• Učebné plány

     • Učebné plány pre 4 - ročné štúdium

     • Školský vzdelávací program - učebný plán

      Kód a názov študijného odboru : 79 02J gymnázium

               

      Učebný plán platný od 1.septembra 2019

      Dĺžka štúdia : 4 roky

               

      Školský vzdelávací program

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet/ročník

      1

      2

      3

      4

      Spolu

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      3

      3

      3

      3

      12

      cvičenia zo slovenského jazyka

       

       

       

      2

      2

      prvý cudzí jazyk

      4

      4

      3

      3

      14

      druhý cudzí jazyk

      4

      4

      3

      3

      14

       

      42

      Človek a príroda

      fyzika

      2

      2

      1

       

      5

      chémia

      2

      2

      1

       

      5

      biológia

      2

      3

      1

       

      6

       

      16

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      2

      2

      2

       

      6

      geografia

      1

      2

      1

       

      4

      občianska náuka

       

       

      2

      1

      3

       

      13

      Človek a hodnoty

      etická výchova/ náboženská výchova 

      1

      1

       

       

      2

       

      2

      Matematika a práca s informáciami 

      matematika

      4

      3

      4

      2

      13

      cvičenia z matematiky

      1

      1

      2

      1

      5

      informatika

      1

      1

      1

       

      3

      cvičenia z informatiky

      1

       

       

       

      1

       

       

       

       

       

      22

      Umenie a kultúra

      umenie a kultúra

      1

      1

       

       

      2

       

      2

      Zdravie a pohyb

      telesná a športová výchova

      2

      2

      2

      2

      8

       

      8

      Voliteľné - semináre

       

       

      1

      6

      12

      19

      Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

       

      31

      32

      32

      29

      124

      Návrh voliteľných predmetov

       

       Predmet

      2.ročník – hodinová dotácia

      3. ročník  - hodinová dotácia (dvojročný)

      4. ročník – hodinová dotácia

      Voliteľný predmet 1

      1

      2

      3

      Voliteľný predmet 2

       

      2

      3

      Voliteľný predmet 3

       

      2

      3

      Voliteľný predmet 4

       

       

      3

       

      • 2. ročník

      Pre študijný odbor 7902J gymnázium – žiaci si volia jeden voliteľný predmet

      Obsahom tohto predmetu je rozšírenie vedomostí a zručností v danej oblasti nezávisle na výbere voliteľného predmetu v 3.-4. ročníku, cieľom je úvodná profilácia žiaka.

      • 3. ročníka

      Pre študijný odbor 7902J gymnázium – žiaci si volia 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou časovou dotáciou

      Tieto semináre budú 2 ročné ( pokračovacie) zamerané na rozšírenie a prípravu na maturitu

      • 4. ročník

      Žiaci pokračujú v seminároch, ktoré si zvolili v 3. ročníku, ich hodinová dotácia bude 3 hodiny, doplnia si ešte jeden voliteľný predmet s 3-hodinovou dotáciou  zameraný na rozšírenie poznatkov z daného predmetu, 2-hodinové cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry sú  určené pre všetkých žiakov, cieľom je príprava na maturitu.

       

      PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV študijný odbor 7902J gymnázium

       

      Ponúkané predmety do 2. ročníka

      Ponúkané predmety do 3. ročníka:

       

      Ponúkané predmety do 4. ročníka:

       

      CVD – cvičenia z dejepisu

      CVG – cvičenia z geografie

      CVC – cvičenia z chémie

      CVB – cvičenia z biológie

      PRF – praktiká z fyziky

       

      Konverzácia v cudzom jazyku 1CJ, 2CJ

      SED – seminár z dejepisu

      SPS - spoločenskovedný seminár

      SEB – seminár z biológie

      SEC – seminár z chémie

      SEG – seminár z geografie (dvojročný)

      SEF – seminár z fyziky

      SEM – seminár z matematiky

      PRO - programovanie

      Konverzácia v  cudzom jazyku

      MVS – matematika pre vysoké školy

      SEN – seminár z informatiky

      VKB – vybrané kapitoly z biológie

      VKBč – vybrané kapitoly z biológie človeka

      SUK – seminár z umenia a kultúry

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje