• Novinky

      • Oznam pre žiakov a rodičov

      • Prosíme všetkých, aby v čase prerušenej prevádzky v  neodkladných záležitostiach kontaktovali školu výlučne elektronicky na mailovú adresu gymbott@zupa-tt.sk.

      • TALENTOVKY - zrušený termín

      • V súvislosti s prijatými opatreniami oznamujeme uchádzačom o štúdium na Strednej športovej škole J. Herdu, že pôvodný termín talentových skúšok (25.-26.3.2020) je ZRUŠENÝ. Talentové skúšky sa budú konať v náhradnom termíne, ktorý včas zverejníme.

      • Prerušenie vyučovania

      •  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

      • Prijímacie konanie - Gymnázium

      • Kritériá na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 na Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava sú zverejnené v sekcii Pre záujemcov o štúdium alebo TU

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme,že školská jedáleň nebude pre žiakov ZŠ,žiakov SŠŠ a cudzích stravníkov variť, v dňoch 10. marca až 13.marca 2020

      • Prerušenie vyučovania

      • Rozhodnutím Trnavského samostprávneho kraja bude od 10.3.2020 do 13.3.2020 prerušené vyučovanie na oboch našich školách. Prerušená prevádzka bude aj na školskom internáte. Ďalší postup bude oznámený v piatok 13.3.2020, sledujte oznamy.

      • Krajské kolo olympiády v SJL

      •  

       Dňa 13.2.2020 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

        

       Natália Kraváriková, žiačka IV. A triedy sa v kategórii A umiestnila na druhom mieste.

        

       Gratulujeme!

         

      • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 11.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 51 súťažiacich. 

       Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

        

       Oliver Scheffel, kategória  1C, 8.miesto

       Natália Kraváriková, kategória 2B, 3.miesto

       Patrick Karhan, kategória 2C, 4.miesto

        

       Všetkým gratulujeme!

        

         

      • 2% dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy, aj tento rok máte príležitosť pomôcť škole poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmu. Bližšie informácie a tlačivá sú zverejnené v sekcii O škole alebo TU

      • Oznam školskej jedálne

      • Z dôvodu maľovania školskej  kuchyne počas jarných prázdnin, bude dňa 24.2.2020 odstávka - nebude sa variť!  

        

       Ďakujeme za pochopenie.

      • MATURITA 2020

      • V sekcii Maturita sú zverejnené informácie o priebehu MS, vzory odpoveďových hárkov, pokyny na vypĺňanie OH, pokyny pre žiakov, systém identifikačných údajov, špecifikácie testov a harmonogram EČ a PFIČ MS 2020.

      • Športovec školy za rok 2019

      • V jubilejnom 20. ročníku ankety o najlepšieho športovca Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave zvíťazil strelec Ladislav Németh. Do galérie najlepších tak pribudlo nové meno – v poradí už šieste meno strelca. Viac sa dočítate TU.

      • Seminár "Mladí prekladatelia"

      • Dňa 24. 1. 2020 sa víťazi školského kola zúčastnili v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave na praktickom seminári „Mladí prekladatelia“Profesionálni prekladatelia sa na ňom venovali najväčším úskaliam prekladu a následne ocenili najlepšie práce zo školských súťaží.

       Na seminári Mladí prekladatelia v Bratislave boli v rámci Slovenska ocenené za mimoriadne kvalitný preklad študentky Soňa Koleňáková (AJ) a za „tip-top“- preklad Natália Kraváriková (NJ).

       Dievčatám srdečne blahoželáme!

         

       Postrehy účastníkov seminára Mladí prekladatelia

        

       Som veľmi rada, že som mala možnosť vyskúšať si prácu prekladateľa a zároveň sa dozvedieť, ako sa v budúcnosti vyvarovať chybám. Účasť na prekladateľskom seminári bola pre mňa bez pochýb prínosom a motiváciou.                        Soňa Koleňáková (AJ)

        

        

        

       Napriek tomu, že semináru som sa zúčastnila aj minulý rok, opäť som sa dozvedela množstvo nových vecí. Pod vedením skúsenej pani prekladateľky pôsobiacej v Európskej komisii pre preklad sme sa dozvedeli čo-to o jej zaujímavej práci, absolvovali praktické cvičenia a v neposlednom rade bol seminár obohatený o možnosť vyskúšať si priamo online prekladače, s ktorými pracujú profesionáli, čo považujem za super i do bežného života.

        

                                                                                       Natália Kraváriková (NJ)

        

       Tento seminár bol veľmi zaujímavý, dobre zorganizovaný a naučil som sa na ňom veľa nového o prekladateľstve. Určite odporúčam a rád by som si to zopakoval.

        

                                                                                        Alexander Gračov (AJ)

        

        

         

      • JUVENES TRANSLATORES 2019

      • Dňa 27. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže mladých prekladateľov. Z celkového počtu 19 účastníkov prekladalo z anglického jazyka 16 žiakov, z nemeckého 2 a z francúzskeho jazyka 1 žiak.

        

       Po posúdení všetkých prekladov (AJ – p. Kopčanová, NJ – p. Lukovičová a FJ - p. Vidová) porota zaslala v termíne do 6. 12. 2019 po jednej najlepšej práci (preklady z AJ a NJ) do Bratislavy na Generálne riaditeľstvo pre preklad, Zastúpenie Európskej komisie v SR.

        

       Víťazi v sprievode pani Lukovičovej sa dňa 24. 1. 2020 zúčastnia v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave na praktickom seminári „Mladí prekladatelia“Profesionálni prekladatelia sa na ňom budú venovať najväčším úskaliam prekladu a následne ocenia najlepšie práce zo školských súťaží.

        

       Výsledky školského kola

        

       anglický jazyk 

        

       1. miesto: Soňa Koleňáková, IV. A

       2. miesto: Alexander Gračov, II. A

       3. miesto: Veronika Kostolanská, III. B

        

       nemecký jazyk

        

       1. miesto: Natália Kraváriková, IV. A

       2. miesto: Romana Peťkovská, IV. A

        

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich odvahu, pracovitosť a tvorivú invenciu. Veríme, že súťaž bola pre nich pozitívnou praktickou skúsenosťou. Zároveň im želáme, aby ich učenie sa a používanie cudzích jazykov napĺňalo radosťou a uspokojením.

         

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava (organizačné zložky: Stredná športová škola Jozefa Herdu; Gymnázium)
   • sportgym@zupa-tt.sk
   • +421 / 033 / 5983811
   • J. Bottu 31, 917 87 Trnava
   • 53242599
   • PaedDr. Peter Toman, riaditeľ školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje