• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyGymnázium
  Názov školyStredná športová škola Jozefa Herdu
  Adresa školy J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  Telefón033 5983811
  E-mailgymbott@zupa-tt.sk
  WWW stránkagymbott.edupage.org
  ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Jozef Jančovič033/59838130908677526 
  ZRŠMgr. Helena Kamenčíková033/5983816  
  ZRŠMgr. Zdenka Študencová033/5983816  
  ZRŠPaedDr. Peter Toman033/5983815  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  RADA ŠKOLY PRI STREDNEJ ŠPORTOVEJ ŠKOLE JOZEFA HERDU  
  predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Révesová 
  ostatní zamestnanciOľga Škultétaová 
  zástupcovia rodičovIng. Peter Rády 
   Bc. Zuzana Vadrnová 
   Ing. Lívia Kuchárková 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Jozef Viskupič,Mgr. Zuzana Abariová
   Mgr. Matej LančaričMgr. Ing. Marián Galbavý
  zástupca žiakovŠimon Páleník 
  RADA ŠKOLY PRI GYMNÁZIU  
  predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Révesová 
  ostatní zamestnanciIng. Lucia Petrincová 
  zástupcovia rodičovMgr. Ivica Osvaldová 
   Iveta Pajunková 
   Ing. Zuzana Hečková 
  zástupcovia zriaďovateľaMgr. Stanislav PravdaMgr. Zuzana Abariová
   MUDr. Branislav KramárMgr. Ing. Marián Galbavý

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  Jazyk a komunikácia SJLMgr. Adriana KubáňováSJL, CSJ
  Jazyk a komunikácia CJIng. Jana ŠtefechováANJ, NEJ, FRJ, KAJ, KNJ, KFJ
  Matematika a práca s informáciamiMgr. Jarmila BachoríkováMAT, INF, SEM, MVS, CVM,CVI
  Človek a prírodaMgr. Ľudovít KmeťoBIO, FYZ, CHE, SEB, SEF, SEC, PRF, CVC, VKB, CVB, VKBč
  Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Silvia VáclavováOBN, DEJ, UMK, ETV, NAV, SED, SPS,GEO, SEG,SUK
  Zdravie a pohybMgr. Martin BarekTŠV, ŠPP, ZŠP

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov


  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A24 
  I.B24 
  II.A32 
  II.B31 
  III.A26 
  III.B29 
  IV.A27 
  IV.B31 
  I.S32 
  II.S28 
  III.S20 
  IV.S24 
  sekunda15 
  tercia19 
  kvarta15 
  kvinta28 
  sexta23 
  septima17 
  oktáva23 

  STAV k 15.9.2019

  Strednú športovú školu Jozefa Herdu k 15.9.2019 navštevuje 246  žiakov rozdelených do 11 tried, z toho:

  §  v štvorročnom štúdiu študijného odboru 7902J 77 gymnázium šport:

  3 triedy s počtom žiakov  72 ,

  §  v štvorročnom štúdiu študijného odboru 7451 J  športové gymnázium:

  1 trieda s počtom žiakov  32 , 10 žiakov zaradených do triedy kvinta

  §  v osemročnom štúdiu študijného odboru 7902J 77 gymnázium šport:

  7 tried s počtom žiakov  132 ,

  Gymnázium k 15.9.2019 navštevuje 225  žiakov rozdelených do 8 tried v štvorročnom štúdiu študijného odboru 7902J 00 gymnázium.

  Maturitnú skúšku v tomto školskom roku vykoná 106 žiakov.

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 4.ročné 7902J 00SŠŠ 4.roč šport 7451J
  prihlásení150115
  prijatí a zapísaní5045
  plán výkonov5050
  naplnenosť100%90%

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVBCVDCVFCVGCVCCVICVMCSJDEJDENDSSDESESV
  I.A1,171,13        1,25    
  I.B1,461,29        1,29    
  II.A1,911,7211  1,73   1,41    
  II.B1,51,8311,58  1,13   1,63    
  III.A2,041,35        1,31    
  III.B1,551,14        1,45    
  IV.A2              
  IV.B2,19              
  I.S1,871,61        1,45    
  II.S1,752,5411  1   1,75    
  III.S2,422,42        2,26    
  IV.S2,79              
  sekunda1,81,47        1,6    
  tercia1,371,32        1,26    
  kvarta1,531,8        1,33    
  kvinta1,561,48        1,22    
  sexta2,242,141,292      1,14    
  septima2,531,76        1,76    
  oktáva2,26              

  TriedaESTETVETV/NAVFRJFYZGEOHUVHUV-CNCHECHVINFKAJKNJKFJLIS
  I.A   1,221,381,79  1,21 1    
  I.B   11,581,54  1,21 1    
  II.A    1,881,41  2,34 1,13    
  II.B   2,211,91,4  1,23 1,07    
  III.A    1,622,04  1,81 1,191,852,67  
  III.B   2,051,91,79  1,31 1,211,792,52 
  IV.A           2,122,33  
  IV.B   1,78       1,77   
  I.S    1,651,45  1,55 1,1    
  II.S    1,961,75  1,61 1,32    
  III.S    1,681,95  2,16 1,89    
  IV.S            3  
  sekunda    1,531,8  1,2      
  tercia    1,371,42  1,21 1    
  kvarta    1,671,33  1,2 1,07    
  kvinta    1,71,48  1,85 1,22    
  sexta    2,191,62  1,71 1,14    
  septima    1,712  2 1,53    
  oktáva            3  

  TriedaMATMVSNAVNASNEJOBNPRFPROSEBSEDSESSEFSEGSECINF-sem
  I.A1,42   1,67          
  I.B1,92   2,2          
  II.A2,41   2,34 1,7        
  II.B2,27   2,38 1        
  III.A2,42   2,311,46 1,61,921,38  1,752 
  III.B2,34   2,51,31 1,291,851,33  21,5 
  IV.A2,041,08  2,561,22 1,61,892 2,1722 
  IV.B2,191,43  2,921,23 1,572,731,75 1,331,711,75 
  I.S2,42   1,58          
  II.S2,79   2,04 2,33        
  III.S3   2,531,79 2,52,331,5     
  IV.S31,6  2,831,75 1,52,931 33  
  sekunda1,47   1,331         
  tercia1,84   1,37          
  kvarta2,13   1,41,07         
  kvinta1,96   1,37          
  sexta1,9   2 1        
  septima2,76   2,651,71 22,171,5  31 
  oktáva2,171  2,31,43 12,432 1,3311,5 

  TriedaSENSEMSUKSJLSPSSPRŠPPŠPP-nTECTŠVTEVTHUMKVKBVKBč
  I.A   1,29 1      1  
  I.B   1,67 1      1  
  II.A   2,09 1      1,03  
  II.B   1,67 1      1,23  
  III.A 2 2,0411         
  III.B 1,75 1,91,51         
  IV.A 1,831,62,191,861       1,81,5
  IV.B 1,792,42,4221       1,752,5
  I.S   2 1      1,13  
  II.S   1,93 1      1,18  
  III.S 2,5 3,051,51         
  IV.S 2,673,53,212,51        2,14
  sekunda   1,67 1         
  tercia   2 1         
  kvarta   1,87 1         
  kvinta   2 1      1,15  
  sexta   2,09 1      1,33  
  septima 2,5 2,4111         
  oktáva 1,752,291,8721       2,52

  TriedaVUMVYVZŠP
  I.A   
  I.B   
  II.A   
  II.B   
  III.A   
  III.B   
  IV.A   
  IV.B   
  I.S  1,03
  II.S  1,12
  III.S  1
  IV.S  1
  sekunda   
  tercia   
  kvarta   
  kvinta  1
  sexta  1
  septima  1,11
  oktáva  1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A24204000
  I.B24149100
  II.A32915800
  II.B311113601
  III.A26613700
  III.B29716600
  IV.A277101000
  IV.B31991300
  I.S321312601
  II.S287101100
  III.S20261101
  IV.S24302100
  sekunda1587000
  tercia19145000
  kvarta1495100
  kvinta28168301
  sexta23611501
  septima1735900
  oktáva23610700

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A24113347,21113347,2100,00
  I.B24130854,50130754,4610,04
  II.A32296392,59295592,3480,25
  II.B313529113,843529113,8400,00
  III.A26237791,42237791,4200,00
  III.B293809131,343808131,3110,03
  IV.A27254494,22254194,1130,11
  IV.B31288593,06286692,45190,61
  I.S32167952,47167952,4700,00
  II.S28271797,04270896,7190,32
  III.S20179889,90179089,5080,40
  IV.S242445101,882445101,8800,00
  sekunda1574949,9374949,9300,00
  tercia1971237,4771237,4700,00
  kvarta15103869,20103869,2000,00
  kvinta28163158,25163158,2500,00
  sexta23185280,52185280,5200,00
  septima17161394,88159793,94160,94
  oktáva23188281,83188281,8300,00

  Výsledky externých meraní

  V školskom roku 2019/2020 sa z dôvodu mimoriadnej situácie nerealizovali externé merania.

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB11(0/1)1    1,001
  Anglický jazykB2103(51/52)25382911 2,25103
  Biológia 44(20/24)720134 2,3244
  Dejepis 9(3/6)171  2,009
  Francúzsky jazykB11(0/1)1    1,001
  Fyzika 13(8/5)742  1,6213
  Geografia 13(4/9)175  2,3113
  Chémia 13(6/7)382  1,9213
  Informatika 17(17/0)134   1,2417
  Matematika 38(22/16)17118  1,7536
  Nemecký jazykB16(2/4)112  2,254
  Nemecký jazykB22(1/1)11   1,502
  Občianska náuka 11(3/8)641  1,5511
  Slovenský jazyk a literatúra 105(52/53)948408 2,45105
  Umenie a kultúra 14(5/9)571  1,6913
  Základy športovej prípravy 36(17/19)2114   1,4035

  Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

  V študijnom odbore 7902J gymnázium a študijnom odbore 7902J 77 gymnázium-šport sa nerealizuje praktická časť maturitnej skúšky

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 5 gymnázium 
  I.B7902 J gymnázium 
  II.A7902 J gymnázium 
  II.B7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B7902 J gymnázium 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B7902 J gymnázium 
  I.S7451 J športové gymnázium 
  II.S7902 J gymnáziumšport
  III.S7902 J gymnáziumšport
  IV.S7902 J gymnáziumšport
  sekunda7902 J gymnáziumšport
  tercia7902 J gymnáziumšport
  kvarta7902 J gymnáziumšport
  kvinta7902J gymnáziumšport
  sexta7902 J gymnáziumšport
  septima7902 J gymnáziumšport
  oktáva7902 J gymnáziumšport

  Rozširujúce hodiny

  Rozšírené hodiny vyplývajú z rámcového učebného plánu pre gymnáziá.Týkajú sa tried, ktoré postupujú podľa reformy školstva.

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  gymnáziumI.A, I.BCVI,CVM,2.CJ1,1,1 
  gymnáziumII.A,II.Bvoliteľné predmety, 2.CJ, CVM1,2,1žiak si vyberá z ponuky 1 voliteľný predmet s 1-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIII.A, III.Bvoliteľné predmety, 2. CJ,CVM6,1,2žiak si vyberá z ponuky 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIV,A, IV.B2. CJ,CSJ,CVM1,2,1 
  gymnáziumIV.A, IV.Bvoliteľné predmety12žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  8-ročnmé gymnázium-športsekunda, tercia,kvartaŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIII.S,septima1.CJ2 
  gymnázium - športII.S, sextavoliteľné predmety1žiak si vyberá z ponuky 1 predmet s 2 hodinovou dotáciou
  gymnázium - športIII.S, septimavoliteľné predmety4žiak si vyberá z ponuky 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnázium - športII.S, III.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIV.S, oktávaCSJ2 
  gymnázium - športIV.S, oktávavoliteľné predmety9žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  gymnázium - športIV.S, oktáva1.CJ3 
  športové gymnáziumI.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Zamestnanci školy:

  počet pedagogických zamestnancov: 62

  39 učiteľov + 19 trénerov + 4 vychovávateľky školského internátu

  počet nepedagogických zamestnancov: 28

  14 škola + 13 jedáleň + 1 internát

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP4622
  DPP166
  ZPS41
  Na dohodu00
  Kvalifikovanosť100%100%

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03939
  vychovávateľov044
  asistentov učiteľa000
  tréneri01919
  spolu06262

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Mgr. Jarmila Bachoríková - september 2019 - úspešne absolvovala 2. atestáciu.

  9.10.2019 sa na školení pedagógov a študentov pri príležitosti otvorenia XXII. ročníka olympiády ľudských práv na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch zúčastnila p. Nosná téma: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.

  7. 11. 2019 - Vzdelávací seminár „Vizuálna gramotnosť“ p. Rybová

  Na pôde TSK prebehol seminár „Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus“ - zúčastnila sa p. Václavová

  15. - 16. 2. 2020 p. Rybová sa zúčastnila vzdelávacieho seminára „Akadémia veľkých diel“ na kolégiu Antona Neuwirtha. P. Rybová získala certifikát, ktorý ju oprávňuje akadémiu viesť.

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  PK – JAK - SJL

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  V  novembri  2019 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

  Víťazi školského kola: 

    Katarína Kozelková   (II.B)                - kategória B         

   Natália Kraváriková  (IV.A)               - kategória A            

         V krajskom  kole olympiády zo SJL, ktoré organizovalo dňa 13.2. 2020  Gymnázium Angely Merici,  sa Natália Kraváriková   umiestnila  v kategórii „A“. na 2. mieste.

  PK – JAK - CJ

  Súťaže:  Olympiáda v anglickom jazyku:

  kolo                 termín              počet ž.            kat.      víťaz, meno, trieda      

  školské            20.11.2019       24 žiakov                     2A       Alexander Gračov II.A                                                                                                            2B       Ivan Kvasnica, III.B                                                                                                                            1C       Marek Naňo ter           

   

  Víťazi postúpili do OK OANJ. A. Gračov obsadil 3. miesto a I. Kvasnica 2. miesto. Marek Naňo postúpil priamo do KK. Krajské kolo sa uskutočnilo 12.02.2020. Výsledky: Marek Naňo (ter) – 9. miesto.

   

  Olympiáda v nemeckom jazyku:

  Kolo                termín              počet ž. kat.      víťaz, meno, trieda                  

  školské 26.11.2019       4 žiaci             2B       Natália Kraváriková.IV.A                                                                                                                   1C       Oliver Scheffel sek                                                                                                                              2C       Patrick Karhan II.S                                                                                      

  Do okresného kola postúpila Natália Kraváriková, kde obsadila 2. miesto a postupuje do KK. Oliver Scheffel a Patrick Karhan postúpili priamo do KK. Krajské kolo sa konalo na našej škole pod organizačným vedením p. Kravárikovej dňa 11.02.2020. Natália Kraváriková (IV.A) obsadila 3. miesto v kat. 2B a Patrick Karhan (II.S) obsadil 4. miesto v kat. 2C .

  Juvenes Translatores: dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo za účasti 19 žiakov v troch jazykoch: 16 – ANJ, 2 – NEJ, 1 – FRJ. Víťazi: ANJ – Soňa Koleňáková IV.A, NEJ – Natália Kraváriková IV.A. Víťazky sa v sprievode pani Lukovičovej dňa 24. 1. 2020 zúčastnili v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave na praktickom seminári „Mladí prekladatelia“, kde boli veľmi kladne hodnotené za svoje preklady.

  Best in English: dňa 29.11.2019 sa pod vedením p. Beťkovej zapojilo 28 žiakov do medzinárodnej súťaže Best in English. Súťažilo 25 krajín Európy, počas 60 min. vyriešili v elektronickej forme množstvo úloh z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a jazyka v použití. Z našej školy najlepšie obstál Alexander Gračov z II.A, ktorý obsadil 630. miesto z vyše 16 000 účastníkov.

  PK – ČLS, ČLH, UMK

  Dejepis, občianska náuka, seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár

   

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  úspešnosť

  umiestnenie

  Elektronické kolo súťaže o EÚ (organizuje FSV UCM v Trnave)

   

  22. 10. 2019

  1 tím:

  Tereza Zaťková, Marián Adamčík, Šimon Mišurda

  (všetci zo IV.S)

   

  2. tím:

  Veronika Repová, Patrik Sýkora, Kristián Janeček (všetci zo IV.B)

   

  3. tím: Zuzana Antalovičová, Jasmína Kostolanská, Emma Lujza Ondrušová (všetky zo IV.A)

  Do krajského kola nepostúpili

  Olympiáda ľudských práv

  Krajské kolo

  6. 2. 2020

  Laura Fedorová zo septimy

  Postup do celoštátneho  kola

  4. miesto

   

  Olympiáda ľudských práv

  Krajské kolo

  6. 2. 2020

  Veronika Planetová z III. B.

   

  Postup do celoštátneho kola

  8. miesto

  OĽP – úvaha na tému „Osobné údaje sa stali cennou komoditou..“

  Celoštátne kolo

  6. 2. 2020

  Laura Fedorová

   

  2. miesto

   

  Výtvarná výchova

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  úspešnosť

  umiestnenie

  Fantastické tvory bájnych mytológií

  Obvodné kolo

  19.

  3. 2020

  Alexandra Jakubcová (I.A)

   

  2. miesto

   

  PK – ČLP

  Názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  Úspešnosť

  Miesto

  Fyzikálny náboj

   

   

   

  Medzinárodná

  súťaž

  08. 11. 2019

  1. tím (II.A): Samuel Dutka, Alexander Gračov, Monika Mária Hajtášová, Lukáš Ilavský, Filip Šuplata

   

  2. tím (I.A): Erik Dusík, Radovan Emanuel, Jakub Horník , Matúš Kotteš, Hugo Hulík (II.A)

   

   

   

   

  47/58

   

   

   

   

  56/58

  Biologická olympiáda

  Škol. kolo

  kat. A.

  ukončenie

  28. 1. 2020

  Anna Hodulová (IV.A)

  Michal Jablonský (IV.A)

  Katarína Slováková (III.B) 

  Jakub Urban (III.B) 

  Petronela Líšková (III.B)

  + 1 neúspešná rieš.

  ÚR

  Postup do krajského kola

   

   

  Biologická olympiáda

  Škol. kolo

  kat. B.

  ukončenie

  28. 1. 2020

  Mária Hajtášová (II.A)

  Anna Žemberová (II.B)

  Jakub Kronome (II.B)

  Radovan Emanuel (I.A)

  + 4 neúspešní rieš.

  ÚR

  Postup do krajského kola

   

  Chemická olympiáda

  Škol. kolo

  kat. D.

  07. 02. 2020

  Tomáš Knapík (kvarta)

  ÚR

  Postup do okr. kola

   

  Chemická olympiáda

  Dom. kolo kat. C

   

  3 študenti

   

   

  Chemická olympiáda

  Dom. kolo kat. B

  Škol. kolo 13. 03. 2020

  Monika Mária Hajtášová (II.A)

   

   

  Fyzikálna olympiáda

  Dom. kat. D + C

   

  Študenti -> Fyzikálny krúžok

   

   

   

  ¬  Biologická olympiáda

  KK sa zrušilo.

  Dištančnej formy BIO sa nikto nezúčastnil.

  ¬  Fyzikálna olympiáda

  Pripravovali sa na ňu študenti I.A triedy v rámci fyzikálneho krúžku. Súťaž sa nekonala a všetky termíny sa presunuli do obdobia otvorenia škôl.

  ¬  Chemická olympiáda

  KK sa konalo dištančnou formou a už sa ich študenti našej školy nezúčastnili.

  PK – MPI

  Matematická olympiáda

  Školské kolo B, C:

  kategória B (28. 1. 2020) :      

  zúčastnili sa - 2 žiaci

  Meno

  Trieda

  1.úloha

  2.úloha

  3.úloha

  Spolu

   

  Pavlína Jánošíková

  II.A

  0 b

  0 b

  0 b

  0 b

  NR

  Ondrej Postřimovský

  II.B

  0 b

  0 b

  0 b

  0 b

  NR

  kategória C (28. 1. 2020):

  zúčastnili sa  - 9 žiaci

  úspešní riešitelia: Kristína Malovcová, Ema Šurinová, Michal Orešanský – postup do krajského kola (31. 3. 2020) – krajské kolo bolo zrušené

  Meno

  Trieda

  1.úloha

  2.úloha

  3.úloha

  Spolu

   

  Kristína Malovcová

  I.A

  6 b

  6 b

  1 b

  13 b

  ÚR

  Ema Šurinová

  I.B

  6 b

  6 b

  0 b

  12 b

  ÚR

  Michal Orešanský

  I.B

  6 b

  6 b

  0 b

  12 b

  ÚR

  Filip Fintor

  I.S

  2 b

  6 b

  0 b

  8 b

  NR

  Matúš Kotteš

  I.A

  6 b

  1 b

  0 b

  7 b

  NR

  Natália Blatnická

  I.A

  6 b

  1 b

  0 b

  7 b

  NR

  Samuel Kyjaci

  Kvinta

  6 b

  0 b

  1 b

  7 b

  NR

  Patrik Gabriel

  I.S

  2 b

  1 b

  0 b

  3 b

  NR

  kategória Z8:

  školské kolo - 28. 2. 202

  úspešný riešiteľ – Daniel Vadovič, Tercia – postup do okresného kola  - OK bolo zrušené

   MAKS

  - celoročný matematický korešpondenčný seminár pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, pozostáva z 8 kôl počas celého školského roka, žiaci riešia netradičné matematické úlohy a problémy - riešenia sa odosielajú elektronicky

  - zapojil sa 1 žiak z tercie  – Daniel Vadovič

   

  Daniel Vadovič – tercia

  98. miesto v rámci v SR

  Pytagoriáda

  - školské kolo – 11. 12. 2019 – zúčastnili sa 4 žiaci zo sekundy a 3 žiaci z tercie

  - okresné kolo - 25. 3. 2020 (ZŠ Atómova) – bolo zrušené

  - postupujúci žiaci:

  Daniel Vadovič – umiestnil sa na 11. mieste z 23 úspešných riešiteľov z celého okresu

  Kategória

  Meno

  Trieda

  Počet bodov

  P8

  Daniel Vadovič

  Tercia

  19

  iBOBOR

  - masová celoslovenská informatická súťaž, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie a rozvoj algoritmického myslenia

  - termín konania: 11.-14. 11. 2019

  - zúčastnilo sa: 97 žiakov (50 úspešných riešiteľov) – v rámci SR 89 768 súťažiacich

   

  Benjamín - 9 žiakov z prímy a sekundy (4 úspešní riešitelia)

  Kadet - 14 žiakov z tercie a kvarty (9 úspešných riešiteľov)

  Junior - 56 žiakov z 1. a 2.R (32 úspešných riešiteľov)

  Senior - 18 žiakov (5 úspešných riešiteľov)

   

  PK – ZDP

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  Streetball 2019 16.ročník

    

  September 2019 Vrbové

  Jakub Herceg

  IV.S

  1.miesto

  Matej Kuchárek II.S

  1.miesto

  Tomáš Chmelan

  II.S

  1.miesto

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  Cezpoľný beh

  Majstrovstvá Slovenska

  Štrbské Pleso

  Október 2019

  Ján Veselský III.S

  účasť

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  Aerobik

  Majstrovstvá Slovenska

  Trenčín

  Október 2019

  Johana Adámková-Septima

  Barbora Mikušiaková –Sexta 

  účasť

   

   

   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  PK – JAK – SJL

  Exkurzie:

  4. októbra 2019  zrealizovali kolegyne Buzgová  a Žáková literárno – dejepisnú exkurziu do Košarísk a na Bradlo. Exkurzia sa konala v rámci 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika a zúčastnili sa na nej žiaci sekundy a tercie.

  Kultúrne podujatia - návštevy divadelných predstavení:

         Učitelia SJL  zorganizovali pre študentov niekoľko večerných divadelných predstavení, ktoré súvisia s vyučovaním literatúry     konkrétne 10. októbra 2019 išlo o predstavenie Vojna a mier  v SND Bratislava,  taktiež v októbri predstavenie Matky  v DJP v Trnave

  a 29.10. 2019 predstavenie Kopanec v Divadle Jána Palárika v Trnave.

  PK SJL zorganizovala  aj dve predstavenia počas vyučovania. Išlo o predstavenie Premena v Malom Berlíne dňa 24. 10. 2019 pre žiakov štvrtých ročníkov a predstavenie Nemá trieda, ktoré k nám priamo do školy prišli 4. 11. 2019 zahrať herci z Divadla Jána Palárika pri príležitosti 30-teho výročia Nežnej revolúcie. Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A a III.B, ktorých doplnili žiaci III.S a septimy.

  Dňa 2. 3. 2020 sa študenti oktávy mali možnosť zúčastniť na besede so súčasným spisovateľom Pavlom Rankovom. Beseda sa uskutočnila v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave a moderoval ju Dado Nagy. Išlo o podujatie Týždeň slovenských knižníc a organizátorom tejto besedy bola  Krajská knižnica J. Fándlyho v Trnave.

   

  Školský časopis

  V rámci našej PK funguje  žurnalistický krúžok, ktorého hlavnou náplňou je tvorba školského časopisu.  Školský časopis vychádza v online forme na stránke www.novyblesk.sk  (tam sú aktuálne články, ktoré súvisia nielen s dianím v škole, ale aj mimo nej) a snažíme sa vždy tematicky pripraviť aj tlačenú formu. V januári   vyšlo  ďalšie  číslo školského časopisu NOVÝ BLESK, ktoré sa tematicky viazalo  k výročiu Nežnej revolúcie a slobode ako takej. Koncom januára boli obe formy  (tlačená aj online) poslané a prihlásené  do súťaže Štúrovo pero a tento rok sme sa zapojili aj do ďalšej kategórie, a to individuálne novinárske príspevky. Bohužiaľ sa kvôli tohtoročnej pandemickej situácii tradičné aprílové vyhlasovanie cien vo Zvolene predbežne presunulo na jesenný termín. Náš online školský časopis však fungoval aj v časoch prerušeného vyučovania a snažil sa prinášať aktuálne články.

  PK – JAK - CJ

  Exkurzie: ANJ, 28.10.-1.11.2019, do Anglicka (okruh južným Anglickom). Cieľom bolo spoznávanie reálií anglicky hovoriacej krajiny a precvičenie si jazykových schopností v praxi.

  Dňa 17.09.2019 absolvovali žiaci KAJ IV.B exkurziu po Trnave v anglickom jazyku.

  Deň jazykov: žiaci rôznych ročníkov sa zúčastnili tejto akcie na pôde EU v Bratislave dňa 27.09.2019.

  Bratislava v anglickom jazyku: 09.10.2019, žiaci KAJ IV.B. Cieľom bola prezentácia pamätihodností nášho hlavného mesta v anglickom jazyku.

   

  PK ČLS, ČLH, UMK

  Exkurzie

  6. 11. 2019 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu pre tretie ročníky

   

  Besedy, prednášky

  3. 9. 2019 Návšteva Galérie Jána Koniareka v Trnave – seminár z umenia a kultúry SUK

  18. 9. 2019 odborná prednáška „SNP a Trnavská posádka “ v Knižnici J. Fándlyho v Trnave (Martin Posch – vedecký pracovník Historického ústavu SAV) – 20 študentov SED 3 a SED 4

  20. 10. 2019 – prednáška  „Nežná revolúcia“ (Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosova, Trnava) - SED 3 a SED 4

  29. 10. 2019 Beseda „Za železnou oponou“ SED 3, SED 4

  12. 11. 2019 – medzinárodná konferencia „Proti všetkým mafiám“ – organizoval TSK – žiaci IV.A

  2. 12. 2019 Prednáška Living Memory (občianske združenie) – téma „politické procesy“ III.A,  III.B

   

  Kultúrne podujatia

  6. 9. 2019 Galéria Jána Koniareka výstava komornej plastiky SUK

  11. 12. 2019 divadelné predstavenie „Nabucco“ v SND – II.A, III.B, oktáva

  Február 2020 Divadelné predstavenie Kopanec v DJP Trnava – Ry

   

  PK – ČLP

  Exkurzie

  05. 09. 2019          Trnavské rybníky; TT; 2. ročník (CVB)

  Cieľom bolo poznávanie rastlín a živočíchov danej oblasti, história, ekológia a význam chráneného areálu.

  27. 09. 2019          Európska noc výskumníkov; BA; výber 1. ročníka                 

                        Účasť na aktivitách - vedecké stánky a prednášky. 

  14. 10. 2019         JAVYS v Jaslovských Bohuniciach; SEF4, PRF2                  

  Cieľom exkurzie bolo hlavne oboznámiť sa s činnosťou Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti JAVYS, ktorá rieši likvidáciu JE a súčasne má informačné centrum, ktoré sa navštívilo.

  Besedy, prednášky

  16. 10. 2019         Cestovateľské kino – Černobyľ; BA; II.A                                      

  04. 11. 2019          Týždeň vedy a techniky; NR;  II.A a II.S                                       

  05. 02. 2020          Ekotopfilm – Envirofilm; PvF UCM; TT; III.A, SEC                  

   

  PK – MPI

  Akadémia Trojstenu - termín: 13. 12. 2019 - FMFI UK v Bratislave

  Zúčastnilo sa 23 študentov, ktorí navštevujú semináre z matematiky, fyziky alebo informatiky a mohli vidieť populárno-vedecké prednášky zo zaujímavých oblastí týchto vedných disciplín

   

  PK – ZDP

   

  Deň študenstva  - v novembri 2019 sa na našej škole uskutočnil Športový deň v duchu osláv dňa študentstva 17.novembra 1989.Študenti oslávili  deň boja za demokraciu oduševnenými súbojmi v streeetbale Nikto sa nezranil,  a preto možno považovať túto akciu ako  mimoriadne vydarenú.

  Vianočný   stolnotenisový turnaj  - v decembri  2019 sa na našej škole uskutočnil tradičný vianočný stolnotenisový turnaj o ktorý bol zo strany študentov vysoký záujem. Z dievčat bola najlepšou hráčkou Viktória Chramcová z triedy Oktáva a z chlapcov Richard Kolár z triedy IV.A

  Január  2020

   

  V divadle Jána Palárika sa 29.01.2020 konalo kultúrne podujatie  20 jubilejný ročník „Športovec roka,“ kde sa  vyhlasovali najlepší športovci našej školy:

  Poradie ankety o Najlepšieho športovca Športového gymnázia Jozefa Herdu za rok 2019:

  1. miesto: Ladislav Németh Adam Halás (streľba)

  2. miesto: Denis Bartek  (atletika )

  3. miesto: Nina Vadovičová (plávanie )

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Účasť v projektoch, úspechy a ocenenia v školskom roku 2019/2020

       Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium sa aktívne a úspešne zapojili do viacerých celoštátnych projektov zameraných na športovú oblasť a výchovu mládeže v duchu olympijských ideálov. Školy sa pravidelne zapájajú do projektu Slovenského olympijského a športového výboru výboru pod názvom Olympijský deň, ďalej do projektu Slovenskej asociácie športu na školách pod názvom Škola roka.  V týchto projektoch patríme k najúspešnejším školám v rámci Slovenska. Okrem spomenutých projektov sme v januári 2020 realizovali vlastný projekt – 20. ročník ankety o Športovca Strednej športovej školy J. Herdu a talent školy.

   

       V rámci mesta a regiónu, ale i celého Slovenska patria naši žiaci v oblasti športu k tým najúspešnejším. Napriek zrušeniu viacerých školských športových súťaží pre pandémiu koronavírusu spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie úspechy žiakov v súťažiach, ktoré sa stihli zrealizovať:

  ·         účasť športovcov na školských M-SR v cezpoľnom behu

  ·         splnenie limitov viacerých našich žiakov na účasť na vrcholných podujatiach, ktoré sa však už pre pandémiu nekonali

   

   

  Naši žiaci získali ocenenia za mimoriadne športové výsledky od:

  ·         predsedu Trnavského samosprávneho kraja

     Župné štipendium

  Ocenení študenti SŠŠ J. Herdu za športové úspechy:

  Miroslava Záborská - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Barbora Tomanová - za mimoriadne výsledky v plávaní

   

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2019/2020 na našich školách neprebehla inšpekčná kontrola.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je situovaná v blízkosti centra mesta. Je komunikačne ľahko dostupná.

  Škola má 19 kmeňových tried.

  Využíva tieto odborné učebne: odborné učebne pre vyučovanie fyziky,chémie a biológie, učebňu Infoveku , 1 učebňu výpočtovej techniky so softvérovým vybavením, jazykové učebne s knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

  Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom, výpočtovou technikou, zavedeným internetom a pomôckami pre vyučovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí pre prípravu učiteľa . Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

  Škola má k dispozícii študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér a exteriér školy sú upravené tak, aby spĺňali hygienické požiadavky.

  Škola má telocvičňu, atletický areál, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch a v priestoroch vysokých škôl. Ku škole patrí školský internát a jedáleň.

  Vzhľadom na rozvoj IKT je cieľom našej školy vybaviť odborné učebne modernými technológiami - dostatočný počet počítačov pripojených na internet, zabudované dataprojektory.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie


  Stredná športová škola Jozefa Herdu

  Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 2019

  1 332 343,86

  Normatívne

  1 308 402,00

  z toho:

   

  osobné náklady

  mzdy a platy

  844 819,78

  odvody

  297 907,23

  prevádzkové náklady

  prevádzka školy

  127 362,88

  presun do r. 2020

  38 312,11

  Nenormatívne

  23 941,86

  z toho:

   

  vzdelávacie poukazy

  9 261,00

  štipendiá

  280,86

  mimoriadne výsledky žiakov

  2 400,00

  lyžiarsky výcvik

  12 000,00

  Vzdelávacie poukazy vyplatené:

  9 261,00

  formou odmien

  5 101,00

  odvody z odmien do poisťovní

  1 782,80

  formou príspevku na pomôcky

  2 338,80

  odložené finančné prostriedky

  38,40

  Finančné prostriedky z rozpočtu TTSK použité na :

   

  revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky (ROPOS)

  9 090,00

  Kapitálové výdavky-Projektová dokumentácia k rekonštrukcii šport.areálu

  1 620,00

  Finančné prostriedky z vlastných príjmov

  2 891,01

  z toho:

   

  prenájom nebytových priestorov (použité na úhradu energií, nákup materiálu, opravu budov, aut a športového náradia)

  1 840,80

   

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Koncepčný zámer rozvoja školy:

  - dodržať plán výkonov - zámer bol dodržaný

  - dodržiavať ŠkVP a OVP - zámer dodržaný

  - zvyšovať pocit zodpovednosti študentov za úroveň vlastných vedomostí a športových výkonov

  - podporovať medziľudské vzťahy, dodržiavanie ľudských práv, potláčať všetky prejavy intolerancie

  - spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave v oblasti profesijnej orientácie i pri riešení individuálnych problémov - v tejto oblasti sa darí veľmi dobre.

  - modernizovať a skvalitňovať vybavenie učební - v šk. roku 2019/2020 boli dovybavené všetky kmeňové triedy bielou tabuľou s dataporjektrom a technikou na moderné vyučovanie

  - vymaľovanie školy

  - renoivácia schodiska

  - aktívne využívať elektronickú triednu knihu - zámer bol dodržaný

  Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania na našej škole - pripravujeme dlhodobý zámer, ktorého súčasťou je

  - zabezpečiť znižovanie energetickej náročnosti, urobiť zateplenie budovy školy, ktorá nevyhovuje kritériám tepelných strát.

  - v areáli školy zrekonštruovať bežeckú dráhu vonkajší športový areál, na ktorom by sa realizovala kvalitnejšia príprava atlétov a zároveň by sa rozšírila možnosť poskytovania vhodných priestorov na zvyšovanie pohybovej aktivity mládeže v rámci voľnočasových aktivít

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelania, ktoré má všeobecný charakter a zároveň prihliada na schopnosti, nadanie , talent a záujmy žiaka. Určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a návrh ďalšieho smerovania vychádza z analýzy:

  SILNÉ STRÁNKY

  SLABÉ STRÁNKY

  §  riadenie

  §  výhodná poloha v blízkosti centra mesta, železničnej a autobusovej stanice

  §   úplná kvalifikovanosť učiteľov vo všetkých predmetoch

  §   kvalitná pripravenosť študentov na ďalšie štúdium, dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní na VŠ

  §  možnosť profilácie žiakov pomocou širokej ponuky voliteľných predmetov

  §   pozitívna atmosféra

  §  dobrý vzťah učiteľ – žiak, tréner - žiak

  §  dobrá spolupráca škola – rodičia

  §  pozitívny vzťah k inovatívnym formám učenia

  §  výborné športové výsledky

  §  výborná spolupráca školy so športovými klubmi

  §  vlastná telocvičňa, školská jedáleň, prednášková miestnosť (aula)

  §  organizácia rozmanitých školských akcií (exkurzie, besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové podujatia)

  §  rozširujúca a prehlbujúca sa spolupráca školy s rôznymi inštitúciami

  §  ochota učiteľov vzdelávať sa

  §  účinný informačný systém školy 

  §  vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a mimovyučovacími povinnosťami, pribúdajúca agenda

  §  nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích povinností medzi učiteľov

  §  nedostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivít

  §  nedostatočné priestory pre delené hodiny

  §  u časti pracovníkov nezáujem o problémy mimo svojej náplne práce

  §  nedostatočné environmentálne aktivity

  §  sociálne vzťahy v zbore – nedostatok empatie v interpersonálnych vzťahoch

  §  uprednostňovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučovací proces

  §   vytrácajúce sa laboratórne práce a pokusy z vyučovania prírodovedných predmetov (zníženie dotácie, hodiny s celou triedou, nedostatok pomôcok)

  §  nedostatočná reflexia vlastnej práce učiteľmi

  §  zníženie počtu delených hodín v niektorých predmetoch

  §  klesá motivácia žiakov vzdelávať sa a samostatne riešiť problémy

  § starostlivosť o talentovaných žiakov

  PRÍLEŽITOSTI

  RIZIKÁ

  §  možnosť študovať v zahraničí už počas SŠ

  §  prispôsobenie vzdelávania moderným trendom

  §  zapájanie školy do externého testovania

  §  hľadanie nových mimorozpočtových zdrojov

  §  možnosť zapájať sa do rôznych projektov

  §  možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility žiakov a učiteľov

  §  budovanie a propagovanie e-learningového vzdelávania na škole

  §  celoštátna a medzinárodná podpora športu a športových aktivít mládeže

  §  bohaté možnosti regiónu (besedy, exkurzie, prednášky, spolupráca s VŠ)

  §  zlepšenie počítačovej gramotnosť pedagógov

  §  informatizácia v takmer všetkých oblastiach života

  §  zlá finančná situácia v odvetví školstva

  §  nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca v oblasti reformy školstva

  §  nárast administratívnych prác pedagogických i nepedagogických zamestnancov

  §  nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov pre nový systém vzdelávania, chýbajúca aktuálna odborná literatúra

  §  pre niektoré predmety dodané učebnice nekorešpondujú úplne s ŠVP

  §  finančná náročnosť nákupu a udržiavania IKT

  §  pretrvávajúce nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti

  §  pretrvávajúca vysoká zaťaženosť učiteľov mimovyučovacími povinnosťami

  §  časovo náročný systém získavania kreditov

  §  aktivita a tvorivosť učiteľa je brzdená vyhoretosťou

  §  nepriaznivé demografické trendy

  §  prehnané nároky v zadaniach olympiád

  §  značný nesúlad ŠVP s cieľovými požiadavkami na MS najmä v prírodovedných predmetoch

   

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Absolventi za šk. rok 2018/2019

  Počet absolventov: 100

  úspešnosť prijatia na VŠ: 100%

  Kariérové poradenstvo:

  Študentom druhého ročníka boli sprístupnené informácie o možnosti absolvovať testovanie pre psychologické vyšetrenie CPPPaP zamerané na profesijnú orientáciu. Následné vyhodnotenie so študentmi osobne realizovali pracovníci CPPPaP v Trnave. Testovanie prebiehalo v dňoch 25. 9 (II.A)., 16. 10.II.B), 29. 10 (II.S) a 23. 10 (sexta). Testovania sa zúčastnilo 95% študentov.

  25. 9. 2019 sa 45 študentov maturitných ročníkov zúčastnilo na Veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2019 na výstavisku v Inchebe v Bratislave. Účastníci mohli konzultovať priamo so zástupcami slovenských a zahraničných vysokých škôl o možnostiach štúdia po maturite a aj so zástupcami akreditovaných inštitúcií, ktoré poskytujú informácie o štúdiu, zamestnaní a brigádach v zahraničí.

  Študentom maturitného ročníka boli sprostredkované informácie veľtrhoch vzdelávania zamerané na profesijnú orientáciu v Trnave a v Nitre.

  4. 11. 2019 sa Silvia Václavová zúčastnila na pracovnom seminári Národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR“. v Holiday Inn Trnava.


  NázovPočetPodiel
  štúdium na VŠ9191%
  pracuje (nezáujem o ďalšie štúdium)66%
  absolvent sa venuje profesionálne športu22%
  nadstavbové štúdium11%

  Názov

  Počet

  Rozdelenie absolventov podľa fakúlt

  ekonómia, manažment 

  20

  matematika/informatika 

  15

  prírodné vedy 

  9

  farmácia, zdravotníctvo 

  7

  humanitné vedy 

  7

  pedagogika 

  6

  technika 

  6

  sociálne vedy a masmédiá 

  4

  šport a telesná výchova

  4

  medicína 

  3

  architektúra a staviteľstvo 

  2

  poľnohospodárstvo, lesníctvo 

  2

  právo

  2

  umenie a kultúra 

  2

  obrana a vojenstvo

  1

  veterina

  1

  Rozdelenie absolventov podľa univerzít

  Obchodná fakulta EU BA

  5

  Pedagogická fakulta TRUNI

  5

  Fakulta informatiky a informačných technológií STU BA

  4

  Fakulta masmediálnej komunikácie UCM TT

  4

  Fakulta telesnej výchovy a športu UK

  4

  Materiálovotechnologická fakulta STU BA

  4

  Právnická fakulta TRUNI

  4

  Provozně ekonomická fakulta MU

  4

  Fakulta informačních technologií VUT

  3

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

  3

  Fakulta sociálnych vied UCM TT

  3

  Farmaceutická fakulta UK

  3

  fyzioterapia UCM TT

  3

  Národohospodárska fakulta EU BA

  3

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU NR

  2

  Fakulta financí a účetnictví VSE

  2

  Fakulta hospodárskej informatiky EU BA

  2

  Fakulta prírodných vied UCM TT

  2

  Filozofická fakulta UK

  2

  Prírodovedecká fakulta UK

  2

  Stavebná fakulta STU BA

  2

  2. lékařská fakulta UK PA

  1

  Akadémia policajného zboru v Bratislave APZ BA

  1

  Drevárska fakulta TU ZV

  1

  Ekonomicko-správní fakulta MUNI

  1

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU NR

  1

  Fakulta aplikovaných jazykov EU BA

  1

  Fakulta architektúry STU BA

  1

  Fakulta biomedicínského inženírství ČVUT PA

  1

  Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU NR

  1

  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU BA

  1

  Fakulta informatiky MUNI

  1

  Fakulta podnikového manažmentu EU BA

  1

  Fakulta prírodných vied UKF NR

  1

  Fakulta veterinárního lékařství VFU

  1

  Fakulta výtvarných umení AU BB

  1

  Fakulta zdravotníctva TUAD TN

  1

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI

  1

  Filozofická fakulta UKF NR

  1

  Lekárska fakulta SZU BA

  1

  Lekárska fakulta UK

  1

  Lesnická a dřevařská fakulta MU

  1

  Lesnícka fakulta TU ZV

  1

  Přírodovědecká fakulta MUNI

  1

  Přírodovědecká fakulta UPOL

  1

  Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT

  1


   

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania.

  Vyučujúci spolupracujú s výchovnou poradkyňou, počas konzultačných hodín.

  Poskytuje psychohygienickú starostlivosť pri predchádzaní a riešení problémov v osobnostnom, vzdelávacom, profesijnom a sociálnom vývine, spolupracuje s CPPPaP v Trnave.

  Najčastejšie ide o ťažkosti v učení a problémy v správaní, osobnostné, vzťahové a adaptačné problémy, alebo o psychologickú intervenciu v krízach.

  Žiakom a ich zákonným zástupcom boli zverejnené kontakty na Linku detskej dôvery, Linku pomoci v čase mimoriadnej situácie.

  Priestorové a psychohygienické podmienky v škole vo vzťahu k počtu žiakov sú v súlade s potrebami praxe.

  Škola má vypracovaný harmonogram prevádzky školskej jedálne, aby sme predišli preťaženiu jedálne a zabezpečili prijateľné prostredie a podmienky pre stravovanie žiakov.

  Spolupráca školy s rodičmi je organizovaná formou 3 rodičovských združení a individuálnych konzultácií , ktoré sa konajú podľa vopred vypracovaného termínovníka.

  Prepravu žiakov športových tried, ktorí absolvujú ranné tréningy na vzdialených športoviskách, zabezpečujeme školským mikrobusom, aby

  vyučovanie na prvých hodinách v športových triedach nebolo rušené neskorými príchodmi.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Bedmintonový krúžokMgr. Martin Barek
  Floorbalový krúžokMgr. Klára Odnogová
  Futsalový a nohejbalový krúžokMgr. Jozef Brezovský
  Fyzikálny krúžokMgr. Ľudovit Kmeťo
  Krúžok kultúrnych,spoločenských a športových aktivít BsMgr. Hana Brestovanská
  Krúžok matematiky a programovaniaMgr. Jarmila Bachoríková
  Krúžok ruského jazykaPaedDr. Daniela Burzová
  Krúžok triedneho učiteľa KrMgr. Gabriela Kraváriková
  Kultúrno-spoločenský krúžok ApRNDr. Marta Anettová
  Kultúrno-spoločenský krúžok RyPhDr. Zuzana Rybová
  Kultúrno-spoločenský krúžok ViMgr. Marianna Vidová
  Matematicko-spoločenský krúžok KzRNDr. Ivona Kozániová
  Matematicko-spoločenský krúžok PaMgr. Eva Píšťanská
  Matematický krúžok pre maturantovMgr. Jarmila Bachoríková
  POWER - trénng naviacMgr. Jozef Brezovský
  Príprava na maturitu z anglického jazykaIng. Jana Štefechová
  Žurnalistický krúžokMgr. Adriana Kubáňová

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s Radou rodičov má dlhodobú tradíciu, je na výbornej úrovni, výbor Rady rodičov sa pravidelne stretáva s vedením školy, pomáha pri materiálnom zabezpečení a vybavení školy, rieši nielen požiadavky rodičov, ale aj učiteľov. Členovia výboru sú pozývaní na školské akcia a radi sa ich zúčastňujú. Riaditeľ školy pravidelne informuje členov výboru o aktivitách, plánoch, zmenách, perspektívach a úspechoch školy.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupráca školy s inými subjektmi

  V školskom roku 2019/2020 aktívne spolupracovala Stredná športová škola Jozefa Herdu a Gymnázium s viacerými športovými organizáciami a inými subjektmi.

  Intenzívne sme komunikovali s trnavskými športovými klubmi, ktorých športovci sú zároveň našimi študentmi. Komunikácia prebiehala najmä prostredníctvom Športovej rady školy, ktorá pravidelne mesačne zasadala a riešila aktuálne problémy dotýkajúce sa spoločných záujmov školy a klubov. V športovej rade mali zastúpenie predstavitelia športových klubov nasledujúcich športov: futbal, hokej, hádzaná, basketbal, atletika, plávanie, gymnastika, džudo, streľba, karate, jazdectvo, krasokorčuľovanie a tenis.

  V rámci organizovania rôznych športových podujatí sme rozvíjali spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách a v neposlednom rade aj s Trnavským samosprávnym krajom - odborom školstva a telesnej kultúry, či Centrom voľného času - Kalokagatiou.

  Pri výchovno-vzdelávacom procese sme spolupracovali:

  - s knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave

  - s občianskym združením Človek v ohrození v rámci projektu Jeden svet na školách

  - s VŠ: MTF STU Trnava, FMFI UK Bratislava, FEI STU Bratislava, UCM v Trnave

  - so SND v Bratislave, DAB v Nitre

  - s galériou J. Koniareka

  - s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska (Biela pastelka)

  - s nadáciou Milana Šimečku

  - s divadlom J. Palárika v Trnave

  - s domom hudby M. Š Trnavského

  - s nadáciou Občan a demokracia

  - V spolupráci s CPPPaP v Trnave v prebehli pracovné stretnutia preventívneho poradenstva na témy:

  Spoznaj svojich spolužiakov - I. A, I.B, I.S a kvinta ( 26.9. 2019)

  Emocionálna inteligencia a jej dôležitosť pre profesionálny aj osobný život - III.A, III.B, III.S, septima - 14.2.2020

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Dištančné vzdelávanie

  Brány našich škôl sa tento rok zatvorili o čosi skôr. V období 10.3.2020 – 30.06.2020 prebiehalo vzdelávanie dištančnou formou vzhľadom na pandémiu Covid 19. Učitelia, rodičia i žiaci prežívali náročné obdobie. Všetci sme sa museli  vysporiadať s novými podmienkami, aby sme v prvom rade chránili bezpečnosť a zdravie nás všetkých. Pedagógovia sa za pochodu učili, ako robiť svoju prácu na diaľku, pretože pandémia presunula vzdelávanie zo školských lavíc do online priestoru. Učitelia museli zmobilizovať svoje sily a sadnúť doma k počítačom rovnako ako žiaci.  Neštandardná situácia nám síce ponúkla šancu zmodernizovať formy a metódy vzdelávania, zároveň však odkryla dlhodobo neriešené nedostatky celého školstva - nedostatočné internetové pokrytie, vybavenosť škôl ale aj domácností potrebnou technikou, úroveň digitálnych zručností a v neposlednom rade chýbajúce know-how pri online vyučovaní. V mnohých rodinách bolo problémom aj časové zladenie povinností všetkých jej členov, keďže aj mnohí rodičia sa náhle ocitli v online pracovnom prostredí. Svojím zodpovedným prístupom a dodržiavaním všetkých opatrení sme to zvládli.

   

  Dištančné vyučovanie počas prerušenia vyučovania

  ¬   Členovia PK na začiatku vyhodnotili svoju východiskovú situáciu - doterajšiu činnosť v jednotlivých triedach a predmetoch, prebraté učivo, počet známok.

  ¬   Každý vyučujúci zvážil, ktoré tematické celky a témy sú dôležité a ktoré sú schopní odučiť dištančnou formou vzdelávania.

  ¬   Učitelia pri dištančnej forme vyučovania individuálne využívali:

  a)       pri preberaní nového učiva:

  ·      lekcie a digitálne materiály vzdelávacích portálov: planetavedomosti, ucimsadoma, viki, zborovna, datakabinet, digiškola, bez kriedy, zdroje sú uvedené na portály: https://www.ucimenadialku.sk/zdroje

  ·      videá portálu Youtube

  ·      animácie, simulácie, applety portálu: phet.colorado.edu

  ·      vlastné materiály: prezentácie, učebné texty, poznámky, návody na praktické cvičenia

  ·      odborné (hlavne jazykové) časopisy

  ·      prácu študentov s učebnicami,

  ·      TV vysielanie – divadelné hry

  b)      pri overovaní a precvičovaní poznatkov:

  ·      digitálne materiály: testy, úlohy, príklady na hore uvedených vzdelávacích portáloch,

  ·      vlastné testy vytvorené v edupage-i,

  ·      vlastné pracovné listy,

  ·      zbierky slovných úloh,

  ·      úlohy v učebniciach,

  c)       pri uplatnení poznatkov v praxi zadania na vypracovanie:

  ·      projektov,

  ·      prezentácií,

  ·      referátov,

  ·      modelov,

  ·      realizácií praktických cvičení,

  d)       na komunikáciu so žiakmi:

  ·      Hlavnými nástrojmi sa stala platforma edupage a služba e-mail. Cez tieto učitelia zadávali úlohy a dostávali vypracovania. Taktiež im slúžili na komunikáciu so žiakmi aj rodičmi,

  ·      okrem toho využili aplikácie WhatsApp a Messenger.

  ·      konferenčné služby ZOOM, WEBEX meetings, Skype na priamu komunikáciu, resp. online vyučovanie.

  ·      Prácu žiakom zadávali prevažne raz týždenne s určeným časom na vypracovanie.

  e)      podklady ku klasifikácii

  Rozhodnutím Pedagogickej rady boli všetky predmety, ktoré boli pred pandémiou hodnotené známkou aj naďalej hodnotené známkou, zmena nastala len v klasifikácii predmetu telesná a športová výchova – tento predmet sa v 2. polroku hodnotil slovne –absolvoval. Podkladmi pre jej získanie mohli byť:

  ·      portfólia žiackych prác,

  ·      online rozhovory so žiakmi,

  ·      riešenia komplexných úloh, online testy

  ·      tematické práce,

  ·      plnenie dištančných úloh,

  ·      dosiahnuté výsledky pred prerušením vyučovania

   

   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Jozef Jančovič

  V Trnave 28. augusta 2020

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje