• Podávanie prihlášok

    • INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA GYMNÁZIUM, JÁNA BOTTU 31, TRNAVA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     V školskom roku 2021/2022 otvára Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava:

       - jednu triedu osemročnej dĺžky štúdia - 18 žiakov

       - dve triedy štvorročnej dĺžky štúdia - 50 žiakov

      

     PRIJÍMANIE ŽIAKA NA GYMNÁZIUM

     Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

     Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. 

     Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací program ( do 10. apríla).

      

     TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 PRE OSEMROČNÉ  A ŠTVORROČNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 

     do 31. marca 2021

     - riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní  kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.

     do 10. apríla 2021

     - zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy. Prihlášku na vzdelávanie doručí  riaditeľovi základnej školy. K prihláške je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     do 20. apríla 2021

     - riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium

     Prijímacie konanie do prvého ročníka 4-ročného aj  8-ročného vzdelávacieho programu sa koná prezenčne.

     Prijímacia skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika

     1.termín: 10. máj 2021 

     2.termín: 13. máj 2021 

      

     do 16. mája 2021

     - Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. 

     - riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

     - riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy a výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

     - riaditeľ strednej školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      

     KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO PRÍMY - 1. ROČNÍK 8-ROČNÉHO ŠTÚDIA

     Kritériá prijímacích skúšok žiakov 5. ročníka ZŠ do 1. ročníka (prímy) 8-ročného štúdia Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava  pre školský rok 2021/2022.

     Podrobnosti budú zverejnené TU  do  31.3.2021.

     KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA

     Kritériá prijímacích skúšok žiakov 9. ročníka ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava  pre školský rok 2021/2022.

     Podrobnosti budú zverejnené TU  do  31.3.2021.

     PRIJÍMACIA SKÚŠKA

     Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠVVaŠ  SR  - profilové predmety pre gymnázium sú:

     - slovenský jazyk a literatúra


     - matematika

     Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

     Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

     Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

     Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

     Rozhodovanie o prijatí: O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

     Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

     Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

                 Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa strednej školy, ktorá rozhodnutie vydala.

     Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

     SLOVENSKÝ JAZYK

     Obsah prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

     MATEMATIKA

     Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

      

     Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium

     SLOVENSKÝ JAZYK

     Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 1. - 5. ročníka základnej školy.

     MATEMATIKA

     Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 1. - 5. ročníka základnej školy.

      

     Pri príprave testov spolupracujeme so spoločnosťou EXAM testing, spol s r.o.

     Všetky uvedené informácie vychádzajú z aktuálneho znenia školského zákona. Prípadné novelizácie, zmeny alebo doplnenia školského  zákona, ktoré by ovplyvnili prijímacie konanie budeme aktualizovať.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje