• Novinky

      • Stravovanie šk. rok 2021/22

      • Podmienky stravovania

       od septembra 2021 prechádzame na nový systém stravovania cez aplikáciu Edupage. Rodičia si môžu odsledovať, či je jeho dieťa prihlásené, poprípade odhlásené z obedov a takisto výšku stravného a platby.
       Každý, kto sa chce stravovať v školskej jedálni musí odovzdať vyplnený zápisný list.    
       Pokiaľ sa študent stravoval minulý školský rok, bude automaticky prihlásený aj na školský rok 2021/2022.  Ak nebude mať záujem o stravovanie v novom školskom roku, treba to nahlásiť vedúcej ŠJ najneskôr do 2. 9. 2021. Študenti prvých ročníkov a prímy nahlásia záujem o stravovanie u svojich triednych učiteľov najneskôr do 2. 9. 2021.

       Výška stravného na mesiac september u nových študentov je 31,- EUR.  Platba za stravu sa uskutočňuje iba prevodom na účet Štátnej pokladnice:  SK 76 8180 0000 0070 0065 1382, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

       Pri platbe treba uviesť meno a priezvisko stravníka a variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený cez Edupage (všetci žiaci okrem novoprijatých ho vidia v edupage v časti platby). Novoprijatí študenti pri pravej platbe uvedú do poznámky meno, priezvisko a triedu, pri ďalšej platbe už budú mať variabilný symbol vygenerovaný v systéme.

       Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby VIAMO.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Preplatky z predchádzajúceho školského roku boli automaticky presunuté do nového školského roku 2021/2022.

       Žiak zaplatením stravného na daný mesiac je automaticky prihlásený na stravu na daný mesiac (stravu si neobjednáva) Prostredníctvom Edupage si žiak môže stravu odhlásiť v časti Objednávanie/odhlasovanie stravy, telefonicky, mailom alebo osobne u vedúcej školskej jedálni, vždy deň vopred  najneskôr do 14.15 hod.

       Výdaj stravy začína od 3. 9. 2021, t.j. v piatok.

       V prípade akýchkoľvek otázok a informácií ohľadom stravovania kontaktujte zamestnankyňu ŠJ Martinu Šefčíkovú na tel. čísle: 033/5521206 alebo mailom: sefcikovajedalen@gmail.com

      • Začiatok školského roka 2021/22

      • Milí žiaci a rodičia,

       cieľom MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo školstva) je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Za týmto účelom vydalo ministerstvo školstva školský semafor pre školský rok 2021/22.Z opatrení školského semaforu vyberáme najdôležitejšie informácie:

       - žiaci nastupujú do školy 2.9.2021 bez potreby testov,

       - žiak alebo jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1)

       - žiak s príznakmi musí zostať doma

       - naďalej zostáva povinné nosenie rúšok v interiéri,

       - všetci žiaci školy(zaočkovaní, nezaočkovaní aj tí ktorí prekonali ochorenie covid 19) majú možnosť dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy).

       Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem dostane prostredníctvom školy 25ks testov na domáce testovanie. Záujem o samotesty je potrebné nahlásiť prostredníctvom edupage v časti prihlasovanie od 23.8. do 25.8.2021.

       Rodičia novoprijatých žiakov dostali dnes 23.8.2021 prihlasovacie údaje do informačného systému na mail uvedený v prihláške. Prihlasovacie údaje dostali aj novoprijatí žiaci, ktorí uviedli svoju mailovú adresu.

        

       Prosím sledujte aktuálne informácie v novinkách na webovom sídle školy: www.gymbott.edupage.org

       S pozdravom

       vedenie školy

   • Kontakty

    • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
    • sportgym@zupa-tt.sk
    • +421 / 033 / 5983811
    • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
    • 53242599
    • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje