• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyStredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
  Adresa školy J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  Telefón033 5983811
  E-mailgymbott@zupa-tt.sk
  WWW stránkagymbott.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Jozef Jančovič033/59838130908677526 
  ZRŠMgr. Helena Kamenčíková033/5983816  
  ZRŠMgr. Zdenka Študencová033/5983816  
  ZRŠPaedDr. Peter Toman033/5983815  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Adriana Kubáňová 
   Mgr. Jana Révesová 
     
  ostatní zamestnanciOľga Škultétyová 
     
  zástupcovia rodičovIng. Peter Rády 
   Bc. Zuzana Vadrnová 
   Ing. Zuzana Hečková 
     
  zástupcovia zriaďovateľaMgr. Jozef Viskupič 
   Mgr. Zuzana Abariová 
   Mgr. Matej Lančarič 
   Mgr. Ing. Marián Galbavý 
     
  zástupca žiakovTímea Študencová 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  Jazyk a komunikácia SJLMgr. Adriana KubáňováSJL, CSJ
  Jazyk a komunikácia CJIng. Jana ŠtefechováANJ, NEJ, FRJ, KAJ, KNJ, KFJ
  Matematika a práca s informáciamiMgr. Jarmila BachoríkováMAT, INF, SEN, SEM, MVS, CVM,CVI
  Človek a prírodaMgr. Marta SzalóováBIO, FYZ, CHE, SEB, SEF, SEC, PRF, CVC, VKB, CVB, VKBč
  Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Silvia VáclavováOBN, DEJ, UMK, ETV, NAV, VYV, HUV, VUM, SED, SPS,GEO, SEG,SUK
  Zdravie a pohybMgr. Martin BarekTŠV, ŠPP, ZŠP

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 490

  Počet tried: 20

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A31 
  I.B30 
  II.A262
  II.B29 
  III.A28 
  III.B31 
  IV.A29 
  IV.B291
  I.S28 
  II.S21 
  III.S241
  IV.S201
  príma18 
  sekunda18 
  tercia15 
  kvarta203
  kvinta27 
  sexta18 
  septima231
  oktáva251

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 4.ročné 7902J 00Gym 4.roč šport 7902J77
  prihlásení135125
  prijatí4640
  plán výkonov4640
  naplnenosť100%100%

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVBCVDCVCDEJFRJFYZGEOCHEINFKAJKNJKFJMAT
  I.A1,871,52   1,71 1,92,352,521,03   2,23
  I.B1,971,83   1,631,7322,272,21,1   2,43
  II.A1,852,0811,52,81,73 2,232,462,461,04   2,42
  II.B2,12,1711,911,561,971,622,592,522,521,38   2,52
  III.A2,211,82   1,64 1,641,521,142,042,71 2,54
  III.B2,062,03   1,841,941,521,582,061,162  2,35
  IV.A2,07          1,861,75 1,79
  IV.B2,66     1,82    2,12,331,52,07
  I.S2,291,68   1,96 2,212,642,431,04   2,86
  II.S2,623,141,831 2,52 2,953,333,141,86   2,95
  III.S32,43   2,09 2,612,522,961,48 3,5 3,09
  IV.S3,15             3,25
  príma2,171,28   1,56 1,52,111,72    1,94
  sekunda1,671,67   1,61 1,671,721,61    2,11
  tercia21,27   1,87 1,7321,871,07   2
  kvarta2,051,84   2 1,841,951,951   1,84
  kvinta2,312,04   1,96 2,232,52,311,23   2,58
  sexta2,942,721,7321,331,83 2,832,782,722,06   2,94
  septima2,362,36   2,18 1,821,822,361,05 3,5 2,64
  oktáva2,84             2,68

  TriedaMVSNEJOBNPRFPROSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSUKSJLSPS
  I.A 2,52           2,45 
  I.B 2,53           1,8 
  II.A 2,69 1         2,62 
  II.B 2,75 1,17         2 
  III.A 2,611,68 1,671,891,67232,67 2,14 2,251,2
  III.B 3,081,9 1,712,21,7512,433,13 2,21 2,392
  IV.A1,932,311,28 12,11,57121,5 1,621,61,831,5
  IV.B2,752,831,55 1,52,44222,52,44 2,222,222,93,2
  I.S 2,36           2,36 
  II.S 3           3,33 
  III.S 3,092,61 1,753133  2,71 3,173
  IV.S43,42,25 2,253,582 2,5 1,43,67 3,65 
  príma 1,721,11          2,28 
  sekunda 1,441,17          2 
  tercia 2,07           2,33 
  kvarta 2,051,11          2,16 
  kvinta 2,31           2,31 
  sexta 2,83           3 
  septima 2,321,86 22,1421,6732,75 2,13 2,052,33
  oktáva2,432,361,96 32,533,52,332,52,21,332,7522,444

  TriedaSPRTŠVUMKVKBVKBčZŠP
  I.A111,1   
  I.B111,3   
  II.A111   
  II.B11,071   
  III.A11    
  III.B11    
  IV.A11,04 11,33 
  IV.B11 2,332,2 
  I.S111,79   
  II.S1,0511,38  1,57
  III.S11   2,46
  IV.S11,2 33,091,44
  príma11    
  sekunda11    
  tercia11    
  kvarta11    
  kvinta111,27   
  sexta111,39  2
  septima11   1,15
  oktáva11,04 1,332,441,42

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2
  I.A315188000
  I.B307167000
  II.A2621212000
  II.B2931313000
  III.A286814000
  III.B3171311000
  IV.A2910145000
  IV.B295915000
  I.S285815000
  II.S211416011
  III.S241122010
  IV.S200119000
  príma18684000
  sekunda18963000
  tercia15492000
  kvarta20857000
  kvinta2731310000
  sexta183015000
  septima234712000
  oktáva254515100

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A31278889,94276989,32190,61
  I.B303791126,373791126,3700,00
  II.A262843109,352843109,3500,00
  II.B294474154,284467154,0370,24
  III.A283639129,963623129,39160,57
  III.B314159134,164149133,84100,32
  IV.A293736128,833736128,8300,00
  IV.B294037139,214007138,17301,03
  I.S283690131,793686131,6440,14
  II.S213191151,953173151,10180,86
  III.S243041126,713041126,7100,00
  IV.S202271113,552271113,5500,00
  príma18111061,67111061,6700,00
  sekunda1898254,5698254,5600,00
  tercia15148298,80148298,8000,00
  kvarta20154377,15154377,1500,00
  kvinta27210277,85210277,8500,00
  sexta181972109,561968109,3340,22
  septima23227298,78227298,7800,00
  oktáva252973118,922953118,12200,80

  Výsledky externých meraní

  Testovanie 9Priemerná úspešnosť školy v %Národný priemer v %
  SJL68,062,3
  MAT7863,1

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB2103(45/58)55,67%10170,64%1013221351312,31102
  Biológia 45(13/32)    211194 1,9145
  Dejepis 12(6/6)    435  2,0812
  Francúzsky jazykB15(1/4)    32   1,405
  Fyzika 7(4/3)    411  1,506
  Geografia 13(4/9)    292  2,0013
  Chémia 18(4/14)    5832 2,1118
  Informatika 21(17/4)    1515  1,5221
  Matematika 33(20/13)48,69%33  13131 11,6828
  Nemecký jazykB19(1/8)    3411 2,009
  Nemecký jazykB21(1/0)    1    1,001
  Občianska náuka 10(5/5)    2341 2,4010
  Slovenský jazyk a literatúra 103(45/58)58,46%10064,27%1002832231812,33102
  Umenie a kultúra 6(1/5)    2121 2,336
  Základy športovej prípravy 31(18/13)    171022 1,6531

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnázium 
  I.B7902 J gymnázium 
  II.A7902 J gymnázium 
  II.B7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B7902 J gymnázium 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B7902 J gymnázium 
  I.S7902 J gymnáziumšport
  II.S7902 J gymnáziumšport
  III.S7902 J gymnáziumšport
  IV.S7902 J gymnáziumšport
  príma7902 J gymnáziumšport
  sekunda7902 J gymnáziumšport
  tercia7902 J gymnáziumšport
  kvarta7902 J gymnáziumšport
  kvinta7902 J gymnáziumšport
  sexta7902 J gymnáziumšport
  septima7902 J gymnáziumšport
  oktáva7902 5 gymnáziumšport

  Rozširujúce hodiny

  Rozšírené hodiny vyplývajú z rámcového učebného plánu pre gymnáziá.Týkajú sa tried, ktoré postupujú podľa reformy školstva.

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  gymnáziumI.A, I.BCVI,CVM,2.CJ1,1,1 
  gymnáziumII.A,II.Bvoliteľné predmety, 2.CJ, CVM1,2,1žiak si vyberá z ponuky 1 voliteľný predmet s 1-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIII.A, III.Bvoliteľné predmety, 2. CJ,CVM6,1,2žiak si vyberá z ponuky 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIV,A, IV.B2. CJ,CSJ,CVM1,2,1 
  gymnáziumIV.A, IV.Bvoliteľné predmety12žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  8-ročnmé gymnázium-športpríma, sekunda, tercia,kvartaŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIII.S,septima1.CJ2 
  gymnázium - športII.S, sextavoliteľné predmety1žiak si vyberá z ponuky 1 predmet s 2 hodinovou dotáciou
  gymnázium - športIII.S, septimavoliteľné predmety4žiak si vyberá z ponuky 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnázium - športI.S, II.S, III.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIV.S, oktávaCSJ2 
  gymnázium - športIV.S, oktávavoliteľné predmety9žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  gymnázium - športIV.S, oktáva1.CJ3 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Zamestnanci školy

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP4413
  DPP203
  ZPS21
  Na dohodu00
  Kvalifikovanosť100%100%

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov04141
  vychovávateľov044
  asistentov učiteľa000
  tréneri01919
  spolu06464

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
  1.kvalifikačná skúška1
  štúdium školského manažmentu3
  atestačné2
  aktualizačné1
  inovačné1
  školenia a odborné semináre6

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  PK JAK -SJL

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  27. novembra  2018 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

  Víťazi školského kola:   

   V kategórii „C“ sme tento rok nemali nikoho, pretože žiačky, ktoré kolegyňa Žáková vybrala, sa nemohli na školskom kole zúčastniť zo športových dôvodov – sústredenie.

   Veronika Lamparská  (I.B)                           - kategória B         

   Natália Kraváriková (III.A)                          - kategória A        

         V krajskom  kole olympiády zo SJL, ktoré organizovalo dňa 12.2. 2019 Gymnázium Angely Merici  sa Natália Kraváriková   umiestnila na 2. mieste  v kategórii „A“, Veronika Lamparská (kategória B)  sa však nemohla zúčastniť na krajskom kole, pretože v tom istom čase prebiehal lyžiarsky výcvik.

   

  Školský časopis

  Školský časopis vychádza v online forme na stránke www.novyblesk.sk  (tam sú aktuálne články, ktoré súvisia s dianím v škole) a snažíme sa vždy tematicky pripraviť aj tlačenú formu. V januári   vyšlo  ďalšie  číslo školského časopisu NOVÝ BLESK a koncom januára boli obe formy  (tlačená aj online) poslané a prihlásené  do súťaže Štúrovo pero.

  12. a 13. apríla 2019 boli vo Zvolene vyhlásené výsledky 25. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. Nový Blesk získal 3. miesto v kategórii elektronické magazíny, Cenu Televízie Markíza 1. stupňa v kategórii printových stredoškolských časopisov a cenu vydavateľstva Martinus za kvalitné knižné recenzie.

  Ku koncu školského roka bolo vydané ďalšie číslo s tematikou „Šport“.

   

  PK JAK – CJ

  Olympiáda v anglickom jazyku

  V okresnom kole sa naši postupujúci Nina Majerníková, David Svatý, umiestnili na 3. miestach v kategórii 2A, resp. 2B.

  Krajské kolo sa uskutočnilo 13.02.2019. Výsledky: Marek Naňo (sek) – 5.miesto.

  Olympiáda v nemeckom jazyku

  Krajské kolo sa konalo dňa 14.02.2019. V ňom úspešne reprezentovali našu školu Patrick Karhan (I.S) a Oliver Scheffel (pri).

  PK MPI

  Matematická olympiáda

  kategória B (29. 1. 2018) :zúčastnili sa - 6 žiaci

  úspešní riešitelia: Katka Bachoríková  (11b)

  krajské kolo - 2. 4. 2019 GJH Trnava - Výsledky krajského kola:

  Katka Bachoríková

  23./27

  kategória C (29. 1. 2019):  zúčastnili sa  - 7 žiaci

  úspešní riešitelia: Júlia Beťková, Veronika Lamparská, Alex Gračov

  krajské kolo - 2. 4. 2019

  Výsledky krajského kola:

  Veronika Lamparská (ÚR)

  7./41

  Júlia Beťková

  32./41

  Alex Gračov

  36./41

  kategória Z9  domáce kolo riešili 4 žiačky - B. Janáčová, E. Ušáková, E. Šurinová, N. Vadovičová

  okresné kolo - 30. 1. 2019  -  ZŠ Atómova TT

  Miesto

  Meno

  1.

  2.

  3.

  4.

  Spolu

  6.

  Ema Šurinová (ÚR)

  6

  1

  5

  1

  13

  6.

  Nina Vadovičová (ÚR)

  6

  1

  6

  0

  13

  13.

  Elena Ušáková

  0

  0

  5

  0

  5

  kategória Z6, Z7, Z8  domáce kolo: Príma (3 – Dosedla, Vranková, Novotná), Sekunda (1 - Vadovič)

  okresné kolo  - 28. 2. 2019 - ZŠ Atómova TT

  Miesto

  Meno

  Spolu

  3.

  Daniel Vadovič-  Z7 - (ÚR)

  15

  14.

  Vivien Vranková  - Z6

  8

  20.

  Artur Dosedla

  3

  23.

  Anna Kateřina Novotná

  2

  Pytagoriáda

  - školské kolo – 13. 12. 2018 – zúčastnilo sa spolu 35 žiakov (príma, sekunda, tercia)

  - okresné kolo - 27. 3. 2019 - ZŠ Atómova TT

  Miesto

  Kategória

  Meno

  Trieda

  Body

  Učiteľ

  8./29

  P6

  Artur Dosedla

  príma

  8

  I. Kozániová

  5./30

  P7

  Daniel Vadovič (ÚR)

  sekunda

  20

  E. Píšťanská

  15./27

  P8

  Tomáš Melicherík

  tercia

  8

  E. Píšťanská

  Náboj Junior

  termín konania: 23. 11. 2018 – SOŠ Sibírska 1, Trnava

  Dva 4-členné tímy ŠGJH:

  1 .tím:  A. Hudeková , E. Šurinová, T. Študenc, M. Uhlík – 9.miesto v Trnavskom kraji  zo 77 tímov (získali 16 bodov, najlepší tím v kraji 21 bodov)

  2 .tím:  T. Knapík, T. Melicherík, L. Pacalajová, S. Štrbková – 41./77 

  Matematický náboj 2019  termín konania: 22. 3. 2019 – FMFI BA , súťaž tímov:

  Seniori - Húževka (4.A), Huščava (4.A), Rendek (4.A), Homokyová (4), Niedl (Septima)

  Juniori: Beťková (1.B), Gračov (1.A), Lamparská (1.B), Podhorský (1.B), Bachoríková (2.B)

  MAKS - celoročný matematický korešpondenčný seminár pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, pozostáva z 8 kôl počas celého školského roka, žiaci riešia netradičné matematické úlohy a problémy - riešenia sa odosielajú elektronicky

  - zapojilo sa 11 žiakov:

  z prímy 2 žiaci: A. Dosedla, D. Ivaničová

  zo sekundy 4 žiaci: N. Fáberová, D. Vadovič, S. Hetešová, A. Vadrnová

  z kvarty 5 žiačok – A. Hudeková, B. Janáčová, E: Šurinová, E. Ušáková, N. Vadovičová

  Najlepšie umiestnenie žiakov:

  Daniel Vadovič – sekunda

  68. v SR

  Nina Vadovičová – kvarta

  47. v SR

  Bronislava Janáčová – kvarta

  77. miesto v SR

  Ema Šurinová – kvarta

  77. miesto v SR

  iBOBOR

  - masová celoslovenská informatická súťaž, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie a rozvoj algoritmického myslenia

  - termín konania: 12.-15. 11. 2018

  - zúčastnilo sa: 144 žiakov (53 úspešných riešiteľov) – v rámci SR 77 928 súťažiacich

  Benjamín - 15 žiakov z prímy a sekundy (13 úspešných riešiteľov)

  Kadet - 21 žiakov z tercie a kvarty (12 úspešných riešiteľov)

  Junior - 59 žiakov z 1. a 2.R (16 úspešných riešiteľov)

  Senior - 49 žiakov (12 úspešných riešiteľov)

  ·         V kategórii Kadeti súťažilo 16 209 súťažiacich – Elena Ušáková (kva), Lucia Pacalajová(ter) – naše najúspešnejšie riešiteľky s percentilom 100

  ·         V kategórii Seniori súťažilo 4 086 súťažiacich – Patrik Ješko (III.B) – náš najúspešnejší riešiteľ s percentilom 99

  ·         V kategórii Benjamíni súťažilo 18 329 súťažiacich – Adam Hagara (sek) – náš najúspešnejší riešiteľ s percentilom 94

  ·         V kategórii Juniori súťažilo 7 185 súťažiacich – Veronika Lamparská (I.B) – naša najúspešnejšia riešiteľka dosiahla percentil 100.

  Matematický Klokan  - najväčšia matematická súťaž na svete

  - termín konania: 21. 3. 2019, zúčastnilo sa: 75 žiakov

  Školák – 3 žiaci z prímy, Benjamín 7  - 5 žiakov zo sekundy, Benjamín 8  - 10 žiakov z tercie, Kadet - 22 žiakov z 1. a 2.R, Junior - 12 žiakov z 3. a 4.R

  Výsledky najlepších v jednotlivých kategóriách: Veronika Lamparská (I.B) percentil 96, Katka Bachoríková (II.B) percentil 95.

  PK ČLP

  16.11.2018 – sa uskutočnila Medzinárodná súťaž tímov Fyzikálny náboj – zúčastnilo sa 5 členné družstvo v zložení Júlia Beťková (I.B), Veronika Lamparská (I.B), Ondrej Podhorský (I.B), Marianna Pozdechová (II.B), Kristína Krajčovičová (II.B)

  Biologická olympiáda, 53. ročník, teoreticko-praktická časť  kat A aj B  - školské kolo pripravila Mgr. Jana Duchoslavová. Uskutočnilo sa v týždni od 4. 2. do 8. 2. 2019.

  Výsledky školského kola biologickej olympiády

  kategória A: zúčastnilo sa 5 žiakov – úspešní riešitelia Veronika Zelinková IV.A, Michal Jablonský III.A

  kategória B: zúčastnilo sa 7 žiakov , všetci boli úspešnými riešiteľmi

  poradie    meno                                 trieda    UR

  1               Rebeka Barčáková            sexta      UR

  2               Katarína Slováková          II. B       UR

  3               Dana Drgoňová                 II. A       UR

  4               Nicol Zvolenská                sexta      UR

  5               Nina Landigová                I. A        UR

  6               Monika Mária Hajtašová  I. A        UR

  7               Vanessa Hriciščová          I. A        UR

  Krajského kolo biologickej olympiády sa uskutočnilo 26. 3. 2019

  kategória A: úspešný riešiteľ Michal Jablonský III.A, 6. miesto

  kategória B: úspešná riešiteľka Katarína Slováková, II.B, 6. miesto

  Chemická olympiáda, kat. C – školské kolo pripravila Mgr. Ľudmila Klementisová, uskutočnilo sa 12.4.2019 – úspešnými riešiteľmi boli Monika Mária Hajtášová I.A a Júlia Beťková I.B

  Krajské kolo kat.C sa uskutočnilo 17.5.2019 – Monika Mária Hajtášová I.A sa stala úspešnou riešiteľkou.

  PK ČLS, ČLH, UMK

  Dejepis, občianska náuka, seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  Elektronické kolo olympiády o EÚ

   

  23.10. 2018

  139. tím: Jakub Bednár IV.A, Terézia Gregušová a Martin Hrivňák IV.B – 13. miesto

  140. tím: Filip Antonín IV.B, Kristián Janeček a Patrik Sýkora III.B – 14. miesto

  Zelený objektív

  Celoslovenská súťaž

  30.11. 2018

  Ján Kiripolský IV.A

  Kristián Masaryk – III.B

  Olympiáda ľudských práv

  školské kolo

  5.12. 2018

  Soňa Zelenayová, Patrícia Chrenová III.A – úspešné riešiteľky

  Geografická olympiáda – kategória „Z“

  školské kolo

  24.1.

  2019

  Tatiana Rovenská I.B, Timea Študencová oktáva

  Olympiáda ľudských práv

  Krajské kolo

  7.2. 2019

  Patrícia Chrenová III.A,

  Soňa Zelenayová III.A – úspešné riešiteľky

  Súťaž „Mladý Európan“

   

  3.4. 2019

  Marianna Pozdechová II.B

  Jakub Urban II.B

  Tomáš Niedl – septima

  -          Postup do druhého finálového kola

  Envirospektrum –fotografická outdorová súťaž

  Celoslovenská súťaž

  31.5. 2019

  Soňa Jánošíková I. A

  Viktória Hutárová III.A

   

   

  Výtvarná výchova, výchova umením, hudobná výchova

   

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  umiestnenie

  Zvieratá v mori a na pobreží

  OK

   

  Stela Podolanová I.A

   -----------------------

  Tomáš Niedl septima

  I. miesto

   

  ___________

   

  Superstar

  OK

  Február 2019

  Terézia Gregušová

  IV.B

  I. miesto

  Kráľovstvo zvierat

  OK

  Apríl 2019

  Tereza Marešová III.B

  I. miesto

  Moja Trnava

  OK

  Jún 2019

  Dana Drgoňová II.A

  I. miesto

   

  PK ZDP

  Žiaci a študenti Športového gymnázia J.Herdu Trnava sa v prvom polroku školského roka 2018/2019 zúčastnili týchto školských športových akcii:

  1.

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  kto žiaka pripravoval

  Majstrovstvá Trnavského kraja  v cezpoľnom behu  2018

  Krajské kolo

  November 2018

  Denisa Kudlová  Septima

  1.miesto

  Kotala

  Kristína Haršányová

  Oktáva

  1.miesto

  Kotala

  Veronika Mečiarová Sexta

  1.miesto

  Kotala

  2.

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  kto žiaka pripravoval

  Streetball Deň študentov

  Okresné kolo

  November 2018

  Jakub Herceg III.S

  1.miesto

  Barek

  Monika Koleňáková II.S

  1.miesto

  Barek

  Patrícia Hanúsková

  III.S

  1.miesto

  Barek

  3.Duel gymnázií 2018

  V mesiaci november 2018  sa na našej škole strhol boj. Opäť sa stretli dvaja rivali, ktorí tvorili v minulosti jeden celok. Súboj medzi Športovým gymnáziom Jozefa Herdu a Gymnáziom Jána Hollého nebol však bratovražedný.

  Takzvaný Duel gymnázií sa vždy nesie v čisto priateľskom duchu. Ide o žiacku zábavu, odpútanie sa od všedného školského života, budovanie medziľudských vzťahov, a tak podobne. Študenti majú možnosť súťažiť v športových aj vedomostných aktivitách a na základe úspechov sa určí, ktorá škola sa stala víťazom. A ten následne dostane putovný pohár znamenajúci ocenenie a výhru.

  Zatiaľ sa uskutočnili 4 ročníky duelu.

  ročník: víťaz – ŠGJH

  1.      ročník: víťaz – GJH

  2.      ročník: víťaz – GJH

  3.      ročník (tohtoročná súťaž)  : víťaz – ŠGJH

       

      4.Vianočný stolnotenisový turnaj

   

       Tradičný turnaj v tradičnom vianočnom čase. Aj v tomto roku zorganizovala predmetová

       komisia Zdravie a pohyb pre všetkých priaznivcov stolného tenisu školský turnaj, ktorý sa konal v predvianočnom čase  2018. Vo vianočnej atmosfére sme boli svedkami zaujímavých zápasov za „zelenými“ stolmi.

  Tu je prehľad tých najlepších v jednotlivých kategóriách:

  Študenti:

  1.       Richard Kollár   2. Oliver Burian   3.Rády Teodor

  Študentky:

  1    Paula Nebylová     2.     Simona Slezáková      3.   Vanessa Jánošíková

   

  Súťaže v 2. polroku šk. roku 2018/19

  5. Basketbal žiačok SŠ Trnavský kraj

  Termín: 25. a 26.4.2019

  Družstvo: Burianová Vanesa, Gregušová Nina, Patrícia Hanúsková, Halgošová Kristína, Heliová Eliška, Koleňáková Monika, Koleňáková Soňa, Lisická Karolína, Lojová Lucia, Paulíková Natália, Tapušíková Petra, Valková Kristína, Zelenayová Soňa

  Umiestnenie: 4. miesto

  6. Basketbal žiakov SŠ Trnavský kraj

  Termín: 25. a 26.4.2019

  Družstvo: Antal Alexej, Burian Oliver, Ďurina Michael, Herceg Jakub, Husár Jakub, Chmelan Tomáš, Klukay Tomáš, Kuchárek Matej, Marík Marcel, Marík Richard, Schäfer Štefan, Vavruška Viktor

  Umiestnenie: 2. miesto

  7. Volejbal  žiakov SŠ Trnavský kraj

  Termín: 25. a 26.4.2019

  Družstvo: Benovič Samuel, Bocán Lukáš, Horváth Šimon, Ješko Patrik, Karhan Patrick, Neštický Lukáš, Prelovský Kristián, Sabo Martin, Sliva David, Vrška Erik, Zubák Jakub, Žitný Tomáš

  Umiestnenie: 2. miesto

  8. Volejbal  žiakov SŠ Trnavský kraj

  Termín: 25. a 26.4.2019

  Družstvo: Beňová Terézia, Dobrovodská Paulína, Janáčová Martina, Lanáková Nina, Límová Adriana, Rechtoríková Karin, Remenárová Alžbeta, Schifferová Viktória, Vríčanová Lucia, Vyskupičová Timea

  Umiestnenie: 3. miesto

  9.

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  umiestnenie

  Gaudeamus Igitur Majstrovstvá Slovenska v atletike

  celoslovenské

  9.5.2019

  Denisa Kudlová

  1.      miesto

  Kristína Haršányová

  2.      miesto,3.miesto

  Tomáš Krist

  3.miesto

  Danis Bartek

  5.miesto

  10.

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  umiestnenie

  Župný race-Trnava

  krajské

  13.6.2019

  Michael Ďurina

  1.      miesto

  Patrik Lietavec 

  2.      miesto

  Štefan Schaffer

  4.miesto

   

   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  PK JAK -SJL

  Exkurzie:

  3. októbra 2018  sme zrealizovali exkurziu do Naháča, Dolného Dubového, Vrbového a Piešťan. Exkurzia bola  venovaná osobnostiam národných dejín a literatúry (Fándy, Bajza, Beňovský a Ivan Krasko). Zúčastnili sa na nej žiaci sekundy až kvarty.

  14. júna 2019 sa uskutočnila literárna exkurzia do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici a do Banskej Štiavnice. Bola určená pre žiakov 3.A, 3. B, septimy a 3.S a zameraná na literárne osobnosti daného regiónu – štúrovcov, ale aj autorov z mladšieho obdobia, napr.  Františka  Švantnera. 

  Kultúrne podujatia - návštevy divadelných predstavení:

         Učitelia SJL  zorganizovali pre študentov niekoľko divadelných predstavení, ktoré súvisia  vyučovaním literatúry   – konkrétne v septembri išlo o predstavenie Antigona v SND Bratislava, v októbri  predstavenie Bál, opäť v SND Bratislavav októbri aj predstavenie Neprebudený v Divadle J. Palárika v Trnave.

  V druhom polroku sme 20. februára 2019  navštívili predstavenie Ťapákovci v DJP v Trnave.

  14. marca 2019 sme v spolupráci Človek a spoločnosť zorganizovali návštevu predstavenia Bačova žena v SND Bratislava a  v apríli návštevu predstavenia Kopanec v DJP Trnava.

  Žiačka sexty Laura Fedorová napísala o tomto predstavení recenziu, ktorá zaujala vedenie divadla natoľko, že ju uverejnili aj vo svojom magazíne Divadlo.

  Zároveň sa vďaka novému vedeniu Divadla Jána Palárika prehlbuje aj naša spolupráca s touto inštitúciou. V marci nám ponúkli  zaujímavým spôsobom stvárnené predstavenie Hamlet, na ktorom sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov a 4.júna 2019 sa konal seminár zameraný na spoluprácu DJP so strednými školami. Išlo o ponuku  vhodných vybraných predstavení, ktoré môžu byť doplnené besedami s odborníkmi či tvorivým tímom, ako aj ďalšie inovatívne projekty  či tvorivé dielne.

  PK JAK – CJ

  Exkurzie: NEJ, 6.-10. 9.2018, do Nemecka (pobrežie Severného a Baltského mora, hanzovné mestá). Cieľom bolo spoznávanie reálií nemecky hovoriacej krajiny a precvičenie si jazykových schopností v praxi.

  Trnava vo francúzskom jazyku, 25.10.2018, žiaci KFJ štvrtých ročníkov. Cieľom bola prezentácia pamätihodností nášho mesta vo francúzskom jazyku.

  Dňa 29.05.20198 zorganizovali vyučujúce NEJ exkurziu do Viedne pre žiakov 2. ročníka, ktorej sa zúčastnilo sa 46 žiakov.

  V predposlednom júnovom týždni absolvovali žiaci III.S a septimy exkurziu po Trnave v anglickom jazyku.

  PK MPI

  Akadémia Trojstenu - termín: 7. 12. 2018 - FMFI UK v Bratislave – PK MPI v spolupráci s PK ČLP

  - študenti praktík z fyziky, seminárov z matematiky, fyziky, informatiky a programovania sa zúčastnili na populárno-vedeckých prednáškach zo zaujímavých oblastí týchto vedných disciplín

   

  PK ČLP

  5.9. 2018  - Mgr. Jana Duchoslavová , Mgr. Ľdmila Klementisová vyučujúce BIO sa so žiakmi  druhého ročníka CVB zúčastnili na exkurzii Trnavské rybníky. Cieľom učenia priamo v prírode je umocniť preberané učivo, získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia.

  28. 9. 2018 sa niektorí žiaci 2. ročníka a 3. ročníka zúčastnili na aktivitách v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov v Bratislave. Prezreli si vedecké stánky, a zúčastnili sa na niektorých prednáškach.

  15.10. 2018 - Študenti štvrtého ročníka, ktorí  navštevujú voliteľný predmet Seminár z biológie, teda budúci maturanti z biológie, sa zúčastnili demonštračnej pitvy človeka v priestoroch Anatomického ústavu LF UK. 18.10.2018- sa žiaci SEF3 zúčastnili bloku workshopov na prezentáciu využitia technológií v praxi (3D technológie, technológie tvárnenia, štruktúra používaných materiálov pri výrobe športových pomôcok, futbalové simulátory a virtuálna realita v spojení s futbalom TECHBALL - MTF STU Trnava.

  Besedy, prednášky

  20.6.2019 – prednáška pre III.ročník – Imunita a beta glukán

  21.6.2019 - prednáška pre II.ročník – Éčka v potravinách

  PK ČLS, ČLH, UMK

  Exkurzie

  6. 9. 2018 sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy pre druhé ročníky. Pri príležitosti výročia vzniku ČSR navštívili  výstavu na Bratislavskom hrade.

  5. 11. 2018 žiaci kvarty navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Vypočuli si prezentáciu a pozreli si film na tému "Deti a holokaust".Následne si s odborným výkladom prešli  celú expozíciu múzea

  8. 4. 2019 sa 50 študentov prvých ročníkov a kvinty zúčastnilo exkurzie do Rakúskeho Carnunta

  24. 4. 2019 sa 46 študentov tretích ročníkov a septimy zúčastnili na exkurzii do Osvienčimu

  Besedy, prednášky

  10. 10. 2018Vzdelávacie podujatie pre SŠ k XXI. ročníku OĽP na tému „Demokratická a ľudskoprávna kultúra – učiace sa Slovensko a EÚ“  na Gymnáziu I. Kupca v Hlohovci  -  Lenka Jurišová a Kristián Masaryk –obaja z III.B

  21.11.2018  beseda na tému „NATO a bezpečnosť EÚ“ v aule pre 3. ročník. Prednášajúcim bol bezpečnostný analytik p. Juraj Krúpa.

  30. 4. 2019- 8. ročník etického kongresu „UMENIE ÁNO“ 10 študentov z II.A

  7. 5. 2019 – 25 študentov z II.B sa pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika zúčastnilo besedy spojenej s premietaním filmu „Štefánik – príbeh hrdinu“

  Kultúrne podujatia

  5. 10. 2018 – Anna Franková, Nové divadlo Nitra hosť v Trnave - II.B  

  24. 10. 2018(NA GUT) Začíname!  DJP Trnava – II.B, II.S, sexta

  7. 12. 2018 Luskáčik - návšteva baletné predstavenia SND v Bratislave – I.B, II.B, III.B

  14. 3. 2019 Bačova žena–SND BratislavaI.B, II,B

  23. 5. 2019 A je tu zas! Mestské divadlo Žilina –hosťovalo v Trnave II.B

   

  PK ZDP

  Duel gymnázií

  V mesiaci november 2018  sa na našej škole strhol boj. Opäť sa stretli dvaja rivali, ktorí tvorili v minulosti jeden celok. Súboj medzi Športovým gymnáziom Jozefa Herdu a Gymnáziom Jána Hollého nebol však bratovražedný.

  Takzvaný Duel gymnázií sa vždy nesie v čisto priateľskom duchu. Ide o žiacku zábavu, odpútanie sa od všedného školského života, budovanie medziľudských vzťahov, a tak podobne. Študenti majú možnosť súťažiť v športových aj vedomostných aktivitách a na základe úspechov sa určí, ktorá škola sa stala víťazom. A ten následne dostane putovný pohár znamenajúci ocenenie a výhru.

  Zatiaľ sa uskutočnili 4 ročníky duelu.

  1.       ročník: víťaz – ŠGJH

  2.       ročník: víťaz – GJH

  3.       ročník: víťaz – GJH

  4.       ročník (tohtoročná súťaž)  : víťaz – ŠGJH

   

  Vianočný stolnotenisový turnaj

  Tradičný turnaj v tradičnom vianočnom čase. Aj v tomto roku zorganizovala predmetová

   komisia Zdravie a pohyb pre všetkých priaznivcov stolného tenisu školský turnaj, ktorý sa konal v predvianočnom čase  2018. Vo vianočnej atmosfére sme boli svedkami zaujímavých zápasov za „zelenými“ stolmi.

   

  Kultúrne podujatie

  V divadle Jána Palárika sa 30.01.2019 konalo kultúrne podujatie „Športovec roka,“ kde sa  vyhlasovali najlepší športovci našej školy:

  Poradie ankety o Najlepšieho športovca Strednej športovej školy  Jozefa Herdu za rok 2018:

  1. miesto: Vanessa Hocková Oktáva  -streľba

  2. miesto: Miroslava Záborská Septima – plávanie 

  3. miesto: Barbora Tomanová Septima – plávanie

   V priebehu prvého polroka šk. roku 2018/2019 prebehli základné kolá Trnavského okresu v športových odvetviach stolný tenis , basketbal, futsal , z ktorých postúpili do ďalších bojov družstvá dievčat a chlapcov v basketbale . 

   

  Lyžiarsky výcvikový kurz

  Sa uskutočnil v dňoch 9.2.2019 až 15.2.2019 v lyžiarskom centre Tále. Zúčastnilo sa ho 81 žiakov z prvých ročníkov. Kurz bol zavŕšený lyžiarskymi pretekmi, ktorých sa zúčastnili žiaci zo všetkých výkonnostných družstiev.

   

  DNI ZDRAVIA na Strednej športovej škole  Jozefa Herdu Trnava

  V dňoch 20. – 21.6.2019 sa na našej škole uskutočnili  Dni zdravia. Pre žiakov školy, boli počas dvoch dní pripravené viaceré lákavé aktivity. Medzi športové a pohybové súťaže boli zaradené footsal , streetball, stolný tenis , tenis, či vybíjanú, no aj úplná novinka v podobe možnosti spotiť sa pri cvičení na trampolínkach, alebo zrelaxovať telo i myseľ cvičením Power Jogy. Okrem športových aktivít mali možnosť žiaci školy zúčastniť sa na sérii prednášok a besied. Aj tie sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom. K pripraveným aktivitám, ktoré mali okrem pozitívneho ohlasu aj ušľachtilú myšlienku, patrila aj  „Kvapka Strednej športovej školy Jozefa Herdu Trnava . Nebojácne sa do nej prihlásilo viacero študentov školy . Podarilo sa darovať viac 2,5 litrov krvi, ktorá poslúži na záchranu života. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za ich odvahu (tá ihla bola naozaj hrubá), ale hlavne za krásny ľudský čin. Ako príspevok na Dni zdravia si študenti zorganizovali vo vestibule školy ochutnávku zdravých jedál, ktoré aj sami pripravili. Už dva dni pred akciou si v školskej kuchynke pripravili výluhy lipy, mäty, medovky a žihľavy. Tretiaci varili skvelé sirupy a druháci pripravovali chutné nátierky. Senzačné limonády z vlastnoručne pripravených sirupov boli pre všetkých príjemným osviežením a chlebíčky s nátierkami presvedčili všetkých, že zdravé občerstvenie môže byť aj chutné a možno ho pripraviť jednoducho, z malého množstva regionálnych, slovenských surovín. Bonusom bolo vytvorenie receptára so všetkými pripravenými pochúťkami. Informácie a zaujímavosti súvisiace so zdravím našli návštevníci školy aj na nástenkách nielen v priestoroch školy, ale aj školskej jedálne.  

   

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Účasť v projektoch, úspechy a ocenenia v školskom roku 2018/2019

  Stredná športová škola Jozefa Herdu sa aktívne a úspešne zapojila do viacerých celoštátnych projektov zameraných na športovú oblasť a výchovu mládeže v duchu olympijských ideálov. Škola sa pravidelne zapája do projektu Slovenského olympijského výboru pod názvom Olympijské festivaly Slovenska a Olympijský deň, ďalej do projektu Slovenskej asociácie športu na školách pod názvom Škola roka. V týchto projektoch patríme k najúspešnejším školám v rámci Slovenska. Okrem spomenutých projektov sme v januári 2019 realizovali vlastný projekt - 19. ročník ankety o Športovca školy a talent školy. Z ďalších vlastných aktivít spomenieme Duel gymnázií - športovo-vedomostná súťaž žiakov 2 trnavských gymnázií. Úspešne sme realizovali aj ďalší vlastný projekt pod názvom Dni zdravia s mottom „Hýb sa, uč sa, objavuj“, v rámci ktorých sme v júni 2019 zorganizovali sériu odborných prednášok s významnými predstaviteľmi vedy, besied (napr. s čestnými hosťami - olympionikmi Liborom Charfreitagom, Marcelom Lomnickým a paralympionikmi Petrom Zaťkom, Radoslavom Malenovským), športové, pohybové a zábavné podujatia, darovanie krvi a niekoľko environmentálnych aktivít.

  V rámci mesta a regiónu, ale i celého Slovenska patria naši žiaci v oblasti športu k tým najúspešnejším. Za všetky športové výsledky a úspechy žiakov školy spomenieme najvýznamnejšie:

  • víťazstvá a medailové umiestnenia na Župnej olympiáde stredoškolákov

  • medailové umiestnenia a účasť športovcov na školských M-SR v atletike

  • účasť plavkyne Miroslavy Záborskej na Olympijských hrách mládeže v Argentíne

  • účasť plavcov Barbory Tomanovej, Miroslavy Záborskej, Niny Vadovičovej a Františka Jablčníka na Svetových pohároch v plávaní

  • účasť strelkyne Vanesy Hockovej na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta v streľbe

  • účasť Niny Vadovičovej na plaveckých Majstrovstvách Európy juniorov v Rusku a Majstrovstvách sveta juniorov v Maďarsku

  • účasť atléta Denisa Barteka a plavcov Františka Jablčníka a Mateja Daniša na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF 2019) v Azerbajdžane

  Viacero našich žiakov získalo ocenenia za mimoriadne športové výsledky od:

  • predsedu Trnavského samosprávneho kraja

  TOP športovec TTSK

  Barbora Tomanová - členka Plaveckého klubu STU Trnava

  Župné štipendium

  Ocenení študenti ŠG J. Herdu za športové úspechy:

  Miroslava Záborská - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Simona Antalíková - za mimoriadne výsledky v jazdectve

  Vanesa Hocková - za mimoriadne výsledky v streľbe

  Denisa Kudlová - za mimoriadne výsledky v atletike

  Vanda Vargová - za mimoriadne výsledky v tenise

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.2. - 11.3. 2019

  Druh inšpekcie: tematická inšpekcia

  Predmet školakej inšpekcie: úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázia.

  Záver: Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov triedy končiaceho ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu študijného odboru 7902 J 00 gymnázium je o 0,2% nižšie než dosiahnutý národný priemer žiakov v teste (62,1%) a o 0,8% vyššia než dosiahnutý priemer žiakov v teste v testovaných školách v Trnavskom kraji (61,1%).

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je situovaná v blízkosti centra mesta. Je komunikačne ľahko dostupná.

  Škola má 20 kmeňových tried.

  Využíva tieto odborné učebne: odborné učebne pre vyučovanie fyziky,chémie a biológie, učebňu Infoveku , 1 učebňu výpočtovej techniky so softvérovým vybavením, jazykové učebne s knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

  Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom, výpočtovou technikou, zavedeným internetom a pomôckami pre vyučovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí pre prípravu učiteľa . Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

  Škola má k dispozícii študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér a exteriér školy sú upravené tak, aby spĺňali hygienické požiadavky.

  Škola má telocvičňu, atletický areál, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch a v priestoroch vysokých škôl. Ku škole patrí školský internát a novozrekoštruovaná jedáleň.

  Vzhľadom na rozvoj IKT je cieľom našej školy vybaviť odborné učebne modernými technológiami - dostatočný počet počítačov pripojených na internet, zabudované dataprojektory.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie


  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

  výchovno – vzdelávacieho procesu

  za rok 2018

             

  Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 2018

  1 257 843,33

  Normatívne

  1 227 692,00

  z toho:

   

  osobné náklady

  mzdy a platy

  815 852,80

  odvody

  284 769,58

  prevádzkové náklady

  prevádzka školy

  112 316,03

  presun do r. 2018

  14 753,59

  Nenormatívne

  30 151,33

  z toho:

   

  vzdelávacie poukazy

  12 294,00

  štipendiá

  412,33

  mimoriadne výsledky žiakov

  2 400,00

  lyžiarsky výcvik

  9 300,00

  učebnice

  3 285,00

  odchodné

  2 460,00

  Vzdelávacie poukazy vyplatené:

  12 294,00

  formou odmien

  7 221,50

  odvody z odmien do poisťovní

  2 523,91

  formou príspevku na pomôcky

  2 509,99

  odložené finančné prostriedky

  38,60

  Finančné prostriedky z rozpočtu TTSK použité na:

   

  prevádzkové náklady (energie, materiál, údržba, nájomné, služby)

  7 000,00

  Finančné prostriedky z vlastných príjmov

  2 682,44

  z toho:

   

  prenájom nebytových priestorov (použité na úhradu energií, nákup materiálu, opravu budov, aut a športového náradia)

  2 074,80

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Koncepčný zámer rozvoja školy:

  - dodržať plán výkonov - zámer bol dodržaný

  - dodržiavať ŠkVP a OVP - zámer dodržaný

  - zvyšovať odbornosť učiteľov školy - možno konštatovať, že školení organizovaných MPC, ÚIPŠ a ŠPÚ sa zúčastňujú vyučujúci školy na základe vlastného záujmu aj potrieb školy, získané poznatky odovzdávajú kolegom v rámci predmetových komisií.

  - zvyšovať pocit zodpovednosti študentov za úroveň vlastných vedomostí a športových výkonov

  - podporovať medziľudské vzťahy, dodržiavanie ľudských práv, potláčať všetky prejavy intolerancie

  - spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave v oblasti profesijnej orientácie i pri riešení individuálnych problémov - v tejto oblasti sa darí veľmi dobre.

  - modernizovať a skvalitňovať vybavenie učební

  Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania na našej škole - pripravujeme dlhodobý zámer, ktorého súčasťou je

  - zabezpečiť znižovanie energetickej náročnosti, urobiť zateplenie budovy školy, ktorá nevyhovuje kritériám tepelných strát.

  - v areáli školy zrekonštruovať bežeckú dráhu vonkajší športový areál, na ktorom by sa realizovala kvalitnejšia príprava atlétov a zároveň by sa rozšírila možnosť poskytovania vhodných priestorov na zvyšovanie pohybovej aktivity mládeže v rámci voľnočasových aktivít

  - zlepšiť stav IKT na škole - postupne vybaviť učebne technikou (biele tabule, dataprojektory), modernizácia zastaralej techniky

  - aktívne využívať elektronickú triednu knihu

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelania, ktoré má všeobecný charakter a zároveň prihliada na schopnosti, nadanie , talent a záujmy žiaka. Určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a návrh ďalšieho smerovania vychádza z analýzy:

  SILNÉ STRÁNKY

  SLABÉ STRÁNKY

  §  riadenie

  §  výhodná poloha v blízkosti centra mesta, železničnej a autobusovej stanice

  §   úplná kvalifikovanosť učiteľov vo všetkých predmetoch

  §   kvalitná pripravenosť študentov na ďalšie štúdium, dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní na VŠ

  §  možnosť profilácie žiakov pomocou širokej ponuky voliteľných predmetov

  §   pozitívna atmosféra

  §  dobrý vzťah učiteľ – žiak, tréner - žiak

  §  dobrá spolupráca škola – rodičia

  §  pozitívny vzťah k inovatívnym formám učenia

  §  výborné športové výsledky

  §  výborná spolupráca školy so športovými klubmi

  §  vlastná telocvičňa, školská jedáleň, prednášková miestnosť (aula)

  §  organizácia rozmanitých školských akcií (exkurzie, besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové podujatia)

  §  rozširujúca a prehlbujúca sa spolupráca školy s rôznymi inštitúciami

  §  ochota učiteľov vzdelávať sa

  §  účinný informačný systém školy 

  §  vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a mimovyučovacími povinnosťami, pribúdajúca agenda

  §  nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích povinností medzi učiteľov

  §  nedostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivít

  §  nedostatočné priestory pre delené hodiny

  §  u časti pracovníkov nezáujem o problémy mimo svojej náplne práce

  §  nedostatočné environmentálne aktivity

  §  sociálne vzťahy v zbore – nedostatok empatie v interpersonálnych vzťahoch

  §  uprednostňovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučovací proces

  §   vytrácajúce sa laboratórne práce a pokusy z vyučovania prírodovedných predmetov (zníženie dotácie, hodiny s celou triedou, nedostatok pomôcok)

  §  nedostatočná reflexia vlastnej práce učiteľmi

  §  zníženie počtu delených hodín v niektorých predmetoch

  §  klesá motivácia žiakov vzdelávať sa a samostatne riešiť problémy

  § starostlivosť o talentovaných žiakov

  PRÍLEŽITOSTI

  RIZIKÁ

  §  možnosť študovať v zahraničí už počas SŠ

  §  prispôsobenie vzdelávania moderným trendom

  §  zapájanie školy do externého testovania

  §  hľadanie nových mimorozpočtových zdrojov

  §  možnosť zapájať sa do rôznych projektov

  §  možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility žiakov a učiteľov

  §  budovanie a propagovanie e-learningového vzdelávania na škole

  §  celoštátna a medzinárodná podpora športu a športových aktivít mládeže

  §  bohaté možnosti regiónu (besedy, exkurzie, prednášky, spolupráca s VŠ)

  §  zlepšenie počítačovej gramotnosť pedagógov

  §  informatizácia v takmer všetkých oblastiach života

  §  zlá finančná situácia v odvetví školstva

  §  nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca v oblasti reformy školstva

  §  nárast administratívnych prác pedagogických i nepedagogických zamestnancov

  §  nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov pre nový systém vzdelávania, chýbajúca aktuálna odborná literatúra

  §  pre niektoré predmety dodané učebnice nekorešpondujú úplne s ŠVP

  §  finančná náročnosť nákupu a udržiavania IKT

  §  pretrvávajúce nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti

  §  pretrvávajúca vysoká zaťaženosť učiteľov mimovyučovacími povinnosťami

  §  časovo náročný systém získavania kreditov

  §  aktivita a tvorivosť učiteľa je brzdená vyhoretosťou

  §  nepriaznivé demografické trendy

  §  prehnané nároky v zadaniach olympiád

  §  značný nesúlad ŠVP s cieľovými požiadavkami na MS najmä v prírodovedných predmetoch

   

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Po školskom roku 2017/2018

  IV.A

  IV.B

  klasické triedy spolu

  IV.S

  oktáva

  športové triedy spolu

  všetky triedy spolu

  Podľa zamerania

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  ekonomika, manažment, marketing

  6

  21,4

  5

  16,7

  11

  19,0

  2

  11,1

  2

  11,8

  4

  11,4

  15

  16,1

  psychológia

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

  2

  3,4

  2

  5,7

  2

  2,2

  informatika

  1

  3,6

  5

  16,7

  6

  10,3

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  6

  6,5

  medicína

  1

  3,6

  1

  3,3

  2

  3,4

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  2,2

  architektúra

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  0

  0,0

  právo

  1

  3,6

   

  0,0

  1

  1,7

  2

  11,1

   

  0,0

  2

  5,7

  3

  3,2

  prírodné vedy

  5

  17,9

  3

  10,0

  8

  13,8

   

  0,0

  1

  1,7

  1

  2,9

  9

  9,7

  humanitné vedy

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

  1

  1,7

  1

  2,9

  1

  1,1

  technické vedy

  3

  10,7

  3

  10,0

  6

  10,3

  3

  16,7

  1

  1,7

  4

  11,4

  10

  10,8

  sociálne vedy, politické vedy, masmediálna komunikácia

  5

  17,9

  1

  3,3

  6

  10,3

  3

  16,7

  1

  1,7

  4

  11,4

  10

  10,8

  jazyky

  1

  3,6

  5

  16,7

  6

  10,3

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  6

  6,5

  športové vedy

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  0

  0,0

  pedagogické smery

  2

  7,1

  4

  13,3

  6

  10,3

  2

  11,1

  5

  8,6

  7

  20,0

  13

  14,0

  cestovný ruch, doprava

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  16,7

   

  0,0

  3

  8,6

  3

  3,2

  poľnohospodárstvo

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  11,1

   

  0,0

  2

  5,7

  2

  2,2

  fyzioterapia, zdravotná starostlivosť, farmácia

  3

  10,7

  3

  10,0

  6

  10,3

  1

  5,6

  4

  6,9

  5

  14,3

  11

  11,8

  28

  100,0

  30

  100,0

  58

  100,0

  18

  100,0

  17

  37,6

  35

  100,0

  93

  100,0

  IV.A

  IV.B

  klasické triedy spolu

  IV.S

  oktáva

  športové triedy spolu

  všetky triedy spolu

  Podľa školy

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  EU BA

  4

  13,3

  2

  6,3

  6

  9,7

  1

  3,7

  1

  5,3

  2

  4,3

  8

  7,4

  STU BA

  1

  3,3

  5

  15,6

  6

  9,7

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  7

  6,5

  STU MTF TT

  2

  6,7

  2

  6,3

  4

  6,5

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  4

  3,7

  UMB BB

  3

  10,0

   

  0,0

  3

  4,8

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  2,8

  UK BA - FMFI

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UK BA - lekárska fakulta

  1

  3,3

  1

  3,1

  2

  3,2

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  1,9

  UK BA - prírodovedecká fakulta

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UK BA - FTVŠ

   

  0,0

  1

  3,1

  1

  1,6

  1

  3,7

  4

  21,1

  5

  10,9

  6

  5,6

  UK BA - FiF

  1

  3,3

  2

  6,3

  3

  4,8

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  2,8

  UK - farmaceutická fakulta

  1

  3,3

  3

  9,4

  4

  6,5

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  4

  3,7

  Univerzita veterinárstva a farmácie KE

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UCM TT

  1

  3,3

  2

  6,3

  3

  4,8

  3

  11,1

  3

  15,8

  6

  13,0

  9

  8,3

  UK - právnická fakulta

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UKF NR

   

  0,0

  2

  6,3

  2

  3,2

   

  0,0

  1

  5,3

  1

  2,2

  3

  2,8

  SPU NR

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  2

  7,4

  1

  5,3

  3

  6,5

  4

  3,7

  Paneurópska univerzita BA

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  7,4

   

  0,0

  2

  4,3

  2

  1,9

  Žilinská univerzita

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  1

  0,9

  TU ZV

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  2

  1,9

  Trnavská univerzita Trnava

  3

  10,0

  3

  9,4

  6

  9,7

  1

  3,7

  3

  15,8

  4

  8,7

  10

  9,3

  VŠMU BA

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  1

  3,7

  1

  5,3

  2

  4,3

  3

  2,8

  VŠ hotelová PN

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  ČR

  3

  10,0

  2

  6,3

  5

  8,1

  4

  14,8

  2

  10,5

  6

  13,0

  11

  10,2

  VEĽKÁ BRITÁNIA

   

  0,0

  5

  15,6

  5

  8,1

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  5

  4,6

  DÁNSKO

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  1

  0,9

  NADSTAVBA

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  1

  0,9

  NEŠTUDUJÚ NA VŠ

  2

  6,7

  2

  6,3

  4

  6,5

  7

  25,9

  3

  15,8

  10

  21,7

  14

  13,0

  30

  100,0

  32

  100,0

  62

  100,0

  27

  100,0

  19

  100,0

  46

  100,0

  108

  100,0

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania.

  Vyučujúci spolupracujú s výchovnou poradkyňou, počas konzultačných hodín.

  Poskytuje psychohygienickú starostlivosť pri predchádzaní a riešení problémov v osobnostnom, vzdelávacom, profesijnom a sociálnom vývine, spolupracuje s CPPPaP v Trnave.

  Najčastejšie ide o ťažkosti v učení a problémy v správaní, osobnostné, vzťahové a adaptačné problémy, alebo o psychologickú intervenciu v krízach.

  Priestorové a psychohygienické podmienky v škole vo vzťahu k počtu žiakov sú v súlade s potrebami praxe.

  Škola má vypracovaný harmonogram prevádzky školskej jedálne, aby sme predišli preťaženiu jedálne a zabezpečili prijateľné prostredie a podmienky pre stravovanie žiakov.

  Spolupráca školy s rodičmi je organizovaná formou 3 rodičovských združení a individuálnych konzultácií , ktoré sa konajú podľa vopred vypracovaného termínovníka.

  Prepravu žiakov športových tried, ktorí absolvujú ranné tréningy na vzdialených športoviskách, zabezpečujeme školským mikrobusom, aby

  vyučovanie na prvých hodinách v športových triedach nebolo rušené neskorými príchodmi.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
  Bedmintonový krúžok5Mgr. Martin Barek
  Floorbalový krúžok3Mgr. Klára Odnogová
  Futsalový a nohejbalový krúžok3Mgr. Jozef Brezovský
  Krúžok kultúrnych,spoločenských a športových aktivít27Mgr. Hana Brestovanská
  Krúžok triedneho učiteľa Kr21Mgr. Gabriela Kraváriková
  Krúžok triedneho učiteľa Ry26PhDr. Zuzana Rybová
  Kultúrno-spoločenský krúžok Ba26Mgr. Ľubomíra Bučányová
  Kultúrno-spoločenský krúžok Ku25Mgr. Adriana Kubáňová
  Kultúrno-spoločenský krúžok Vi30Mgr. Marianna Vidová
  Matematicko-spoločenský krúžok Bk18Mgr. Jarmila Bachoríková
  Matematicko-spoločenský krúžok Kz21RNDr. Ivona Kozániová
  Matematicko-spoločenský krúžok Pa15Mgr. Eva Píšťanská
  Matematický krúžok pre maturantov18Mgr. Jarmila Bachoríková
  POWER - trénng naviac21Mgr. Jozef Brezovský
  Príprava na maturitu z angličtiny22Ing. Jana Štefechová
  Spoločensko-prírodovedný krúžok Km29Mgr. Ľudmila Klementisová
  Volejbal22PaedDr. Peter Toman
  Žurnalistický krúžok8Mgr. Adriana Kubáňová

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s Radou rodičov má dlhodobú tradíciu, je na výbornej úrovni, výbor Rady rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy, pomáha pri materiálnom zabezpečení a vybavení školy, rieši nielen požiadavky rodičov, ale aj učiteľov. Členovia výboru sú pozývaní na školské akcia a radi sa ich zúčastňujú. Riaditeľ školy pravidelne informuje členov výboru o aktivitách, plánoch, zmenách, perspektívach a úspechoch školy.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupráca školy s inými subjektmi

  V školskom roku 2018/2019 aktívne spolupracovala Stredná športová škola Jozefa Herdu s viacerými športovými organizáciami a inými subjektmi.

  Intenzívne sme komunikovali s trnavskými športovými klubmi, ktorých športovci sú zároveň našimi študentmi. Komunikácia prebiehala najmä prostredníctvom Športovej rady školy, ktorá pravidelne mesačne zasadala a riešila aktuálne problémy dotýkajúce sa spoločných záujmov školy a klubov. V športovej rade mali zastúpenie predstavitelia športových klubov nasledujúcich športov: futbal, hokej, hádzaná, basketbal, atletika, plávanie, gymnastika, džudo, streľba, karate, jazdectvo, krasokorčuľovanie a tenis.

  V rámci organizovania rôznych športových podujatí sme rozvíjali spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách a v neposlednom rade aj s Trnavským samosprávnym krajom - odborom školstva a telesnej kultúry, či Centrom voľného času - Kalokagatiou.

  Pri výchovno-vzdelávacom procese sme spolupracovali:

  - s knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave

  - s občianskym združením Človek v ohrození v rámci projektu Jeden svet na školách

  - s VŠ: MTF STU Trnava, FMFI UK Bratislava, FEI STU Bratislava, UCM v Trnave

  - so SND v Bratislave, DAB v Nitre

  - s galériou J. Koniareka

  - s Ligou proti rakovine

  - s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska (Biela pastelka)

  - s nadáciou Milana Šimečku

  - divadlo J. Palárika v Trnave

  - s domom hudby M. Š Trnavského

  - s nadáciou Občan a demokracia

  - V spolupráci s CPPPaP v Trnave v prebehli pracovné stretnutia preventívneho poradenstva na témy:

  Spoznaj svojich spolužiakov - I. A a I.B a kvinta (5. 10. 2018)

  Komunikácia a riešenie konfliktov - I.S (5. 10. 2018)

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jozef Jančovič

  V Trnave, 13.9.2019

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16.9.2019

  • Kontakty

   • Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
   • gymbott@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • Návšteva Anatomického ústavu Lekárskej Fakulty UK Bratislava
  • Noc výskumníkov 2018
  • CVB v prírode - Trnavské rybníky 2018
  • Olympijský deň 2016
  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada