• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySpojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
  Adresa školy J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  Telefón033 5983811
  E-mailsportgym@zupa-tt.sk
  WWW stránkagymbott.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Helena Kamenčíková   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 447

  Počet tried: 19

  Podrobnejšie informácie:
  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A25 
  I.B24 
  II.A24 
  II.B24 
  III.A32 
  III.B31 
  IV.A26 
  IV.B29 
  I.IS18 
  I.S26 
  II.S30 
  III.S27 
  IV.S19 
  tercia15 
  kvarta19 
  kvinta11 
  sexta28 
  septima22 
  oktáva17 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVBCVDCVFCVGCVCCVICVMCSJDEJDENDSSDESESV
  I.A1,481,08        1,2    
  I.B1,171,25        1,42    
  II.A1,461,2111,29      1,38    
  II.B1,831,5411,64      2,17    
  III.A2,252,41        1,75    
  III.B1,622,21        1,79    
  IV.A1,73              
  IV.B2,21              
  I.IS2,281,5        2,22    
  I.S2,161,42        1,72    
  II.S1,861,83        1,43    
  III.S2,042,7        2,37    
  IV.S2              
  tercia1,931,27        1,73    
  kvarta1,581,32        1,47    
  kvinta1,91,7        2    
  sexta2,041,81        2    
  septima2,052,33        1,81    
  oktáva2,24              

  TriedaESTETVETV/NAVFRJFYZGEOHUVHUV-CNCHECHVINFKAJKNJKFJLIS
  I.A   1,51,641,16  1,68 1,04    
  I.B    1,461,54  1,75 1    
  II.A   1,331,581,25  1,21 1    
  II.B   1,671,831,29  1,92 1,13    
  III.A    1,721,78  2,03 1,161,94   
  III.B   1,771,521,62  1,83 1,171,67   
  IV.A           1,961,67  
  IV.B   2,24       1,792,52 
  I.IS    2,112,22  2,33 1,61    
  I.S    2,041,58  2,2 1,27    
  II.S    1,691,57  2,07 1,37    
  III.S    1,931,96  2,15 1,22    
  IV.S            1  
  tercia    1,62,33  1,33 1    
  kvarta    1,421,63  1,37 1,05    
  kvinta    1,92  2,1 1,3    
  sexta    1,631,7  1,78 1,33    
  septima    1,762,05  2,24 1,14    
  oktáva               

  TriedaMATMVSNAVNASNEJOBNPRFPROSEBSEDSESSEFSEGSECINF-sem
  I.A2,08   1,73          
  I.B1,83   2,04          
  II.A2   2,2 1        
  II.B1,83   2,33 1        
  III.A2,53   2,531,22 1,61,651 13,251,82 
  III.B2,1   2,381,17 1,171,361,43 2 1,22 
  IV.A1,961,5  2,311,65 1,21,772,38  2,41,5 
  IV.B21,5  2,631,34 1,141,922  2,51,7 
  I.IS2,83   2,17          
  I.S2,68   2,16          
  II.S2,2   2          
  III.S2,78   2,191,52 1,671,851 331,5 
  IV.S2,741,67  2,471,89 32,253,5  3  
  tercia2,07   1,47          
  kvarta1,95   1,681,05         
  kvinta2,4   2,1          
  sexta2,07   1,81          
  septima2,11   2,331,52 1,2521   2 
  oktáva2,942  2,881,82 21,831,5  2,751 

  TriedaSENSEMSUKSJLSPSSPRŠPPŠPP-nTECTŠVTEVTHUMKVKBVKBč
  I.A   1,24 1   1  1  
  I.B   1,42 1   1  1,04  
  II.A   1,5 1   1  1  
  II.B   1,58 1   1  1,04  
  III.A 1,67 2,061,51,03   1     
  III.B 1,69 1,931,641   1     
  IV.A 1,562,33211       1,673
  IV.B 21,131,761,751       1,331,5
  I.IS   2,33 1   1  1,11  
  I.S   2,24 1   1  1,12  
  II.S   1,86 1   1  1,13  
  III.S 2,2 2,1521   1     
  IV.S 1,6722,161,751        2,08
  tercia   2,6 1   1     
  kvarta   2,42 1   1     
  kvinta   2,5 1   1  1  
  sexta   1,74 1   1  1  
  septima 2,75 2,152,251   1     
  oktáva 2,3312,291,571       12,27

