• Podávanie prihlášok

   • INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA GYMNÁZIUM, JÁNA BOTTU 31, TRNAVA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

    V školskom roku 2022/2023 otvára Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava:

      - jednu triedu osemročnej dĺžky štúdia - 18 žiakov

      - dve triedy štvorročnej dĺžky štúdia - 47 žiakov

     

    PRIJÍMANIE ŽIAKA NA GYMNÁZIUM

    Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

    Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. 

    Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací program ( do 20. marca 2022).

    TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA  PRE OSEMROČNÉ  A ŠTVORROČNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 

    do 28. februára 2022

    - riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní  kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.

    do 20. marca 2022

    - Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva elektronickou formou.

    - Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca.

    - Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

    - Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

    - Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky, na základe ktorej bude upravená forma prijímacej skúšky

    - Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

    Prijímacie konanie do prvého ročníka 4-ročného aj  8-ročného vzdelávacieho programu sa koná prezenčne.

    Prijímacia skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika

    1.termín: 2. máj 2022 

    2.termín: 9. máj 2022 

    Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

    Ak riaditeľ rozhodne o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 5 písm. a) zákona 245/2008 Z.z., odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

    18. máj 2022

    -  Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva – 18.mája 2022. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

     - Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

    -  Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od 18. mája 2022; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

    - Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

    KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO PRIMY - 1. ROČNÍK 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA

    Kritériá prijímacích skúšok žiakov 5. ročníka ZŠ do 1. ročníka (prímy) 8-ročného štúdia Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava  pre školský rok 2022/2023.

    Podrobnosti budú zverejnené TU  do  28.2.2022.

    KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

    Kritériá prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava  pre školský rok 2022/2023.

    Podrobnosti budú zverejnené TU  do  28.2.2022.

    PRIJÍMACIA SKÚŠKA

    Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠVVaŠ  SR  - profilové predmety pre gymnázium sú:

    - slovenský jazyk a literatúra

    - matematika

    Termíny konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva.

    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

    Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

    Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

    Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

    Rozhodovanie o prijatí: O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

    Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

    SLOVENSKÝ JAZYK

    Obsah prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

    Forma - písomná, 60min 

    MATEMATIKA

    Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

    Forma - písomná, 60min 

    Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium

    SLOVENSKÝ JAZYK

    Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 1. - 5. ročníka základnej školy.

    Forma - písomná, 60min 

    MATEMATIKA

    Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 1. - 5. ročníka základnej školy.

    Forma - písomná, 60min 

    Pri príprave testov spolupracujeme so spoločnosťou EXAM testing, spol s r.o.

    Všetky uvedené informácie vychádzajú z aktuálneho znenia školského zákona. Prípadné novelizácie, zmeny alebo doplnenia školského  zákona, ktoré by ovplyvnili prijímacie konanie budeme aktualizovať.

     

    Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023:

    Usmernenie_k_prijimacim_skuskam.pdf

    Prihlaska_na_studium_na_strednej_skole_-_formular.pdf

    Údaje do prihlášky:

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje