• PK Človek a spoločnosť

     • 2017/2018

     •  

       PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 2017/2018:

       1. Mgr. Ľubomíra Bučányová

       2. PaedDr. Daniela Burzová    

       3. PaedDr. Mária Mikušová                                                       

       4. Mgr. Jana Révesová       

       5. PhDr. Zuzana Rybová

       6. Mgr. Silvia Václavová

       7. Mgr. Ľubica Važanová

       8.  Mgr. Marianna Vidová

       9. Mgr. Jana Žáková

       

      Petronell-Carnuntum - 26. 4. 2018

             

        

       

      43 študentov prvých ročníkov sa zúčastnilo exkurzie v archeologickom parku v Dolnom Rakúsku

      Petronell-Carnuntum. Carnuntum bolo od 1. storočia hlavné mesto provincie Panónia/Horná Panónia.

       

      Výtvarná súťaž - MOJA TRNAVA  – 21. ročník

      Tradičná výtvarná súťaž  – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom

      IV. kategória - 1. miesto Samuel Hužovič (III.A)

       

      Výtvarná súťaž MOTÝLE, CHROBÁKY A INÝ HMYZ

      Výtvarnú súťaž organozovala kalokagatia - centrum voľného času

       

      Tomáš Knapík (sekunda) získal 1. miesto -  III.katagória - II.stupeň ZŠ

        

      Teraza Marešová (II.B) zíkala 1. miesto -  IV. kategória - SŠ, SOŠ a gymnáziá

       Sára Dobrovodská (sekunda) získala 1. miesto - III. kategória

       

      Panelová diskusia - medzináboženský dialóg a migračná kríza

      12. 4. 2018

       

          

      Študenti našej školy sa zúčastnili panelovej diskusie na tému medzináboženský dialóg a migračná kríza. Akcia sa konala v Aule TU - Pazmaneum.

      Záštitu nad konferenciou prevzali prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

       

       

      Exkurzia Osvienčim 4. 4. 2018

                          

      50 študentov tretích ročníkov sa zúčastnilo spolu s prof. Révesovou a prof. Kmeťom exkurzie do múzea v Osvienčime a Brezinke.
       
       

      Mladý Európan      28. 3. 2018

      Dňa 28.03.2018 sa v Senici konalo regionálne kolo 13. ročníka  súťaže „Mladý Európan“. Našu školu reprezentovalo súťažné družstvo v zložení: Simona Slivová z II.A, Martin Hrivňák a Filip Antonín – obaja z III.B. Súťažné družstvá museli pred súťažou odovzdať projekt o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku - krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018. Naše družstvo písalo projekt o Rakúsku. V prvom kole súťažiaci písali vedomostný test o EÚ, ktorý bol zameraný na rôzne vybrané oblasti EÚ: inštitúcie, históriu, geografiu, politiku, ekonomiku a viacjazyčnosť. V druhom  kole súťažili v správnom vyplnení jazykovej krížovky (tvorili ju výrazy  z 24 úradných jazykov EÚ ) a určenia jej tajničky. Do tretieho finálového kola naše družstvo spomedzi 15 škôl západoslovenského regiónu nepostúpilo. Patrí mu ale vďaka za zodpovednú prípravu na súťaž a reprezentáciu školy.

       

       

      GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA   23. - 25. 3. 2018

           

       

        9.2. 2018 sa konalo krajské kolo GO. Našu školu reprazontovala Tímea Študencová zo septimy. Súťažila v kategórii A.

      Timea postúpila do Celoštátneho kola, ktoré sa konalo 23.-25.3.2018 v Bratislave a stala sa úspešnou riešiteľkou. 

      Gratulujeme !!!!!

       

       

      Výtvarná súťaž "Európske kultúrne dedičstvo"

         

      Samuel Hužovič (III.A) vo výtvarnej súťaži na tému Európske kultúrne dedičstvo - Folklór získal so svojou prácou 1. miesto.

      GRATULUJEME!!!

       

       

      Hľadáme novú SUPERSTAR    8. 2. 2018

             

      Kalokagatia - centrum voľného času aj tent rok vo februári zorganizovala spevácku súťaž !...hľadáme novú SUPERSTAR.

      Našu školu reprezentovala Terézia gregušová (III.B) a získala 12. miesto v kategórii "D"

      Gratulujeme!!!!

       

       

      MÚZEUM HOLOKAUSTU SEREĎ  15. 12. 2017

      15. 12. 2017  bola práve naša škola, ktorá ako posledná mala možnosť zúčastniť sa exkurzie do múzea holokaustu v Seredi. Na tento výlet išli predovšetkým seminaristi z dejepisu.  Sprievodcovia si pre nás prichystali prezentáciu a výklad, ktorým nás obohacovali počas prezerania múzea. Taktiež sme mali možnosť ochutnať “typický pokrm Židov”, maces s humusom. 

      Tento projekt pre študentov stredných škôl a gymnázií organizovali pracovníci Galantského osvetového strediska v rámci projektu "O holokauste pravdivo a otvorene" a "Holokaust v Seredi".

       

       

       

      27. 11. 2017 Slovensko diskutuje o EÚ

       

            27. 11. 2017

      40 študentov štvrtých ročníkov sa zúčastnilo panelovej diskusie  "Slovensko diskutuje o EÚ", ktorá sa konala v priestoroch mariánskeho seminára - Marianum v Trnave. Podujatie bolo jedným zo série diskusných podujatí a sa konalo z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

      Hlavní hostia: Béla Bugár, podpredseda NR SR a Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí. Cieľom podujatia je poskytnutie priestoru pre výmenu názorov o aktuálnych témach Európskej únie, s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. 

       

       

       

       27. 11. 2017 INTERAKTÍVNA DISKUSIA  - extrémiznus, populizmus, tolerancia

          

         V pondelok 27.11.2017 sa študenti III.A zúčastnili v spoločenskej miestnosti nášho gymnázia na interaktívnej diskusii. Téma bola veľmi aktuálna a zaujímavá: Vyrovnávanie sa s extrémizmom, predsudkami a populizmom, o tolerancii medzi ľuďmi s rozdielnymi názormi alebo vierovyznaním.

      Diskusiu viedli zástupcovia troch hlavných svetových náboženstiev. Žiaci mali možnosť zážitkovo nahliadnuť do sveta týchto rozličných kultúr a na základe vlastnej skúsenosti konfrontovať informácie, ktoré sa k nim dostávajú cez internet so skutočnosťou.

         Po ukončení diskusie so žiakmi nasledovala o danej problematike diskusia s vyučujúcimi dejepisu a občianskej náuky, na ktorej boli prof. Bučányová, prof. Kubáňová, prof. Révesová a prof. Rybová.

        Za zorganizovanie diskusie chceme poďakovať nášmu bývalému žiakovi Máriovi Nicolínimu, ktorý aktívne pracuje vo Fóre náboženstiev sveta – Slovensko. Vďaka nemu mohli tretiaci diskutovať s evanjelickým kňazom, imánom a rabínom.

       

       

       

      25.10.2017   Návšteva Krajského súdu v Trnave

      Ministerstvo spravodlivosti SR zorganizovalo v rámci Európskeho dňa spravodlivosti v stredu 25.10.2017 deň otvorených dverí na krajských súdoch SR. Zo spoločenskovedného seminára sa tak žiaci 3. a 4. ročníka mohli oboznámiť s priestormi Krajského súdu v Trnave, mali možnosť vidieť elektronické zariadenia slúžiace na monitorovanie pohybu a pobytu kontrolovaných osôb a prezrieť si eskortnú miestnosť. Zaujímavá bola i beseda so sudcami a s probačnou úradníčkou.

       

       

       

      19. 10. 2017   Vedomostná olympiáda „Kraj, ktorý je mojím domovom“

       

      19.10.2017 sa uskutočnilo v spolupráci s PK Matematika a práca s informáciami  školské kolo 9. ročníka vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je mojím domovom“, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK so zameraním na prírodu, históriu, kultúru a umenie, osobnosti a zaujímavosti v Trnavskom kraji. Súťaž prebehla on-line v učebni P1. Za našu školu súťažilo družstvo v zložení:  Romana Peťkovská, Simona Slivová ( obidve z II.A ) a Nikola Schmidtová zo sexty. V rámci trnavského okresu sa dievčatá umiestnili na 4. mieste. Do krajského kola ( finále ) nepostúpili, pretože do neho mohli postúpiť víťazné tímy z jednotlivých okresov. Výsledková listina:

       OKRES TRNAVA

      Poradie

      Názov školy

      Počet bodov

      1.

      Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava

      40

      2.

      Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

      39

      3.

      Obchodná akadémia, Trnava

      39

      4.

      Športové gymnázium J. Herdu, Trnava

      39

      5.

      Stredná zdravotnícka škola, Trnava

      39

      6.

      Gymnázium J. Hollého, Trnava

      37

      7.

      Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava

      37

      8.

      Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Trnava

      36

      9.

      Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

      29

       

       

      18. 10. 2017  Olympiáda o Európskej únii

      V stredu 18.10.2017 prebehlo elektronické kolo Olympiády o Európskej únii v spolupráci s PK Matematika a práca s informáciami. Súťaž zorganizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Našu školu reprezentovali Kristína Štefková z III.A, Gregor Bilčík a Filip Funovič – obaja zo IV.A. Napriek zodpovednej príprave na súťaž do celoslovenského kola nepostúpili.

       

  • Kontakty

   • Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
   • gymbott@szm.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
 • Fotogaléria

  • iBobor 2017 a Náboj Junior 2017
  • Župné štipendium 2017
  • Literárno-dejepisná exkurzia
  • Exkurzia Trnavské rybníky
  • Potulky Malým Rímom
  • Exkurzia v CVTI
  • Donau Auen
  • Naša botanická záhrada
  • Exkurzia na skládke
  • Exkurzia Kamenáč
  • Fotky tried 2015/2016
  • Deň otvorených dverí 2015