  TriedaVUMVYVZŠP
  I.A   
  I.B   
  II.A   
  II.B   
  III.A   
  III.B   
  IV.A   
  IV.B   
  I.IS  1,06
  I.S  1
  II.S  1
  III.S  1
  IV.S  1,07
  tercia   
  kvarta   
  kvinta  1
  sexta  1
  septima  1
  oktáva  1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A251510000000
  I.B24167100000
  II.A241311000000
  II.B241013100000
  III.A327121300100
  III.B311014500000
  IV.A2698900000
  IV.B29617600000
  I.IS1846710000
  I.S26415601000
  II.S301113501000
  III.S272131200000
  IV.S19451000000
  tercia1556400000
  kvarta19810100000
  kvinta1134300000
  sexta28146700000
  septima22411303000
  oktáva17431000000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A2591836,7291736,6810,04
  I.B2477332,2176731,9660,25
  II.A24123851,58123851,5800,00
  II.B24189378,88188578,5480,33
  III.A32255679,88250478,25521,63
  III.B31234675,68233075,16160,52
  IV.A26182170,04182070,0010,04
  IV.B29270793,34270193,1460,21
  I.IS18174997,17174997,1700,00
  I.S26117945,35116644,85130,50
  II.S30217972,63214271,40371,23
  III.S272776102,812776102,8100,00
  IV.S1974539,2173838,8470,37
  tercia1562941,9362941,9300,00
  kvarta1959731,4259731,4200,00
  kvinta1147943,5547943,5500,00
  sexta28123444,07123444,0700,00
  septima22101045,91101045,9100,00
  oktáva17140682,71140682,7100,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB291(36/55)    1941265 2,1991
  Biológia 43(17/26)    10258  1,9543
  Dejepis 17(6/11)    944  1,7117
  Francúzsky jazykB16(0/6)    15   1,836
  Geografia 12(7/5)    1632 2,5012
  Chémia 17(5/12)    791  1,6517
  Informatika 14(5/9)    113   1,2114
  Matematika 21(8/13)    6132  1,8121
  Nemecký jazykB16(2/4)    132  2,176
  Občianska náuka 16(6/10)    1141  1,3816
  Slovenský jazyk a literatúra 91(36/55)    1347256 2,2691
  Umenie a kultúra 5(1/4)    32   1,405
  Základy športovej prípravy 26(16/10)    251   1,0426

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnázium 
  I.B7902 J gymnázium 
  II.A7902 5 gymnázium 
  II.B7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B7902 J gymnázium 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B7902 J gymnázium 
  I.IS7451 J športové gymnázium 
  I.S7902 J gymnázium 
  II.S7451 J športové gymnázium 
  III.S7902 J gymnáziumšport
  IV.S7902 J gymnáziumšport
  tercia7902 J gymnáziumšport
  kvarta7902 J gymnáziumšport
  kvinta7902 J gymnáziumšport
  sexta7902 J gymnáziumšport
  septima7902 J gymnáziumšport
  oktáva7902 J gymnáziumšport

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Bedmintonový krúžok9 Mgr. Martin Barek
  Fyzikálny krúžok1 Mgr. Ľudovit Kmeťo
  Kltúrno-spoločenský Bs26 Mgr. Hana Brestovanská
  Konzultácie z chémie16 Mgr. Marta Szalóová
  Krúžok konverzácie v nemčine1 Mgr. Eva Lukovičová
  Krúžok triedneho učiteľa - Km24 Mgr. Ľudmila Klementisová
  Kultúrno-spoločenský krúžok Vi25 Mgr. Marianna Vidová
  Matematicko-spoločenský krúžok Kz37 RNDr. Ivona Kozániová
  Matematicko-spoločenský krúžok Pa15 Mgr. Eva Píšťanská
  Matematický krúžok pre maturantov13 Mgr. Jarmila Bachoríková
  Power "tréning naviac"12 Mgr. Jozef Brezovský
  Príprava na maturitu z anglického jazyka11 Ing. Jana Štefechová
  Reprezentácia školy49 PaedDr. Peter Toman
  Stolnotenisový krúžok2 Mgr. Štefan Peko
  Žurnalistický krúžok10 Mgr. Adriana Kubáňová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Helena Kamenčíková

  V Trnave, 8. júla 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje