Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z dejepisu CVD
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z geografie CVG
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Dejiny novoveku DEN
Dejiny staroveku a stredoveku DSS
Estetická výchova ESV
Estetika EST
Etická výchova ETV
Etická výchova/Náboženská výchova ETV/NAV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobná výchova HUV-CN
Chémia CHE
Chemické výpočty CHV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LIS
Matematika MAT
Matematika pre vysoké školy MVS
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Praktiká z fyziky PRF
Programovanie PRO
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky INF-sem
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z umenia a kultúry SUK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Športová príprava ŠPP
Športová príprava ŠPP-n
Technika TEC
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UMK
Vybrané kapitoly z biológie VKB
Vybrané kapitoly z biológie človeka VKBč
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZŠP

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
    J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  • +421 / 033 / 5983811

Fotogaléria