• Novinky

      • Stravovanie šk. rok 2021/22

      • Podmienky stravovania

       od septembra 2021 prechádzame na nový systém stravovania cez aplikáciu Edupage. Rodičia si môžu odsledovať, či je jeho dieťa prihlásené, poprípade odhlásené z obedov a takisto výšku stravného a platby.
       Každý, kto sa chce stravovať v školskej jedálni musí odovzdať vyplnený zápisný list.    
       Pokiaľ sa študent stravoval minulý školský rok, bude automaticky prihlásený aj na školský rok 2021/2022.  Ak nebude mať záujem o stravovanie v novom školskom roku, treba to nahlásiť vedúcej ŠJ najneskôr do 2. 9. 2021. Študenti prvých ročníkov a prímy nahlásia záujem o stravovanie u svojich triednych učiteľov najneskôr do 2. 9. 2021.

       Výška stravného na mesiac september u nových študentov je 31,- EUR.  Platba za stravu sa uskutočňuje iba prevodom na účet Štátnej pokladnice:  SK 76 8180 0000 0070 0065 1382, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

       Pri platbe treba uviesť meno a priezvisko stravníka a variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený cez Edupage (všetci žiaci okrem novoprijatých ho vidia v edupage v časti platby). Novoprijatí študenti pri pravej platbe uvedú do poznámky meno, priezvisko a triedu, pri ďalšej platbe už budú mať variabilný symbol vygenerovaný v systéme.

       Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby VIAMO.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Preplatky z predchádzajúceho školského roku boli automaticky presunuté do nového školského roku 2021/2022.

       Žiak zaplatením stravného na daný mesiac je automaticky prihlásený na stravu na daný mesiac (stravu si neobjednáva) Prostredníctvom Edupage si žiak môže stravu odhlásiť v časti Objednávanie/odhlasovanie stravy, telefonicky, mailom alebo osobne u vedúcej školskej jedálni, vždy deň vopred  najneskôr do 14.15 hod.

       Výdaj stravy začína od 3. 9. 2021, t.j. v piatok.

       V prípade akýchkoľvek otázok a informácií ohľadom stravovania kontaktujte zamestnankyňu ŠJ Martinu Šefčíkovú na tel. čísle: 033/5521206 alebo mailom: sefcikovajedalen@gmail.com

      • Začiatok školského roka 2021/22

      • Milí žiaci a rodičia,

       cieľom MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo školstva) je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Za týmto účelom vydalo ministerstvo školstva školský semafor pre školský rok 2021/22.Z opatrení školského semaforu vyberáme najdôležitejšie informácie:

       - žiaci nastupujú do školy 2.9.2021 bez potreby testov,

       - žiak alebo jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1)

       - žiak s príznakmi musí zostať doma

       - naďalej zostáva povinné nosenie rúšok v interiéri,

       - všetci žiaci školy(zaočkovaní, nezaočkovaní aj tí ktorí prekonali ochorenie covid 19) majú možnosť dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy).

       Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem dostane prostredníctvom školy 25ks testov na domáce testovanie. Záujem o samotesty je potrebné nahlásiť prostredníctvom edupage v časti prihlasovanie od 23.8. do 25.8.2021.

       Rodičia novoprijatých žiakov dostali dnes 23.8.2021 prihlasovacie údaje do informačného systému na mail uvedený v prihláške. Prihlasovacie údaje dostali aj novoprijatí žiaci, ktorí uviedli svoju mailovú adresu.

        

       Prosím sledujte aktuálne informácie v novinkách na webovom sídle školy: www.gymbott.edupage.org

       S pozdravom

       vedenie školy

      • Výročná správa školy za školský rok 2020/2021

      • O dôležitých udalostiach a faktoch za školský rok 2020/2021 sa dočítate vo výročnej správe Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava s organizačnými zložkami: Gymnázium a Stredná športová škola J. Herdu, ktorú nájdete tu.

      • 2. kolo talentových skúšok na Strednú športovú školu J. Herdu

      • Stredná športová škola Jozefa Herdu oznamuje žiakom 9. ročníka ZŠ, že bude organizovať 2. kolo prijímacieho konania v študijnom odbore 7451J športové gymnázium. Prijímacie konanie sa uskutoční formou talentových skúšok dňa 22.6.2021.

       Bližšie informácie dostanú prihlásení uchádzači.

      • ... a odchádzajú noví absolventi

      •    Dnes sme zagratulovali a poďakovali všetkým našim novým absolventom, no osobitne tým najúspešnejším. Tým, ktorí dosahovali výborný prospech počas celého štúdia a tým, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych predmetových, či športových súťažiach. Vyjadrili sme našu hrdosť a nádej, že sa nám spoločne podarilo vzdelať a vychovať dobrých mladých ľudí. Zapriali sme všetkým, aby boli ako rieka a strom z textu piesne, v ktorej sa spieva, že strom túži rásť a rieka tiecť. Veríme, že aj naši noví absolventi budú s hrdosťou a pýchou spomínať na svoju strednú školu.

       Držíme im palce v ich ďalších životných krokoch a tešíme sa z nich.  

       Zoznam ocenených žiakov:

       1. kategória – prospech + reprezentácia         

          Rebeka Barčáková - oktáva

          Katka Bachoríková - IV.B

          Katarína Slováková - IV.B

       2. kategória – prospech                                      

          Laura Figľušová - oktáva

          Nicol Zvolenská - oktáva

       3. kategória – reprezentácia                             

          Michael Ďurina - IV.S

          Kristína Valková - IV.S

          Lucia Lojová - IV.S

          Monika Koleňáková - IV.S

          Eliška Heliová - IV.S

          Karolína Lisická - IV.S

          Róbert Rippel - IV.S

          Radovan Lipovský - IV.S

          Adam Sandtner - IV.S

          Patrik Litavec - IV.S

          Ján Veselský - IV.S

          Dana Drgoňová - IV.A

          Laura Fedorová - oktáva

          Vanessa Matláková - oktáva

          Veronika Mečiarová - oktáva

          Timea Peťkovská - IV.B

          Veronika Planetová - IV.B

          Alexandra Hornáková - IV.B

          Johana Hečková - IV.B

      • ISIC preukaz - predĺženie platnosti / nové preukazy

      • Od 15.5.2021 začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC/ ITIC.

       Nové preukazy sa objednávajú prostredníctvom linku: https://isic.sk/platbaskoly/

       Žiaci/rodičia a učitelia tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC a ITIC.

       Vždy si vyberú svoju školu zo zoznamu a vyplnia potrebné údaje.

       Následne škola dostane informáciu o platbe a objedná preukazy alebo známky

        

       Termíny na objednávanie cez školu sú:

        1.       Nové preukazy ISIC/EURO26 (09/2022) sa cez školu objednávajú od 1.6.2021 celý rok.

       2.       Známky ISIC 09/2022 sa cez školu objednávajú od 1.6. do 31.10.2021.

       3.       Nové učiteľské preukazy a známky ITIC (12/2022) sa cez školu objednávajú až od 1.9.2021, dovtedy sa vydávajú preukazy a známky ITIC s platnosťou 12/2021.

        

       Duplikáty si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu: https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

      • Testovanie 9

      • Dňa 9. júna 2021 (streda) prebehne na škole testovanie 9 pre žiakov kvarty. Informácie o priebehu testovania sú zverejnené TU.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava Slovakia
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje