • Krúžok bude zameraný na:
     • praktickú biológiu, najmä na prácu s mikroskopom v biologickom laboratóriu
     • príprava na súťaže biologickej olympiády
     • riešenie praktickej časti biologickej olympiády (voliteľné)
    • Člen krúžku:
     • naučí sa pracovať s mikroskopom
     • osvojí si aj iné zručnosti pri práci s biologickým materiálom
     • odcvičí si veci, ku ktorým sa na nedostane na hodinách biológie
     • rozšíri si vedomosti z biológie
     • môže sa zapojiť do riešenia biologickej olympiády (informácie: www.olympiady.sk)

    Krúžok je určený pre:

    • žiakov 1. až 4. ročníka gymnázia a strednej športovej školy
    • žiakov kvinty až oktávy strednej športovej školy

    Deň: podľa dohody

    Hodina: podľa dohody

    Miestnosť: laboratórium biológie

    Periodicita: 2 vyučovacie hodiny každý týždeň

    Začiatok činnosti: september 2021

     

    Krúžok ruského jazyka - RJBz

    Krúžok vedie: Daniela Burzová

    Obsahová náplň: základy ruského jazyka: písanie azbukou, čítanie, základy komunikácie

    Krúžok je určený pre: všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy komunikácie v ruskom jazyku

    Začiatok činnosti krúžku - september 2021, každý týždeň, štvrtok od 13:30, miestnosť podľa dohody.

     

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fyzika obrázok

    Fyzikálny krúžok - FYZ

    Krúžok vedie:                Mgr. Kmeťo ĽudovitO

    Obsahová náplň:          

    • riešenie fyzikálnych úloh od tých najjednoduchších až po zadania fyzikálnej olympiády
    • realizácia fyzikálnych experimentov
    • konzultácie z fyziky a príprava na písomky        

    Krúžok je určený pre študentov, ktorí:

    • sa chcú zúčastniť súťaží z fyziky (fyzikálny náboj, olympiáda) a tak reprezentovať školu
    • sa chcú naučiť riešiť náročnejšie úlohy z fyziky,
    • sú matematicky zdatnejší a chcú byť ešte zdatnejší a
    • ako bonus chcú mať jednotku z fyziky J 

    Deň:                             podľa rozvrhu a dohody

    Hodina:                       14:30 – 16:00

    Miestnosť:                   laboratórium fyziky

    Periodicita:                  týždenne/podľa potreby

    Začiatok činnosti:       po 15. 9. 2021

     

    • Biologický krúžok
    • Konzultácie z chémie
    • Krúžok chemickej olympiády a súťaží z chémie
    • Krúžok prípravy na maturitu z anglického jazyka
    • Krúžok ruského jazyka
    • Kultúrno-spoločenský krúžok Km
    • Kultúrno-spoločenský krúžok Kr
    • Matematicko-spoločenský krúžok
    • Matematický krúžok Ka
    • Matematický krúžok pre maturantov
    • Power "Tréning naviac"
    • Príprava na maturitu z anglického jazyka
    • Športová reprezentácia
    • Žurnalistický krúžok
   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje