• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školy Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31, 917 87 Trnava
  Adresa školy J. Bottu 31, Trnava
  Telefón033 5983811
  E-mailgymbott@szm.sk
  WWW stránkagymbott.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Jozef Jančovič033/59838130908677526 
  ZRŠMgr. Helena Kamenčíková033/5983816  
  ZRŠMgr. Zdenka Študencová033/5983816  
  ZRŠPaedDr. Peter Toman033/5983815  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Adriana Kubáňová 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Adriana Kubáňová 
   Mgr. Jana Révesová 
     
  ostatní zamestnanciOľga Škultétyová 
     
  zástupcovia rodičovIng. Peter Rády 
   Michal Machovič 
     
     
  zástupcovia zriaďovateľaMUDr. Silvia Hojerová 
   Ing. Iveta Belányiová 
   Ing. Augustín Hambálek 
     
  zástupca žiakovTímea Študencová 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  Jazyk a komunikácia SJLMgr. Adriana KubáňováSJL, CSJ
  Jazyk a komunikácia CJIng. Jana ŠtefechováANJ, NEJ, FRJ, KAJ, KNJ, KFJ
  Matematika a práca s informáciamiMgr. Jarmila BachoríkováMAT, INF, SEN, SEM, MVS, CVM,CVI
  Človek a prírodaMgr. Marta SzalóováBIO, FYZ, CHE, SEB, SEF, SEC, PRF, CVC, VKB, CVB, VKBč
  Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúraMgr. Silvia VáclavováOBN, DEJ, UMK, ETV, NAV, VYV, HUV, VUM, SED, SPS,GEO, SEG,SUK
  Zdravie a pohybMgr. Martin BarekTŠV, ŠPP, ZŠP

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 499

  Počet tried: 20

  Podrobnejšie informácie: stav k 15.9.2017

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A27 
  I.B26 
  II.A30 
  II.B31 
  III.A30 
  III.B29 
  IV.A30 
  IV.B32 
  I.S31 
  II.S26 
  III.S23 
  IV.S26 
  príma17 
  sekunda18 
  tercia21 
  kvarta15 
  kvinta18 
  sexta24 
  septima25 
  oktáva20 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.roč 7902J 77Gym 4.ročné 7902J 00Gym 4.roč šport 7902J77
  prihlásení25150136
  prijatí206045
  plán výkonov206045
  naplnenosť100%100%100%

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVBCVDCVGCVCCSJDEJFRJFYZGEOCHEINFKAJKNJ
  I.A1,961,56     1,63 2,042,592,261,04  
  I.B1,961,72     1,761,6122,241,641  
  II.A2,22,11,5112,09 1,8 1,972,32,51,3  
  II.B2,062,131,75 11,67 1,581,611,812,232,451,19  
  III.A2,141,76     1,62 1,521,481,831,211,691,5
  III.B2,342,07     2,11,732,312,242,481,281,93
  IV.A2,23     2,6      1,732,17
  IV.B1,69     1,69 2,05    1,81,5
  I.S2,462,5     2,29 2,463,143,041,36  
  II.S3,0831,671   2,77 2,772,963,081  
  III.S32,71     2,67 2,381,952,671,29  
  IV.S3     3,35      43
  príma1,821,29     1,24 1,471,761,24   
  sekunda1,832,11     1,5 1,7821,78   
  tercia21,15     1,6 1,752,051,751,05  
  kvarta1,862,07     1,79 1,862,071,51  
  kvinta2,392,06     2,39 2,563,062,111,28  
  sexta2,652,431,51 1 2,13 2,482,392,521,04  
  septima2,762,4     1,96 222,161,36  
  oktáva2,7     2,35        

  TriedaKFJMATMVSNEJOBNPRFPROSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSUK
  I.A 2,52 2,63           
  I.B 2,48 1,86           
  II.A 2,53 2,77 1,38         
  II.B 2,29 2,85 1         
  III.A 2,28 2,341,41 1,11,631,4312,51,4 1,62 
  III.B1,52,86 2,722,31 1,251,672232 2,13 
  IV.A 2,31,752,51,47 1,51,72 2,51,51,521,64
  IV.B1,892,281,61,831,06 121,67  2,67 1,581,75
  I.S 2,93 2,64           
  II.S 3,31 3,12           
  III.S 3,29 2,822,57 1,252,672 3,25  3,67 
  IV.S 2,232,53,352,12 1,832,83 3,17432,672,5
  príma 1,59 1,471          
  sekunda 2 1,671,06          
  tercia 1,8 1,8           
  kvarta 2,36 1,931,5          
  kvinta 2,89 2,67           
  sexta 2,43 2,48 1         
  septima 2,88 2,362,28 11,872,62,3311,33 2,5 
  oktáva 2,55232,15 1,52,52,88 42,67212,7

  TriedaSJLSPSSPRŠPPTŠVUMKVKBVKBčZŠP
  I.A2,67 1 11,26   
  I.B1,72 1,08 11,16   
  II.A2,57 1 11,23   
  II.B2,35 1 11   
  III.A1,721,671 1    
  III.B2,622,61 1    
  IV.A2,732,361 11,071,881,67 
  IV.B1,751,931 11,031,752 
  I.S3,36 1 11   
  II.S3,22 1 11,81  1,14
  III.S3,41 1 1   1,42
  IV.S3,31311 1,6942,911,63
  príma1,71 1 1    
  sekunda2,22 1 1    
  tercia2,05 1 1    
  kvarta2,14 11     
  kvinta2,78 1,11 11,83   
  sexta2,08 1 11,52  1,27
  septima2,363,51 1   1,11
  oktáva2,853,511 1,353,332,331,79

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A27216900000
  I.B2598800010
  II.A30691410000
  II.B319111100000
  III.A30816500000
  III.B292161100000
  IV.A30761700000
  IV.B321315400000
  I.S28191800000
  II.S27142200000
  III.S22021910000
  IV.S26232100000
  príma1797100000
  sekunda1875600000
  tercia21114600000
  kvarta1554501000
  kvinta18321300200
  sexta24312900000
  septima25561400000
  oktáva20331400000

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A27221281,93221281,9300,00
  I.B25242797,08242797,0800,00
  II.A303977132,573976132,5310,03
  II.B314040130,324033130,1070,23
  III.A303569118,973551118,37180,60
  III.B294427152,664356150,21712,45
  IV.A30269689,87268289,40140,47
  IV.B324278133,694278133,6900,00
  I.S282981106,462973106,1880,29
  II.S273185117,963171117,44140,52
  III.S223042138,273041138,2310,05
  IV.S26226387,04224086,15230,88
  príma1795356,0695356,0600,00
  sekunda18145680,89145680,8900,00
  tercia21109151,95109151,9500,00
  kvarta1594863,2094863,2000,00
  kvinta18171895,44171895,4400,00
  sexta242610108,752608108,6720,08
  septima25238695,44238695,4400,00
  oktáva202595129,752593129,6520,10

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB2103(59/44)60,68%9959,54%98303427922,21102
  Biológia 40(16/24)    171085 2,0340
  Dejepis 27(18/9)    88101 2,1527
  Francúzsky jazykB19(1/8)    4131 2,119
  Geografia 12(7/5)    3351 2,3312
  Chémia 17(5/12)    656  2,0017
  Informatika 22(20/2)    1561  1,3622
  Matematika 20(15/5)69,51%20  1352  1,4520
  Nemecký jazykB113(7/6)    643  1,7713
  Nemecký jazykB25(1/4)51,82%549,00%511 2 2,754
  Občianska náuka 24(11/13)    41010  2,2524
  Slovenský jazyk a literatúra 108(60/48)65,29%10563,39%10435302914 2,20108
  Umenie a kultúra 8(1/7)    43 1 1,758
  Základy športovej prípravy 29(23/6)    111161 1,9029

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902J gymnázium 
  I.B7902J gymnázium 
  II.A7902J gymnázium 
  II.B7902J gymnázium 
  III.A7902J gymnázium 
  III.B7902J gymnázium 
  IV.A7902J gymnázium 
  IV.B7902J gymnázium 
  I.S7902J gymnáziumšport
  II.S7902J gymnáziumšport
  III.S7902J gymnáziumšport
  IV.S7902J gymnáziumšport
  príma7902J gymnáziumšport
  sekunda7902J gymnáziumšport
  tercia7902J gymnáziumšport
  kvarta7902J gymnáziumšport
  kvinta7902J gymnáziumšport
  sexta7902J gymnáziumšport
  septima7902 5 gymnáziumšport
  oktáva7902 5 gymnáziumšport

  Rozširujúce hodiny

  Rozšírené hodiny vyplývajú z rámcového učebného plánu pre gymnáziá.Týkajú sa tried, ktoré postupujú podľa reformy školstva.

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  gymnáziumI.A, I.BCVI,CVM,2.CJ1,1,1 
  gymnáziumII.A,II.Bvoliteľné predmety, 2.CJ, CVM1,2,1žiak si vyberá z ponuky 1 voliteľný predmet s 1-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIII.A, III.Bvoliteľné predmety, 2. CJ,CVM6,1,2žiak si vyberá z ponuky 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnáziumIV,A, IV.B2. CJ,CSJ,CVM1,2,1 
  gymnáziumIV.A, IV.Bvoliteľné predmety12žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  8-ročnmé gymnázium-športpríma, sekunda, tercia,kvartaŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIII.S,septima1.CJ2 
  gymnázium - športII.S, sextavoliteľné predmety1žiak si vyberá z ponuky 1 predmet s 2 hodinovou dotáciou
  gymnázium - športIII.S, septimavoliteľné predmety4žiak si vyberá z ponuky 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou
  gymnázium - športI.S, II.S, III.SŠPP disponibilné hodiny venované tréningovému procesu
  gymnázium - športIV.S, oktávaCSJ2 
  gymnázium - športIV.S, oktávavoliteľné predmety9žiak pokračuje vo voliteľných predmetoch z 3 ročníka s dotáciou 3 hod. a vyberá si ešte jeden voliteľný predmet s dotáciou 3 hod
  gymnázium - športIV.S, oktáva1.CJ3 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Zamestnanci školy

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP4413
  DPP213
  ZPS21
  Na dohodu20
  Kvalifikovanosť100%100%

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov04343
  vychovávateľov044
  asistentov učiteľa000
  tréneri02020
  spolu06767

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška2 
  štúdium školského manažmentu 3
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  PK JAK – SJL

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Začiatkom novembra  2017 prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

  Víťazi školského kola:  

    Broňa Janáčová    ( tercia ) -  kategória C        

   Anna Hudúlová      (II.A) - kategória B         

   Kristína Rábarová     (IV. A)  - kategória A        

              V krajskom  kole olympiády zo SJL, ktoré organizovalo dňa 7.2. 2018  Gymnázium Angely Merici, sa Kristína Rábarová   umiestnila na 2. mieste  v kategórii „A“ a Anna Hodúlová  v B-kategórii získala pekné 6. miesto.

  Literárne súťaže:

  Ondrej Valent (sexta)  -  2. miesto v literárnej súťaži „Keď si vymýšľam“, ktorej vyhlasovateľom bola Kalokagatia CVČ Trnava

  PK JAK-CJ

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Krajské kolo sa uskutočnilo 12.02.2018. Výsledky:  Marek Naňo (pri) – 4.miesto.

  Olympiáda v nemeckom jazyku

  Krajské kolo sa konalo na našej škole pod organizačným vedením Mgr. Kravárikovej dňa 13.02.2018. V ňom úspešne reprezentovali našu školu Natália Kraváriková (II.A) a Matúš Lalák (III.A).

  P. Horváthová a Kraváriková pracovali ako členky poroty v celoštátnom kole ONEJ.

  Olympiáda vo francúzskom jazyku

  Žiačka triedy III.B Barbora Jurčová priamo postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo vo februári 2018 a obsadila 3.miesto v kategórii 2B.

  PK – MPI

  Matematická olympiáda – 67. ročník

  kategória B (30. 1. 2017) :           

  zúčastnili sa: Andrej Bínovský (II.A), Martin Sabo (II.A), Jakub Zubák (II.A), Jakub Herceg (II.S), Nikola Schmidtová (Sexta)

  kategória C:

  školské kolo - 30. 1. 2017

  zúčastnili sa: Alan Bohún (1.B), Katka Bachoríková (1.B), Dominika Delinčáková (1.B), Katarína Slováková (1.B)

  úspešní riešitelia: Katka Bachoríková, Katarína Slováková – postúpili do krajského kola

  krajské kolo - 10. 4. 2018 GJH Trnava

  Výsledky krajského kola:

  Katka Bachoríková

  24./34

  Katarína Slováková

  26./34

  kategória Z8

  domáce kolo  - zúčastnili sa: Nina Vadovičová, Bronislava Janáčová (tercia)

  okresné kolo - 17. 4. 2018  - ZŠ Gorkého 21 Trnava

  Výsledky okresného kola:

  Nina Vadovičová

  9./21

  Bronislava Janáčová

  17./21

  Pytagoriáda - 38. ročník

  - školské kolo – 14. 12. 2017 – zúčastnilo sa spolu 17 žiakov (príma-3 , sekunda-5, tercia-9)

  - postupujúci žiaci do OK:             Daniel Vadovič – príma

                                                                 Tomáš Knapík – príma

                                                                 Elena Ušáková – tercia

  - okresné kolo - 14. 3. 2018

  Výsledky okresného kola:

   Daniel Vadovič - príma

  3.miesto v kategórii P6

  Tomáš Knapík - sekunda

  24. miesto v kategórii P7

  Elena Ušáková  - tercia

  16. miesto v kategórii P8

  EXPERT geniality show

  - termín konania: 30. 11. 2017

  - zúčastnení žiaci (10 žiakov):

  IV.A - Gregor Bilčík, Michal Tanáč, Jakub Žák, Petra Ladvenicová, Viktória Šéryová

  IV.S - Samuel Benca, Martin Šiška, Adam Lošonský, Jonatán Rumpel, Juraj Kiss

  - najlepšie výsledky:

  Gregor Bilčík (4.A) - TOP Expert

  55. miesto v SR

  Samuel Benca (4.S)

  237. miesto v SR

  Matematický náboj Junior

  termín konania: 24. 11. 2017 - ŽŠ Spartakovská

  4-členný tím ŠGJH: Drdák (kvarta), Beťková (kvarta), Hudeková (tercia), Šurinová (tercia) -umiestnenie: 15./29

  Matemtický náboj 2018

  termín konania: 23. 3. 2018 – FMFI UK Bratislava

  4-členný tím ŠGJH: Libor Duda, Denis Klenovič, Kristián Fried,  Samuel Réves (4.B) -umiestnenie: 60./124

  MAKS – 23. ročník

  - celoročný matematický korešpondenčný seminár pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, pozostáva z 8 kôl počas celého školského roka, žiaci riešia netradičné matematické úlohy a problémy - riešenia sa odosielajú elektronicky - zapojilo sa 12 žiakov:

  Najlepšie umiestnenie žiakov:

  Daniel Vadovič – príma

  3.miesto v kraji v kategórii Maks 6

  Nina Vadovičová – tercia

  5. miesto v kraji v kategórii Maks 8

  Bronislava Janáčová – tercia

  7. miesto v kraji v kategórii Maks 8

  Ema Šurinová – tercia

  8. miesto v kraji v kategórii Maks 8

  Júlia Beťková, Otília Žemberová - kvarta

  7. miesto v kraji v kategórii Maks 9

  Matematický Klokan

  - termín konania: 19. 3. 2018

  - zúčastnilo sa: 52 žiakov– v rámci SR 63 696 súťažiacich

  Školák – 3 žiaci z prímy, Benjamín 7  - 5 žiakov zo sekundy, Benjamín 8  - 10 žiakov z tercie, Kadet - 22 žiakov z 1. a 2.R, Junior - 12 žiakov z 3. a 4.R

  Výsledky najlepších v jednotlivých kategóriách:

  Kategória

  Meno

  Úspešnosť

  Miesto v SR

  Percentil

  Školák 6

  Daniel Vadovič

  80 %

  1198. - 1251.

  72,5

  Benjamín 7

  Lucia Pacalajová

  85,8 %

  139. - 166.

  95,8

  Benjamín 8

  Nina Vadovičová

  83,3 %

  265. - 287.

  90,9

  Kadet G12

  Marek Záhumenský

  80 %

  242. - 253.

  88,4

  Junior G34

  Bruno Húževka

  60,8 %

  157. - 176.

  86,9

  iBOBOR

  - termín konania: 6.-13. 11. 2017

  - zúčastnilo sa: 158 žiakov (42 úspešných riešiteľov) – v rámci SR 74 216 súťažiacich

  Benjamín - 17 žiakov z prímy a sekundy (9 úspešných riešiteľov)

  Kadet - 11 žiakov z tercie a kvarty (5 úspešných riešiteľov)

  Junior - 80 žiakov z 1. a 2.R (10 úspešných riešiteľov)

  Senior - 50 žiakov (18 úspešných riešiteľov)

   Benjamín (zúčastnilo sa 17283 žiakov v celej SR)

  Celkové poradie

  Meno, priezvisko a trieda

  Dosiahnutý výsledok

  361. - 435.

  Lucia Pacalajová, sekunda

  69,34 bodov, 98. percentil

  Kadet (zúčastnilo sa 14687 žiakov v celej SR) 

  Celkové poradie

  Meno, priezvisko a trieda

  Dosiahnutý výsledok

  225. - 498.

  Simona Antalíková, kvarta

  73,34 bodov, 98. percentil

  Junior (zúčastnilo sa 7775 žiakov v celej SR)

  Celkové poradie

  Meno, priezvisko a trieda

  Dosiahnutý výsledok

  251. - 252.

  Oliver Burian, 2. S

  56,67 bodov, 97. percentil

  Senior (zúčastnilo sa 4716 žiakov v celej SR) 

  Celkové poradie

  Meno, priezvisko a trieda

  Dosiahnutý výsledok

  294. - 313.

  Michal Sorát, 3. A

  65,34 bodov, 94. percentil

   

  PK – ČLS,ČLH,UMK

   

  Dejepis, občianska náuka, seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  úspešnosť

  umiestnenie

  Olympiáda ľudských práv

  školské kolo

  7. 12. 2017

  Kristína Štefková

  Bruno Húževka  III.A

  Postup do krajského kola

   

  Olympiáda o Európskej únii

   

  18. 12.  2017

  Gregor Bilčík IV.A

  Filip Funovič IV.A

  Kristína Štefková III.A

   

  Do celoslovenského kola nepostúpili

   

  Vedomostná olympiáda „Kraj, ktorý je mojim domovom“

  školské kolo

  19. 10. 2017

  Romana Peťkovská II.A, Simona Slivová  II.A

  Nikola Schmidtová - sexta

   

  4. miesto v okresnom kole

  Biblická olympiáda

  školské kolo

  25. 1. 2018

  Vetronika Planetová I.B

  Vanesa Suchá I.B

  Nikola Horváthová I.B

   

  Postup do obvodného kola

   

  Mladý Európan

  (13. ročník)

  Regionálne kolo

  28. 3. 2018

  Simona Slivová II.A, Martin Hrivňák III.B, Filip Antonín III.B.

  Do celoštátneho kola nepostúpili

   

  Geografická olympiáda – kategória „Z“

  školské kolo

  12. 1. 2018

  Bea Černíková, Patrícia Homokyová, Terézia Gajdošíková – III.A

  Michal Tanáč – IV.B

  Do krajského kola nepostúpili

   

  Geografická olympiáda – kategória „A“

  Celoštátne kolo

  23. – 25. 3. 2018

  Timea Študencová - septima

  Úspešná riešiteľka

   

  Výtvarná výchova, výchova umením

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  úspešnosť

  umiestnenie

  Výtvarná súťaž "Európske kultúrne dedičstvo"

  Regionálna súťaž

  26. marec 2018

  Samuel Hužovič     (III.A)

   

  1. miesto

   

  Výtvarná súťaž

  „Moja Trnava“

  Regionálna súťaž

  19. 4. 2018

  Samuel Hužovič     (III.A)

   

  1. miesto

   

  Výtvarná súťaž „MOTÝLE, CHROBÁKY A INÝ HMYZ“

  Regionálna súťaž

  17. máj 2018

  Tomáč Knapík (sek)

  Sára Dobrovodská (sek)

  Terézia Marešová (II.B)

   

   

  1. miesto

   

  1. miesto

   

  1. miesto

   

   

  Hudobná výchova, umenie a kultúra

  názov

  súťaže

  kolo

  termín

  Meno  trieda

  úspešnosť

  umiestnenie

  Superstar

  okresné kolo

  8. 2. 2018

  Terézia Gregušová (III.B)

   

  1. miesto

   

  PK – ČLP

   

  Biologická  kat. A,B - 21.marca sa konalo Krajské kolo 52.ročníka Biologickej olympiády v kategóriách A a B. Za našu školu zabojovali: Miriam Vyrvová (II.A) - 9.miesto, Anna Hodulová(II.A) – 11. miesto, Tereza Marešová (II.B) - 14.miesto, Kristína Rábarová (IV.A) - 3.miesto, ÚR, Veronika Kotvasová (IV.A) - 13.miesto , Vladimíra Kabaňová (IV.A) - 21.miesto.

  20.10.2017 – chlapci zo IV.B - Duda, Fried, Klenovič, Réves, Trajlínek  reprezentovali v Bratislave našu školu na medzinárodnej súťaži Fyzikálny Náboj 2017 v riešení netradičných fyzikálnych úloh. Náš tím obsadil 27. miesto z 55 tímov zo slovenských gymnázií a 59.miesto spomedzi 118 stredoškolských  tímov v medzinárodnej súťaži.

   

  PK – ZDP

   

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno a trieda

  umiestnenie

  Cezpoľný beh žiačok SŠ

  Krajské kolo

  Október 2017

  Denisa Kudlová sexta

  3.miesto

  Kristína Haršányová septima

  3.miesto

  Viktória Kovácsová kvinta

  3.miesto

  Kvalifikácia v cezpoľnom behu o postup na MŠM ISF 2018

  Celoslovenské kolo

  November 2017

  Denis Bartek kvarta

  3.miesto

  Jakub Moravčík kvinta

  3.miesto

  Patrik Polačik III.S

  3.miesto

  Richard Marik II.S

  3.miesto

  Sebastián Nebyla I.S

  3.miesto

  Ján Veselský I.S

  3.miesto

  Streetball Deň študentov

  Okresné kolo

  November 2017

  Jakub Herceg II.S

  3.miesto

  Tereza Zaťková IV.S

  3.miesto

  Monika Nemčicová IV.S

  1.miesto

  Monika Koleňáková I.S

  3.miesto

  Samuel Pozdech IV.S

  1.miesto

  Simona Scherhauferová I.S

  1.miesto

  Pretláčanie rúk

  Okresné kolo

  November 2017

  Oliver Lackovič III.B

  1.miesto

  Peter Ďurko III.B 

  3.miesto

  Školské majstrovstvá okresu Trnava stolný tenis

  Okresné kolo

  December 2017

  Patrik Sýkora II.B

  1.miesto

  Richard Kollár II.A

  1.miesto

  Róbert Kollár IV.A

  1.miesto

  Lukáš Neštický II.A

  1.miesto

  Volejbal žiakov SŠ

  Okresné kolo

  Január 2018

  Samuel Benca IV.S , Simon Drobný III.S , Martin Grell IV.S, Patrik Ješko II.B, Ján Kiripolský III.B, Samuel Kopšík III.S, Lukáš Neštický II.A, Juraj Sekera III.S, Patrik Šarmír III.S, Martin Šiška IV.S, Michal Tanáč IV.A

  1.miesto

   

  Volejbal žiačok SŠ

  Okresné kolo

  Január 2018

  Lenka Buchová III.S, Hana Búliková IV.B , Lucia Drgoňová III.S, Martina Janáčová II.S, Kristína Kováčová oktáva, Adriana Límová III.S, Helena Melúšová Oktáva, Karin Rechtoríková III.S, Simona Škrabáková IV.A, Lucia Vríčanová II.S

  1.miesto

   

  Basketbal žiakov SŠ

  Okresné kolo

  Január 2018

  Samuel Benca IV.S, Jakub Herceg II.S

  Juraj Kiss IV.S, David Kormúth Oktáva

  Ondrej Machovič Oktáva, Adam Minár Oktáva, Samuel Pozdech, IV.S

  Jonatán Rumpel IV.S, Martin Šiška IV.S

  1.miesto

   

  Basketbal žiačok SŠ

  Okresné kolo

  Január 2018

  Vanesa Burianová I.S, Kristína Halgošová II.S, Patrícia Hanúsková II.S, Eliška Heliová I.S, Monika Koleňáková I.S, Lucia Lojová I.S

  Monika Nemčicová IV.S, Simona Scherhauferová I.S, Petra Tapušíková II.S, Kristína Valková I.S, Soňa Zelenayová II.B

  1.miesto

   

  Kvalifikácia ISF na stredoškolské majstrovstvá sveta v basketbale 3x3 dievčat

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  umiestnenie

  Basketbal

  Celoslovenské

  Apríl 2018

  Kristína Valková

  I.S

  3.miesto

  Patrícia Hanúsková

  II.S

  3.miesto

  Lucia Lojová

  I.S

  3.miesto

  Vanesa Burianová

  I.S

  3.miesto

  Školské majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  umiestnenie

  Stolný tenis

  Celoslovenské

  Apríl 2018

  Richard Kollár

  II.A

  7.miesto

  Róbert Kollár

  IV.A

  7.miesto

  Lukáš Neštický

  II.A

  7.miesto

  Patrik Sýkora

  II.A

  7.miesto

   Župná olympiáda

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  Disciplína umiestnenie

  Atletika

  Krajské

  Apríl 2018

  Kristína Haršányová

  septima

  100m prekážok 1.miesto

  Kristína Haršányová

  septima

  Skok do výšky 1.miesto

  Veronika Mečiarová

  kvinta

  100m prekážok 1.miesto

  Martina Lafeková

  sexta

  100m      2.miesto

  Viktória Kovácsová

  kvinta

  200m     2.miesto

  Viktória Kovácsová

  kvinta

  Hod oštepom 2.miesto

  Natália Šintálová

  kvinta

  Skok do diaľky 3.miesto

  Patrik Šima

  kvinta

  200m        2.miesto

  Jakub Moravčík

  kvinta

  400m 3.miesto

  Kristián Branderský

  oktáva

  Vrh guľou 1.miesto

  Kristián Branderský

  oktáva

  Hod diskom 1.miesto

  David Kormúth

  oktáva

  Hod diskom 3.miesto

  Volejbal dievčatá

  Krajské

  Apríl 2018

  Lenka Buchová

  III.S

  2.miesto

   

  Lucia Drgoňová

  III.S

  2.miesto

   

  Adriána Limová

  III.S

  2.miesto

   

  Karina Rechtoríková

  III.S

  2.miesto

   

  Lucia Vríčanová

  II.S

  2.miesto

   

  Martina Janáčová

  II.S

  2.miesto

   

  Kristína Kováčová

  Oktáva

  2.miesto

   

  Helena Melušová

  Oktáva

  2.miesto

   

  Simona Škrabáková

  II.A

  2.miesto

   

  Baketbal dievčatá

  Krajské

  Apríl 2018

  Monika Nemčicová

  IV.S

  1.miesto

   

  Kristína Halgošová

  II.S

  1.miesto

   

  Patrícia Hanúsková

  II.S

  1.miesto

   

  Monika Koleňáková

  I.S

  1.miesto

   

  Tereza Zaťková

  II.S

  1.miesto

   

  Vanesa Burianová

  I.S

  1.miesto

   

  Eliška Heliová

  I.S

  1.miesto

   

  Karolína Lisická

  I.S

  1.miesto

   

  Lucia Lojová

  I.S

  1.miesto

   

  Simona Scherhauferová

  I.S

  1.miesto

   

  Petra Tapušíková

  II.S

  1.miesto

   

  Kristína Valková

  I.S

  1.miesto

   

  Baketbal chlapci

  Krajské

  Apríl 2018

  Martin Šiška

  IV.S

  2.miesto

   

  Jakub Herceg

  II.S

  2.miesto

   

  Ondrej Machovič

  Oktáva

  2.miesto

   

  Samuel Pozdech

  IV.S

  2.miesto

   

  Adam Minár

  Oktáva

  2.miesto

   

  David Kormúth

  Oktáva

  2.miesto

   

  Jonatán Rumpel

  IV.S

  2.miesto

   

  Samuel Benca

  IV.S

  2.miesto

   

  Adrián Selnekovič

  IV.S

  2.miesto

   

   Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale

   

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  umiestnenie

  Baketbal dievčatá

  Krajské

  Apríl 2018

  Monika Nemčicová

  IV.S

  7.miesto

  Kristína Halgošová

  II.S

  7.miesto

  Patrícia Hanúsková

  II.S

  7.miesto

  Monika Koleňáková

  I.S

  7.miesto

  Tereza Zaťková

  II.S

  7.miesto

  Vanesa Burianová

  I.S

  7.miesto

  Eliška Heliová

  I.S

  7.miesto

  Karolína Lisická

  I.S

  7.miesto

  Lucia Lojová

  I.S

  7.miesto

  Simona Scherhauferová

  I.S

  7.miesto

  Petra Tapušíková

  II.S

  7.miesto

  Kristína Valková

  I.S

  7.miesto

   Školské majstrovstvá kraja v atletike

   

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  Disciplína umiestnenie

  kto žiaka pripravoval

  Atletika

  Krajské

  Máj 2018

  Denis Bartek

  kvarta

  1000m 1.miesto 

  Kotala

  Školské majstrovstvá Slovenska v atletike SŠ

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  Disciplína umiestnenie

  kto žiaka pripravoval

  Atletika

  Celoslovenské

  Jún 2018

  Kristína Haršányová

  septima

  100m prekážok 2.miesto

  Čordáš

  Kristína Haršányová

  septima

  Skok do výšky 2.miesto

  Čordáš

  Kristína Haršányová

  septima

  Štafeta 400-300-200-100 2.miesto

  Čordáš

  Denisa Kudlová

  sexta

  Štafeta 400-300-200-100 2.miesto

  Kotala

  Patrik Šima

  kvinta

  Štafeta 400-300-200-100 2.miesto

  Kotala

  Jakub Moravčík

  kvinta

  Štafeta 400-300-200-100 2.miesto

  Kotala

   Kalokagatia 2018 školské majstrovstvá Slovenska v atletike ZŠ

  názov súťaže

  kolo

  termín

  meno

  trieda

  Disciplína umiestnenie

  kto žiaka pripravoval

  Atletika

  Celoslovenské

  Jún 2018

  Denis Bartek

  kvarta

  1000m 2.miesto 

  Kotala

   

   

   

   

   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  14. 3. 2018 sa 264 študentov našej školy 1. - 3. ročníka zúčastnilo prezentácie projektu „Škola ľudskosti“ - príbeh Nicholasa Wintona.

  PK JAK – SJL

  Exkurzie

  12. októbra 2017  sme zrealizovali literárno – dejepisnú  exkurziu do Modry a Hlbokého s tematikou SNO. Zúčastnili sa na nej žiaci prímy až tercie.

  14. júna  2018 sa žiaci  tried III.A, III.B a septima  zúčastnili na literárnej exkurzii venovanej štúrovcom. V štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici  najprv absolvovali  prednášku „Štúrovci netradične“, navštívili rodisko Andreja Sládkoviča – Krupinu a poslednou zastávkou bola  Banská Štiavnica.

  Kultúrne podujatia - návštevy divadelných predstavení

  Učitelia SJL zorganizovali 18. októbra 2017  pre žiakov IV.B a III.A  návštevu divadelného predstavenia v SND  Bratislava – Bačova žena.  Ďalej to boli predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave  - v novembri predstavenie Ťapákovci pre I.B, Ján Palárik Beskydov a Ťapákovci pre triedu kvinta. Nitrianske divadlo Jána Bagara zase ponúklo našim žiakom spracovanie Balzacovho románu – Otec Goriot. Pozreli si ho žiaci sexty, II.A a II.B.

  PK SJL  zabezpečila aj filmové predstavenie Najtemnejšia hodina pre žiakov klasických tried dňa 13.2. 2018, kedy sa na našej škole konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

  Iné aktivity

   Učitelia slovenského jazyka a literatúry sa podieľali na príprave a organizácii Dňa otvorených dverí na ŠGJH v decembri 2017 a  spolupracovali aj pri  príprave kultúrneho programu   Športovec roka  ŠGJH  za rok 2017.

  Ďalej sa žiaci našej školy podieľali  na zabezpečení  kultúrneho  programu  pre zriaďovateľa VÚC, ktorý organizoval   podujatie  ku Dňu zdravotníkov.

  PK JAK – CJ

  Exkurzie

  21.-26.09.2017, Provence (FR), cieľom bolo spoznávanie reálií francúzsky hovoriacej krajiny a precvičenie si jazykových schopností v praxi.

  Bratislava v anglickom jazyku, 28.09.2017, žiaci IV.B., cieľom bola prezentácia pamätihodností hlavného mesta v anglickom jazyku.

  23.05.2018, žiaci 2. ročníka, Viedeň. Zúčastnilo sa na nej 42 žiakov z tried II.A, II.B a sexta.

  28.5.2018, exkurzia po Trnave v anglickom jazyku, III.B.

  Kultúrne podujatia

  Predstavenie anglického divadla, Trnava, 23.01.2018, žiaci 1. a 2. ročníka. Semináre

  Maturanti IV.A triedy sa 21.02.2018 zúčastnili na seminári o príprave na maturitné testovanie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

  PK – MPI

  Akadémia Trojstenu - termín: 8. 12. 2017 - FMFI UK v Bratislave,  študenti seminárov z matematiky, fyziky, informatiky a programovania sa zúčastnili na populárno-vedeckých prednáškach zo zaujímavých oblastí týchto vedných disciplín.

  Deň otvorených dverí - 12. 12. 2017

  Záujemcom o štúdium na našej škole sme predviedli počítačovú miestnosť a oboznámili ich s prácou na hodinách informatiky, matematiky ako aj s využitím IKT vo vyučovaní týchto predmetov. Demonštrovali sme žiacke práce z hodín informatiky a žiak III.A, Michal Sorát, návštevníkom priblížil školské webové sídlo www.gymbott.edupage.sk ako aj využitie e-learningu.

  Spolupráca pri  príprave kultúrneho programu   Športovec roka  ŠGJH  za rok 2017. Na propagáciu školy slúži aj webová stránka školy, ktorú spravuje a aktualizuje kolegyňa Vanáková.

  PK ČLS,ČLH,UMK

  Exkurzie

  12. 10. 2017 Literárno–dejepisná exkurzia „Slovenské národné obrodenie – Modra, Hlboké“ príma – tercia

  15. 12. 2017  exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi. Zúčastnili sa študenti kvarty a CVD a SED 3.  Tento projekt pre študentov stredných škôl a gymnázií organizovali pracovníci Galantského osvetového strediska v rámci projektu "O holokauste pravdivo a otvorene" a "Holokaust v Seredi".

  4. 4. 2018 Koncentračný tábor – Osvienčim, Bžezinka“ – dejepisná  1-dňová  pre 3. ročník

  26. 4. 2018. Petronell – Carnuntum – prvý ročník

  14.6. 2018 Literárno-dejepisná exkurzia Banská Bystrica, Krupina, Banská Štiavnica,  pre 3. ročník

  Besedy, prednášky

  27. 11. 2017 sa 40 študentov štvrtého ročníka zúčastnilo na panelovej diskusii  "Slovensko diskutuje o EÚ", ktorá sa konala v priestoroch mariánskeho seminára - Marianum v Trnave. Podujatie bolo jedným zo série diskusných podujatí a sa konalo z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

  27. 11. 2017 INTERAKTÍVNA DISKUSIA  - téma bola veľmi aktuálna a zaujímavá: Vyrovnávanie sa s extrémizmom, predsudkami a populizmom, o tolerancii medzi ľuďmi s rozdielnymi názormi alebo vierovyznaním. Následne sa uskutočnilo metodické stretnutie s vyučujúcimi.

   

  23. 2. 2018 sa trieda III.A zúčastnila na vzdelávacom seminári Európskeho spotrebiteľského centra.

  12. 4. 2018 - Panelová diskusia - medzináboženský dialóg a migračná kríza 1. ročník.

  Kultúrne podujatia

  Rok 2018 je venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali 27. 11. 2017 návštevu  divadelného predstavenia: „ Štefánik – slnko v zatmení“ pre študentov 3. a 4. ročníka  - Divadlo Andreja Bagara v Nitre  

  PK – ČLP

  Exkurzie

  8. 9. 2017 - sa študenti 2. ročníka – CVB zúčastnili na exkurzii Trnavské rybníky. Cieľ – poznávanie rastlín a živočíchov oblasti, história, ekológia a význam chráneného areálu. 

  29. 9. 2017 -  sa členovia biologického krúžku zúčastnili na festivale vedy Noc výskumníkov v Starej tržnici v Bratislave, kde bola prezentácia vedeckých stánkov a interaktívnych exponátov prezentovaných vedcami z výskumných ústavov   SAV, najvýznamnejších slovenských univerzít a tiež zástupcami inovatívnych spoločností v oblasti výskumu a vývoja.

  17.5.2018 - sa študenti tretieho ročníka, navštevujúci seminár z chémie zúčastnili na exkurzii do laboratórií viacerých katedier FPV UCM. Okrem informácií o študijných programoch a uplatnení absolventov v praxi, videli praktické ukážky na jednotlivých pracoviskách. Dozvedeli sa novinky o využívaní biotechnológií, nukleárnych analytických metód, analýze potravín, dekontaminácii životného prostredia a veľa ďalších. Všetko, čo sa dozvedeli, využili pri vypracovaní PL.

  23. 5.2018 - žiaci prvého ročníka navštívili bývalú botanickú záhradu MTF STU v Trnave. Každý žiak predstavil svojim spolužiakom jeden strom. Mali možnosť spoznať krásny kus zelene uprostred trnavských panelákov a načerpať energiu zo živých stromov.

  Besedy, prednášky

  17. 9. 2017 – sa členovia biologického krúžku zúčastnili na prednáške Chránený areál Trnavské rybníky spojenej s  praktickými ukážkami terénnej práce entomológa. Prenášal PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD, z  Pedagogickej fakulty TU.

  26.10.2017 - si študenti seminárov z biológie a chémie tretieho a štvrtého  ročníka, septimy a oktávy v Centre vedecko-technických informácií SR Bratislave vypočuli  zaujímavú prednášku “Potrebujeme vakcíny proti vírusom?“ - o vírusoch, o potrebe očkovania proti nim, ale aj o tom, prečo sa nedajú vyrobiť univerzálne vakcíny.

  8.11.2017 –  sa väčšina členov PK  s vyše 100 študentami zúčastnila   v rámci Týždňa vedy a techniky na prednáškach a workshopoch o prírodných vedáchna tému: Technológie budúcnosti, ktoré pripravila FPV  UCM.

  8.12.2017 -  žiaci  SEF v spolupráci s PK MPI  absolvovali prednášky v rámci  Akadémie Trojstenu 2017 , organizované FMFI UK v BA. Témy: RNDr. Richard Ostertág, PhDBezpečnosť elektronických prístupových systémov

  RNDr. Róbert Kysel, PhD.Čo je to 500-ročné zemetrasenie a ako sa určuje

  Doc. Martin Plesch, PhD.Náhodnosť okolo nás

  20.2.2018 - Mariška, Molekuly a Medicína, FCHPT STU,(Klub Sokrates a AZU Bratislava) doc.Peter Szolcsányi ( 10% z niečoho)

  Iné aktivity - Dni zdravia

  V druhom polroku sme zapojili dievčatá a chlapcov z tretieho ročníka do  programu Dní zdravia varením sirupov, smoothies, prípravou vynikajúcich nátierok, chlebíkov, lievancov a iných dobrôt. 

  31.5.2018 – sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili na prednáške o betaglukáne s  Mgr.Jakubíkom z firmy Natures,po skončení diskutovali o možnostiach riešenia ich zdravotných problémov

  31.5. 2018 – Stravovanie podľa princípov tradičnej čínskej medicíny s Dr. Jandovou

  1.6.2018 – Liečivá dizajnované prírodou s doc.Maliarom z FPV UCM, čo sme nestihli v rámci Vedeckej cukrárne v TT

  Deň narcisov - aj v tomto roku sa naši študenti aktívne podieľali na Dni narcisov. Dňa 13. 4. 2018 sa zúčastnili na 22. ročníku verejno - prospešnej zbierky Ligy proti rakovine a vyzbierali spolu 4 403,64 €.

  Záujem študentov sa snažíme vzbudiť ponukou letných kempov z fyziky, chémie a biológie v rámci cezhraničnej spolupráce Trnavského kraja. Hoci počet miest v týchto kempoch je obmedzený, naši študenti sa na nich zúčastňujú od začiatku ich organizovania v stále väčšom počte. Teší nás, že  každoročne záujemcov o túto aktivitu pribúda. V tomto školskom roku nám viacerí tretiaci zareagovali aj na Letnú školu FCHPT STU .

  PK – ZDP

  Deň študentstva -  22.11.2017 sa na našej škole uskutočnil Športový deň v duchu osláv Dňa študentstva 17.novembra 1989. Študenti oslavovali oduševnenými súbojmi vo futsale. Atmosféra podujatia aj napriek tomu, že bola veľmi bojovná sa po celý čas niesla v priateľskom tóne, študenti sa navzájom povzbudzovali a tlieskali si.

         Vianočný stolnotenisový turnaj - tradičný turnaj v tradičnom vianočnom čase. Aj v tomto roku zorganizovala predmetová komisia Zdravie a pohyb pre všetkých priaznivcov stolného tenisu školský turnaj, ktorý sa konal 20.12.2017. Vo vianočnej atmosfére sme boli svedkami zaujímavých zápasov za „zelenými“ stolmi.

   

  Kultúrne podujatie - V Divadle Jána Palárika sa 30. 1.2018 konalo kultúrne podujatie „Športovec roka,“ kde sa  vyhlasovali najlepší športovci našej školy.

  Poradie ankety o Najlepšieho športovca Športového gymnázia Jozefa Herdu za rok 2017:

  1. miesto: Barbora Tomanová (plávanie)

  2. miesto: Vanesa Hocková (streľba)

  3. miesto: Martin Chren (cyklistika)

  Lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v dňoch 24.2.2018 až 2.3.2018 v lyžiarskom centre Tále. Zúčastnilo sa na ňom 62 žiakov z prvého ročníka. Kurz bol zavŕšený lyžiarskymi pretekmi, na ktorých sa zúčastnili žiaci zo všetkých výkonnostných družstiev.

   

   

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  V školskom roku 2017/2018 škola pokračovala v pravidelnom projekte " Športovec roka". Išlo už o 18 ročník projektu, ktoré má trvalé miesto v kalendári školy.

  Ďalej škola participovala aj na ďalších projektoch so športovým zameraním ako napríklad projekt " Otvorená škola", vzhľadom na výrazné športové úspechy školy v športovej oblasti sa škola úspešne uchádzala o granty prideľované na športovú činnosť.

  Učitelia našej školy sú zapojení do projektu "Digiškola" a "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020".

  DNI ZDRAVIA

  Na športovej škole - športový duch

  Kto by dobrovoľne neprijal, keby mu škola navrhla mať dva voľné dni?

  No, nie tak úplne. Naše gymnázium sa v dňoch 31.5. - 1.6.2018 riadilo heslom: ,,Vykročme za zdravím‘‘. Nikto sa neflákal, mali sme bohato pripravený program. Športové hry a súťaže, ako napríklad tenis, vybíjaná či streetball nesmeli chýbať, na pretras sa dostali aj menej tradičné športy ako cvičenie kaligrafickej jogy, power jogy, cvičenie na trampolínkach či cross-fit s hudbou. Žiaci pripravili lahodné a najmä zdravé občerstvenie, dostupné pre každého hladného, kto išiel okolo a veľkou zaujímavosťou boli najmä prednášky rôzneho druhu. Mohli ste sa dozvedieť niečo o stravovaní podľa princípov tradičnej čínskej medicíny, o výžive športovcov a potravinovej intolerancii, či o prírodných liečivách a zázračnej hube - hlive ustricovej. Svojou návštevou nás poctil olympionik Marián Bokora paralympionici Veronika Vadovičová a Peter Zaťko.

  Súčasťou dvojdňového programu bola aj výstava „Od rituálu k symbolu“, prostredníctvom ktorej sme sa mohli čosi dozvedieť z histórie olympijskej štafety. A pre tých, ktorí to najviac potrebujú, sa tí plnoletí z nás rozhodli prispieť darovaním tej najvzácnejšej tekutiny - vlastnej krvi.

  Všetci sme tento oddych vďačne prijali, vo vzduchu vládla uvoľnená atmosféra a zažili sme kopu zábavy. Tešíme sa opäť na ďalší rok, nedočkaví, čo pre nás škola znova pripraví.


  Účasť v projektoch, úspechy a ocenenia v školskom roku 2017/2018

       Športové gymnázium Jozefa Herdu sa aktívne a úspešne zapojilo do viacerých celoštátnych projektov zameraných na športovú oblasť a výchovu mládeže v duchu olympijských ideálov. Škola sa pravidelne zapája do projektu Slovenského olympijského výboru pod názvom Olympijské festivaly Slovenska a Olympijský deň, ďalej do projektu Slovenskej asociácie športu na školách pod názvom Škola roka.  V týchto projektoch patríme k najúspešnejším školám v rámci Slovenska. Okrem spomenutých projektov sme v januári 2018 realizovali vlastný projekt – 18. ročník ankety o Športovca školy a talent školy. Z ďalších vlastných aktivít spomenieme Duel gymnázií – športovo-vedomostná súťaž žiakov 2 trnavských gymnázií. Úspešne sme sa zapojili aj do projektu mesta Trnava pod názvom Dni zdravia s mottom „Vykročme za zdravím“, v rámci ktorých sme v júni 2018 zorganizovali sériu prednášok a besied (napr. s čestnými hosťami – olympionikom Mariánom Bokorom a paralympionikmi Veronikou Vadovičovou a Petrom Zaťkom), podujatia, darovanie krvi a viacero športových a pohybových aktivít.

   

       V rámci mesta a regiónu, ale i celého Slovenska patria naši žiaci v oblasti športu k tým najúspešnejším. Za všetky športové výsledky a úspechy žiakov školy spomenieme najvýznamnejšie:

  ·         víťazstvá a medailové umiestnenia na Župnej olympiáde stredoškolákov

  ·         víťazstvá, medailové umiestnenia a účasť športovcov na školských M-SR v atletike,  basketbale a stolnom tenise

  ·         účasť Miroslavy Záborskej a Barbory Tomanovej na plaveckých Majstrovstvách Európy juniorov v Izraeli

  ·         účasť strelkyne Vanesy Hockovej na juniorských Majstrovstvách Európy v streľbe

  ·         účasť strelkyne Vanesy Hockovej na juniorských Majstrovstvách sveta v streľbe

  ·         účasť tenistky Lenky Starej na juniorskom Grand slamovom turnaji Rolland Garos v Paríži

   

  Viacero našich žiakov získalo ocenenia za mimoriadne športové výsledky od:

  ·         predsedu Trnavského samosprávneho kraja

     TOP športovec TTSK

  V kategórii - Top desiatka  žiakov vo veku 10-15 rokov bez určenia poradia:

  Nina Vadovičová – členka plaveckého klubu STU Trnava

  František Jablčník – člen plaveckého klubu STU Trnava

   

  V kategórii - TOP desiatka  dorastencov a juniorov bez určenia poradia:

  Barbora Tomanová – členka Plaveckého klubu STU Trnava

  Miroslava Záborská – členka Plaveckého klubu STU Trnava

  Filip Mitrovič – člen džudistického klubu Slávia Trnava

  Alexandra Hagarová – členka krasokorčulilarskeho klubu Trnava

  Vanesa Hocková – členka trnavského streleckého klubu

   

  V kategórii - TOP 9 dospelých bez určenia poradia:

  Adam Halas – člen Plaveckého klubu STU Trnava

   

  V kategórii - Talent roka:

  Vanda Vargová – členka Tenisového klubu Empire Trnava

   

  Župné štipendium

  Ocenení študenti ŠG J. Herdu za športové úspechy:

  Alexandra Hagarová - za mimoriadne výsledky v krasokorčuľovaní

  Tomáš Niedl - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Barbora Tomanová - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Miroslava Záborská - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Táňa Potocká - za mimoriadne výsledky v plávaní

  Veronika Mečiarová - za mimoriadne výsledky v atletike

  Adam Arbet - za mimoriadne výsledky v tenise

  Lenka Stará - za mimoriadne výsledky v tenise

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Tematická inšpekcia bola vykonaná v čase od 25.,26.,29.,31.1.2018

  Predmet školskej inšpekcie: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov gymnázia v oblasti čitateľskej gramotnosti

  Zo záverečnej správy vyplýva, že v rámci podmienok výchovy a vzdelávania bola realizácia čitateľskej gramotnosti v škole zabezpečená čiastočne. Škola využíva doplnkové organizačné formy vyučovania v súvislosti s rozvojom ČG žiakov.

  Na základe zistení a ich hodnotení boli stanovené nasledovné odporúčania:

  - zaraďovať výraznejšie do výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách všetkých predmetov prácu s textom zameranú na rozvíjanie ČG na úrovni aplikácie a produkcie.

  - ustanoviť koordinátora ČG

  Inšpekcia na prešetrenie sťažnosti bola vykonaná dňa 15.5.2018

  Predmetom sťažnosti bola námietka na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úroveň B2.

  Zo záverov vyplýva, že štátna školská inšpekcia prešetrením prvej sťažnosti nezistila porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov a prešetrení druhej sťažnosti boli zistené drobné porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov - Pokyny a kritériá na hodnotenie PFIČ MS - cudzie jazyky - Maturita 2018. Záverom bola úprava hodnotenia PFIČ sťažovateľa.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Škola je situovaná v blízkosti centra mesta. Je komunikačne ľahko dostupná.

  Škola má 20 kmeňových tried.

  Využíva tieto odborné učebne: odborné učebne pre vyučovanie fyziky,chémie a biológie, učebňu Infoveku , 1 učebňu výpočtovej techniky so softvérovým vybavením, jazykové učebne s knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

  Učitelia každej PK majú k dispozícii vlastné kabinety, ktoré slúžia na uloženie pomôcok a pre prípravu práce učiteľa. Sú vybavené zodpovedajúcim nábytkom, výpočtovou technikou, zavedeným internetom a pomôckami pre vyučovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí pre prípravu učiteľa . Vybavenie kabinetov je potrebné pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

  Škola má k dispozícii študovňu a knižnicu pre žiakov a pedagógov. Interiér a exteriér školy sú upravené tak, aby spĺňali hygienické požiadavky.

  Škola má telocvičňu, atletický areál, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt. V spolupráci s partnerskými klubmi sú športové tréningy realizované v ich priestoroch a v priestoroch vysokých škôl. Ku škole patrí školský internát a novozrekoštruovaná jedáleň.

  Vzhľadom na rozvoj IKT je cieľom našej školy vybaviť odborné učebne modernými technológiami - dostatočný počet počítačov pripojených na internet, zabudované dataprojektory.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie


  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení

  výchovno – vzdelávacieho procesu

  za rok 2017

   

  Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

   

  1 231 522,06

  Normatívne

  1 205 216,00

  z toho:

   

  osobné náklady

  mzdy a platy

  812 654,99

  odvody

  279 050,38

  prevádzkové náklady

  prevádzka školy

  93 796,42

  presun do r. 2018

  19 714,21

  Nenormatívne

  26 306,06

  z toho:

   

  vzdelávacie poukazy

  11 590,00

  štipendiá

  453,06

  mimoriadne výsledky žiakov

  400,00

  lyžiarsky výcvik

  9 150,00

  učebnice

  3 135,00

  odchodné

  1 578,00

  Vzdelávacie poukazy vyplatené:

  11 590,00

  formou odmien

  6 762,50

  odvody z odmien do poisťovní

  2 363,49

  formou príspevku na pomôcky

  2 362,01

  odložené finančné prostriedky

  102,00

  Finančné prostriedky z rozpočtu TTSK použité na :

   

   

  prevádzkové náklady (energie, materiál, údržba, nájomné, služby)

   

  27 895,00

  Finančné prostriedky z vlastných príjmov

   

  8 408,77

  z toho:

   

  prenájom nebytových priestorov (použité na úhradu energií, nákup materiálu, opravu budov, aut a športového náradia)

  2 008,80

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Koncepčný zámer rozvoja školy:

  - dodržať plán výkonov - zámer bol dodržaný

  - dodržiavať ŠkVP a OVP - zámer dodržaný

  - zvyšovať odbornosť učiteľov školy - možno konštatovať, že školení organizovaných MPC, ÚIPŠ a ŠPÚ sa zúčastňujú vyučujúci školy na základe vlastného záujmu aj potrieb školy, získané poznatky odovzdávajú kolegom v rámci predmetových komisií.

  - zvyšovať pocit zodpovednosti študentov za úroveň vlastných vedomostí a športových výkonov

  - podporovať medziľudské vzťahy, dodržiavanie ľudských práv, potláčať všetky prejavy intolerancie

  - spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave v oblasti profesijnej orientácie i pri riešení individuálnych problémov - v tejto oblasti sa darí veľmi dobre.

  - dokončiť rekonštrukciu telocvične - august 2018

  - zaviesť internet celoplošne v škole

  Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania na našej škole - pripravujeme dlhodobý zámer, ktorého súčasťou je

  - zabezpečiť znižovanie energetickej náročnosti, urobiť zateplenie budovy školy, ktorá nevyhovuje kritériám tepelných strát.

  - v areáli školy vybudovať novú telocvičňu, v ktorej by sa realizovala kvalitnejšia príprava našich študentov a zároveň by sa rozšírila možnosť poskytovania vhodných priestorov na zvyšovanie pohybovej aktivity mládeže v rámci voľnočasových aktivít

  - zlepšiť stav IKT na škole - postupne vybaviť učebne technikou (biele tabule, dataprojektory), modernizácia zastaralej techniky

  - zatraktívniť našu školu v očiach verejnosti - zmena obsahu aj vizualizácie webového sídla školy

  - zaviesť a aktívne využívať elektronickú triednu knihu

  - zrekonštruovať bežeckú dráhu vo vonkajšom športovom areáli

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného stredoškolského vzdelania, ktoré má všeobecný charakter a zároveň prihliada na schopnosti, nadanie , talent a záujmy žiaka. Určenie stavu, v ktorom sa škola nachádza a návrh ďalšieho smerovania vychádza z analýzy:

  SILNÉ STRÁNKY

  SLABÉ STRÁNKY

  §  riadenie

  §  výhodná poloha v blízkosti centra mesta, železničnej a autobusovej stanice

  §   úplná kvalifikovanosť učiteľov vo všetkých predmetoch

  §   kvalitná pripravenosť študentov na ďalšie štúdium, dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní na VŠ

  §  možnosť profilácie žiakov pomocou širokej ponuky voliteľných predmetov

  §   pozitívna atmosféra

  §  dobrý vzťah učiteľ – žiak, tréner - žiak

  §  dobrá spolupráca škola – rodičia

  §  pozitívny vzťah k inovatívnym formám učenia

  §  výborné športové výsledky

  §  výborná spolupráca školy so športovými klubmi

  §  vlastná telocvičňa, školská jedáleň, prednášková miestnosť (aula)

  §  organizácia rozmanitých školských akcií (exkurzie, besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové podujatia)

  §  rozširujúca a prehlbujúca sa spolupráca školy s rôznymi inštitúciami

  §  ochota učiteľov vzdelávať sa

  §  účinný informačný systém školy 

  §  vysoká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a mimovyučovacími povinnosťami, pribúdajúca agenda

  §  nerovnomerné rozdelenie mimovyučovacích povinností medzi učiteľov

  §  nedostatok vlastných finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivít

  §  nedostatočné priestory pre delené hodiny

  §  u časti pracovníkov nezáujem o problémy mimo svojej náplne práce

  §  nedostatočné environmentálne aktivity

  §  sociálne vzťahy v zbore – nedostatok empatie v interpersonálnych vzťahoch

  §  uprednostňovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučovací proces

  §   vytrácajúce sa laboratórne práce a pokusy z vyučovania prírodovedných predmetov (zníženie dotácie, hodiny s celou triedou, nedostatok pomôcok)

  §  nedostatočná reflexia vlastnej práce učiteľmi

  §  zníženie počtu delených hodín v niektorých predmetoch

  §  klesá motivácia žiakov vzdelávať sa a samostatne riešiť problémy

  § starostlivosť o talentovaných žiakov

  PRÍLEŽITOSTI

  RIZIKÁ

  §  možnosť študovať v zahraničí už počas SŠ

  §  prispôsobenie vzdelávania moderným trendom

  §  zapájanie školy do externého testovania

  §  hľadanie nových mimorozpočtových zdrojov

  §  možnosť zapájať sa do rôznych projektov

  §  možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility žiakov a učiteľov

  §  budovanie a propagovanie e-learningového vzdelávania na škole

  §  celoštátna a medzinárodná podpora športu a športových aktivít mládeže

  §  bohaté možnosti regiónu (besedy, exkurzie, prednášky, spolupráca s VŠ)

  §  zlepšenie počítačovej gramotnosť pedagógov

  §  informatizácia v takmer všetkých oblastiach života

  §  zlá finančná situácia v odvetví školstva

  §  nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca v oblasti reformy školstva

  §  nárast administratívnych prác pedagogických i nepedagogických zamestnancov

  §  nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov pre nový systém vzdelávania, chýbajúca aktuálna odborná literatúra

  §  pre niektoré predmety dodané učebnice nekorešpondujú úplne s ŠVP

  §  finančná náročnosť nákupu a udržiavania IKT

  §  pretrvávajúce nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti

  §  pretrvávajúca vysoká zaťaženosť učiteľov mimovyučovacími povinnosťami

  §  časovo náročný systém získavania kreditov

  §  aktivita a tvorivosť učiteľa je brzdená vyhoretosťou

  §  nepriaznivé demografické trendy

  §  prehnané nároky v zadaniach olympiád

  §  značný nesúlad ŠVP s cieľovými požiadavkami na MS najmä v prírodovedných predmetoch

   

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Športové gymnázium J. Herdu patrí v úspešnosti prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium medzi najlepšie stredné školy v regióne.

  Potvrdzujú to výsledky prijatia absolventov maturujúcich v šk. roku 2017/2018 na ďalšie štúdium. Dosiahnutý úspech je zúročením dobrej odbornej prípravy v škole, záujmu študentov byť úspešný.

  Na výsledku sa podieľa správne rozhodnutie pre štúdium na vybranej VŠ ako aj systematická príprava na zvládnutie nárokov prijímacích skúšok.

  Úlohou kariérového poradcu na našej škole je koordinovať rozhodovanie žiakov, pomáhať a viesť žiakov k zodpovednému výberu voliteľných predmetov a následne VŠ.

  Činnosť výchovného a kariérového poradcu prebiehala v šk. roku 2017/2018 podľa plánu v súlade s platnou legislatívou. Počas šk. bolo študentom, učiteľom a rodičom poskytované poradenstvo v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy.

  Študenti všetkých maturitných ročníkov boli poučení o spôsobe a termínoch vyplňovania prihlášok na VŠ v rámci triednických hodín.

  11. 10. 2017 sa 48 študentov maturitných ročníkov zúčastnilo na Veľtrhu vzdelávania Akadémia 2017. Účastníci mohli konzultovať priamo so zástupcami slovenských a zahraničných vysokých škôl o možnostiach štúdia po maturite a aj so zástupcami akreditovaných inštitúcií, ktoré poskytujú informácie o štúdiu, zamestnaní a brigádach v zahraničí.

  Študentom maturitného ročníka boli sprostredkované informácie veľtrhoch vzdelávania zamerané na profesijnú orientáciu v Trnave a v Nitre

  64 študentov z tried IV. A, IV.B, IV.S a IV.IS za zúčastnilo na slovenskom on-line testovaní štúdijných predpokladov SCIO, ktoré je zložené zo štyroch špecifických častí (verbálnej, logickej, argumentačnej a kvantitatívnej). Výsledky týchto testov požadujú mnohé vysoké školy v Českej republike a niektoré aj na Slovensku. Toto testovanie prebehlo v rámci projektu Slovenskej debatnej asociácie za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Aktuálne informácie: dni otvorených dverí, veľtrhy práce, informácie potrebné pre správne podanie prihlášky na VŠ (podmienky prijatia, termíny, spôsob podania prihlášky) pre akademický rok 2018/2019.


  Uplatnenie absolventov po ukončení šk. roku 2017/2018

  IV.A

  IV.B

  klasické triedy spolu

  IV.S

  oktáva

  športové triedy spolu

  všetky triedy spolu

  Podľa zamerania

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  ekonomika, manažment, marketing

  6

  21,4

  5

  16,7

  11

  19,0

  2

  11,1

  2

  11,8

  4

  11,4

  15

  16,1

  psychológia

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

  2

  3,4

  2

  5,7

  2

  2,2

  informatika

  1

  3,6

  5

  16,7

  6

  10,3

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  6

  6,5

  medicína

  1

  3,6

  1

  3,3

  2

  3,4

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  2,2

  architektúra

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  0

  0,0

  právo

  1

  3,6

   

  0,0

  1

  1,7

  2

  11,1

   

  0,0

  2

  5,7

  3

  3,2

  prírodné vedy

  5

  17,9

  3

  10,0

  8

  13,8

   

  0,0

  1

  1,7

  1

  2,9

  9

  9,7

  humanitné vedy

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

  1

  1,7

  1

  2,9

  1

  1,1

  technické vedy

  3

  10,7

  3

  10,0

  6

  10,3

  3

  16,7

  1

  1,7

  4

  11,4

  10

  10,8

  sociálne vedy, politické vedy, masmediálna komunikácia

  5

  17,9

  1

  3,3

  6

  10,3

  3

  16,7

  1

  1,7

  4

  11,4

  10

  10,8

  jazyky

  1

  3,6

  5

  16,7

  6

  10,3

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  6

  6,5

  športové vedy

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  0

  0,0

  pedagogické smery

  2

  7,1

  4

  13,3

  6

  10,3

  2

  11,1

  5

  8,6

  7

  20,0

  13

  14,0

  cestovný ruch, doprava

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  16,7

   

  0,0

  3

  8,6

  3

  3,2

  poľnohospodárstvo

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  11,1

   

  0,0

  2

  5,7

  2

  2,2

  fyzioterapia, zdravotná starostlivosť, farmácia

  3

  10,7

  3

  10,0

  6

  10,3

  1

  5,6

  4

  6,9

  5

  14,3

  11

  11,8

  28

  100,0

  30

  100,0

  58

  100,0

  18

  100,0

  17

  37,6

  35

  100,0

  93

  100,0

  IV.A

  IV.B

  klasické triedy spolu

  IV.S

  oktáva

  športové triedy spolu

  všetky triedy spolu

  Podľa školy

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  n

  %

  EU BA

  4

  13,3

  2

  6,3

  6

  9,7

  1

  3,7

  1

  5,3

  2

  4,3

  8

  7,4

  STU BA

  1

  3,3

  5

  15,6

  6

  9,7

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  7

  6,5

  STU MTF TT

  2

  6,7

  2

  6,3

  4

  6,5

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  4

  3,7

  UMB BB

  3

  10,0

   

  0,0

  3

  4,8

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  2,8

  UK BA - FMFI

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UK BA - lekárska fakulta

  1

  3,3

  1

  3,1

  2

  3,2

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  1,9

  UK BA - prírodovedecká fakulta

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UK BA - FTVŠ

   

  0,0

  1

  3,1

  1

  1,6

  1

  3,7

  4

  21,1

  5

  10,9

  6

  5,6

  UK BA - FiF

  1

  3,3

  2

  6,3

  3

  4,8

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  3

  2,8

  UK - farmaceutická fakulta

  1

  3,3

  3

  9,4

  4

  6,5

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  4

  3,7

  Univerzita veterinárstva a farmácie KE

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UCM TT

  1

  3,3

  2

  6,3

  3

  4,8

  3

  11,1

  3

  15,8

  6

  13,0

  9

  8,3

  UK - právnická fakulta

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  UKF NR

   

  0,0

  2

  6,3

  2

  3,2

   

  0,0

  1

  5,3

  1

  2,2

  3

  2,8

  SPU NR

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  2

  7,4

  1

  5,3

  3

  6,5

  4

  3,7

  Paneurópska univerzita BA

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  2

  7,4

   

  0,0

  2

  4,3

  2

  1,9

  Žilinská univerzita

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  1

  0,9

  TU ZV

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  1

  3,7

   

  0,0

  1

  2,2

  2

  1,9

  Trnavská univerzita Trnava

  3

  10,0

  3

  9,4

  6

  9,7

  1

  3,7

  3

  15,8

  4

  8,7

  10

  9,3

  VŠMU BA

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

  1

  3,7

  1

  5,3

  2

  4,3

  3

  2,8

  VŠ hotelová PN

  1

  3,3

   

  0,0

  1

  1,6

   

  0,0

   

  0,0

  0

  0,0

  1

  0,9

  ČR

  3

  10,0

  2

  6,3

  5

  8,1

  4

  14,8

  2

  10,5

  6

  13,0

  11

  10,2

  VEĽKÁ BRITÁNIA

   

  0,0

  5

  15,6

  5

  8,1

   

  0,0

   

  0,0

  0