• Hodnotenie predmetov

     • Hodnotenie predmetov v 2. polroku šk. roku 2019/2020

     •  KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV V 2. POLROKU, V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

       

      Vážení rodičia a žiaci,

      na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu a ktoré bolo aktualizované 20. apríla 2020 (https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-strednych-skol-zo-6-aprila-2020-aktualizovane/), zasadla dňa 27. apríla 2020  Pedagogická rada Strednej športovej školy Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázia, Jána Bottu 31 Trnava.

       

      Pedagogická rada na základe hlasovanie elektronickou formou (per rollam) rozhodla:

       

      V druhom polroku školského  roku 2019/2020 sa nebudú klasifikovať známkou všetky predmety.  Podrobný prehľad je uvedený v  Prílohe - Hodnotenie predmetov na vysvedčení za 2. polrok šk. roka 2019/2020.

       

      Podkladmi na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách môžu byť:

      * portfólia žiackych prác,

      * online rozhovory so žiakmi,

      * riešenia komplexných úloh, online testy

      * tematické práce,

      * plnenie dištančných úloh,

      * dosiahnuté výsledky pred prerušením vyučovania

      Pri výslednom hodnotení sa môže prihliadať aj na výkon a prácu žiaka v 1. polroku šk. roku 2019/20

       

      Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku  a dosiahli pred prerušením vyučovania neuspokojivé výsledky, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       

       

      Trnava 27.4.2020                                                                      Mgr. Jozef Jančovič

                                                                      riaditeľ Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia

       

              Pravidlá pre dištančnú formu vzdelávania počas mimoriadnej situácie

       Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe získaných a overených skúseností

       z dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu týchto pravidiel

       

      Naším cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať, maturantom, aby mohli zmaturovať, pričom prioritou ostáva  zachovanie zdravia všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Pre získanie spätnej väzby odporúčame žiakom i rodičom intenzívne komunikovať s vyučujúcimi a vedením školy.

      Predkladáme Vám pravidlá pre optimálny priebeh dištančného vzdelávania na našej škole:

      1. Dištančná forma vzdelávania žiakov prebieha v zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR (www.ucimenadialku.sk) formou elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy prostredníctvom:

      · edukačného portálu EduPage,

      · sociálnych sietí a aplikácií,

      · e-mailovej komunikácie.

      Učitelia si už overili spôsoby a možnosti spolupráce so žiakmi a využívajú uvedené formy komunikácie.

      2. Zadávanie úloh pre žiakov prebieha po vzájomnej dohode s vyučujúcimi

      Vyučujúci tieto aktivity priebežne evidujú, rovnako evidujú spôsob komunikácie so žiakmi, plnenie/neplnenie úloh a spôsob ich hodnotenia (slovne, známkou, percentom úspešnosti).

      3. Žiaci majú povinnosť zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a plniť si stanovené vzdelávacie aktivity. Odovzdanie zadanej úlohy po určenom termíne sa pokladá za nesplnené, pokiaľ žiak neoznámi učiteľovi dôvod nevypracovaniaVyučujúci môže po dohode so žiakom stanoviť  náhradný termín na jej vypracovanie, resp. prepracovanie, doplnenie.

      4. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania (zdravotné, rodinné, iné dôvody) alebo má technické problémy (nedostatočné pripojenie na internet, pokazený PC, a pod.), informuje o vzniknutej situácii vyučujúceho daného predmetu, prípadne triedneho učiteľa a problém čo najskôr rieši.

       

       

       

      Trnava 27.4.2020                                                                  Mgr. Jozef Jančovič

                                                                      riaditeľ Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje